تبلیغات

پایان نامه رتبه بندی موانع اجرای برنامه ریزی های استراتژیک

۰

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 1

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده 1

فصل اول – کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 3

1-2 بیان مسأله 3

1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4 اهداف تحقیق.. 6

1-5 سؤالات تحقیق.. 6

1-5-1 سوالات اصلی.. 6

1-5-2 سوالات فرعی.. 6

1-6  فرضیه‏های تحقیق.. 7

1-7 تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های تحقیق.. 7

1-8 روش شناسی تحقیق.. 7

فصل دوم – مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 مقدمه. 10

2-2  استراتژی.. 10

2-2-1  مفهوم استراتژی.. 10

2-2-2- سطوح استراتژی.. 10

2-2-3 رویکردهای کاربردی دستیابی به هماهنگی استراتژیک در سلسله‌مراتب استراتژی.. 13

2-2-3-1 مدل چرخۀ حیات سازمان. 13

2-2-3-2 استراتژی‌های رقابتی پورتر. 14

2-2-3-3  طبقه بندی استراتژی‌های سازمان‌ها از نظر مایلز و اسنو. 15

2-2-3-4 ترکیب استراتژی های رقابتی پورتر- مایلز و اسنو. 16

2-2-3-5  ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک… 17

2-3  مدیریت استراتژیک… 19

2-3-1 تعاریف مدیریت استراتژیک… 19

2-3-2 مدل های جامع مدیریت استراتژیک… 20

2-3-2-1  مدل جامع مدیریت استراتژیک دیوید. 21

2-3-2-2 مدل جامع مدیریت استراتژیک پیرس و رابینسون. 22

2-4   برنامه ریزی استراتژیک… 23

2-4-1  تعاریف برنامه ریزی استراتژیک: 23

2-4-2 تفاوت برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی.. 25

2-4-3  عناصر برنامه ریزی استراتژیک: 26

2-4-4- ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک… 27

2-4-5 جایگاه سازمانی برنامه ریزی استراتژیک: 28

2-4-6 مزایا و محدودیتهای برنامه ریزی استراتژیک… 29

2-4-7 فرآیند برنامه ریزی استراتژیک… 30

2-4-8  مدل برنامه ریزی استراتژیک  برایسون. 33

2-4-9  متدولوژی برنامه ریزی استراتژیک 36

2-5  موانع اجرای استراتژی ها و برنامه ریزی استراتژیک… 49

2-5-2 موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک از دیدگاه جان ام برایسون. 52

2-5-3 موانع اجرای استراتژی ها (تحقیق وارتون- گارتنر) 52

2-5-4 نتایج تحقیق وارتون و گارتنر: رتبه‌بندی موانع. 53

2-5-6 موانع اجرای برنامه‌ریزی استراتژیک  از دیدگاه دیوید. 55

2-5-7  موانع و چالشهای اجرای استراتژی ها از دیدگاه هربینیاک.. 55

2-5-8 موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک از نظر نورتون و کاپلان. 58

2-5-8  موانع اجرای استراتژیها از نظر آکر. 58

2-5-9  موانع اجرای استراتژی از دیدگاه اش… 58

2-5-10 در نظریه دیگری موانع اجرای استراتژی به سه سطح قابل تقسیم است… 59

2-6 مروری بر تحقیق های پیشین(پیشینه تحقیق) 60

فصل سوم – روش تحقیق

3-1 مقدمه. 64

3-2  روش تحقیق.. 64

3-2-1  ویژگی‌های اصلی روش دلفی.. 66

3-2-2  انواع دلفی.. 66

3-2-3 مراحل روش تحقیق دلفی.. 67

3-3 مراحل تحقیق حاضر. 69

3-4 ابزار گردآوری داده ها 70

3-4-1 روایی و پایایی پرسشنامه. 71

4-5- جامعه آماری.. 72

3-6- نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 72

3-7  تکنیکهای آزمون داده ها 72

فصل چهارم – نتایج

4-1 مقدمه. 74

4-2 مراحل تحقیق.. 74

4-2-1  تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج حاصل از فاز اوّل. 74

4-2-2 تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج حاصل از فاز دوم. 75

4-2-3  تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج حاصل از فاز سوم. 78

4-2-4  تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج حاصل از فاز چهارم. 85

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه. 90

5-2 نتایج و یافته های تحقیق.. 90

5-2-1 نتایج فاز اول تحقیق.. 90

5-2-2  نتایج فاز دوم تحقیق.. 91

5-2-2-1  موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک در حوزه ساختار، فرآیندها، رویه و روشها 91

5-2-2-2  موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک در حوزه ی مدیریتی.. 91

5-2-2-3 موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک در حوزه نیروی انسانی(کارکنان) 92

5-2-2-4  موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک در حوزه فناوری.. 92

5-2-2-5  موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک در حوزه منابع مالی و تجهیزات و امکانات فیزیکی.. 92

5-2-2-6  موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک در حوزه نیروهای رقابتی و تامین کنندگان. 92

5-2-2-7  موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک در حوزه نیروهای اقتصادی و بازار. 93

5-2-3  نتایج فاز سوم تحقیق.. 93

5-2-4  نتایج فاز چهارم تحقیق.. 94

5-3  پیشنهادات تحقیق.. 95

5-3-1  پیشنهادات مرتبط با نتایج تحقیق.. 95

5-3-2 پیشنهادات برای تحقیقهای  آتی.. 98

5-4 محدودیت های تحقیق.. 98

فهرست منابع

منابع فارسی.. 100

منابع غیر فارسی.. 102

چکیده انگلیسی.. 105

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                   صفحه

جدول 1-2- عوامل مورد استفاده در محورهای ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک… 18

جدول4-1- آماره های آزمون T تک نمونه ای.. 79

جدول4-2- نتایج آزمون T تک نمونه ای.. 79

جدول4-3- آماره های آزمون T تک نمونه ای.. 80

جدول4-4- نتایج آزمون T تک نمونه ای.. 80

جدول4-5- آماره های آزمون T تک نمونه ای.. 81

جدول4-6- نتایج آزمون T تک نمونه ای.. 81

جدول4-7- آماره های آزمون T تک نمونه ای.. 82

جدول4-8- نتایج آزمون T تک نمونه ای.. 82

جدول4-9- آماره های آزمون T تک نمونه ای.. 83

جدول4-10- نتایج آزمون T تک نمونه ای.. 83

جدول4-11- آماره های آزمون T تک نمونه ای.. 84

جدول4-12- نتایج آزمون T تک نمونه ای.. 84

جدول4-13- آماره های آزمون T تک نمونه ای.. 85

جدول4-14- نتایج آزمون T تک نمونه ای.. 85

جدول4-15- پاسخ های پرسشنامه ی فاز چهارم. 86

جدول4-16- جمع امتیازات  هریک از موانع براساس تعداد در اولویت… 88

جدول5-1- موانع درون سازمانی و برون سازمانی شناسایی شده در فاز اول. 90

جدول 5-2- موانع اصلی (اجماع شده) اجرای برنامه ریزی استراتژیک… 94

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                                   صفحه

نمودار 2-1- رابطه بین سطوح استراتژی ( منبع: ویلن و هانگر، 1992) 11

نمودار 2-2- جانمایی مراحل چرخۀ حیات سازمان در ماتریس نقاط مرجع استراتژیک(رضوانی، 1386) 14

نمودار 3-2- استراتژی‌های رقابتی پورتر  (منبع: پورتر، 1990؛ هانگر و ویلن، 1381) 137) 15

نمودار 4-2- ترکیب استراتژی‌های رقابتی پورتر- مایلز و اسنو  براساس نقاط مرجع استراتژیک… 17

نمودار 5-2- ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک برمبنای نقاط مرجع استراتژیک… 18

نمودار 6-2- روابط متقابل فرایند مدیریت استراتژیک… 20

نمودار1-3- ساختار و  فرآیند روش دلفی.. 65

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                   صفحه

شکل1-2- الگوی جامع مدیریت استراتژیک (دیوید،1384) 22

شکل2-2- مدل جامع مدیریت استراتژیک (پیرس و رابینسون،1380) 23

شکل3-2- مراحل مختلف برنامه ریزی استراتژیک(الوانی،1390) 33

شکل4-2- فرایند برنامه ریزی استراتژیک( برایسون، 1386) 36

شکل5-2- متدولوژی برنامه ریزی استراتژیک(لشکر بلوکی،1386). 37

شکل6-2- تحلیل و شناخت محیط بیرونی و داخلی سازمان. 44

شکل7-2- تعیین اهداف و استراتژیها 48

 

 

 

چکیده

در دنیای رقابتی و پرتلاطم محیطی که با رشد شتابان فناوری همراه است، سازمانها و شرکتها با تحولات و دگرگونی های روزافزونی مواجه هستند. در چنین فضایی اتخاذ تصمیمات و تدوین استراتژی های رقابتی برای حفظ و بقای آنها در محیط کسب و کار از اهمیت بسزایی برخوردار است. اما مهمتر از تدوین و اتخاذ چنین استراتژی هایی، پیاده سازی و اجرای آنها می باشد. چراکه، اگر این استراتژیها به بهترین شکل هم اگر تدوین شده باشنند اما بصورت کارآمد اجرا نشوند، نتیجه بخش نخواهند بود. از این رو  هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی موانع موثر در اجرای برنامه ریزی استراتژیک در شرکت سایپا یدک می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارشناسان، مدیران و معاونان شرکت سایپا یدک تشکیل می دهند. این تحقیق از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل، از نوع تحقیق های تفسیری است که در آن از روش دلفی استفاده شده است. از این رو در چهار مرحله با جمع آوری نظرات کارشناسان از طریق پرسشنامه‌ها به شناسایی موانع درون سازمانی و برون سازمانی اجرای برنامه ریزی استراتژیک در شرکت سایپا یدک پرداخته شده است و سپس موانع مورد توافق و اجماع اولویت بندی گردیده اند. براساس یافته های این پژوهش، 18 مانع در پنج حوزه شناسایی شد. بدین ترتیب که شش مانع در حوزه مدیریتی، پنج مانع در حوزه منابع انسانی (کارکنان)، سه مانع در حوزه ساختار، فرآیندها، رویه و روشها، یک مانع در حوزه منابع مالی و تجهیزات و در نهایت سه مانع در حوزه اقتصادی و نیروهای بازار شناسایی شدند.  همچنین یافته ها حاکی از آن است که در بین چهار حوزه ی مورد اجماع، موانع اقتصادی و نیروهای بازار با 78 امتیاز در اولویت اول، موانع مدیریتی با 67 امتیاز در اولویت دوم، موانع حوزه کارکنان با 53 امتیاز در اولویت سوم و نهایتاً موانع ساختاری با 38 امتیاز در اولویت چهارم قرار دارند. با توجه به نتایج بدست آمده در هریک از فازهای انجام شده در این تحقیق به نظر می رسد عوامل درون سازمانی بیش از عوامل برون سازمانی در موفقیت و یا عدم موفقیت اجرای استراتژی ها و برنامه های استراتژیک در شرکت سایپا یدک تاثیر گذار هستند. هرچند که عوامل اقتصادی و نیروهای بازار در بین موانع شناسایی شده در اولویت قرار دارد لیکن این دسته از عوامل تنها عامل برون سازمانی در بین چهار مانع اجماع شده در فاز نهایی بوده است. بنابراین پیشنهاد اصلی حاصل از یافته های این تحقیق چنین بیان می شود که در جهت اجرای موفق استراتژی ها در شرکت سایپا یدک، مسئولان، مدیران عالی شرکت باید توجه ویژه ای به عوامل درون سازمانی داشته باشند.

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1-1-مقدمه

این فصل به معرفی تحقیق حاضر پرداخته و چارچوب کلی تحقیق را بیان می کند. بطور مختصر ماهیت وجودی تحقیق و علت پرداختن محقق به این مطالعه مطرح شده که در ساختار مشخصی در قالب بیان مساله، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف، سوالات و فرضیات و متغیرها و تعاریف عملیاتی و مفهومی آنهاو … عنوان شده است که در ادامه ی این فصل به تفکیک به هریک پرداخته می شود.

 

1-2 بیان مسأله :

در این تحقیق سعی شده با تمرکز بر فاز زمینه سازی برای اجرای برنامه استراتژیک به شناسایی موانع اجرای موفق استراتژی در یک سازمان ایرانی می پردازد براساس برخی تحقیقات انجام شده بین المللی درصد بالایی از برنامه های استراتژیک به اجرا در نمی آیند و یا در مرحله اجرا با شکست مواجه می شوند در نتیجه به نظر می رسد که فازهای اجرا و زمینه سازی برای اجرا از اهمیت بالایی برخوردار باشند تحقیقات معدودی که د رکشور دراین زمینه انجام شده اند حکایت از وجود مشکلی مشابه درایران دارند تلاشهای زیادی برای شناسایی موانع اجرای موفق استراتژی در سطح بین المللی انجام شده است ولی به دلیل تاثیر عوامل زمینه ای موانع اجرا در محیطهای صنعتی ایران لزوما با نتایج بدست آمده از تحقیقات بین المللی ممکن است مشابه نباشد. در نتیجه لازم است موانع کلیدی اجرای استراتژی در شرکتهای ایرانی مورد بررسی قرار گرفته و با موانع اشاره شده در ادبیات موضوع مقایسه شوند.

شرایط متغیر محیطی و رقابت های فزآینده میان شرکتهای بزرگ و کوچک در فضای کنونی کسب و کار، مدیران را وادار می کند تا هر روز تصمیمات مدیریتی جدیدی را اتخاذ کنند. این تصمیمات گاهی چنان تصمیمات قبلی را نقض می کند که اجرایی شدن تصمیم جدید نیازمند تغییرات عمده ای همچون تجدید ساختار، فرهنگ سازی، برنامه های عملیاتی نو و بکارگیری نیروی انسانی جدید در سازمان است. اما به تناسب تغییراتی که در سطح راهبردی در تصمیمات مدیران رخ می دهد، سازمانها عموماً توان تغییر و تطبیق لازم با شرایط جدید را ندارند. از سوی دیگر انعطاف پذیری ناکافی اجزای سازمان و ناتوانی در متناسب بودن تغییرات، تنها مانع پیاده سازی تصمیمات راهبردی نیست.

در مطالعاتی که توسط مجله ی اکونومیست بر نمونه ای بالغ بر ۲۷۶ مدیر ارشد در خصوص چالش های برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک صورت گرفته است، ۵۷% از مدیران چالش اصلی خود را در مرحله ی اجرای استراتژی معرفی نموده اند. جدیدترین تحقیقات علمی در سال ۲۰۱۰ میلادی نشان می دهد حدود ۶۰% از استراتژی ها به طور موفقیت آمیز اجرا نمی شوند و این حیات سازمان ها را به خطر انداخته است. مطالعه ی مشابه دیگری نیز در شرکت های آسیایی حاکی از آن است که ۸۳% از مدیران ارشد اذعان به ناتوانی در اداره ی فرایند پیاده سازی استراتژی در سازمان های خود نموده اند. وجود این گونه آمارها به وضوح نشان می دهد که پیاده سازی و اجرای استراتژی به مهمترین عامل در اداره ی سازمان ها تبدیل شده است و از این حیث می تواند مبنای ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان هایی باشد که از مهارت و توانایی کافی برای اداره ی فرایند اجرای استراتژی برخوردار هستند.

هدف از این پژوهش اجرای این گونه برنامه ریزی ها در راستای تکنیک ها و سازوکارهایی است که اگر به درستی به مرحله اجرا در آیند می توان با اطمینان خاطر بیشتری به سمت رشد،توسعه و رونق کسب و کار که از اهداف و آرمانهای سازمان ها بوده و تاثیرات مثبتی همچون هماهنگی بین واحد های عملیاتی، اجماع بین مدیران ارشد سازمانی و… را در پی خواهد داشت، گام نهاد. از اصلی ترین موانع اجرای برنامه ریزی های استراتژیک در سازمانها می توان به اولویت های متعارض و ارتباطات عمودی ضعیف، عدم پشتیبانی و رهبری مدیرعامل در اجرای راهبردها و منابع انسانی بی انگیزه و نامناسب و … اشاره کرد. در این پژوهش تلاش می شود مشکلاتی که در مرحله اجرا یا پیاده سازی این برنامه ریزی ها وجود دارد شناسایی  و سپس بر اساس درجه اولویت و تأثیر پذیری آن رتبه بندی شوند.

