تبلیغات

پایان نامه سنجش تأثیر استراتژی رقابتی پورتر بر کارآفرینی شرکتی

۰

(مطالعه موردی: شرکت های متوسط و کوچک مواد غذایی استان گیلان)

  

زمستان 1393

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

          فهرست مطالب
عنوانصفحه
فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-2) بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..7
1-4) اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………8
1-5) سوال های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-5-1) سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-5-2) سوال های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-6) چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-7) فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………12
1-7-1) فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………12
1-7-2) فرضیه های فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….12
1-8) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………12
1-9) قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….14
1-9-1) قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………………………….14
1-9-2) قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………………………..14
1-9-3) قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………14
فصل دوم : ادبیات نظری تحیق………………………………………………………………………………………………………………………15
بخش اول : استراتژی رقابتی………………………………………………………………………………………………………………………….16
2-1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….17
2-1-2) مفهوم رقابت…………………………………………………………………………………………………………………….18
فهرست مطالب
عنوانصفحه
2-1-3) تحلیل ساختار صنایع………………………………………………………………………………………………………………………..20
2-1-4) عوامل تعیین کننده ی ساختاری شدت رقابت………………………………………………………………………………………22
2-1-5) ابعاد استراتژی تمایز…………………………………………………………………………………………………………………………23
2-1-6) مفهوم رقابت پذیری…………………………………………………………………………………………………………………………26
2-1-7) مدل الماس پورتر…………………………………………………………………………………………………………………………….26
2-1-8) استراتژی رقابت پذیری…………………………………………………………………………………………………………………….27
2-1-9) استراتژی های اصلی………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-1-10) استراتژی های عمومی سه گانه………………………………………………………………………………………………………..29
2-1-11) ابعاد استراتژی تمایز……………………………..………………………………………………………………………………………..30
2-1-11-1) ابزارهای تمایز رقابتی…………………………………………………………………………………………………………………31
2-1-12) استراتژی تمرکز…………………………………………………………………………………………………………………………….32
2-1-12 –1-1) رسوخ در بازار…………………………………………………………………………………………………………………….32
2-1-12-1-2) توسعه بازار…………………………………………………………………………………………………………………………..33
2-1-12-1-3) استراتژی محصول – بازار………………………………………………………………………………………………………33
2-1-12-1-4) استراتژی های محصول-بازار تمایز………………………………………………………………………………………….34
2-1-12-1-5) استراتژی محصول-بازار رهبری هزینه………………………………………………………………………………………35
2-1-12-1-6-) استراتژی محصول-بازار قلمرو………………………………………………………………………………………………36
2-1-13) تفاوت بین سه استراتژی ژنریک………………………………………………………………………………………………………37
2-1-14) ملزومات استراتژی های ژنریک……………………………………………………………………………………………………….39
2-1-15) خطرات استراتژی های ژنریک………………………………………………………………………………………………………..44

 

 

 

 

