تبلیغات

پایان نامه عوامل موثر بر سبک پردازش دانش در واحد های کاری

۰

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق. 1

1 – 1. مقدمه. 2

1-2. بیان مسأله. 2

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 3

  1. اهداف تحقیق. 4

1-5. سؤال های پژوهش… 5

1-6. فرضیات تحقیق. 5

1-7. تعاریف متغیرها و واژههای کلیدی.. 6

1-7-1.تعاریف نظری.. 6

استراتژی دانش : 6

کارکردهای مدیریت دانش… 6

1-7-2.تعریف عملیاتی.. 7

1-8. قلمرو تحقیق: 7

1-9 .مدل تحقیق: 8

‫ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ادبیات و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ… 9

2-1 .مقدمه. 10

2-2. دانش سازمانی.. 11

2-3. ویژگی های دانش سازمانی.. 12

2-4. هرم دانش… 13

تبدیل دانش… 14

2-5. تاریخچه مدیریت دانش… 15

2-6. تعاریف مدیریت دانش… 16

ابعاد مدیریت دانش… 21

2-7. عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش… 23

2-8. کارکردهای مدیریت دانش… 24

  1. ارتباط بهینه با مشتری.. 24
  2. یادگیری سازمانی.. 25
  3. اعتلای فرهنگ سازمانی.. 27
  4. رهبری سازمانی و تصمیم‏گیری هوشمندانه. 28
  5. راهبرد بازطراحی فرایندهای سازمانی.. 29
  6. خلّاقیت.. 30
  7. توجه به دانش افراد و نخبگان. 31
  8. تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح.. 32
  9. تولید دانش جدید. 33

2-9. نقش مدیریت دانش درسازمان ها 34

2-10. مراحل ایجاد دانش… 36

شناسایی دانش… 37

اکتساب دانش… 40

2-11. توسعه دانش… 43

2-12. مدیریت دانش وفرهنگ سازمانی.. 44

2-13. فرهنگ های سازمانی تسهیل کننده مدیریت دانش… 45

2-14. مدیریت دانش و فناوری اطلاعات.. 47

2-15. مدیریت دانش و منابع انسانی.. 48

2-16. کارکردهای مدیریت دانش… 50

“سبک کدگذاری”. 50

“سبک شخصی سازی”. 51

2-17. عوامل سازمانی مؤثر بر سبک های پردازش دانش… 53

2-18. مفهوم فرهنگ سازمانی.. 55

2-19. عوامل و اجزای فرهنگ سازمانی.. 56

2-20. ویژگی های فرهنگ سازمانی.. 59

2-21. فرهنگ سازمانی.. 61

2-22. فناوری اطلاعات.. 62

2-23. تأثیر فناوری اطلاعات در مدیریت دانش… 63

2-24. پیشینه پژوهش: 64

فصل سوم روششناسی تحقیق. 74

3-1. مقدمه. 75

3-2. روش تحقیق. 75

3-3. جامعه آماری.. 76

3-4. نمونه آماری.. 77

3-5 . ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات.. 78

3-5-1. منابع داده ها 78

3-5-2. ابزار گردآوری داده ها 78

مولفه های پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق. 79

3-6. روایی و پایایی.. 80

3-6-1.  بررسی روایی پرسشنامه. 80

3-6-2.  بررسی پایایی پرسشنامه. 80

3-6-3. آلفای کرونباخ. 80

3-7 . روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات.. 82

3-8. خلاصه فصل. 82

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 83

1-4-مقدمه. 84

2-4-آمار جمعیت شناختی.. 85

1-2-4-جنسیت.. 85

2-2-4-سطح تحصیلات.. 87

3-2-4- میزان آشنایی باکامپیوتر. 89

4-2-4- سن.. 91

5-2-4- سابقه خدمت.. 93

6-2-4- سمت.. 95

3-4-آمار استنباطی.. 96

1-3-4-بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق. 96

2-3-4-بررسی نرمال بودن متغیر ها 99

3-3-4-بررسی فرضیات تحقیق. 100

* تنوع وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. 100

* تنوع وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک استراتژی شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. 101

* تحلیل پذیری وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کد گذاری تأثیر معناداری دارد. 103

* تحلیل پذیری وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. 104

* وابستگی وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کد گذاری تأثیر معناداری دارد. 105

* وابستگی وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. 107

* انسجام در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. 109

* انسجام در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. 111

* استقلال درواحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. 113

* استقلال در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. 114

* فناوری اطلاعات در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. 116

* فناوری اطلاعات در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. 117

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد. 119

1-5- مقدمه. 120

2-5- مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن. 120

3-5- تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق. 121

* تنوع وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. 121

* تنوع وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک استراتژی شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. 121

* تحلیل پذیری وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کد گذاری تأثیر معناداری دارد. 122

* تحلیل پذیری وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. 122

*وابستگی وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کد گذاری تأثیر معناداری دارد. 122