 

 

پایان نامه رتبه بندی موانع اجرای برنامه ریزی های استراتژیک

 

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، ۵ بازدید ، بدون دیدگاه

پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه های صنعتی

۰

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول کلیات تحقیق.. 2

1-1. بیان مسأله. 4

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-3. اهداف تحقیق.. 5

1-4. سؤالات تحقیق.. 6

1-5. قلمرو تحقیق.. 6

الف. قلمرو موضوعی تحقیق.. 6

ب. قلمرو مکانی تحقیق.. 6

ج. قلمرو زمانی تحقیق.. 6

1-6. تعریف واژگان. 6

1-7:جمع بندی.. 7

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق.. 8

مقدمه. 9

2-1- خوشه های صنعتی.. 9

2-1-2- مفهوم و تعریف خوشه: 11

2-1-3- زیرمجموعه های یک خوشه صنعتی.. 16

2-1-3-1- مواردی که خوشه نیستند. 16

2-1-3-2- دسته بندی ها و طبقه بندی خوشه های صنعتی.. 16

2-1-3-3- تفاوت بین خوشه خود جوش و خوشه ایجادی.. 17

2-1-3-4- اهمیت و تأثیر بزرگی و کوچکی خوشه بر موفقیت آن. 17

2-1-4- نقش و اهمیت خوشه های صنعتی.. 18

2-1-4-1- دلایل اهمیت یافتن خوشه های صنعتی.. 18

2-1-4-2- مزایای ایجاد خوشه های صنعتی.. 19

1- مزیت تولید انبوه 20

2- مزیت های هدف… 20

3- صرفه های حاصل از تجمیع (صرفه های هم مکانی) 20

5- صرفه های مقیاس… 20

6- صرفه ناشی از تنوع. 21

2-2. بررسی عوامل موثر بر توسعه و رشد خوشه های صنعتی.. 21

2-3- پیشینه تحقیق: 27

2-3-1. مطالعات محققان داخلی: 27

2-3-2. مطالعات محققان خارجی: 33

فصل سوم روش‌شناسی تحقیق.. 41

3-1. مقدمه. 42

3-2. روش شناسی.. 42

3-3. روش تحقیق.. 45

3-4. شیوه ها و ابزارهای جمعآوری و تحلیل اطلاعات… 47

3-5. روایی و پایایی (اعتبار) پرسشنامه. 47

3-6. متغیرهای تحقیق.. 48

3-6-1. عوامل فضایی و مکانی.. 48

3-6-2. عوامل اجتماعی و فرهنگی.. 48

3-6-3. عوامل سیاست گزاری و نهادی.. 49

3-6-4. عوامل سازمانی.. 50

3-6-5. عوامل اقتصادی.. 51

3-7. جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 53

3-8. روش تحلیل داده‌ها 54

3-8-1. روش مدلسازی ساختاری تفسیری.. 54

3-8-2. فرایند تحلیل شبکه ای داده ها 58

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق.. 64

مقدمه. 65

4-1. عوامل شناسایی شده موثر بر توسعه و رشد خوشه های صنعتی.. 65

4-2. برآیند نظرخواهی از متخصصان در مورد ارتباط متغیرها 67

4-3. تشکیل ماتریس دستیابی.. 68

4-4. تشکیل ماتریس دسترسی نهایی.. 70

4-5. تعیین سطوح مدل. 71

4-6. ترسیم مدل نهایی سطوح علی عوامل موثر بر توسعه و رشد خوشه های صنعتی.. 76

4-8. تشریح ناحیه ها در نمودار. 78

4-8-1. ناحیه خودمختار. 78

4-8-2. ناحیه وابسته. 79

4-8-3. ناحیه پیوندی.. 79

4-8-4. ناحیه مستقل.. 79

4-9. فرایند تحلیل شبکه‌ای.. 80

4-9-1. تشکیل ماتریس مقایسات زوجی و آزمون سازگاری.. 80

4-9-2. تشکیل ابر ماتریس ناموزون. 81

4-9-3. تشکیل ابر ماتریس موزون. 81

4-9-4. تشکیل ابر ماتریس محدود. 82

4-9-5. رتبه نهایی هر یک از عوامل.. 83

جمع بندی.. 84

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات… 85

5-1. مقدمه. 86

5-2. نتیجه گیری و خلاصه تحقیق.. 86

5-3. پیشنهادات کاربردی.. 90

5-3-1. پیشنهادات به مسئولان و تصمیم گیرندگان حوزه خوشه های صنعتی.. 90

5-3-2. پیشنهاد به محققان آتی.. 94

5-4. محدودیت های تحقیق.. 96

منابع. 97

پیوست ها 105

 

 

فهرست جدول ها

جدول 1. عوامل و زیرعوامل شناسایی شده مرتبط با رشد و توسعه خوشه های صنعتی.. 26

جدول 3-1. عوامل و زیرعوامل شناسایی شده مرتبط با رشد و توسعه خوشه های صنعتی.. 52

جدول 3-2. خوشه های صنعتی استان فارس: شامل 12 خوشه صنعتی و 3 خوشه غیر صنعتی.. 54

جدول 4-1. عوامل موثر بر توسعه و رشد خوشه های صنعتی.. 66

جدول 4-3. برایند نظرخواهی در مورد ارتباط عوامل.. 68

4-4. تشکیل ماتریس دستیابی.. 69

4-5. تشکیل ماتریس دسترسی نهایی.. 70

4-6. تعیین عوامل سطح 1. 71

4-7. تعیین عوامل سطح 2. 73

4-8. تعیین عوامل سطح 3. 75

4-9. تعیین عوامل سطح 4. 75

4-10. تعیین عوامل سطح 5. 76

4-11. تعیین عوامل سطح 6. 76

جدول 4-12. ابر ماتریس ناموزون.. 81

جدول 4-13. ابر ماتریس موزون.. 82

جدول 4-14. ابر ماتریس محدود. 83

جدول 4-15. رتبه نهایی عوامل سطح دوم مدل.. 83

جدول 5-1. رتبه نهایی عوامل سطح دوم مدل.. 90

 

فهرست شکل ها

شکل 2-1. مدل هیل و برنان (2000): 34

شکل 3-1. شکل عمومی یک ابرماتریس… 59

شکل 3-2. مقایسه ساختار سلسله­مراتبی و یک ساختار شبکه­­ای.. 60

شکل 3-3. نمایش گرافی سوپرماتریس… 61

شکل 4-1. مدل نهایی هفت سطحی عوامل موثر بر توسعه و رشد خوشه های صنعتی.. 77

شکل 5-2. مدل نهایی چهار سطحی عوامل موثر بر توسعه و رشد خوشه های صنعتی.. 89

 

فهرست نمودار ها

شکل4-2. نمودار MICMAC… 79

شکل5-1. نمودار MICMAC… 90

 

 

 

چکیده :

تأثیر گذار بودن خوشه های صنعتی در رشد اقتصادی منطقه، موجب شده برنامه ریزی در مورد آن نیاز به توجه و صرف دقت مسئولان داشته باشد. هدف آرمانی این تحقیق ارائه الگویی جهت شناسایی، مدلسازی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر خوشه های صنعتی و در نتیجه رشد اقتصاد منطقه از طریق رشد خوشه های صنعتی است.

اهداف کلی از انجام این تحقیق عبارتند از:

 1. شناسایی عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه های صنعتی در استان فارس
 2. 2. رتبه بندی عوامل شناسایی و طبقه بندی شده با بهره گرفتن از روش فرایند تحلیل شبکه ای

روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد و در چارچوب تحقیقات کاربردی جای می گیرد.

با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه ای عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه های صنعتی شناسایی گردید. به منظور بررسی سطح اثرگذاری هر یک از عوامل از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد و به وسیله فرایند تحلیل شبکه ای اولویت هر یک از عوامل موجود در یک سطح تعیین گردید.

مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM) ، یکی از مهمترین روش ها در تعیین سطوح اثرگذاری می باشد که از روش های نوین تحقیق در عملیات نرم است. در این روش با بهره گرفتن از نظرات متخصصان و کارشناسان، روابط علی و اثرگذاری هر یک از متغیرها با یکدیگر مورد محاسبه قرار می گیرد. در پایان با بهره گرفتن از روشی که وارفیلد ارائه نموده است، مدل نهایی اثرگذاری و ماتریس اثرگذاری MICMAC ترسیم می گردد. با توجه به اینکه در یکی از سطوح تعداد عوامل شناسایی شده، نه عامل بود، از روش فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) استفاده نمودیم.با توجه به مدل ارائه شده در تحقیق مشخص می گردد حمایت های دولتی در مهمترین سطح اثرگذاری و بهره برداری از محیط زیست، انعطاف پذیری نیروی کار و سرمایه گذاران ریسک پذیر در آخرین سطح اثرگذاری بر توسعه و رشد خوشه های صنعتی قرار دارند. در سطح دوم مدل نه عامل دیده می شود که برای تعیین اهمیت و رتبه هر یک از این عوامل از روش فرایند تحلیل شبکه ای استفاده شده است.رتبه اول مربوط به وجود بازار رقابتی و رتبه دوم امکانات سرمایه گذاری است.

کلید واژه : خوشه های صنعتی ، مدل سازی ساختاری تفسیری ، فرایند تحلیل شبکه ای

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

مقدمه

در ادبیات اقتصاد صنعتی شکل بازار از دو منظر عرضه و تقاضا قابل تامل می باشد. اگر بررسی تقاضا را به فرصتی دیگر واگذاریم، ساختار یا نحوه سازماندهی عرضه و یا به بیان دیگر سازماندهی ارتباطات بین صنایع و بازار و فعالیت های مرتبط، یکی از فاکتورهای تعیین کننده، در کنار مقیاس مورد نیاز برای رقابت پذیر شدن در رشته های مختلف صنعتی در صحنه جهانی است. تئوری های اقتصادی پیرامون خوشه های صنعتی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی منطقه به قرار زیر می باشد:اولین نظریات پیرامون خوشه های صنعتی را مربوط به مطالعات مارشال می دانند. مارشال(1895)[1] بیان کرده است که اقتصاد به مقیاس می تواند در مناطق گرداگرد کارخانه های همسان و تأمین کنندگان آنها رشد بیشتری داشته باشد. سولو[2] بر اهمیت تغییرات فنی در فرایند رشد اقتصاد در بلند مدت تأکید می نماید. رومر[3] عواملی مانند سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و خدمات اطلاعاتی دولت را در یک مدل رشد اقتصاد بومی در کنار یکدیگر آورد و تفکر خوشه ای را بسط داد. ایزارد و دیگران[4] معیارهایی را برای سنجش ادغام روابط خرید و فروش در مناطق مختلف از طریق تحلیل ورودی و خروجی لئونتیف، انجام دادند. با توجه به اهمیت اثرگذاری خوشه های صنعتی بر رشد و توسعه اقتصاد منطقه ای از یک سو و تاکید مقام معظم رهبری بر تولید ملی و حماسه اقتصادی از سوی دیگر در این تحقیق به شناسایی، مدلسازی و رتبه بندی عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه های صنعتی خواهیم پرداخت. بدون شک تقویت و توسعه اقتصاد بر مبنای تولید محصولات داخلی، تنها راه موفقیت بر برابر تحریم ها و فشارهای کشورهای دیگر است. از این رو عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه های صنعتی شناسایی و مدلی کاربردی در چند سطح اثرگذاری برای استفاده مسئولان و صاحب نظران خوشه های صنعتی در شرکت شهرک های صنعتی ارائه خواهد شد.

 

 

1-1. بیان مسأله

خوشه های صنعتی به عنوان یکی از مهمترین محرک های اقتصادی از دهه 70 میلادی، توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب نموده است، تا آنجا که برنامه ریزی برای راه اندازی و تقویت خوشه های صنعتی به یکی از راهکارهای مؤثر کشورهای مختلف جهت رشد اقتصادی مبدل گردیده است. از جمله این کشورها می توان به امریکا، ایتالیا، ژاپن و هند اشاره کرد. به منظور تقویت خوشه های صنعتی راهکارهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است که می توان به وضع قوانین از سوی دولت ها، افزایش تسهیلات و اعطای وام های کلان با سود کم و هدایت جریانات نقدینگی به سمت خوشه های صنعتی، اشاره کرد. بیش از یک دهه است که توسعه صنعتی مبتنی بر خوشه ها، به عنوان یک استراتژی نوین مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور عزیز ما ایران، قرار گرفته است. در حال حاضر 119 خوشه صنعتی در سرتاسر ایران شناسایی شده و بنابر آمارهای موجود، قرار است تا پایان برنامه چهارم توسعه، سالانه 5 هزار فرصت اشتغال در بنگاه های کوچک و واحدهای تولیدی خوشه های صنعتی فراهم شود. بدین ترتیب اهمیت خوشه های صنعتی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد.

با توجه به اهمیت خوشه های صنعتی در هر منطقه، توجه به عوامل موثر در رشد و توسعه خوشه ها می تواند گامی موثر در توسعه و رشد خوشه های صنعتی در شرکت شهرک های صنعتی و متولیان امر توسعه خوشه ها باشد. در این تحقیق تلاش می شود عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه های صنعتی از مقالات و مطالعات صورت گرفته در سرتاسر دنیا شناسایی گردد. سپس با توجه به نظرات کارشناسان و متخصصان، این عوامل با روش مدلسازی ساختاری تفسیری طبقه بندی می گردند. در ادامه به منظور برنامه ریزی بهتر و موثرتر، هر یک از عوامل در طبقه های شناسایی شده، با بهره گرفتن از روش فرایند تحلیل شبکه ای وزن دهی و رتبه بندی می گردد.

امید است با بهره گرفتن از این مدل، تصمیم گیران و مسئولان امر بتوانند در پیشبرد اهداف والای خود که همان توسعه، رشد و شکوفایی کشور ایران است، موفق باشند.

 

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق

به عقیده اکثر اقتصاد دانان، مزیت رقابتی یک منطقه، بر پایه ی تأمین کنندگی بازار محصولات و کاهش هزینه های عوامل تولید محصولات مانند مکان، دستمزد، منابع طبیعی، تکنولوژی، دیدگاه ها نسبت به مقوله کارآفرینی و شایستگی های مدیریتی است.

در دنیای واقعی محصولات همگی از یک جنس نیستند و این محصولات هستند که داد و ستد می شوند نه عوامل تولید آن.

نکته مهمی که از مطلب بالا می توان برداشت نمود اختلاف بین محصولات و شکل گیری صنایع مختلف است. هر محصول عوامل تولید خود را دارد و صنایع و محصو

پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه های صنعتی

ل

ات مختلف عوامل مخصوص به خود را دارند. بدین ترتیب پایه ایجاد خوشه های صنعتی بر اساس محصولات مختلف در

مناطق مختلف شکل می گیرد.

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

خوشه های صنعتی به مجموعه ای از واحدهای کسب وکار اطلاق می شود که در یک منطقه جغرافیایی و یک گرایش صنعتی متمرکز شده و با همکاری و تکمیل فعالیت های یکدیگر به تولید و عرضه تعدادی کالا و خدمات می پردازند و از چالش ها و فرصت های مشترک برخوردارند و از منابع مشترکی مانند تکنولوژی، نیروی انسانی و … استفاده می کنند، و این فعالیت ها منجر به رشد اقتصادی منطقه و افزایش بازدهی به مقیاس خواهد 

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، ۷ بازدید ، بدون دیدگاه

پایان نامه شناسایی عوامل کلیدی موفقیت بر تجربه ی مشتری

۰

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات پژوهش

۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2-بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-3-هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-4-سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-5-فرضیه‌های و مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 4

1-6- نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-7-روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-8-تعریف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-7-خلاصه و جمع‌بندی فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

۲-۲- مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-2-1- مدیریت تجربه مشتری……………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2-2- بانکداری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-3-پیشینه تجربی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-3-1- مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-۳-۲-مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-4- خلاصه فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

3-2-نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

۳-۳- مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-4- فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

3-5-جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………… 34

3-6-روش گردآوری داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

3-7-روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………. 35

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………… 39

3-9- خلاصه فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………… 42

4-2-1- تحلیل توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………… 42

4-2-2- تحلیل تک متغیره داده ها……………………………………………………………………………………………………………….. 44

 

4-2-3-تحلیل دو متغیره داده ها………………………………………………………………………………………………………………….. 44

4-۲-۴- تحلیل چند متغیره………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

4-۲-۵- تحلیل رگرسیون خطی…………………………………………………………………………………………………………………… 51

4-2-6-تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………………………………………….. 62

4-3- خلاصه فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………… 67

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

5-2- مروری بر چهارچوب کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 69

5-3- یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

5-4- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

۵-۵- پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

5-6- محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 77

5-7- خلاصه فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

پیوست ها

پرسشنامه مشتریان………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

پرسشنامه AHP………………………………………………………………………………………………………… 87

تحلیل های آماری SPSS……………………………………………………………………………………………………………………………… 91

تحلیل هایAHP……………………………………………………………………………………………………… 105

 

جدول 2-1 خلاصه مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………….. 29

جدول 2-2خلاصه مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………….. 30

جدول 3-1 منابع پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

جدول 3-2 متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 37

جدول 3-3ضریب پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………… 38

جدول 4-1 فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………………………………… 42

جدول 4-2 فراوانی سن پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………………………………………. 43

جدول 4-3 فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………… 43

جدول 4-4 آمار توصیفی متغیر های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 44

جدول 4-5 ضریب همبستگی اسپیرمن متغیر ها ………………………………………………………………………………………………….. 45

جدول 4-6 تحلیل واریانس تعامل مشتری………………………………………………………………………………………………………….. 46

جدول 4-7 تحلیل واریانس حضور مشتریان دیگر………………………………………………………………………………………………. 46

جدول 4-8 تحلیل واریانس محیط ارائه خدمات ………………………………………………………………………………………………… 46

جدول 4-9 تحلیل واریانس تسهیلات ………………………………………………………………………………………………………………. 47

جدول 4-10 تحلیل واریانس فرآیند خدمات……………………………………………………………………………………………………… 47

جدول 4-11 تحلیل واریانس ترکیب فعالیت های بازاریابی و فروش ……………………………………………………………………… 48

جدول 4-12 تحلیل واریانس عناصر کارکردی آنلاین ………………………………………………………………………………………… 48

جدول 4-13 تحلیل واریانس افزایش ارزش ……………………………………………………………………………………………………… 49

جدول 4-14 تحلیل واریانس سرعت ……………………………………………………………………………………………………………….. 49

جدول 4-15 تحلیل واریانس خدمات اصلی………………………………………………………………………………………………………. 49

جدول 4-16 تحلیل واریانس عناصر خوشایند آنلاین ………………………………………………………………………………………….. 50

جدول 4-17 تحلیل واریانس فضای هنری آنلاین ………………………………………………………………………………………………. 50

جدول 4-18 تحلیل واریانس کارکنان………………………………………………………………………………………………………………. 51

جدول 4-19 تحلیل واریانس سفارشی سازی …………………………………………………………………………………………………….. 51

جدول 4-20 تحلیل رگرسیون تعامل مشتری………………………………………………………………………………………………………. 52

جدول 4-21 تحلیل رگرسیون حضور مشتریان دیگر…………………………………………………………………………………………… 53

جدول 4-22 تحلیل رگرسیون محیط ارائه خدمات…………………………………………………………………………………………….. 54

جدول 4-23 تحلیل رگرسیون تسهیلات……………………………………………………………………………………………………………. 54

جدول 4-24 تحلیل رگرسیون فرآیند خدمات……………………………………………………………………………………………………. 55

جدول 4-25 تحلیل رگرسیون ترکیب فعالیت های بازاریابی و فروش…………………………………………………………………….. 56

جدول 4-26 تحلیل رگرسیون عناصر کارکردی آنلاین……………………………………………………………………………………….. 57

جدول 4-27 تحلیل رگرسیون افزایش ارزش…………………………………………………………………………………………………….. 57

جدول 4-28 تحلیل رگرسیون سرعت………………………………………………………………………………………………………………. 58

 

جدول 4-29 تحلیل رگرسیون خدمات اصلی…………………………………………………………………………………………………….. 59

 

جدول 4-30 تحلیل رگرسیون عناصر خوشایند آنلاین…………………………………………………………………………………………. 59

جدول 4-31 تحلیل رگرسیون فضای هنری آنلاین……………………………………………………………………………………………… 60

جدول 4-32 تحلیل رگرسیون کارکنان…………………………………………………………………………………………………………….. 61

جدول 4-33 تحلیل رگرسیون سفارشی سازی……………………………………………………………………………………………………. 61

جدول 4-34 ماتریس  مقایسات زوجی معیارهای اصلی پژوهش…………………………………………………………………………… 62

جدول 4-35 اولویت بندی معیارهای اصلی موفقیت بر تجربه مشتری…………………………………………………………………….. 62

جدول 4-36 ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای بعد حسی……………………………………………………………………………… 63

جدول 4-37 اولویت بندی زیر معیارهای بعد حسی…………………………………………………………………………………………….. 63