فهرست مطالب
عنوانصفحه
2-1-15-1) خطرات رهبری هزینه…………………………………………………………………………………………………………………45
2-1-15-2) خطرات ناشی از تمایز………………………………………………………………………………………………………………..46
2-1-15-3) خطرات ناشی از تمرکز………………………………………………………………………………………………………………47
2-1-16) زنجیره ارزش………………………………………………………………………………………………………………………………..48
2-1-17) مدل زنجیره ارزش پورتر………………………………………………………………………………………………………………..48
2-1-18) نظریه های استراتژی………………………………………………………………………………………………………………………49
2-1-18-1) نظریه های اولیه استراتژی…………………………………………………………………………………………………………..49
2-1-18-1) دیدگاه فرآیندی در استراتژی……………………………………………………………………………………………………….51
2-1-18-2) رویکرد مبتنی بر منابع………………………………………………………………………………………………………………..52
2-1-19) استراتژی رقابتی و عملکرد سازمان…………………………………………………………………………………………………..53
بخش دوم: کارآفرینی شرکتی…………………………………………………………………………………………………………………………56
2-1-1) مفهوم کارآفرینی………………………………………………………………………………………………………………………………57
2-1-2) سیرتاریخی مفهوم کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………..57
2-1-3) تشریح مفاهیم کارآفرینی وکارآفرین……………………………………………………………………………………………………59
2-1-4) انواع کارآفرینی………………………………………………………………………………………………………………………………..53
2-1-5)پیامد های کارآفرینی در جامعه……………………………………………………………………………………………………………64
2-1-6)ویژگی های فرهنگ کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………64
2-1-7) سیر تحول کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………66
2-1-8)کارآفرینی درون سازمانی و علل تمایل به آن………………………………………………………………………………………68
2-1-9) سازمان کارآفرین……………………………………………………………………………………………………………………………69
بخش سوم : پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..73
فصل سوم: روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………78
فهرست مطالب
عنوانصفحه
3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………79
3-2) فرآیند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….80
3-3) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….80
3- 4) جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………….80
3-5) روش ها و ابزار جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………82
3-6) روایی و پایایی پرسش نامه……………………………………………………………………………………………………………………82
3-6-1) روایی پرسش نامه……………………………………………………………………………………………………………………………83
3-6-2) پایایی پرسش نامه……………………………………………………………………………………………………………………………83
3-7 ) روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات……………………………………………………………………………………….85
3-7-1) آزمون رگرسیون………………………………………………………………………………………………………………………………85
فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………………..86
4) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..87
4-1) توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..88
4-1-1) جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….88
4-1-2) تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………………………………89
4-1-3) سن………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
4-1-4) استراتژی تمایز………………………………………………………………………………………………………………………………..91
4-1-5) استراتژی تمرکز……………………………………………………………………………………………………………………………….92
4-1-6) استراتژی رهبری هزینه……………………………………………………………………………………………………………………..93
4-1-7) کارآفرینی شرکتی……………………………………………………………………………………………………………………………94
4 ـ 2) آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………95
4-2-1) آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………….96
فهرست مطالب
عنوانصفحه
4-2-2) آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….98
4-2-3)آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………….100
4-2-4) آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………….102
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………….104
5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………105
5-2) نتیجه گیری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….105
5-2-1)  نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………….105
5-2-2)  نتایج آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………106
5-3) پیشنهادهایی بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………107
5-4)  پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………………………108
5-5) محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………108
منابع  و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………110
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………116

 

فهرست جداول
عنوانصفحه
جدول 2-1) بعضی از مفاهیم ضمنی مشترک در بین استراتژی های ژنریک…………………………………………40
جدول2-2-1) مراحل تکامل نظریه ی کارآفرینی……………………………………………………………………………..58
جدول2-2-2) ویژگی های کارآفرینان از دیدگاه صاحب نظران…………………………………………………………. 
جدول 3-1) ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………….84
جدول 4-1) جدول فراوانی جنسیت………………………………………………………………………………………………88
جدول 4-2 )جدول فراوانی میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………..89
جدول4-3) جدول توصیفی سن…………………………………………………………………………………………………….90
جدول4-4) جدول توصیفی استراتژی تمایز…………………………………………………………………………………….91
جدول 4-5) جدول توصیفی استراتژی تمرکز………………………………………………………………………………….92
جدول 4-6) جدول توصیفی استراتژی رهبری هزینه………………………………………………………………………..93
جدول 4-7) جدول توصیفی کارآفرینی شرکتی……………………………………………………………………………….94
جدول 4-8) آزمون کولموگروف-اسمیرنوف…………………………………………………………………………………..95
جدول 4-9) جدول رگرسیون استراتژی رهبری هزینه بر کارآفرینی شرکتی…………………………………………96
جدول 4-10) جدول رگرسیون استراتژی تمایز بر کارآفرینی شرکتی…………………………………………………..98
جدول 4-11) جدول رگرسیون استراتژی تمرکز بر کارآفرینی شرکتی…………………………………………………100
جدول 4-12) جدول رگرسیون استراتژی رقابتی پورتر بر کارآفرینی شرکتی………………………………………..102

 

فهرست نمودارها
عنوانصفحه
نمودار 2-1-1) ماتریس مشاوران گروه بوستون…………………………………………………………………………………31
نمودار 2-1-2)  مزیت استراتژیک و ارزش در بازار محصولات…………………………………………………………..37
نمودار 2-1-3) سه استراتژی ژنریک………………………………………………………………………………………………..37
نمودار 4-1) نمودار ستونی جنسیت…………………………………………………………………………………………………88
نمودار 4-2) نمودار ستونی میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………..89
نمودار 4-3) نمودار هیستوگرام سن…………………………………………………………………………………………………90
نمودار 4-4) نمودار هیستوگرام استراتژی تمایز…………………………………………………………………………………91
 نمودار 4-5) نمودار هیستوگرام استراتژی تمرکز ……………………………………………………………………………..92
نمودار 4-6) نمودار هیستوگرام استراتژی رهبری هزینه………………………………………………………………………93
نمودار 4-7) نمودار هیستوگرام کارآفرینی شرکتی………………………………………………………………………………94

 

 