* وابستگی وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. 123

*انسجام در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. 123

* انسجام در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. 123

* استقلال درواحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. 124

* استقلال در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. 124

*فناوری اطلاعات در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. 124

* فناوری اطلاعات در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. 125

4-5- پیشنهادات تحقیق. 125

5-5-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 125

با توجه به نتایج تحقیق و مطالعات انجام شده پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه می گردد. 125

بررسی مدل مذکور در صنعت دیگر. 125

بررسی دیگر عوامل موثر بر سبک استراتژی.. 125

بررسی نقش متغیر میانجی چابکی سازمانی.. 125

6-5- محدودیت های تحقیق. 125

محدودیت اصلی در این تحقیق عدم همکاری برخی پاسخگویان از محدودیت های تحقیق می باشد. 125

منابع: 126

پیوست.. 131

 

فهرست اشکال

شکل 1-1. مدل پژوهش. منبع:  سونگ، 2008. 8

شکل 2-1. (هرم دانش، رادینگ،1386 ) 13

شکل2-2. جنبه‌های مدیریت دانش، جعفری،1381. 22

شکل 1-4- میزان فراوانی جنسیت پاسخگویان. 86

شکل 2-4- میزان فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. 88

شکل 3-4- میزان فراوانی آشنایی باکامپیوتر. 90

شکل 4-4- میزان فراوانی سن.. 92

شکل 5-4- میزان فراوانی سابقه خدمت.. 94

شکل 6-4- میزان فراوانی سمت.. 96

شکل7-4 شاخص های مرکزی متغیرهای تحقیق. 98

6-5- محدودیت های تحقیق. 125

 

فهرست جداول

جدول 2-5.(خلاصه ای از مطالعات پیشینه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق) 70

جدول 1-4- میزان فراوانی جنسیت پاسخگویان. 85

جدول 2-4- میزان فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. 87

جدول 3-4- میزان فراوانی آشنایی باکامپیوتر. 89

جدول 4-4- میزان فراوانی سن.. 91

جدول 5-4- میزان فراوانی سابقه خدمت.. 93

جدول 6-4- میزان فراوانی سمت.. 95

جدول 7-4 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای تحقیق. 97

جدول8-4- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. 99

جدول 9-4- آزمون رگرسیون فرضیه اول. 100

جدول 10-4- آزمون رگرسیون فرضیه دوم. 102

جدول 11-4- آزمون رگرسیون فرضیه سوم. 103

جدول 12-4- آزمون رگرسیون فرضیه چهارم. 104

جدول 13-4- آزمون رگرسیون فرضیه پنجم. 105

جدول 14-4- آزمون رگرسیون فرضیه ششم. 107

جدول 15-4- آزمون رگرسیون فرضیه هفتم. 109

جدول 16-4- آزمون رگرسیون فرضیه هشتم. 111

جدول 17-4- آزمون رگرسیون فرضیه نهم. 113

جدول 18-4- آزمون رگرسیون فرضیه دهم. 114

جدول 19-4- آزمون رگرسیون فرضیه یازدهم. 116

جدول 20-4- آزمون رگرسیون فرضیه دوازدهم. 117

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1 – 1. مقدمه

در فصل اول این تحقیق کلیات تحقیق تشریح می گردد. در ابتدا تاریخچه مطالعاتی موضوع پژوهش به طور مختصر بیان می شود، و سپس مطالبی در خصوص بیان کلی مسئله و اهمیت آن آورده شده است. در ادامه، فرضیه های تحقیق، اهداف و قلمرو تحقیق معرفی شده و در پایان برخی از اصطلاحات کاربردی در این پژوهش تعریف می شوند.

پایان نامه عوامل موثر بر سبک پردازش دانش در واحد های کاری

 

 

1-2. بیان مسأله

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

درسال های اخیر توجه زیادی به استفاده از استراتژی های مؤثر دانش برای حمایت از فرایندهای مدیریت دانش در سطح سازمانی شده است؛ درحالی که توجه ناچیزی به انتخاب و اجرای چنین استراتژی هایی در سطح واحدهای سازمانی که نقش تعیین کننده و حیاتی را در فرایند مدیریت دانش (کسب، خلق، انتقال و به کارگیری دانش) ایفا می کنند، شده است. همچنین از آنجا که واحدهای سازمانی در نوع و ماهیت وظایف، فرهنگ حاکم بر فضای آنها و همچنین تکنولوژی مورداستفاده در آنها با همدیگر متفاوتند، طبیعی است که شیوه پردازش دانش آنها متفاوت است و باید با نوع فعالیت و ساختارشان هماهنگ باشد. بیشتر شرکت ها و سازمان ها بدون توجه به این مسئله که واحدهای مختلف کاری با توجه به نوع و ماهیت وظیفه ای که دارند نیازمند سبک ویژه ای برای پردازش دانش خود هستند، صرفاً یک سبک و استراتژی کلی را در همه واحدهای کاری خود به کار می گیرند که این مسئله منجربه بروز مشکلات و ضررهای جبران ناپذیری برای

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha 
 
نوشته‌های اخیر