جدول 4-38 ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای بعد انگیزشی…………………………………………………………………………. 63

جدول 4-39 اولویت بندی زیر معیارهای بعد انگیزشی………………………………………………………………………………………… 64

جدول 4-40 ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای بعد شناختی…………………………………………………………………………… 64

جدول 4-41 اولویت بندی زیر معیارهای بعد شناختی………………………………………………………………………………………….. 64

جدول 4-42 ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای بعد رفتاری…………………………………………………………………………… 65

جدول 4-43 اولویت بندی زیر معیارهای بعدرفتاری……………………………………………………………………………………………. 65

جدول 4-44 ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای بعد ارتباطی………………………………………………………………………….. 65

جدول 4-45 اولویت بندی زیر معیارهای بعد ارتباطی………………………………………………………………………………………….. 66

جدول 4-46وزن نهایی و اولویت بندی معیارها و زیرمعیارهای موفقیت بر تجربه مشتری در بانک مسکن…………………….. 67

جدول 5-1 مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش های قبلی…………………………………………………………………………………………. 74

 

شکل 1-1 مدل مبتنی بر AHP برای ارزیابی تجربه مشتری در بخش بانکداری ……………………………………………………….. 5

شکل 2-1 مدل مفهومی ارزیابی اثرات تجربه مشتری بر قصد و نیت خرید……………………………………………………………… 17

شکل 2-2 مدل مفهومی تجربه مشتری به عنوان مزیت رقابتی پایدار در سازمان های خدماتی……………………………………. 17

شکل 2-3 مدل مفهومی تجربه مشتری آنلاین در خرده فروشی الکترونیکی……………………………………………………………. 18

شکل 2-4 مدل مفهومی بده بستان های مشتری در بین عوامل کلیدی تعیین کننده بر وفاداری بانکی……………………………. 19

شکل 2-5 مدل مفهومی رابطه بین تجربه مشتری،تصویر نام تجاری و وفاداری مشتریان…………………………………………….. 19

شکل 2-6 مدل مفهومی تجربه مشتری و تاثیر نسبی آن در رضایت و قصد رفتاری…………………………………………………… 20

شکل 2-7 مدل مفهومی تجربه مشتری:عوامل ،پویایی و استراتژی مدیریت……………………………………………………………… 20

شکل 2-8 مدل مفهومی چگونه تجربه مشتری را حفظ کنیم…………………………………………………………………………………. 21

شکل 2-9 مدل مفهومی رتبه بندی مشتریان در صنعت بانکداری به منظور اجرایی نمودن مدیریت روابط با مشتری……….. 22

شکل 2-10 مدل مفهومی کیفیت خدمات و تجربه مشتری در محیط آنلاین درایران………………………………………………… 22

شکل2-11 مدل مفهومی عوامل موثر بر جذب مشتری در بانک ها……………………………………………………………………….. 23

شکل 2-12 مدل مفهومی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک ها……………………………………… 24

شکل 2-13 مدل مفهومی وزن دهی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان ……………………………………………………. 25

شکل 2-14 مدل مفهومی ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر در بکارگیری استراتژی رقابتی در بانک……………………………. 26

شکل 2-15 مدل مفهومی مدلی برای ارزیابی عملکرد در مدیریت ارتباط با مشتری…………………………………………………. 26

شکل 2-16 مدل مفهومی ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………. 26

شکل 2-17 مدل مفهومی عوامل کلیدی موثر بر کیفیت سیستم های ارائه دهنده خدمات بانکداری اینترنتی…………………. 28

شکل 3-1 مدل مبتنی بر AHP برای ارزیابی تجربه مشتری در بخش بانکداری………………………………………………………. 33

شکل 4-1 اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت بر تجربه مشتری در بانک مسکن……………………………………………………. 66

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

1-۱-مقدمه

سود مندترین و مناسب ترین استراتژی برای بانک مشتری مداری است. در حقیقت این جمله را قدری قویتر می توان گفت که بنیان اساسی نظام بانکی، مشتری می باشد و اساس فعالیت بانک وابسته به مشتری است به طوری که یک مشتری در بانک برابر با یک دارایی است.

1-2-بیان مسئله تحقیق

اهمیت بخش خدماتی به طور فزاینده ای در سراسر دنیا مورد تایید قرار می گیرد . امروزه خدمات در حوزه های مجزا از قبیل مهمان نوازی، مسافرت، بانک داری و بیمه، ارتباط از راه دور و بسیاری از حوزه های دیگر ارائه می گردد اما خدمات ارائه شده در تمامی آن ها متفاوت است و به فرآیند خدمات و میزان برخورد مشتری بستگی دارد . ماهیت خدمات ارائه شده حایز اهمیت است زیرا مشتریان نه تنها خدمات ارائه شده توسط سازمان بلکه تجربیات آنان را نیز خریداری می کنند(گراگ،ریچوی ورحمان،زیلور[1]،2012). مقالات مربوط به تجربه مشتری[2] (CE) به طور فزاینده ای در حال رشد می باشد اما مقالات موجود اساسا بر نظریه ی تئوریکی درباره ی کل CE   تمرکز دارند. در مورد معیار های سنجشی که بتوانند مدیران را در تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در تحویل CE بهتر یاری دهند با کمبود تحقیقات مواجه هستیم برای ایجادCE  بسیار عالی در عرضه ی بازاریابی و فروش، بررسی تاثیر عوامل مختلف CE بر اجزا و ابعاد مختلف آن ضروری است(ورهوف و همکاران[3]،2009). همچنین با توجه به کمبود مقالات و پژوهش های انجام شده در زمینه تجربه مشتری در بنگاه های اقتصادی بخصوص صنعت بانکداری در ایران و با توجه به ورود روز افزون بانک های خصوصی در این عرصه و شدت گرفتن رقابت در زمینه جذب مشتریان وفادار و ایجاد یک رابطه ماندگار با مشتریان و با توجه به این که در صورت موفقیت در CE مثبت و مطلوب، مشتریان نه تنها به ایجاد یک ارتباط ساده با سازمان قانع خواهند بود بلکه تجربیات خود را از نحوه برخود خود با سازمان و بالعکس درک خواهند کرد ویک رابطه سودمند تری وماندگارتری با سازمان خواهند داشت لذا هدف من از این پژوهش شناسایی تاثیر گذارترین عوامل برروی CE  و اولویت بندی آن ها بر حسب وزن و ارزش شان به نحوی که با درک آن ها و توجه بیشتر به اولویت ها به رشد و ترقی سازمان در این عرصه یاری رسانده و این درک متقابل باعث ایجاد یک ارتباط سازنده تر و سودمند تری با مشتریان بانک باشد.

1-3-هدف تحقیق

در گذشته فرض براین بود که از راه تطبیق با نیازهای مشتریان می توان به وفاداری مشتری دست یافت ولی تجربه نشان دادکه با ورود بانک های جدیدی که محصولات منطبق با نیازمشتریان داشتند و محصولات متمایز تری ارائه می کنند، اغلب مشتریان جذب این بانک های تازه وارد شدند تا این که ایده حفظ وفاداری مشتری از طریق روابط ماندگار با آن ها مطرح شد. هدف در این طرز تفکر مدیریت روابط مشتری و در سطحی بالاتر مدیریت تجربه مشتری می باشدکه مشتری نه فقط به علت محصولات متمایز و منطبق با نیازهایش بلکه به علت روابط خود با آن سازمان و تعلق خاطر خود با سازمان به یک رابطه و تعامل پایدار و ماندگار با آن سازمان ادامه می دهد. امروزه بانکداری موظف است خود را در آیینه وجود مشتری ببیند و سعی کند در محیط پر از رقابت،خواسته ها و تمایلات مشتریان خود را درک  نماید و کاری کند که مشتری از سازمانش تجربه موفق و کامل داشته باشد.هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت تجربه مشتری می باشد. چون عوامل تاثیر گذار بر CE تنوع زیادی داشته و امکان گردآوری آن ها به صورت جامع وجود ندارد.تنها 14 عامل رتبه بندی می شود. و اثر این 14 عامل بر روی تجربه مشتری موردسنجش قرار می گیرد.

1-4-سوالات تحقیق

سوالات اصلی تحقیق به شرح زیر است :

 1. آیا عوامل کلیدی شناسایی شده بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟
 2. آیا اولویت بندی عوامل مهم موفقیت تجربه مشتری در ارتقاء روش های جذب مشتری در بانک ها موثر است ؟

سوالات فرعی پژوهش به صورت زیر می باشد:

 1. آیا کارکنان بانک بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟
 2. آیا تسهیلات بانک بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟
 3. آیا تعامل مشتری بانک بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

 

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

پایان نامه شناسایی عوامل کلیدی موفقیت بر تجربه ی مشتری

 

 

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، ۸ بازدید ، بدون دیدگاه

پایان نامه رتبه بندی عوامل اثرگذار بر شکل گیری هویت سازمانی

۰

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه. 17

۲-۱-بیان مسئله. 17

۳-۱-ضرورت تحقیق. 19

4-۱-اهداف تحقیق. 20

5-1. مدل مفهومی.. 20

۶-۱-فرضیه های تحقیق. 21

7-1.قلمروزمانی تحقیق. 23

8-1. قلمرومکانی تحقیق. 23

9-1. قلمروموضوعی تحقیق. 23

10-1.  تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها 233

 

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۱-۲-مقدمه. 25

۲-۲-مفهوم هویت ا زلحاظ لغوی.. 26

۳-۲-شکل‌گیری هویت.. 31

۱-۳-۲-مفهوم هویت فردی و سازمانی.. 31

۴-۲-ابعاد هویت سازمانی.. 32

۵-۲-جنبه های هویت سازمانی( ازدیدگاه فرانزینی ) 32

۶-۲-رویکردهای هویت سازمانی.. 32

۷-۲-انواع هویتهای سازمانی.. 33

۸-۲-نقش طراحان در روند خلق هویت سازمانی.. 44

۱-۸-۲-هویت سازمانی.. 45

۲-۸-۲-هویت شرکت.. 46

۳-۸-۲-نشان شرکت.. 47

۹-۲-بیان هویت یک سازمان. 49

۱-۹-۲-ساختارهای هویت.. 49

۱۰-2-ارتباطات.. 50

2-11.بررسی عوامل موثر بر هویت سازمانی.. 51

۱-۱۲-۲-تعریف علم اقتصاد. 52

۲-۱۲-۲-مشخصه سازمانی.. 53

۲-۲-۱۲-۲- محصول. 55

۳-۲-۱۲-۲- محل توزیع. 56

۴-۲-۱۲-۲- تشویق وترغیب.. 56

۱۳-۲-قلمرو وسطوح هویت سازمانی.. 65

۱۴-۲-شکل گیری هویت.. 69

۱-۱۴-۲-عوامل خارجی.. 71

۲-۱۴-۲-عوامل داخلی.. 76

۱۵-۲-هویت سازمان و رفتارهای شهروندی سازمانی.. 83

۱۶-۲-هویت سازمان وتعهد سازمانی.. 85

۱۷-۲-تغییردرهویت سازمانی.. 88

۱۸-۲-تغییرهویت به واسطه تحولات مدیریتی درسازمان. 90

۱-۱۸-۲-تغییرهویت به واسطه ادغام دو سازمان. 91

۱۹-۲-هویت سازمانی و سایرمتغیرهای سازمانی: 94

۱-۱۹-۲-هویت سازمانی واعتماد. 95

فصل سوم: روش تحقیق

3- 1. مقدمه. 108

3- 2. نوع تحقیق. 108

3-3. روشها و ابزارگردآوری اطلاعات.. 108

3-3-1. روش بررسی اسناد ومدارک… 108

3-3-2.روش میدانی.. 109

3-6.طرح تحقیق. 109

3-6-1. هدف مطالعه. 110

3-6-2. نوع مطالعه. 110

3-6-3.میزان دخالت محقق  در پژوهش… 110

3-6-4. مکان بررسی: طبیعی وساختگی.. .

3-6-5. واحدتجزیه وتحلیل:‌افراد،زوجها،گروه ها،سازمانها .

3-6-6. افق زمانی: بررسی مقطعی دربرابر بررسی دوره‌ای.. .

2-6-7.جامعه ونمونه آماری مورد پژوهش… 111

3-6-8. حجم نمونه آماری.. 111

3- 6- 10. روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 113

3- 6- 11. روش ها وفنون آماری مورداستفاده برای تجزیه وتحلیل مشاهدات.. 113

3-7. پایایی (Reliability) 113

3- 7- 1. ثبات سنجه‌ ها 113

3-7 -2 . سازگاری درونی سنجه ها 114

3-8 .  روایی ( Validity) 115

3- 8- 2. روائی وابسته به معیار : 116

3- 8- 3. روائی سازه ( مفهومی‌)  : 116

3-10- آزمون فرض نرمال بودن متغیرها: 117

3-11- روش تجزیه وتحلیل داده ها : .

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

4-1-مقدمه. 120

4-2- بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی.. 120

4-2-1 – جنسیت.. 120

4-2-2- تاهل. 122

4-2-3 -سن. 123

4-2-4 -تحصیلات.. 125

4-3-1- فرضیه فرعی اول. 126

4-3-2- فرضیه فرعی دوم. 127

4-3-3- فرضیه فرعی سوم. 128

4-3-4- فرضیه فرعی چهارم. 129

4-3-5- آزمون فرضیه اصلی پژوهش… 130

4-3-6- فرضیه فرعی اول. 132

4-3-7- فرضیه فرعی دوم. 132

4-3-8- فرضیه فرعی سوم. 133

4-3-9- فرضیه فرعی چهارم 133

4-3-10- فرضیه فرعی پنجم. 135

4-3-11- آزمون فرضیه اصلی.. 1374

4-3-12 فرضیه اصلی 3. 138

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. .

5-2- نتایج حاصل ازآزمون فرضیات تحقیق. 141

5-2-1- نتایج حاصل ازآزمون فرضیات اصلی.. 141

5-2-2-نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی اول: 144

5-2-4- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی سوم: 148

5-2-5- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی چهارم: 148

5-2-6- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی اول: 149

5-2-7-نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی دوم: 150

5-2-8- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی سوم: 151

5-2-9-  نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی چهارم: 151

5-2-10-  نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی پنجم: 151

5-3- پیشنهادات تحقیق. 141

منابع و ماخذ. 158

منابع فارسی.. 158

منابع لاتین. 158

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول 3-1. جامعه آماری تحقیق. 111

جدول3-2: مقدارضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه هویت سازمانی.. 115

جدول3-3: بررسی توزیع نرمال متغیرهای هویت سازمانی ( آزمون کلوموگروف اسمیرنوف) 117

جدول 4-1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان. 121

جدول 4-2: توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان. 122

جدول 4-3: توزیع فراوانی سن پاسخگویان. 124

جدول 4-4: توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. 125

جدول4-5: آزمون  رگرسیون سوال فرعی اول تحقیق. 127

جدول4-6: آزمون رگرسیون سوال فرعی دوم تحقیق. 128

جدول4-7: آزمون رگرسیون سوال فرعی سوم تحقیق. 129

جدول4-8: آزمون رگرسیون سوال فرعی چهارم تحقیق. 130

جدول4-9: آزمون رگرسیون فرضیه اصلی تحقیق. 131

جدول4-10: آزمون رگرسیون سوال فرعی ا ول تحقیق. 132

جدول4-11: آزمون رگرسیون سوال فرعی دوم تحقیق. 133

جدول4-12: آزمون رگرسیون سوال فرعی سوم تحقیق. 134

جدول4-13: آزمون رگرسیون سوال فرعی چهارم تحقیق. 135

جدول4-14: آزمون رگرسیون سوال فرعی چهارم تحقیق. 136

جدول4-15: آزمون رگرسیون فرضیه اصلی تحقیق. 137

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                صفحه

شکل2-1:مدل مفهومی طرح- عوامل درون سازمانی وبرون سازمانی موثر برشکل گیری هویت سازمان 20

شکل 2-۲:عوامل درون سازمانی وبرون سازمانی موثربرشکل گیری هویت سازمان(Dhalla,2007:249) 71

شکل (۳-۲) :رابطه بین هویت سازمانی واعتماد(Puusa&Tolvanen,2006:31) 96

شکل 4-1: نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت.. 121

شکل 4-2: نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل. 123

شکل 4-4: نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات.. 126

 

 

چکیده:

 

هویت و هویت یابی سازمانی تاثیر عمده ای بر بسیاری از رفتارهای سازمانی و در نتیجه دستیابی به عملکرد و اهداف سازمان داشته اند. تحقیق حاضر باتوجه به اهمیت و تاثیر هویت سازمانی برعملکرد سازمان در تلاش بوده تا عوامل اثرگذار بر شکل گیری هویت سازمانی در دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالیشهرستان دلیجان را شناسایی نماید. این پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع کاربردی است .جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان و دانشجویان دانشگاه های پیام نور و آزاد اسلامی دلیجان به تعداد 2930 نفر بوده اند که بر اساس قرمول کوکران 184 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به عنوان نمونه اماری انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه هویت سازمانی(محقق ساخته) بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل درون سازمانی شامل  هیئت مدیره، تیم مدیران عالی، فعالیتهای مدیریت منابع انسانی، عملیات سازمان و ارتباطات داخلی و عوامل برون سازمانی شامل توجه مثبت رسانه ها، شناسایی و وجهه بیرونی، رتبه بندی های صنعت و ارتباطات خارجی  بر شکل گیری هویت سازمانی اثرگذار است .

 

واژه های کلیدی: هویت سازمانی،عوامل درون سازمانی،عوامل برون سازمانی

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

۱-۱-مقدمه

هویت[1] به عنوان یک پدیده، برای سالهای متمادی مورد علاقه فلاسفه و متفکران روانشناسی و جامعه شناسی بوده است. از این دیدگاه هویت را باید یک مقوله تاریخی دانست که ریشه های آن را می توان در مطالعه هویت در سطح فردی جستجو کرد.بکارگیری واژه هویت از دهه 1950 رایج شده و در دو حوزه نظری روانشناسی و جامعه شناسی مورد بحث قرار گرفته است. نظریه های حوزه روانشناسی با کارهای فروید آغاز شده و بر هسته درونی و ذهنی یک ساختار روانی و فیزیکی تاکید دارد، در حالیکه در حوزه جامعه شناسی، نظریه های هویت با مفهوم”خود” در مکتب کنش متقابل نمادین، گره خورده است.

باشکل گیری جوامع امروزی و نقشی که سازمانها در این جوامع بازی می کنند، اهمیت سازمانها نیز روزبه روز افزایش می یابد. دراین میان هویت سازمانی به عنوان تصویری که در ذهن افراد جامعه ایجاد می نماید، یکی از مسائل پیش روی سازمانهاست.