فهرست اشکال
عنوان                                                                                                         صفحه
شکل 1-1) مدل تحلیلی تحقیق………………………………………………………………………………………..11
شکل 2-1-1)  نیروهای پیش برنده رقابت در صنعت………………………………………………………….21
شکل2-1-1)رابطه متقابل فرهنگ و کارآفرین……………………………………………………………………. 
شکل2-1-2) تطبیق ایده با منابع……………………………………………………………………………………….68
شکل2-1-3) نمودار تئوری یک بعدی شکست موفقیت……………………………………………………..71
شکل2-1-4)عوامل تأثیرگذاردرتحول فرهنگی…………………………………………………………………… 

 

 

1-1) مقدمه

آلوین تافلو معتقد است در جوامع سنتی ، صنعتی و اطلاعات .شاهد امواجی بوده ایم که در کانون آنها قدرت قرار داشته است، به گونه ای که ماهیت قدرت در موج اول (جامعه سنتی) خشونت، در موج دوم (جامعه صنعتی) ثروت و در موج سوم که در موج سوم ( جامعه اطلاعاتی ) دانایی است. وی معتقد است که در موج سوم (جامعه اطلاعاتی) صنایع و اقتصاد دودکشی به صنایع بهداشتی تمیز، همچون کامپیوتر و ماشینهای الکترونیکی تبدیل میشود و علاوه بر آن ، مشتری مداری یا سفارشی شدن تولید بر رأس مشخصه های آن خواهد بود. به همین دلیل در این عصر، دیگر تولید انبوه وجود نخواهد داشت ، بلکه به دلیل امکان کسب اطلاعات دقیق از خواست مشتری و امکان ارتباط در عالم مخابراتی ، این امکان نیز وجود دارد که در سریع ترین زمان ، کارخانه تولیدکننده کالا یا خدمت، از خواست مشتری آگاه شود و به سرعت از طریق کانالهای ارتباطی و توزیع کنندگان، کالا یا خدمت مورد نیاز هر مشتری را در همان روز در هر محل و در هر مکان تحویل دهد. از این رو دیگر به انبار کردن سرمایه و امکانات به مدت طولانی در انبارها و مکانهای مسقف نیازی نیست. به همین دلیل در عصر اطلاعات حجم شرکتهای چند ملیتی کاتل ها ، تراست ها به کمترین حد خود در سراسر جهان کاهش پیدا خواهد کرد .تافلو در این زمینه از بنگاه ها و کسب و کارهای خانوادگی و سفارشی شدن انواع کالاها و خدمات در کشورهای مختلف یاد میکند ( افجر،1370 ص 15-17)

امروزه استراتژی رقابتی و شاخه های محوری آن درمورد تحلیل صنعت ، تحلیل رقبا و تعیین موقعیت استراتژیک به عنوان بخشی پذیرفته شده از فعالیت مدیریتی محسوب می شوند.

استراتژی رقابتی همچنین به صورت یک حوزه آکادمیک درآمده است . امروزه این زمینه مطالعاتی در حالی که مملو از نظریات قابل طرح است ، در بین محققین مدیریت از جایگاه خاصی برخوردار است.

استراتژی رقابتی ارائه دهنده چارچوبی غنی برای شناسایی عوامل زیربنایی رقابت در صنایع بوده است . این عوامل زیربنایی در پنج گروه قرار می گیرند .چارچوب مذکور تفاوتهای عمده موجود در بین صنایع و چگونگی تکامل آنها رانشان می دهد و همینطور به شرکتها کمک میکند تا به موفقیتی منحصر به فرد دست یابند. استراتژی رقابتی ، ابزارهایی را برای شناخت توان و میزان ناهماهنگی صنایع و شرکتها به دست میدهد (پورتر ، 1385: 13 تا 15).

 

1-2) بیان مسأله

توسعه صنایع کوچک ومتوسط، رمزتوسعه اقتصادی دهه آینده است. بررسی ها نشان  داده است که صنایع کوچک و متوسط ازچهارراه مجرای کارآفرینی، نوآوری وتغییرفناوری پویایی صنعت و در نهایت ایجاد فرصتهای شغلی وافزایش درآمد براقتصادجهانی تاثیرگذارند. (غفاری آشتیانی وپیرمحمدی،1387)

کارآفرینی مقوله ی بسیارمهمی است که بسیاری ازکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه  توجه جدی به آن مبذول داشته و میدارند. دراین میان،یکی ازشاخه ها ی اصلی کارآفرینی،کارآفرینی درسازمان است که بدون شک سهم چشمگیری درتوفیق وتعالی سازمانهادارد.(احمدپور، 1383)

در ادبیات کارآفرینی از کارآفرینی شرکتی باعنوان کارآفرینی درونی سازمانی یادمیشودکه با فعالی?

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، ۹ بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha 
 
نوشته‌های اخیر