تحقیق حاضر باتوجه به نقش و اهمیتی که سازمانهای آموزش عالی در جامعه دارند، به بررسی عوامل موثر برایجاد هویت این سازمانها می پردازد.

پایان نامه رتبه بندی عوامل اثرگذار بر شکل گیری هویت سازمانی

 

 

۲-۱-بیان مسئله

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

در حوزه مطالعات سازمان و مدیریت، مفهوم هویت سازمانی در سال 1985 توسط آلبرت و وتن معرفی شد. بر اساس نظرات حاصل از تحقیقات تجربی،  آنها چنین تعریفی از هویت سازمانی ارائه نمودند: ((هویت سازمانی شامل خصیصه هایی از یک سازمان است که اعضا،آن خصیصه ها را به عنوان ویژگیهای اساسی، منحصر به فرد و مستمر (ادامه دار) سازمان درک کرده اند (به شرطی که گذشته، حال و آینده در نظر گرفته شود)

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، ۶ بازدید ، بدون دیدگاه

پایان نامه شناسایی راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک

۰

زمستان    1393

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اول کلیات تحقیق

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….1
 • بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………2
 • اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………4
 • اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 5
 • سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………5
 • سؤالات اصلی………………………………………………………………………………………………………………. 6
 • سؤالات فرعی ……………………………………………………………………………………………………………… 7
 • تعاریف واژه‌های کلیدی…………………………………………………………………………………………………. 7
 • قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 8
 • مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 9
 • مراحل انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 10

 

فصل دوم  مطالعات نظری و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………… 11

2-1    مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2  مفهوم انگیزش…………………………………………………………………………………………………………………13

2-3   بررسی عوامل انگیزشی……………………………………………………………………………………………………14

2-3-1عوامل انگیزشی ناشی از فرد …………………………………………………………………………………………..14

2-3-2 عوامل انگیزشی ناشی از محیط شغل…. …………………………………………………………………………..15

2-4    راهکارهای ایجاد انگیزش کاری…………………………………………………………………………………….. 17

2-5    شیوه‌های تقویت انگیزه در بین کارکنان ……………………………………………………………………………19

2-6  ویژگی‌های اساسی یک سازمان سالم………………………………………………………………………………… 22

2-7  نظریه‌های انگیزش………………………………………………………………………………………………………. 24

2-7-1  انواع نظریه‌های محتوایی………………………………………………………………………………………….. 24

2-7-2  انواع نظریه‌های فرایندی ………………………………………………………………………………………….24

2-8  نظریه‌های معاصر………………………………………………………………………………………………………….25

2-8-1  نظریه سلسله نیازهای مزلو………………………………………………………………………………………..25

2-8-2 نظریه Y,X مک گریگو……………………………………………………………………………………………..27

2-8-3   نظریه انگیزش موفقیت…………………………………………………………………………………………… 28

2-8-4   نظریه آلدرفر…………………………………………………………………………………………………………. 29

2-8-5   نظریه دو عاملی هرز برگ ……………………………………………………………………………………….30

2-8-6   نظریه عوامل انگیزش بهداشتی …………………………………………………………………………………31

2-8-7   نظریه نیازهای سه گانه مک کلند ……………………………………………………………………………..32

2-9    مطالعات معوق بانکی……………………………………………………………………………………………….. 33

2-10  عوامل ایجاد کننده مطالبات معوق بانکی ……………………………………………………………………….36

2-11  وصول مطالبات معوق بانکی ……………………………………………………………………………………….40

2-12  راهکارهای پیگیری وصول مطالبات بانکی ……………………………………………………………………42

2-13  دلایل 5 گانه افزایش معوقات بانکی و راهکارهای وصول مطالبات ………………………………….44

2-14  پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..48

2-14-1  تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………………48

2-14-2  تحقیقات انجام شده در خارج کشور………………………………………………………………………..53

 

فصل سوم روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………….60

3-1     مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………61

3-2     روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….61

3-3     جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………….63

3-4     نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………..63

3-5     ابزار جمع آوری داده‌ها و اطلاعات……………………………………………………………………………..64

3-5-1  منابع داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………..64

3-5-2  ابزار گردآوری داده‌ها………………………………………………………………………………………………..64

3-6     روایی و پایایی………………………………………………………………………………………………………….65

3-6-1  آلفای کرو نباخ………………………………………………………………………………………………………..65

3-7     روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات………………………………………………………………………66

3-8     خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………….67

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………. 68

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..69

4-2 آمار جمعیت شناسی……………………………………………………………………………………………………….70

1-4-2 جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………70

2-4-2 سطح تحصیلات………………………………………………………………………………………………………..71

3-4-2 تأهل………………………………………………………………………………………………………………………..72

4-4-2 سابقه کار………………………………………………………………………………………………………………….73

4-3 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………..74

1-4-3 شاخصهای مرکزی و پراکندگی گویه‌ها………………………………………………………………………..74

2-4-3 بررسی سؤالات اصلی………………………………………………………………………………………………..75

3-4-3 بررسی سؤالات فرعی………………………………………………………………………………………………..80

4-4-3 سایر تحلیل‌ها……………………………………………………………………………………………………………82

 

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………………84

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….85

5-2 مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن……………………………………………………………………….85

5-3 تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از سؤالات تحقیق……………………………………………………………………86

5-4 پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….89

5-5.محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………….90

5-6. پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………. 91

منـابـع.………………………………………………………………………………………………………………………………..92

 

چکیده:

سیستم بانکی کشور در سال‌های اخیر با رشد چشمگیر نرخ مطالبات مواجه بوده است، نصب نرم‌افزار شفاف‌سازی نشان‌دهنده آن است که آهنگ رشد نرخ مطالبات فزونی یافته است. بر اساس مقررات بانکی کشور میزان مطالبات نباید از 5 درصد کل مانده تسهیلات هر بانک بیشتر باشد، زیرابه وقوع پیوستن چنین اتفاقی به‌منزله بحرانی بودن وضعیت اعتباری بانک‌ها تلقی می‌شود. بنابراین با توجه به نرخ چشمگیر مطالبات فعلی، ضروری است شبکه بانکی ضمن چاره‌اندیشی مقتضی، همت والای خود را در راستای به حیطه وصول درآمدن مطالبات به کار گیرد، به‌طوری‌که بانک‌ها قادر شوند از محل وصول مطالبات مجدداً مبادرت به اعطای تسهیلات جدید کنند تا درنتیجه تحقق چنین امری حداکثر سود حاصل شود، به‌نحوی‌که ترازنامه و حساب سود و زیان بانک به‌مراتب قوی‌تر از دوره قبلی شود. دست‌اندرکاران امربر این باورند که عوامل تأثیرگذار در افزایش نرخ مطالبات به دودسته (عوامل تأثیرگذار درون‌سازمانی و برون‌سازمانی) طبقه‌بندی می‌شود. لذا در این مطالعه بر آن شدیم تا راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک توسعه صادرات به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار درون‌سازمانی و مؤثر در وصول مطالبات معوق را بررسی نماییم. در این مطالعه با بهره گرفتن از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 100 پرسشنامه از جامعه آماری کارکنان بخش اعتباری شعب بانک توسعه صادرات ایران تکمیل و با ارائه مدل مفهومی به بررسی اثر عوامل انگیزش، امید به موفقیت، عامل مادی (پولی)، امید به معاشرت، امید به قدرت، ترس از شکست، نگران نبودن از رد شدن، ترس از قدرت، نیاز به موفقیت، نیاز به معاشرت، نیاز برای قدرت بر انگیزه کارکنان برای کاهش مطالبات معوق پرداخته شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که از میان متغیرهای موردبررسی تنها نگران نبودن از رد شدن و ترس از قدرت روابط معناداری را ارائه ننمودند بلکه سایر متغیرها دارای روابط مثبت و معنی‌داری بوده و تأثیر بسزایی برافزایش انگیزه کارکنان جهت وصول مطالبات دارند که از میان متغیرها، نیاز به قدرت و انگیزه مالی بیشترین اثرگذاری را داشتند.

 

واژگان کلیدی: رتبه بندی، ایجادانگیزه، مطالبات معوق

                

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 1. مقدمه

امروزه روند نزولی انگیزه در کارکنان برای وصول مطالبات معوق در بانک توسعه صادرات ایران ، فکر محققان، مسئولان و مدیران این بانک  را به حل معضلات این حوزه مهم و کلیدی مشغول ساخته است. از مهمترین دلایل بروز این مشکل می توان به عدم شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه در کارکنان برای وصول مطالبات معوق در بانک توسعه صادرات ایران اشاره نمود ، که در این راستا و جهت حل این چالش جدی در حوزه بانکداری در این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان برای وصول مطالبات معوق در بانک توسعه صادرات ایران پرداخته خواهد شد که در نهایت نتایج این تحقیق برنامه ریزان و سیاست گذاران بانک توسعه صادرات ایران را برای برنامه ریزی در راستای ایجاد انگیزه در کارکنان و بهبود عملکرد در وصول مطالبات معوق یاری خواهد نمود.

در فصل اول این تحقیق کلیات تحقیق تشریح می گردد. در ابتدا تاریخچه مطالعاتی موضوع پژوهش به طور مختصر بیان می شود، و سپس مطالبی در خصوص بیان کلی مسئله و اهمیت آن آورده شده است. در ادامه، فرضیه های تحقیق، اهداف و قلمرو تحقیق معرفی شده و در پایان برخی از اصطلاحات کاربردی در این پژوهش تعریف می شوند.

 

 

1-2. بیان مسأله

اهمیت و حساسیت نظام بانکی در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی داخلی هر کشور از یک طرف و تاثیر به سزای آن در صحنه اقتصاد جهانی و تسهیل و ارتقای سطح تجارت بین المللی از طرف دیگر، باعث گردیده تا صاحب نظران اقتصادی، بانک ها را به عنوان یکی از عوامل توسعه اقتصادی و شکل گیری ظرفیت و توان تولید کشورها به حساب آورند(رستمیان و طبسی،1389). یکی از مهم ترین مشکلات اساسی که امروزه بانک ها با آن مواجه هستند، مشکل مطالبات معوق است(داودی کسبی،1383). در هرسیستم اقتصادی پویا بخصوص بانک ها، گردش صحیح و سریع منابع و مصارف نمایانگر کارایی مطلوب روش های اجرایی بوده و وصول تسهیلات اعطایی درمدت زمان تعیین شده، مشخص کننده روش های صحیح بکارگیری منابع درجهت ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش فعالیتهای اقتصادی و تأمین منابع موردنیاز بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی، خدمات و صرف منابع بانک است. جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی بانک را در صرف منابع و تحصیل درآمد، بالاتر خواهد برد. تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که وخامت ترازنامه بانک ها و نظام بانکی نقطه آغاز بسیاری از بحران های اقتصادی در سطح کشوری و بین المللی است (میشکین و ایکینز[1]،2011). در بسیاری از کشورها افزایش سهم وام به دارایی بانک ها، به طور کلی و افزایش مطالبات نا مناسب، بد، معوق و مشکوک الوصول، به طور خاص، مهم ترین دلیل وخامت ترازنامه بانک ها است(کردبچه و نوش آبادی،1390). باید بیان نمود که بانک ها به دلیلی آن که مهم ترین بنگاه های اقتصادی در تامین مالی معاملات هستند، با وجود تمامی تمهیدات نتوانسته اند از ورود حساب مطالبات معوق در ساختار مالی خود ممانعت بعمل آورند و روند رشد مانده مطالبات معوق در انها طی سال های اخیر شتاب فزاینده ای به خود گرفته و یه یکی از بزرگترین معضلات این بانک ها تبدیل شده است، به نحوی که این مطالبات بیش از 25 تا 30 درصد از حجم کل تسهیلات پرداختنی این بانک ها را به خود اختصاص داده است(ادراه کل آموزش،1387). در این میان در زمینه علل ایجاد و گشترش مطالبات معوق عوامل مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. که این عوامل هم در بعد خارج سازمانی(خارج از کنترل) مانند نرخ ارز، تغییرات تورمی، بیکاری و هم از بعد درون سازمانی مانند:ضعف مدیریتی و ضعف نظارتی مورد بررسی قرار گرفته است(کردبچه و نوش آبادی،1390). این در حالیست که خلا بررسی نقش عامل انسانی در موسسات بانکی همواره مطرح بوده است. در واقع انگیزه های عامل انسانی به صورت غیر مستقیم در تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اما شناسایی راهکارها و عوامل موثر در افزایش انگیزه کارکنان که در خط مقدم سیستم بانکی قرار دارند، برای وصول مطالبات بانکی تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است. در این تحقیق تلاش می شود تا عواملی که بر افزایش انگیزه کارکنان بانک توسعه صادرات ایران درجهت وصول مطالبات معوق بانکی موثر بوده شناسایی ورتبه بندی شوند.و در واقع به شناسایی راهکارهای ایجاد انگیزه درکارکنان به منظور وصول مطالبات معوق ورتبه بندی آن ها می پردازیم.

 

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نظام بانکی یکی از ارکان اصلی هر نظام اقتصادی است که عملکرد صحیح و اصولی آن میتواند به رشد و شکوفائی نظام اقتصادی کمک کند در غیر این صورت ضربه های سنگینی را بر پیکره ی اقتصاد وارد خواهد کرد.

در چند سال اخیر یکی از مهم ترین چالش های فراوری نظام بانکی کشور، سیر فزاینده مطالبات معوق[2] بوده است.

بی شک یکی از مهم ترین چالش های پیش روی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر سیر فزاینده مطالبات معوق بوده که محصول پرداخت تسهیلات غیر واقعی، کارشناسی نشده و نابجا می باشد، این روند افزایشی مطالبات بر شبکه بازار پول و عملکرد نظام بانکی تاثیر گذاشته و توان وام دهی بانک ها را بیش از پیش تضعیف کرده است. این امر به بانک محور بودن بازار مالی و پولی کشور و برخورداری بانک ها از حدود 90 درصد نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است. افزایش مجموع مطالبات معوق در راستای تسهیلات اعطایی، نشان دهنده افزایش ریسک اعتباری بانک ها است(رنجبریان و علوی نایینی، 1385).

افزایش این نسبت، گویای وخامت ترازنامه بانک ها و عملکرد ضعیف بانک ها در مدیریت ریسک است که در شرایط خاص می تواند به بحران عظیم مالی در کشور منجر شود.

 

1- 4. اهداف تحقیق.

الف) شناسایی راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان برای وصول مطالبات معوق در بانک توسعه صادرات ایران.

ب) رتبه بندی راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان برای وصول مطالبات معوق در بانک توسعه صادرات ایران

 

1-5.سؤالات تحقیق

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

سؤال اصلی:

پایان نامه شناسایی راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، ۷ بازدید ، بدون دیدگاه

پایان نامه اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش

۰

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                               فهرست مطالب

عنوان  صفحه

 

چکیده 1

فصل اول. 2

کلیات تحقیق.. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله تحقیق.. 3

1-3- اهمیت تحقیق.. 4

1-4- اهداف تحقیق.. 4

1-5- سوالات تحقیق.. 5

1-6- تعریف متغیر های تحقیق.. 6

1-7- مدل تحقیق.. 7

1-8- محدوده تحقیق.. 7

فصل دوم. 8

ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق.. 8

2-1- مدیریت دانش… 11

چالش‌های مدیریت دانش… 18

– مدیریت دانش از دیدگاه صاحبنظران. 19

2-2-داده، اطلاعات، دانش… 22

2-3- کاربرد مدیریت دانش… 26

2-4- ایجاد دانش… 29

2-5- اعتباربخشی به دانش… 29

2-6-ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای.. 34

2-7- ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻜﺮی ﻣﻄﺮح در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ… 35

2-8-ضرورت واهمیت مدیریت دانش… 38

2-9- فرآیند مدیریت دانش، اصول و ویژگیهای آن. 39

2-10- مدیریت دانش در سازمان ها 40

2-11- تسهیم دانش کلید مدیریت دانش… 44

2-12- اهمیت تسهیم دانش… 46

2-13- دیدگاه‌های مختلف در زمینه انواع فعالیت‌های تسهیم دانش… 47

2-14- موانع بالقوه تسهیم دانش… 49

2-15- راهکارهای رسیدن به یک سیستم دانش مدار. 63

2-16- ﻣﺪل ﻫﺎی ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ… 65

2-17- مدل های ﺷﺒﻜﻪ ای و ﻣﺨﺰﻧﻲ.. 67

2-18-  مبانی زیر ساخت مدیریت دانش… 70

2-19- پیشینه موضوع. 80

فصل سوم. 86

روش تحقیق.. 86

3-1- مقدمه. 88

3-2- فلسفه پژوهش… 88

3-3- مدل پژوهش… 89

3-4-سئوالات پژوهش… 91

3-5- جامعه و نمونه آماری.. 92

3-6- روش گردآوری داده‌ها 92

3-7- اﻋﺘﺒﺎر دروﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ… 92

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها 94

فصل چهارم. 95

تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقق.. 95

4-1- فراوانی سئوالات تحقیق.. 96

4-2- محاسبه میزان تعیین‌کننده‌ی ابعاد. 108

4-3- محاسبه واریانس کل توزیع شده 110

4-4- تبیین ماتریس ابعاد. 112

4-4- آزمون فریدمن.. 113

فصل پنجم. 115

نتیجه گیری و پیشنهادات… 115

5-1- مقدمه. 116

5-2- خلاصه نتایج تحقیق.. 116

5-2-1- محاسبه  و اندازه گیری کفایت نمونه. 116

5-2-2- میزان تعیین‌کننده‌ی ابعاد. 116

5-2-3- واریانس کل توضیع شده 117

5-2-4- تبیین ماتریس ابعاد. 117

5-2-5- سوال اصلی تحقیق.. 117

5-2-6- سوالات فرعی تحقیق.. 117

5-2-7- آزمون فریدمن.. 119

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 120

5-4- پیشنهادات… 122

5-4-1-پیشنهادات حاصل از تحقیق.. 122

5-4-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 124

5-4-3- محدودیت ها و مشکلات تحقیق.. 125

فهرست منابع و ماخذ. 126

 

 

فهرست جدول ها

عنوان  صفحه

جدول 2-2: خلاصه مطالعات درخصوص موانع مدیریت دانش… 83

جدول 3-1: ﺳﺎزهﻫﺎوﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎیﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 92

جدول 4-1: محاسبه واندازه گیری کفایت نمونه. 108

جدول 4-2:‌ محاسبه میزان تعیین‌کننده‌یابعاد. 108

جدول 4-3: واریانس کل توضیح شده 110

جدول 4-5:‌ معناداربودن رتبه بندی توسط آزمون فریدمن.. 113

جدول 4-6:‌ اولویت‌بندی توصیفی ابعادتوسط آزمون فریدمن.. 114

 

 

فهرست شکل ها

عنوان  صفحه

 

شکل 2-1: ارتباط بین داده،اطلاعات،دانش… 22

شکل 2-2:. فرآیندهای اشاعه دانش… 27

شکل 2-3- ﻣﺪلﻧﻮﻧﺎﻛﺎوﺗﺎﻛﻮﻳﻮﭼﻲ، 1995 ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪاز. 32

شکل 2-4:‌ مراحل حرکت ازداده به دانایی (اقتباس از. 40

ﺷﻜﻞ 2-5: ﻋﻨﺎﺻﺮوروﻳﻜﺮدﻫﺎیﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪاز. 66

شکل 2-6:‌ مبانی زیرساخت مدیریت دانش… 70

شکل 3-1: مدل تحلیلی سه شاخگی.. 91

 

 

 

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناسایی واولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی می‌باشد. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ای با پایایی 93/. می‌باشد. ﺟﺎﻣﻌﻪ آماری این ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ مدیران،کارشناسان و روسای مراکزتحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم بوده که تعداد آن‌ها حدود 185 نفر برآورد شده و بر اساس جدول مورگان تعداد 127 به عنوان نمونه آماری توسط محقق انتخاب شده است.

در این تحقیق از آمار توصیفی و تحلیلی همچون تحلیل عامل و آزمون فریدمن برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از جدول«واریانس کل توزیع شده» که مقدار آن67.514 است (که بیش از 50 می‌باشد) می‌توان نتیجه گرفت که دسته‌بندی انجام شده به وسیله مدل سه شاخگی مورد تایید می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین دیدگاه مدیران وروسای مراکزتحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم و عوامل محتوایی، ساختاری و زمینه ای موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش ارتباط معنا داری وجود دارد.

نتایج آزمون فریدمن نشان می‌دهد که عواملی همچون حمایت مدیر عالی، میزان تعهد و وفاداری مدیریت و کارکنان، میزان مهارت و دانش کارکنان، شفاف سازی قوانین و مقررات، تفاهم و اعتماد متقابل بین مدیران و کارکنان بیشترین تأثیر را برپیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم دارند.

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

ما اکنون در عصری زندگی می کنیم که حقیقتا می توان آن را عصر دانش نامید(طارق خلیل،1381،ص36).این روزها دانش بیشترین ارزش را در سازمانها دارد(بریتو ودیگران،2010،ص127)و موفقیت دانشگا ه هادر قرن 21 با توجه به بازارهایی که هر روز رقابتی تر می شوند منوط به استفاده از دانشی است که دانشگاه هادر فرایندهای کلیدی خود بدان نیاز دارند(ان.دی.للا و دیگران،2001،ص152).در این میان سازمان هایی که درجه بالایی از خلاقیت و عملکرد کاری دارند دانش خود را به صورت اثر بخشی مدیریت می کنند(کورادو و راموس،2010،ص323).بیشتر شرکت های خصوصی به اهمیت دانش و مدیریت آن برای کسب مزیت رقابتی و بقا در صحنه رقابتی پی برده اند.تجربه نشان داده است که موضوع مدیریت دانش بحثی نیست که اهمیت خود را از دست دهد بلکه با توجه به سرعت تغییرات محیط ارزش آن روز به روز بیشتر می شود.

هرچند مدیریت دانش به طور گسترده ای در تئوری و عمل بحث شده است،هنوز در بخش دولتی روی آن کار خاصی انجام نگرفته است(شریف الدین و دیگران،2004،ص96). در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا به کمک مدل مناسب عوامل موثربرپیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم شناسایی واولویت بندی شود.

 

1-2- بیان مساله تحقیق

مدیریت دانش به‌عنوان یکی از موضوعات جالب و چالش برانگیز علم مدیریت در هزاره جدید است. دامنه، کاربرد، و استفاده از آن گسترده شده و به عنوان حوزه‌ای میان رشته‌ای جای خود را در متون مدیریتی باز کرده است. مدیریت دانش مفهوم جدیدی نیست شاید بسیاری از ما دانش را مدیریت کرده بدون اینکه کوچکترین درکی نسبت به آن داشته باشیم. اما انتظام­بخشی به این فعالیت‌ها و داشتن طرح و برنامه برای اجرای آن موضوع جدیدی است که در اواخر قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت.مدیریت دانش به‌عنوان رهیافتی جدید و با ارزش در کنار سایر راهبردهای تجاری و رقابتی است، بدین منظور سازمان‌ها به فکر پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت دانش شدند تا از مزایای بالقوه آن بهره‌جویی کنند.

 

مدیریت دانش رویکردی برای ایجاد سازمان یاد گیرنده است، سازمانی که اعضای آن می توانند دانش را کسب، تسهیم و خلق کنند و در تصمیم گیریهای خود از آن سود جویند.این در حالی است که امروزه این تجربه در برخی از سازمانها و شرکتها درباره مدیریت دانش به شکست انجامیده است و این به آن علت است که به شناسایی واولویت بندی عوامل موثربر موفقیت مدیریت دانش توجه نشده است، حال آن که امروزه ضرورت توجه به این نوع مدیریت در قالب ابزاری راهبردی برای پیشبرد منابع سازمان و موفقیت در عرصه رقابت به اثبات رسیده است.

بنابراین باتوجه به اهمیت ولزوم بکارگیری وپیاده سازی مدیریت دانش درسازمان ها،پژوهش حاضردرصدداست تابه شناسایی واولویت بندی عوامل موثربرپیاده سازی مدیریت دانش دردانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم بپردازد.

 

1-3- اهمیت تحقیق

باتوجه به مصاحبه های انجام شده وبررسی های میدانی که دردانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم صورت گرفت این موضوع مشخص گردیدکه بحث پیاده سازی مدیریت دانش ازاهمیت بسیارزیادی برخوردارباشدزیرامتاسفانه هیچگونه مستند سازی ازتجربیات نیروی انسانی انجام نشده وافرادعمومازمانی که ازسیستم خارج می شوندتمامی تجربیات خودراباخود می برندوهمچنین با عنایت به اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم بادارا بودن 185نفر نیروی انسانی به علت فقدان مدیریت دانش دردانشگاه مذکوربه نظر میرسد که درآینده وباخروج افراد ازسیستم،بامشکلات عدیده ای مواجه گرددلذادراین تحقیق سعی بر آن است تاعوامل موثر پیش روی توسعه وایجادمدیریت دانش دردانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم شناسایی،بررسی وتبیین گردد.

1-4- اهداف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثربرپیاده سازی نظام مدیریت دانش در  دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم می‌باشد.از دیگر اهدافی که این تحقیق دنبال می نماید عبارتند از:

 1. شناسایی عوامل رفتاری پیاده سازی نظام مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم
 2. شناسایی عوامل ساختاری پیاده سازی نظام مدیریت دانش دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم
 3. شناسایی عوامل زمینه‌ای پیاده سازی نظام مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم

اهداف کاربردی

محل اجرای پیاده سازی مدیریت دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم خواهد بود و این تحقیق مورد استفاده این ذی نفعان خواهد بود:

 1. مدیران دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم: نتایج تح
 2. پایان نامه اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش
  قی
 3. ق می تواند مدیر
 4. ان ارشد را نسبت به عوامل موثربرپیاده سازی نظام مدیریت دانش 
 5. برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه

پایان نامه شناسایی فاکتور ریسک برون سپاری پروژ‏ه‏ فناوری اطلاعات

۰

پاییز 1392

 

 

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده  : 1

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. . 3

1-2-بیان مسئله. 4

1-3-ضرورت  و اهمیت انجام تحقیق.. 7

1-4-سوالات تحقیق.. 9

1-5-اهدافتحقیق.. 10

1-6-فرضیه های تحقیق.. 10

1-7-چهارچوب نظری و مدل تحقیق.. 11

1-8-قلمروتحقیق.. 12

1-9-محدودیت های تحقیق.. 13

1-10-تعاریف نظری واژه ها 13

1-11-تعاریف عملیاتی.. 17

1-12-نمودار فرایند انجام تحقیق.. 18

 

فصل دوم– ادبیات تحقیق

2-1-مقدمه…. 20

2-2- برون سپاری فناوری اطلاعات.. 22

2-2-1- برون سپاری چیست.. 22

2-2-2- راهبرد های چهارگانه انجام فعالیت ها 22

2-2-3- عوامل موٍثر برون سپاری در سازمانها 23

2-2-4- دلایل برون سپاری سازمانها 24

2-2-5- مزایای برون سپاری در سازمانها 25

2-2-6- مشکلات و چالش های برون سپاری.. 26

2-2-7- چه نوع فعالیت هایی را میتوان برون سپاری کرد؟. 27

2-2-8- مدیریت برون سپاری.. 28

2-2-9- روند برون سپاری.. 30

2-2-10- داده و اطلاعات.. 32

2-2-11-فناوری 32

2-2-12-فناوری اطلاعات.. 33

2-2-13-ابعاد بکارگیری فناوری اطلاعات.. 34

2-2-14-روند تکامل فناوری اطلاعات در سازمان ها 36

2-2-15-تاثیر سازمانی فناوری اطلاعات.. 38

2-2-16-کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان 43

2-2-17-تعریف برون سپاری فناوری اطلاعات.. 47

2-2-18-مزایای برون سپاری سازمانی فناوری اطلاعات.. 49

2-3- ریسک برون سپاری فناوری اطلاعات.. 50

2-3-1-تعریف ریسک… 50

2-3-2-تئوری های ریسک برون سپاری.. 51

2-3-3-مدیریت ریسک پروژه های فناوری اطلاعات.. 53

2-3-4-نحوی شناسایی ریسک موجود در پروژه های فناوری اطلاعات.. 54

2-3-5-ارزیابی ریسک برون سپاری سیستم های اطلاعاتی.. 55

2-4-پیشینه تحقیق.. 55

2-4-1-پیشینه داخلی.. 55

2-4-2-پیشینه خارجی.. 59

2-5-آشنایی با دانشگاه فنی و حرفه ای.. 63

2-5-1-تاریخچه دانشگاه. 64

2-5-2- چارت سازمانی.. 66

2-6-خلاصه فصل.. 68

 

فصل سوم– روش تحقیق

3-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. 72

3-2-مدل مفهومی تحقیق.. 72

3-3-روش تحقیق.. 73

3-4-جامعه آماری.. 75

3-5-روش گردآوری اطلاعات.. 75

3-6-ابزار جمع آوری داده ها 75

3-6-1- مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه. 76

3-6-2- روش توزیع پرسشنامه. 78

3-7-تعیین روایی تحقیق.. 78

3-8-پایایی تحقیق.. 79

3-9-روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 79

3-10-مدل های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)مورد استفاده  در این تحقیق.. 81

3-10-1- فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 81

3-10-2- نرخ ناسازگاری روش سلسله مراتبی AHP. 84

فصلچهارم– تجزیه وتحلیل اطلاعات و ارائه یافته های تحقیق

4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….. 88

4-2-تجزیه و تحلیل داده ها 88

4-2-1-گام اول:شناسایی عوامل فرعی هر یک از عوامل اصلی فاکتورهای ریسک برون سپاری.. 88

4-2-2-گام دوم:تدوین درخت سلسله مراتبی (AHP)مساله تحقیق.. 91

4-2-3-گام سوم:محاسبه وزن عوامل اصلی (سطح یک). 93

4-2-4-گام چهارم:محاسبه  وزن عوامل سطح دوم(اوزان محلی). 99

4-2-5-گام پنجم:محاسبه وزن نهایی عوامل.. 102

فصل پنجم– بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

5-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….. 106

5-2-یافته های تحقیق.. 106

5-2-1 یافته های سئوال اصلی.. 106

5-2-2-یافته های سئوال فرعی (1). 108

5-2-3-یافته های سئوال فرعی (2). 109

5-3-پیشنهادات.. 111

5-3-1-بحث و پیشنهادباتوجه به یافته هایت حقیق: 111

5-3-2-پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی: 115

5-4- محدودیتهای تحقیق: 115

پیوست ها. . 116

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………. 123

 

 

فهرست جداول

2-1-ابعاد فناوری اطلاعات.. 35

3-1-مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسش نامه 1. 77

3-2-مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسش نامه 2. 77

3-3-مقیاس AHP. 83

3-4-شاخص تصادفی IIR. 86

4-1-خلاصه اطلاعات مربوط به عوامل فرعی قرارداد A.. 89

4-2-خلاصه اطلاعات مربوط به عوامل فرعی کارفرما B. 90

4-3-خلاصه اطلاعات مربوط به عوامل فرعی تامین کننده C. 86

4-4-معرفی عوامل اصلی و فرعی با علامت اختصاری.. 92

4-5-ماتریس تلفیق شده (هندسی) مقایسات زوجی گروهی سطح یک (عوامل اصلی). 93

4-6-ماتریس نرمالیزه شده مقایسات زوجی.. 96

4-7-ماتریس تلفیق شده (هندسی) مقایسات زوجی گروهی سطح دو (عوامل فرعی قرارداد –A )  99

4-8-ماتریس تلفیق شده (هندسی) مقایسات زوجی گروهی سطح دو (عوامل فرعی کارفرما –B )  100

4-9-ماتریس تلفیق شده (هندسی) مقایسات زوجی گروهی سطح دو (عوامل فرعی تامین کننده –C )  101

4-10-رتبه بندی فاکتور های ریسک برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی    102

5-1-فاکتورهای ریسک برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات.. 106

 

 

فهرست نمودارها

1-1-فرایند انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-1-تئوری هزینه مبادله و تاثیر فناوری اطلاعات.. 39

2-2-هزینه نمایندگی و فناوری اطلاعات.. 41

2-3-رشد برون سپاری.. 47

4-1-درخت سلسله مراتبی AHP عوامل موثر بر ریسک برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات    91

4-2-نمودار وزنی عوامل اصلی.. 94

4-3-نمودار وزنی عوامل فرعی قرارداد- A.. 99

4-4-نمودار وزنی عوامل فرعی کارفرما- B. 100

4-5-نمودار وزنی عوامل فرعی تامین کننده- C. 101

4-5-نمودار وزنی کلیه عوامل 104

5-1-مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP. 108

 

فهرست اشکال

1-1-مدل مفهومی تحقیق.. 12

2-1-راهبردهای چهارگانه انجام فعالیت ها 23

2-2-چهارچوب کلی فرایند برون سپاری.. 31

2-4-مراحل مدیریت ریسک پروژه های فناوری اطلاعات.. 54

3-1-مدل مفهومی تحقیق.. 73

3-2-نمایش درخت سلسله مراتبی.. 82

 

چکیده  :

برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات دارای مزیت هایی مانند: کاهش هزینه­ها، بهبود کیفیت سرویس­دهی، ایجاد سودهای رقابتی و… است. عدم توجه به ریسکها در هنگام برون سپاری این پروژه ها، باعث تحقق نیافتن منافع پیش ­بینی شده و در نتیجه شکست پروژه می شود. با توجه به روند رو به گسترش استفاده از برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات در ایران، هدف از انجام این پژوهش شناسایی ریسکهای برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات و سپس الویت بندی آنها با بهره گرفتن از دیدگاه خبرگان طراحی سیستم های اطلاعاتی است. بدین منظور با مرور مقاله های کلیدی، لیست جامعی از یازده فاکتور ریسک شناسایی شد. برای الویت بندی آنها ساختار فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)[1] تهیه و فاکتورهای ریسک در آن قرار گرفت. سپس با بهره گرفتن از پرسشنامه، نقطه نظر ده خبره در این زمینه گردآوری شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، فاکتور ” کارفرما ” و زیرفاکتور ” فقدان مهارت کارفرما در عملیات برون سپاری” مهم ترین الویت در موفقیت و شکست برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات از دیدگاه خبرگان طراحی سیستم های اطلاعاتی محسوب می شوند.

واژه های کلیدی: برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات، فاکتورهای ریسک، الویت بندی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP).

 

 

فصل اول :

کلیات تحقیق

 

 

1-1-مقدمه :

مراکز آموزشی و دانشگاه ها از جمله نهادهای پویا و پیچیده می باشند که اگر هر رویکرد و مطالعه ای این نهادها را موضوع مورد مطالعه خود قرار دهد آن مطالعه از پویایی و پیچیدگی بیشتر برخوردار خواهد شد. با ظهور فناوری اطلاعات در دهه های اخیر و رشد سریع آن در سالهای گذشته، فناوری اطلاعات یکی از ابزارهایی بوده که به صورت گسترده سازمانها از آن استفاده کرده اند و استفاده از آن نیز با سرعت زیادی در حال افزایش است.

برون سپاری یکی از مباحثی است که بحث پیرامون آن بسیار است. شرکت ها برون سپاری عملیات فناوری اطلاعات خود را با یک نرخ افزایشی در سال های اخیر افزایش داده اند. تحقیقات صورت گرفته توسط گارتنر[2] نشان دهنده رشدی از 5/180 بیلیون دلار در سال 2003 به 1/253  بیلیون دلار در سال 2008 ، با نرخ رشد تقریبی سالانه 2/7 درصد است (کالدول و سوزا[3]،2004 ). افزایش میزان برون سپاری به مفهوم آن نیست که برون سپاری هیچ گونه مشکلی ندارد. با وجود اینکه برون سپاری به سازمان ها در جهت رسیدن به منافعی مانند صرفه جویی در هزینه کمک می کند، اما از طرف دیگر تجربیات برون سپاری ناموفقی همچون عدم دسترسی به سطح سرویس مورد انتظار نیز وجود دارد. با وجود این مشکلات، سازمانها همچنان به دنبال منفعت از برون سپاری تکنولوژی اطلاعات خود هستند( لاسیتی و ویلکوکس[4]، 2001 ). جنبه ای از تصمیم های برون سپاری که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است، بررسی عناصر ریسک در فرایند تصمیم گیری برون سپاری است (بتی چاریا و جاندرسن[5]، 2003). نیمی از تمام شکست ها در قرارداد های برون سپاری بدلیل آن است که شرکتها، ریسک ها را بوسیله تحلیل نامناسب اداره
می کنند(هال[6]، 2003). نرخ شکست های بین المللی برون سپاری 50 درصد است چرا که سازمان ها به ماهیت این ریسک ها در تصمیم های کسب و کار بین المللی خود توجه نمی کنند(میزلر[7]، 2004) بعد از این شکست ها، تعدادی از سازمان های امروزی از تصمیم خود مبنی بر برون سپاری منصرف شدند (متز[8]، 2004). از میان تمام دلایل برای شکست برون سپاری، یک دلیل منطقی، کمبود تحلیل پیرامون تصمیم برون- سپاری است (میزلر، 2004). با توجه به روند رو به گسترش استفاده از برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات در ایران، هدف از انجام این پژوهش شناسایی ریسکهای برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات و سپس الویت بندی آنها با بهره گرفتن از دیدگاه خبرگان است.

1 ـ 2 ـ بیان مساله :

برون سپاری عبارت است از واگذاری برخی فعالیت های داخلی یک سازمان به تامین کننده آن در بیرون از سازمان و واگذاری حق تصمیم گیری به تامین کننده بیرونی بر اساس قرارداد. در واقع در برون سپاری علاوه بر واگذاری فعالیت ها، عوامل تولید(کارکنان، تسهیلات، تجهیزات، فناوری و سایر دارایی ها)و اختیار تصمیم- گیری (مسئولیت و حق تصمیم گیری در مورد فعالیت ها) نیز در اغلب موارد واگذار می گردد(گریور[9]، 1999).

برون سپاری به صورت واگذاری فعالیتهای داخلی یک مؤسسه یا شرکت به مؤسسه و یا شرکت دیگر تعریف می شود. برون سپاری سیستم های اطلاعاتی را می توان انجام قسمتی و یا تمام فعالیتهای سیستم های اطلاعاتی یک سازمان و یا انتقال نیروی انسانی و یا دیگر منابع سیستمهای اطلاعاتی به یک و یا چند تأمین کننده خارجی بیان نمود (ادلی[10]و همکاران، 2004).

امروزه سازمان ها به طور وسیعی جهت افزایش توان رقابتی و کسب سود و تمرکز بر روی مزیت رقابتی خود به دنبال برون سپاری هستند. دستیابی به مزیت رقابتی از طریق افزایش راهبرد تمایز، چالش بزرگی است که سازمان ها با آن مواجه هستند و باید با افزایش کارایی، استفاده از فناوری های جدید و کسب مهارت های مدیریتی به آن دست یابند. بنابراین به منظور دستیابی به مزایای بیشتر بسیاری از
سازمان ها به برون سپاری فعالیت های خود اقدام نموده و بهبود کیفیت محصولات و خدمات خود را مد نظر قرار داده اند (کاکابدز[11]، 2002).

فنآوری اطلاعات به عنوان یکی از شناخته شده ترین جلوه های فنآوری، چگونگی تعامل بین افراد،
سازمان ها و حتی دولت ها با یکدیگر و اساسا راه و رسم زندگی بشر را دستخوش دگرگونی و رویارویی با یک تناقض جدید ساخته است، به طور مشخص فنآوری، فراگیر شده است به طوری که اغلب سازمانها و موسسات به طور قابل توجه به زیر ساختار فنآوری اطلاعات متکی شده اند. در واقع به فنآوری اطلاعات به عنوان یک راه مقرون به صرفه ی کارآمد برای حل مشکلات رویارو با جامعه معاصر پیچیده پیرامون انسان نگریسته می شود. به بیان دیگر، فنآوری اطلاعات و ارتباطات به منزله سلاحی مهم در جنگ علیه چالش- های جهان گستر قلمداد می شود. اگر از این فنآوری به طور موثر بهره برداری شود تا حد زیادی می توان مسائل موجود در کشورهای کم برخوردار و در حال توسعه  و چه بسا جهان مترقی غرب را کاهش داد و به نوعی با رواج و تسهیل جریان اطلاعات، تحقق جامعه اطلاعاتی واقعی را به نظاره نشست (اسفندیاری مقدم، 1387).

آنچه علاقه­منـدی به برون ­سپاری پروژه­های فنـاوری اطـلاعات را افزایش میدهد، تغییرات بی وقفه و روند رو به رشد تقاضای کاربران در این زمینه است (اکومد[12]و همکاران، 1998). برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات می تواند مزایای بالقو های مانند کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت سرویس دهی و دستیابی به تجربه های تکنیکی داشته باشد(باهلی و ریوارد[13]  ، 2005). حتی در ارتباط با سازمان های محلی نیز می توان گفت این امر نه یک گزینـه بلکه یک امر اسـتراتژیک محسوب می شود (خاوندکار و همکاران، 1390). عدم توجه به ظرافت های مدیریتی در ریسک های پروژه های فناوری اطلاعات، افزون بر آنکه باعث تحقق نیافتن منافع پیش بینی شده می شود، موجب شکست این پروژه ها نیز خواهد شد. در این میان شناسایی
مهم ترین ریسک های فناوری اطلاعات و سنجش ارتباط آنان نقش اساسی در تصمیم گیری های مدیریتی ایفا می کند(جمالی و همکاران، 1390). شرکت ها قراردادهای برون سپاری خود را با هدف کاهش هزینه ها و بهبود سطح خدمات به کاربران خود منعقد می کنند، ولی ممکن است نتیجه چنین قراردادهایی برخلاف سود مورد انتظار باشد. پژوهشگران دریافتند، ریسک های برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات بیشتر می تواند منجر به ایجاد نتایج نامطلوب که بر خلاف سود انتظاری در پروژه های فناوری اطلاعات است، شود (باهلی و همکاران، 2005). همچنین این نکته حائز اهمیت است که برون سپاری پروژه­های فناوری اطلاعات در بسیاری از موارد با شکست مواجه بوده است؛ برای مثال، در یک مطالعه، مدیران فناوری اطلاعات تنها رضایت 33 ٪ را با برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات، در مقایسه با میزان رضایت
70-80% را برای دیگر پروژه های برون سپاری شده، اعلام کرده اند (لسیتی و همکاران، 2009) به دلیل آنکه عدم پیش بینی و مدیریت ریسک ها دو دلیل اصلی شکست پروژه ها هستند، سازمان ها، نیازمند به کارگیری مدیریت ریسک در پروژه های خود برای رسیدن به موفقیت مورد نظر هستند. تحلیل ریسک، دو هدف عمده را دنبال می کند؛ اول اینکه اهمیت نسبی ریسک­های شناسایی شده را نشان داده، طبقه بندی آنها را برحسب اولویت، از لحاظ تأثیری که بر ساختار مالی و عملیاتی پروژه برجای می گذارند، امکان پذیر      می کند و دوم  اینکه اطلاعات لازم برای تعیین روش یا روش های مناسب مقابله با ریسک را ارائه می کند.

با توجه به اینکه دانشگاه فنی و حرفه ای به تازگی از وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یافته است دچار تغییرات اساسی در ساختار سازمانی گردیده است و برای رسیدن به استاندارهای تعریف شده در وزارت علوم نیاز به یک جهش اساسی در ابعاد مختلف از جمله فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات دارد. رسیدن به این مهم فقط از طریق کارشناسان و متخصصین شاغل در دفتر فناوری اطلاعات دانشگاه میسور نمی باشد لذا نیاز به برون سپاری برخی از پروژه ها ضروری به نظر
می رسد. از طرفی همانگونه که اشاره گردید برای جلوگیری از شکست برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات لازم است علاوه بر شناسایی ریسک های موجود، درجه اهمیت هر کدام مشخص گردیده و
راه های مقابله و مدیریت آنها بررسی گردد این تحقیق به شناخت فاکتورهای ریسک برون سپاری
پروژه های فناوری اطلاعات، ارزیابی و سپس الویت بندی آنها می پردازد. همچنین محقق به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که چه مخاطراتی در فرایند برون سپاری پروژه‏های فناوری اطلاعات در دانشگاه فنی و حرفه ای وجود دارد.

 

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

1 ـ3ـ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق:

پایان نامه شناسایی فاکتور ریسک برون سپاری پروژ‏ه‏ فناوری اطلاعات

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه

پایان نامه شناسایی مراحل برنامه جامع مدیریت برند در بانک رفاه

۰

زمستان 1393

 

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه 3

1-2- بیان مسئله 4

1-3- ضرورت تحقیق- 5

1-4-سابقه تحقیقات- 6

1-5- اهداف تحقیق- 8

1-6- فرضیه های تحقیق- 8

1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 8

1-8-1-روش تحقیق- 8

1-9- روش گردآوری اطلاعات- 8

1-9-1- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات- 9

1-10-قلمرو زمانی تحقیق- 9

1-11- قلمرو مکانی تحقیق- 9

1-12-1- تعاریف نظری متغیر ها 9

1-12-2- تعاریف عملیاتی متغیر ها 10

1-13 – خلاصه و نحوه فصلبندی پایان نامه 11

فصل دوم: مبانی و نظری تحقیق

2-1-مقدمه 13

۲-۲-تعریف برند- 13

2-3- کارکرد‌های برند- 17

2-4- ارزش ویژه برند- 19

2-5- ادبیات ارزش ویژه برند- 20

2-6-شیوه‌های در سنجش ارزش ویژه برند- 22

2-7-شاخص‌های سنجش منابع ارزش ویژه برند- 23

2-7-1-شاخص‌های ارزش ویژۀ برند از دیدگاه پرفسور آکر- 23

2-7-2- شاخص‌های ارزش ویژۀ برند از دیدگاه کاپفرر 25

2-8-هویت برند- 25

2-8-1- دیدگاه آکر در هویت برند- 26

2-8-1-1- برند به مثابه محصول- 27

2-8-1-2- برند به مثابه سازمان- 29

2-8-1-3- برند به مثابه شخص: شخصیت برند- 30

2-8-1-4- برند به مثابه سمبل- 31

2-9- مدل منشور هویت برند- 31

2-9-1- دیدگاه فیزیکی برند- 32

2-9-2- دیدگاه شخصیت برند- 32

2-9-3- دیدگاه فرهنگ برند- 34

2-9-4- دیدگاه روابط برند- 34

2-9-5- انعکاس مشتریان برند- 34

2-9-6-منظر تصوّر از خود برند- 35

2-10- ارزش حفظ مشتریان- 36

2-11- انتخاب یک نام تجاری- 37

2-12- معانی نام و نشان تجاری- 38

۲-۱۳-انواع نام نشان تجاری- 39

2-14-طراحی نام و نشان تجاری- 40

2-15-راهبردهای نام‌گذاری- 40

2-17-برند و منابع انسانی- 45

2-18-برندینگ کارفرما 48

2-19-تعریف چهار آمیخته بازاریابی در مفهوم برندینگ کارفرما 49

2-20-برند محصول و برند کارفرما 50

۲-21-پایه تئوریک برندینگ کارفرما 51

2-22- تغییر بازار کار: گزینه کارفرما و علامت‌گذاری کارفرما 53

2-23-نظریه کارفرمای انتخابی- 53

2-24-برند سازی کارفرما 54

2-25-پیوند دادن منابع انسانی و عناوین تجاری: اهمیت مدیریت شهرت و محبوبیت شرکت- 56

2-26-علامت‌گذاری تجاری و منابع انسانی- 59

2-27-شواهد در خصوص رابطه بین منابع انسانی و علامت‌گذاری تجاری- 59

فصل سوم: روش تحقیق

3- 1- مقدمه 68

3- 2- نوع تحقیق– 68

3-3- روشها و ابزار گردآوری اطلاعات– 69

3-3-1- روش بررسی اسناد و مدارک– 69

3-3-2-روش میدانی- 69

3-4-مقیاسهای اندازه‌گیری متغیرها 69

3- 5- مقیاس اندازه‌گیری نگرشها 69

3-6-طرح تحقیق- 70

3-6-1-هدف مطالعه 70

3-6-2- نوع مطالعه 70

3-6-3-میزان دخالت محقق در پژوهش– 70

3-6-4- مکان بررسی: طبیعی و ساختگی- 70

3-6-5-واحد تجزیه و تحلیل:‌افراد ، زوجها، گروه ها، سازمانها 71

3-6-6-افق زمانی: بررسی مقطعی در برابر بررسی دوره‌ای- 71

2-6-7-جامعه و نمونه آماری مورد پژوهش– 71

3-6-8- حجم نمونه آماری- 71

3- 6- 1- ثبات سنجه‌ها 72

3-6 -2 – سازگاری درونی سنجه ها 72

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 73

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های آماری

4-1-مقدمه 75

4-2-بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی- 75

4-2- آمار توصیفی- 75

4-2-1- جنسیت پاسخگویان- 75

4-2-2-مدرک تحصیلی پاسخگویان- 76

4-2-4- وضعیت شغلی پاسخگویان- 78

4-2-5- وضعیت سنی پاسخگویان- 79

4-3- آمار استنباطی- 80

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 88

5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق- 88

5-2) جمع بندی- 91

5-3- پیشنهادات تحقیق- 92

5-4-محدودیت های تحقیق- 93

منابع- ………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

منابع لاتین- 95

چکیده لاتین- 109

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول3-1: مقدارضریب آلفای کرونباخ  پرسشنامه شاخص های برند. 72

جدول 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت… 75

جدول4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک مدرک تحصیلی.. 76

جدول4-3:توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سابقه کاری.. 77

جدول4-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک وضعیت شغلی.. 78

جدول4-5: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سنی.. 79

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل 2-1: تأثیر برند در ارزش محصول. 14

شکل ۲-۲: بازاریابی کلاسیک و دیدگاه نوین مدیریت برند. 17

شکل 2-3: چهارچوب مفهومی ارزش ویژۀ برند از منظر پرفسورآکر. 19

شکل 2-4: طبقه‌بندی معنای و مفاهیم ارزش ویژۀ برند. 21

شکل 2-5 : ابعاد ارزش ویژۀ برند و نحوۀ ایجاد ارزش… 24

شکل 2-7 : منشور هویت  برند. 32

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار4-3: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک مدرک تحصیلی.. 77

نمودار( 4-3) نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سابقه کاری.. 78

نمودار( 4-3) نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سابقه کاری.. 79

نمودار( 4-3) نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت سنی.. 80

 

چکیده

امروزه اهمیت مفهوم برند در خرید مشتریان به حدی است که برخی از صاحبنظران از آن به عنوان یک محصول کامل یاد کرده و معتقدند بسیاری اوقات مشتریان در عوض آنکه محصولی را خریداری نمایند، برندها را می­خرند. از این رو شناخت عوامل موثر بر این انتخاب و بررسی ویژگیهای خاص برند اهمیتی دو چندان یافته و انجام تحقیقات متنوعی را در این زمینه ضرورت می­بخشد. هدف پژوهش حاضر  به بررسی شناسایی مراحل برنامه جامع مدیریت برند در بانک رفاه و تعیین شاخص های آن(مورد مطالعه:ستاد مرکزی بانک رفاه) می پردازد. این پژوهش توصیفی و از نوع  پیمایشی  می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان بانک رفاه کارگران ستاد مرکزی به تعداد120نفر تشکیل داده­اند. که به شیوه سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ ها از پرسشنامه ارزیابی عملکرد، و از پرسشنامه 35 سوالی جهت سنجش شاخص های برند استفاده شده که روایی آنها طی تحقیقات گذشته مورد تایید قرار گرفته بود و پایایی هر دو پرسشنامه به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مربوطه مقدار 832/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق از  شاخص های تایید عاملی، چرخش واریانس و جهت رتبه بندی و شناسایی عوامل از آزمون فریدمن به کمک نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شده است. نتایج نشان داد ستاد بانک مرکزی رفاه در زمینه نگهداشت و ارتقاء برند در رده خیلی خوب قرار داشته و از طرفی از میان 11 مولفه تاثیر گذار در شاخص برند مولفه توسعه برند بیشترین تاثیر را دارا می­باشد.

 

کلمات کلیدی: شاخص برند، توسعه برند، آگاهی برند، تحلیل عاملی

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

۱-۱-مقدمه

در شرایط رقابتی بازار امروز بدست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مصرف کننده به گونه ای که مصرف کننده وفادار به شرکت باشد، از اهمیت بسزایی برخودار است. از جمله عواملی که در رسیدن به چنین جایگاهی در ذهن مشتریان موثر است ارزشی ویژه برند[1] شرکت می باشد. ارزش ویژه برند مطلوبیت نهایی یا ارزش افزوده ای است که یک محصول به واسطه نام تجاری مانند کوکاکولا، ایجاد می کند ارزش ویژه برند مانند یک دارایی برای شرکت محسوب می گردد که گردش وجوه کسب و کار را افزایش می دهد (سیمون و سالیوان، 1993). ارزش ویژه برند یک مفهوم چند بعدی است که با تقویت ابعادش می توان آن را افزایش داد، این ابعاد عبارتند از آگاهی، کیفیت درک شده، وفاداری و تداعی ها (آکر [2]،1996).

در دنیای کنونی شاهد فزونی خدمات و محصولات و جهانی شدن بازارها و فن آوری در حال تغییر آنها می باشیم. لذا توسعه برند یکی از مزایایی رقابتی محسوب گردیده و کمک شایانی به ارتقای کسب و کار در هر صنعت خواهد نمود. به وجود آوردن برند قوی یکی از اولویت های اصلی بازاریابی سازمان های امروزی می باشد چرا که برندهای پر بازده کمکهای شایانی به شناخت سازمان در بازارهای مختلف خواهند نمود( آکر[3]،1996) و فرصتهای بیشماری را که منجر به آسیب پذیری کمتر، رقابتی پررنگ تر و فرصتهای همکاری بیشر می گردند را به وجود خواهند آورد ارزش یک برند در اذهان عمومی نقش به سزایی را جهت افزایش سهم بازار آن سازمان به دنبال خواهد داشت و در واقع یکی از مشهورترین و مهمترین مفاهیم بازاریابی می باشد که امروزه به طور گسترده توسط محققان و صاحب نظران بازاریابی مورد توجه قرار می گیرد. از سوی دیگر صنعت بانکداری نیز یکی ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار می رود و به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری، نقش تعیین کننده ای را درتوسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند

و می توان از آن به عنوان نیروی محرکه، شتاب دهنده، متعادل کننده و سامان بخش اقتصاد یاد کرد. لذا بانکها می بایست در دنیای پر رقابت امروز به دنبال توسعه برند خود و عواملی که می تواند بر برند آنها تاثیر گذار باشد را ملحوظ نظر قرار دهند.

 

 

1-2- بیان مسئله

گونس[4] و همکاران در سال 2009 با پژوهشی گسترده و جامع به بررسی نحوه ی طبقه بندی صفات شخصیتی برند های گوناگون پرداختنتیجه ی این پژوهش که نزدیک به۱۲۰۰صفت شخصیتی را مورد بررسی قرار داده بود، در یک مدل 5 بعدی منعکس شد . طبق نظر آکر با همان ادبیات و واژه هایی که یک فرد توصیف می شود، می­توان شخصیت برند را نیز توصیف نمودبرند ها را می­توان به وسیله ی            ویژگی­های جمعیت شناختی مثل سن، جنس، طبقه اجتماعی، نژاد، سبک زندگی، فعالیتها، علایق، عقاید یا صفات اجتماعی و … توصیف نمود  افراد برندی را بر میگزیند که شخصیت جذابی داشته باشداین رویه شبیه به شرایطی است که فرد از میان اطرافیان خود و با توجه به شخصیت آنها برای خود دوست بر میگزیند. مصرف کنندگان علاقه مند هستند خود را با برند هایی همراه کنند که به آنها افتخار میکنند و خود را به آنها وابسته میدانند (محمدیان و همکاران، 1389) . باشروع به فعالیت بانکهای خصوصی در اوایل دهه 1380 و توجه آنها به رویکردهای نوین مدیریتی و بازاریابی، فضایی رقابتی در عرصه فعالیت بانکها و موسسه های مالی-اعتباری به وجود آمده که بانکهای دولتی را نیز به سمت استفاده از این رویکردها سوق داده است. فضایی که بانکهای خصوصی باداشتن مدیرانی باآزادی و استقلال عمل نسبی به شدت رقابت در آن سرعت بخشیده اند.

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

در چنین فضایی بانکهای دولتی به سمت مفاهیمی همچون بازاریابی، تبلیغات، مدیریت استراتژیک و اخیرا مدیریت برند روی آورده اند. برندیا نام تجاری؛ یک نام، اصطلاح، علامت، نشان، طرح یا ترکیبی از این هاست که برای شناسایی کالاها یا خدمات فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز کردن این کالاها یا خدمات با رقبا به کار می رود .” به طور خلاصه نام تجاری سبب شناسایی ارائه دهنده ی خدمت، فروشنده یا سازنده می شود. یک نام تجاری در حقیقت تعهد دایمی یک فروشنده برای ارائه مجموعه ای از ویژگی ها، مزایا و خدمات خاصی به خریداران است. برند وجه ممیزی یک محصول یا خدمت است و این تمایزها می تواند کارکردی منطقی یا ملموس و یا حتی غیرملموس داشته باشد. یک نام تجاری می تواند سمبل موارد پیچیده تری هم باشد مانند : ماهیت محصول، شخصیت محصول، فرهنگ استفاده ازمحصول و شخص

 

 

پایان نامه شناسایی مراحل برنامه جامع مدیریت برند در بانک رفاه

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه

پایان نامه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک

۰

عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک

از سوی مشتریان مورد مطالعه بانک پارسیان کاشان

 

زمستان 1393

 

 

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ﭼﮑﯿﺪه

ﯾﮑﯽازﻣﻮاﻧﻊﻋﻤﺪهﺑﺮﺳﺮراهﺗﻮﺳﻌﻪﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﻋﺪمﭘﺬﯾﺮشاﯾﻦﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﺗﻮﺳﻂﻣﺸﺘﺮﯾﺎنوﺗﻤﺎﯾﻞﺑﻪروﯾﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاریﺳﻨﺘﯽﻋﻨﻮانﺷﺪهاﺳﺖ،اﯾﻦﻣﻘﺎﻟﻪﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮﺗﺤﻘﯿﻘﯽاﺳﺖﮐﻪﺑﻪﺑﺮرﺳﯽﻋﻮاﻣﻞﻣﺆﺛﺮﺑﺮﭘﺬﯾﺮشﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏدرﻣﯿﺎنﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎنﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازﻣﺪل ﭘﯿﮑﺎراﯾﻨﻦ ﻣﯽ‌ﭘﺮدازدﻃﺒﻖاﯾﻦﻣﺪلﻋﻮاﻣﻞﻣﻮﺛﺮﺑﺮﭘﺬﯾﺮشﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: ﻣﻔﯿﺪﺑﻮدن، ﺳﻬﻮﻟﺖاﺳﺘﻔﺎده،ﻟﺬتﺑﺨﺶﺑﻮدن،اﻃﻼﻋﺎتدرزﻣﯿﻨﻪﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ،اﻣﻨﯿﺖوﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﺑﻮدن، ﮐﯿﻔﯿﺖارﺗﺒﺎطاﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽﮐﻪدرﻗﺎﻟﺐﺷﺶﻓﺮﺿﯿﻪاراﺋﻪﺷﺪﻧﺪ. ﭘﮋوﻫﺶﺣﺎﺿﺮﺗﻮﺻﯿﻔﯽﺑﻮدهوﺑﻪﺷﯿﻮهﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽاﻧﺠﺎمﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ،ﺟﺎﻣﻌﻪآﻣﺎریﭘﮋوﻫﺶ270 نفر از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪبراساس فرمول کوکران بدست آمده است،دراﯾﻦﺑﺎﻧﮏﺣﺴﺎبداﺷﺘﻪوازﺧﺪﻣﺎتﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏاﺳﺘﻔﺎدهﮐﺮدهاﻧﺪ.ﭘﺲازآزﻣﻮنﻓﺮﺿﯿﻪ‌ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪﮐﻪﺗﻤﺎﻣﯽﺷﺶﻋﺎﻣﻞﺑﺮﭘﺬﯾﺮشﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏدرﻣﯿﺎنﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎناﺛﺮﻣﺜﺒﺖدارﻧﺪ،اﯾﻦﻋﻮاﻣﻞﺑﺮﺣﺴﺐﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦرﺗﺒﻪ‌ای اوﻟﻮﯾﺖ‌ﺑﻨﺪیﺷﺪﻧﺪ: اﻣﻨﯿﺖوﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﺑﻮدن،اﻃﻼﻋﺎتدرزﻣﯿﻨﻪﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ،ﻣﻨﻔﻌﺖوﻣﻔﯿﺪﺑﻮدنﺳﻬﻮﻟﺖاﺳﺘﻔﺎده،ﮐﯿﻔﯿﺖارﺗﺒﺎطاﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽودرﻧﻬﺎﯾﺖﻟﺬتﺑﺨﺶﺑﻮدن.

واژﮔﺎنﮐﻠﯿﺪی:ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮشﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی[1]، ﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ[2]، ﻣﻔﯿﺪﺑﻮدن[3]، ﺳﻬﻮﻟﺖاﺳﺘﻔﺎده[4]، ﻟﺬتادراﮐﯽ[5]

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

ﭼﮑﯿﺪه 1

 

فصلاول: کلیاتتحقیق

1-1مقدمه. 3

1-2 بیانمساله. 5

1-3 ضرورتواهمیت… 7

1-4 اهدافتحقیق.. 8

1-5 فرضیاتتحقیق.. 8

1-6 قلمرومکانی.. 9

1-7 قلمروزمانی.. 9

1-8 قلمروموضوعی.. 9

1-9 مدلمفهومیپژوهش… 9

1-10 تعاریفمفهومیوعملیاتیمتغییرها 12

1-10-1 تعاریفمفهومی.. 12

1-11 استفادهکنندگانازنتایجتحقیق.. 15

 

فصلدوم: ادبیاتوپیشینهپژوهش

2-1 مقدمه. 17

2-2 تجارتالکترونیکی.. 17

2-2-1 تاریخچهپیدایشبانکداریالکترونیکی.. 17

2-2-1-1 کارت‌هایبانکیدرایران. 24

2-2-1-2 شبکهتبادلاطلاعاتبانکی (شتاب) 28

2-2-1-3 مرکزهماهنگیتبادلاطلاعاتبینبانکی (مهتاب) 31

2-2-1-4 سوئیفت(SWIFT) 31

2-2-1-5 VSAT. 32

2-2-1-6 سیستم‌هاییکپارچهبانکی.. 35

2-2-1-7 تلفنبانک… 36

2-2-2 اﻧﻮاعﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ… 36

2-2-2-1 ﺑﺎﻧﮑﺪاریﺧﺎﻧﮕﯽ.. 37

2-2-2-2 ﺑﺎﻧﮑﺪاریازراهدور. 37

2-2-2-3 ﺑﺎﻧﮑﺪاریاﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ.. 37

2-2-2-4 ﺗﻠﻔﻨﺒﺎﻧﮏ… 38

2-2-3 ﺧﺪﻣﺎتﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ… 38

2-2-3-1 دﺳﺘﮕﺎهﺧﻮدﭘﺮداز. 38

2-2-3-2 اﻧﺘﻘﺎلﻣﻨﺎﺑﻊاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽازﻧﻘﻄﻪﻓﺮوش… 39

2-2-3-3 ﺧﺪﻣﺎتازراهدور. 39

2-2-3-4 ﮐﺎرﺗﻬﺎیﻫﻮﺷﻤﻨﺪ. 40

2-2-4 مقایسهبانکداریسنتیبابانکداریالکترونیکی.. 43

2-2-5 بانکداریالکترونیکیمصرف‌کننده (درسطحمشتری) 45

2-2-6 بانکداریالکترونیکیبینبانکی.. 50

2-2-6-1 کارت‌هایپلاستیکی (بانکی) دربانکداریالکترونیکی.. 52

2-2-7 ویژگیهایسیستم‌هایپرداختالکترونیکیمناسب… 54

2-3 پیشینهتحقیق.. 57

2-3-1پژوهش‌هایخارجی: 57

2-3-2 پژوهش‌هایداخلی : 58

 

فصلسوم: روشتحقیق

3-1 مقدمه. 61

3-2 روشپژوهش… 61

3-3 جامعهآماری.. 62

3-4 نمونهآماری.. 63

3-5 ابزارجمع‌آوریاطلاعات… 64

3-6 رواییوپایاییپرسشنامه. 66

3-6-1 تعییناعتبار(روایی)پرسشنامه. 66

3-6-2 تعیینپایایی(قابلیتاعتماد)پرسشنامه. 66

3-7 تجزیهوتحلیلآماری.. 68

 

فصلچهارم: تجزیهوتحلیلآماری

4-1 مقدمه. 71

4-2 توصیفداده‌ها 71

4-3 تحلیلداده‌ها 75

 

فصلپنجم: نتیجهگیریوپیشنهادات

5-1- مقدمه. 102

5-2 نتایجاستنباطی (نقدوبررسیفرضیات) 102

5-3 اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪیﻋﻮاﻣﻞﻣﺆﺛﺮﺑﺮﭘﺬﯾﺮشﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ… 110

5-4 پیشنهاداتکلی.. 111

5-5 محدودیت‌هایپژوهش… 112

 

منابع. 114

پیوست… 118

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                         صفحه

جدول 3- 1 طیفلیکرت… 65

جدول 3- 2 ترکیبسوالاتپرسشنامه. 65

جدول 4-1: توزیعافرادبرحسبگروه‌هایسنی.. 71

جدول 4-2: توزیعافرادبرمبنایسطحتحصیلات… 72

جدول 4-3: توزیعافرادبرمبنایشغل.. 73

جدول 4-4: توزیعافرادبرمبنایمیزانآشناییباکامپیوتر. 73

جدول 4-5: توزیعافرادبرمبنایمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 74

جدول 4-6: میانگینوانحرافمعیارنمراتمتغیرهایمربوطبهپذیرشبانکداریالکترونیکی.. 75

جدول 4-7: آزمونتعییننرمالبودنمتغیرهایاصلیتحقیق.. 76

جدول 4-8: نتایجآزمونtتکنمونه‌ایبرایمتغیرمفیدبودنبانکداریالکترونیکی.. 77

جدول 4-9: میانگینوانحرافمعیارنمراتمفیدبودنبهتفکیکگروهسنی.. 77

جدول 4-10: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینمفیدبودنبینگروه‌هایسنی.. 78

جدول 4-11: میانگینوانحرافمعیارنمراتمفیدبودنبهتفکیکسطحتحصیلات… 78

جدول 4-12: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینمفیدبودنبینسطوحتحصیلات… 78

جدول 4-13: میانگینوانحرافمعیارنمراتمفیدبودنبهتفکیکمشاغل.. 79

جدول 4-14: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینمفیدبودنبینمشاغل.. 79

جدول 4-15: میانگینوانحرافمعیارنمراتمفیدبودنبهتفکیکمیزانآشناییباکامپیوتر. 79

جدول 4-16: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینمفیدبودنبینمیزانآشناییباکامپیوتر. 79

جدول 4-17: میانگینوانحرافمعیارنمراتمفیدبودنبهتفکیکمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 80

جدول 4-18: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینمفیدبودنبینمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 80

جدول 4-19: نتایجآزمونtتکنمونه‌ایبرایمتغیرسهولتاستفادهبانکداریالکترونیکی.. 80

جدول 4-20: میانگینوانحرافمعیارنمراتسهولتاستفادهبهتفکیکگروهسنی.. 81

جدول 4-21: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینسهولتاستفادهبینگروه‌هایسنی.. 81

جدول 4-22: میانگینوانحرافمعیارنمراتسهولتاستفادهبهتفکیکسطحتحصیلات… 82

جدول 4-23: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینسهولتاستفادهبینسطوحتحصیلات… 82

جدول 4-24: میانگینوانحرافمعیارنمراتسهولتاستفادهبهتفکیکمشاغل.. 82

جدول 4-25: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینسهولتاستفادهبینمشاغل.. 82

جدول 4-26: میانگینوانحرافمعیارنمراتسهولتاستفادهبهتفکیکمیزانآشناییباکامپیوتر. 83

جدول 4-27: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینسهولتاستفادهبینمیزانآشناییباکامپیوتر. 83

جدول 4-28: میانگینوانحرافمعیارنمراتسهولتاستفادهبهتفکیکمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 83

جدول 4-29: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینسهولتاستفادهبینمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 84

جدول 4-30: نتایجآزمونtتکنمونه‌ایبرایمتغیرلذتبخشبودنبانکداریالکترونیکی.. 84

جدول 4-31: میانگینوانحرافمعیارنمراتلذتبخشبودنبهتفکیکگروهسنی.. 85

جدول 4-32: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینلذتبخشبودنبینگروه‌هایسنی.. 85

جدول 4-33: میانگینوانحرافمعیارنمراتلذتبخشبودنبهتفکیکسطحتحصیلات… 85

جدول 4-34: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینلذتبخشبودنبینسطوحتحصیلات… 86

جدول 4-35: میانگینوانحرافمعیارنمراتلذتبخشبودنبهتفکیکمشاغل.. 86

جدول 4-36: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینلذتبخشبودنبینمشاغل.. 86

جدول 4-37: میانگینوانحرافمعیارنمراتلذتبخشبودنبهتفکیکمیزانآشناییباکامپیوتر. 87

جدول 4-38: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینلذتبخشبودنبینمیزانآشناییباکامپیوتر. 87

جدول 4-39: میانگینوانحرافمعیارنمراتلذتبخشبودنبهتفکیکمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 87

جدول 4-40: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینلذتبخشبودنبینمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 88

جدول 4-41: نتایجآزمونtتکنمونه‌ایبرایمتغیرارائهاطلاعاتبانکداریالکترونیکی.. 88

جدول 4-42: میانگینوانحرافمعیارنمراتارائهاطلاعاتبهتفکیکگروهسنی.. 89

جدول 4-43: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینارائهاطلاعاتبینگروه‌هایسنی.. 89

جدول 4-44: میانگینوانحرافمعیارنمراتارائهاطلاعاتبهتفکیکسطحتحصیلات… 89

جدول 4-45: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینارائهاطلاعاتبینسطوحتحصیلات… 90

جدول 4-46: میانگینوانحرافمعیارنمراتارائهاطلاعاتبهتفکیکمشاغل.. 90

جدول 4-47: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینارائهاطلاعاتبینمشاغل.. 90

جدول 4-48: میانگینوانحرافمعیارنمراتارائهاطلاعاتبهتفکیکمیزانآشناییباکامپیوتر. 90

جدول 4-49: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینارائهاطلاعاتبینمیزانآشناییباکامپیوتر. 90

جدول 4-50: میانگینوانحرافمعیارنمراتارائهاطلاعاتبهتفکیکمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 91

جدول 4-51: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینارائهاطلاعاتبینمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 91

جدول 4-52: نتایجآزمونtتکنمونه‌ایبرایمتغیرامنیتومحرمانهبودنبانکداریالکترونیکی.. 92

جدول 4-53: میانگینوانحرافمعیارنمراتامنیتومحرمانهبودنبهتفکیکگروهسنی.. 92

جدول 4-54: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینامنیتومحرمانهبودنبینگروه‌هایسنی.. 93

جدول 4-55: میانگینوانحرافمعیارنمراتامنیتومحرمانهبودنبهتفکیکسطحتحصیلات… 93

جدول 4-56: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینامنیتومحرمانهبودنبینسطوحتحصیلات… 93

جدول 4-57: میانگینوانحرافمعیارنمراتامنیتومحرمانهبودنبهتفکیکمشاغل.. 94

جدول 4-58: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینامنیتومحرمانهبودنبینمشاغل.. 94

جدول 4-59: میانگینوانحرافمعیارنمراتامنیتومحرمانهبودنبهتفکیکمیزانآشناییباکامپیوتر. 94

جدول 4-60: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینامنیتومحرمانهبودنبینمیزانآشناییباکامپیوتر. 94

جدول 4-61: میانگینوانحرافمعیارنمراتامنیتومحرمانهبودنبهتفکیکمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 95

جدول 4-62: آزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینامنیتومحرمانهبودنبینمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 95

جدول 4-63: نتایجآزمونtتکنمونه‌ایبرایمتغیرکیفیتارتباطاتاینترنتیبانکداریالکترونیکی.. 95

جدول 4-64: میانگینوانحرافمعیارنمراتکیفیتارتباطاتاینترنتیبهتفکیکگروهسنی.. 96

جدول 4-65: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینکیفیتارتباطاتاینترنتیبینگروه‌هایسنی.. 96

جدول 4-66: میانگینوانحرافمعیارنمراتکیفیتارتباطاتاینترنتیبهتفکیکسطحتحصیلات… 97

جدول 4-67: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینکیفیتارتباطاتاینترنتیبینسطوحتحصیلات… 97

جدول 4-68: میانگینوانحرافمعیارنمراتکیفیتارتباطاتاینترنتیبهتفکیکمشاغل.. 97

جدول 4-69: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینکیفیتارتباطاتاینترنتیبینمشاغل.. 97

جدول 4-70: میانگینوانحرافمعیارنمراتکیفیتارتباطاتاینترنتیبهتفکیکمیزانآشناییباکامپیوتر. 98

جدول 4-71: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینکیفیتارتباطاتاینترنتیبینمیزانآشناییباکامپیوتر. 98

جدول 4-72: میانگینوانحرافمعیارنمراتکیفیتارتباطاتاینترنتیبهتفکیکمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 98

جدول 4-73: تحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینکیفیتارتباطاتاینترنتیبینمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 99

جدول 4-74: نتیجهآزمونمعنیداریفریدمنبرایاولویتبندیعواملموثربرپذیرشبانکداریالکترونیک… 99

جدول 4-75: نتایجاولویتبندیعواملموثربرپذیرشبانکداریالکترونیکدرمیانمشتریانبانکپارسیان. 100

جدول 5-1: نتایجاولویتبندیعواملموثربرپذیرشبانکداریالکترونیکدرمیانمشتریانبانکپارسیان. 110

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                         صفحه

نمودار 4-1: توزیعافرادبرحسبگروه‌های سنی.. 90

نمودار 4-2: توزیعافرادبرمبنایسطحتحصیلات… 90

نمودار 4-3: توزیعافرادبرمبنایشغل.. 91

نمودار 4-4: توزیعافرادبرمبنایمیزانآشناییباکامپیوتر. 92

نمودار 4-5: توزیعافرادبرمبنایمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 93

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1مقدمه

اﮔﺮﭼﻪﺣﻘﯿﻘﺖداردﮐﻪﻣﺎﭘﯿﺶازﻫﺮزﻣﺎندﯾﮕﺮی،درﻋﺼﺮﺗﻐﯿﯿﺮزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ،اﻣﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎیاﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺣﺎﮐﻢ،ﻏﺎﻟﺒﺎًﻣﺎﻧﻊﻧﺸﺮﻧﻮآوری‌ﻫﺎ ﻣﯽ‌ﺷﻮد،ﻓﺎﺻﻠﻪآﻧﭽﻪﮐﻪﺑﺸﺮ ﻣﯽ‌داﻧﺪوآﻧﭽﻪﮐﻪﺑﻪﻃﻮرﻣﺆﺛﺮدرﻋﻤﻞﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮدﺑﺎﯾﺴﺘﯽﮐﺎﻫﺶﯾﺎﺑﺪ،ﺑﺮایﮐﻢﮐﺮدناﯾﻦﻓﺎﺻﻠﻪﺑﺎﯾﺪداﻧﺴﺖﮐﻪﭼﮕﻮﻧﻪاﯾﺪه‌ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪازﻣﻨﺒﻊﺑﻪﺳﻮیدرﯾﺎﻓﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ،اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﺪ. وﭼﻪﻋﻮاﻣﻠﯽدرﭘﺬﯾﺮشاﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮآوری‌ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ(ﮐﺮﻣﯽ، 1369، 3).

ﯾﮑﯽازﻧﻮآوری‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪدراﺛﺮﺗﺤﻮﻻتﮔﺴﺘﺮدهﻓﻨﺎوریارﺗﺒﺎﻃﺎتواﻃﻼﻋﺎترﺷﺪﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽرا ﺗﺠﺮﺑﻪﻧﻤﻮده،ﺗﺠﺎرتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏاﺳﺖ.

باﺗﻮﺟﻪﺑﻪاﯾﻦﮐﻪﻣﺒﺎدﻻتﭘﻮﻟﯽوﻣﺎﻟﯽﺟﺰﻻﯾﻨﻔﮏﻣﺒﺎدﻻتﺗﺠﺎریاﺳﺖ. ازاﯾﻨﺮوﻫﻤﮕﺎمﺑﺎﮔﺴﺘﺮشﺣﺠﻢﺗﺠﺎرتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﺟﻬﺎﻧﯽ،ﻧﻬﺎدﻫﺎیﭘﻮﻟﯽوﻣﺎﻟﯽﻧﯿﺰﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽوﺗﺴﻬﯿﻞﺗﺠﺎرتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﺑﻪﻃﻮرﮔﺴﺘﺮده‌ای ﺑﻪاﺳﺘﻔﺎدهازﻓﻨﺎوریارﺗﺒﺎﻃﺎتواﻃﻼﻋﺎترویآورده‌اﻧﺪ درﻧﺘﯿﺠﻪﻃﯽﭼﻨﺪدﻫﻪاﺧﯿﺮ سیستم‌ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﺑﻪﺗﺪرﯾﺞدرﺣﺎلﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽﺑﺎﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎی ﭘﺮاﺧﺖﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دراﯾﻦﻣﯿﺎنﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ ﻧﯿﺰﺑﺎﺣﺮﮐﺖﺑﻪﺳﻮیﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏوﻋﺮﺿﻪﺧﺪﻣﺎتﻣﺎﻟﯽﺟﺪﯾﺪ،ﻧﻘﺶﺷﺎﯾﺎنﺗﻮﺟﻬﯽدراﻓﺰاﯾﺶﺣﺠﻢﺗﺠﺎرتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽداﺷﺘﻪاند.

ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌رﺳﺪاﻫﻤﯿﺖﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﺑﺮﻫﻤﮕﺎنآﺷﮑﺎر ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪاﻣﺎﻧﮑﺘﻪ‌ای ﮐﻪدرﮐﺸﻮرﻣﺎﺑﻪآنﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺟﻪﺷﺪهاﺳﺖ،ﭘﺬﯾﺮشواﻧﻄﺒﺎقﺑﺎاﯾﻦﻓﻦآوریﻧﻮﯾﻦازﺳﻮیﮐﺎرﺑﺮانوﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ روﯾﻪ‌ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽاﺳﺖ. ﻓﺎﺻﻠﻪزﯾﺎدﮐﺸﻮرﻣﺎﺑﺎﮐﺸﻮرﻫﺎیﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪدرزﻣﯿﻨﻪاﯾﺠﺎدﻓﻦآوریﺑﺎﻋﺚﺷﺪهﺗﺎﺑﻪﻋﻨﻮانوارد‌ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻦآوریﻋﻤﻞﮐﺮدهوﻣﮑﺮراًﺷﺎﻫﺪورودﻓﻦآوری‌ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﮐﻪدرﺑﺮﺧﯽﻣﻮاردﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦﻧﯿﺰﺑﻪﻫﻤﺮاهدارد،ﺑﺎﺷﯿﻢازﻃﺮﻓﯽدرﺑﺴﯿﺎریازﻣﻮاردﺷﺎﻫﺪﻫﺴﺘﯿﻢﮐﻪاﯾﻦﻓﻦآوری‌ﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮرﻣﻨﺎﺳﺐﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻗﺮارﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. رﺷﺪﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیاﻃﻼﻋﺎتﺑﺎﻋﺚﻏﻔﻠﺖازﺗﻐﯿﯿﺮﻧﯿﺎزﻫﺎیﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ‌ﮔﺮدداﯾﻦﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﺑﺎﯾﺪﻫﻤﺰﻣﺎنﺑﺎﺗﻐﯿﯿﺮﻧﮕﺮش‌ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﺑﺪ،درﻏﯿﺮاﯾﻦﺻﻮرتﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪﻫﺰﯾﻨﻪﮔﺰاﻓﯽراﺻﺮفﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎتﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﺗﺮﻏﯿﺐﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﻪاﺳﺘﻔﺎدهازﺧﺪﻣﺎتﺟﺪﯾﺪﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

از این رو، دراینتحقیقسعیبرآناستکهبهبررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک پارسیان پرداخته شود.

فصلاولاینتحقیقبهبیانچارچوبومحدودهپژوهشاختصاصدارد. دراینفصلمحققبابیانکلیاتتحقیقانجامشده، شرحمختصریدرموردکلیهمراحلانجامشدهارائهمی‌دهد، کهبدینترتیبزمینه برقراریارتباطبامخاطبودرجریانقراردادناودرموردچگونگیایجادوانجامتحقیقرافراهم می‌سازد.

دراینفصلموضوعاتیمانندبیانمسأله، اهمیتوضرورتتحقیق، هدفهاوفرضیه‌‌های تحقیق، قلمرو تحقیق و استفاده‌کنندگان بیانمی‌شود.

 

1-2 بیان مساله

ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎتوارﺗﺒﺎﻃﺎت،ﺑﻪﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽازﻗﺒﯿﻞاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ،اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ،اﮐﺴﺘﺮاﻧﺖوﺳﺎﯾﺮﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽاﺷﺎرهداردﮐﻪﻣﺤﺪوده‌ی وﺳﯿﻌﯽاززﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎیاﺳﺎﺳﯽﺗﺎﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽﮐﻪﺧﺪﻣﺎتوﻋﻤﻠﯿﺎتﮐﺎریﯾﮏﺳﺎزﻣﺎنراارﺗﻘﺎﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ،درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد (Gupta،2008).ﺗﻮﺳﻌﻪوﮐﺎرﺑﺮیﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎتدرﺣﻮزه‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﻪوﯾﮋهدرﺣﻮزه‌ی ﺑﺎﻧﮑﺪاری،ﺣﺎﺻﻞﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎتاﺳﺖﮐﻪاﻣﺮوزهدردﻧﯿﺎیﮐﺴﺐوﮐﺎرﺑﺎاﻗﺒﺎلﻓﺮاوانروﺑﻪروﺷﺪهاﺳﺖ. اﻧﺴﺎنﻫﺰاره‌ی ﺳﻮمدرﺗﻼشاﺳﺖﺑﺎﺷﺘﺎبدادنﺑﻪروﻧﺪﺗﻮﺳﻌﻪوﮐﺎرﺑﺮیﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎتدرﺑﺨﺶ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﻧﻈﺎماﺟﺘﻤﺎﻋﯽازاﻟﮕﻮیﺳﻨﺘﯽﻓﺎﺻﻠﻪﺑﮕﯿﺮدواﻟﮕﻮﯾﯽﺟﺪﯾﺪ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺑﺎاﻟﺰاﻣﺎتﻋﺼﺮاﻃﻼﻋﺎتاﯾﺠﺎدﮐﻨﺪ. دراﯾﻦزﻣﯿﻨﻪوﻫﻤﺎﻧﻨﺪاﮐﺜﺮﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺧﺪﻣﺎت،ﻧﻈﺎمﺑﺎﻧﮑﯽﻃﯽدﻫﻪ‌ﻫﺎی اﺧﯿﺮﺑﻪﺳﺮﻋﺖﺑﻪﺳﻤﺖﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﺑﺮرویﻓﻨﺎوریﻫﺎیﻧﻮﯾﻦاراﺋﻪ‌ی ﺧﺪﻣﺎتﺑﻪﻣﺸﺘﺮﯾﺎن،ﺑﻪﻋﻨﻮانراﻫﯽﺑﺮایﮐﻨﺘﺮلﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ،ﺟﺬبﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺟﺪﯾﺪوﺗﺤﻘﻖاﻧﺘﻈﺎراتﻣﺸﺘﺮﯾﺎنرویآورده‌اﺳﺖواﺳﺘﻔﺎدهازاﯾﻦﻓﻨﺎوریﻫﺎ(ﺑﺎﻧﮑﺪاریاﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ،ﺑﺎﻧﮑﺪاریﺗﻠﻔﻨﯽ،ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎیﺧﻮدﭘﺮدازو…)راﺑﻪﻋﻨﻮانﯾﮏﺿﺮورتراﻫﺒﺮدیدردﺳﺘﻮرﮐﺎرﺧﻮدﻗﺮاردادهاﺳﺖ. ﻋﻠﯽرﻏﻢﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎیﻓﺮاواناﻧﺠﺎمﺷﺪهدرزﻣﯿﻨﻪ‌ی ﮐﺎرﺑﺮیﻓﻨﺎوریﻫﺎیاﻃﻼﻋﺎﺗﯽدرﻋﺮﺻﻪ‌ی ﺑﺎﻧﮑﺪاری،ﮔﺰارشﻫﺎﺣﺎﮐﯽازآناﺳﺖﮐﻪﺑﺮﺧﯽازﮐﺎرﺑﺮانﺑﻪرﻏﻢدﺳﺘﺮﺳﯽﺑﻪﻓﻨﺎوریﻫﺎ،ازآناﺳﺘﻔﺎدهﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦﻣﻮﺿﻮع،ﻧﯿﺎزﺑﻪاﻧﺠﺎمﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽﺑﺮایﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻋﻮاﻣﻞﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه‌ی ﭘﺬﯾﺮشﺳﯿﺴﺘﻢﺑﺎﻧﮑﺪاری الکترونیکیﺗﻮﺳﻂﮐﺎرﺑﺮانراآﺷﮑﺎرﻣﯽﮐﻨﺪ(Wang et al،2006).هرچند فنّاوریاطلاعاتاثراتشگرفیبرصنعتبانکداریداشتهاستکه اینامرباعثشدهاستکهبانکهابتوانندمحصولاتوخدماتمتمایزیرابرایمشتریانخودفراهمکنندو سرمایه گذاری‌های زیادی انجام شده است اما میزان رشد افراد استفاده کننده از این خدمات در حد انتظار نمی‌باشد.بانکداری الکترونیکی به فعالیت‌های مالی گفته می‌شود که با بهره گرفتن از تکنولوژی الکترونیکی انجام می‌گیرد. بانکداری الکترونیکی به بانک‌ها این فرصت را می‌دهد تا به نیازهای متفاوت مشتریان در مکانهای گوناگون به صورت همزمان پاسخ گویند. علیرغم ظهور این سیستم‌های تکنولوژی در بانکداری، پذیرش این تکتولوژی‌ها از طرف مشتریان دچار نوعی عقب افتادگی بودهاست.(فلاوین[6]و همکاران، 2004).

بانک‌ها مزایایگوناگونیازارائهخدماتبانکداریالکترونیکیبهدستمیآورندکهازآنجمله می‌توانبههزینهتعاملاتکمتر،ارائهخدمات24ساعته،افزایشکاراییدرفرآیندبانکداری،و… اشارهکرد.در سطح سازمانی، کاربرد بانکداری الکترونیکی اجازه می‌دهد بانک‌ها به نیازهای مختلف مشتریان در مکان‌های متفاوت به صورت همزمان پاسخ گویند. هدف و نیت صنعت بانکداری استفاده آسان‌تر و مناسب‌تر مشتریان از این تکنولوژی‌ها می‌باشد. بانکداری الکترونیکی محوری اساسی در کمک به بانک‌ها در انتقال از مکان‌های چند گانه به یک بازار جهانی و پر منفعت می‌باشد.(گیاناکودی[7]، 1999).

صنعتبانکداری،امروزهبهسرعتدرحالتغییراست. باتوسعهاقتصادبین‌المللورقابتیشدنبازارها،بانک‌ها نیزتحتتأثیرقرارگرفته‌اند ونیرویاصلیدراینمحیطفنّاوریاستکهموجبشکستنموانعقانونی،جغرافیاییوصنعتیشدهومحصولاتوخدماتجدیدیایجاد کردهاست(دنداپانی[8]، 2008).

ﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎنﺑﻪﻋﻨﻮانﯾﮑﯽازﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﺎمدرزﻣﯿﻨﻪاﺳﺘﻘﺮارﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﮐﻪﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاریزﯾﺎدیﺑﺮرویﺗﻮﺳﻌﻪﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﻧﻤﻮده،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهاﺳﺖ. ﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎنﺑﺎراه‌اﻧﺪازیﺷﺮﮐﺖﺗﺠﺎرتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﺳﻌﯽﺑﺮآنداﺷﺘﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂﺑﺎﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏراﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻧﻤﻮدهوزﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎی اﺳﺘﻘﺮارﯾﮏﺑﺎﻧﮏاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏراﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزد،ﺗﺎﺑﺘﻮاﻧﺪازﻣﯿﺰانﻣﺮاﺟﻌﻪﻣﺸﺘﺮﯾﺎنوازدﺣﺎموﺷﻠﻮﻏﯽﺷﻌﺐﭘﺎرﺳﯿﺎنﮐﻪﺑﺎﻋﺚﮐﺎﻫﺶﮐﯿﻔﯿﺖﺧﺪﻣﺎتﻋﺮﺿﻪﺷﺪه ﻣﯽ‌ﮔﺮدد،ﺑﮑﺎﻫﺪ. ﻃﯽﺗﺤﻘﯿﻘﯽﮐﻪﺗﻮﺳﻂاﯾﻦﺑﺎﻧﮏﺻﻮرتﮔﺮﻓﺖ(پیام پارسیان،1385)آﺷﮑﺎرﺷﺪﮐﻪﯾﮑﯽازﻋﻮاﻣﻞﺷﻠﻮﻏﯽوازدﺣﺎمﺷﻌﺐﻋﺪمﺗﻤﺎﯾﻞﺑﺮﺧﯽﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﻪاﺳﺘﻔﺎدهازﺧﺪﻣﺎتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎنوﺗﻤﺎﯾﻞﺑﻪروﯾﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاریﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ‌ای ﮐﻪﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری‌ﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ،ﻫﻤﭽﻨﺎنﺷﺎﻫﺪﺷﻠﻮﻏﯽوازدﺣﺎمﺑﯿﺶازﺣﺪﺷﻌﺐﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﯿﻢﮐﻪاﯾﻦﻣﺸﮑﻞﺑﺎﻋﺚﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﺑﺴﯿﺎریازﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﺎﻧﮏﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪاﯾﻦﮐﻪﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎنﭘﯿﺸﮕﺎمﺑﻮدندراراﺋﻪﺧﺪﻣﺎتﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏراﯾﮑﯽازﺿﺮورت‌ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﺧﺪﻣﺎتﺧﻮد ﻣﯽ‌ﺷﻤﺎردوﺟﻠﺐرﺿﺎﯾﺖﻣﺸﺘﺮﯾﺎندرﺻﺪراوﻟﻮﯾﺖ‌ﻫﺎی اﯾﻦﺑﺎﻧﮏاﺳﺖ،ﻟﺬاﺑﻪدﻧﺒﺎلﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻋﻮاﻣﻠﯽاﺳﺖﮐﻪدرﭘﺬﯾﺮشاﯾﻦﻓﻦآوریازﺳﻮیﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﻣﻮﺛﺮﺑﺎﺷﺪ.

با توجه به ضرورت‌های بیان شده در خصوص بانکداری الکترونیکاین پژوهش درصدد می‌باشد تا به این سوال پاسخ گوید:عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک چه می‌باشد ؟

 

1-3 ضرورت و اهمیت

ﺑﺎﮔﺴﺘﺮشروزاﻓﺰونﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزیوﻋﻨﺼﺮرﻗﺎﺑﺖ،ﺗﺤﻮﻻتﻋﻈﯿﻤﯽدرزﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎی ﺗﺠﺎرت،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺑﺎﻧﮑﺪاریوﺣﺘﯽﺣﮑﻮﻣﺖداریرخدادهوﺑﻪﺗﺒﻊآنروش‌ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽﺑﻪﻣﺪرنﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ.ﺑﺪونﺷﮏدرﭼﻨﯿﻦﺷﺮاﯾﻄﯽﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮووﻧﻮآورﺑﺎﯾﺪﺧﻮدراﺑﺎﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎتوﻓﻨﻮناﺟﺮاﯾﯽﻣﺠﻬﺰﺳﺎﺧﺘﻪﺗﺎﺑﺘﻮاﻧﻨﺪﭘﺎﺳﺨﮕﻮیﺗﻐﯿﯿﺮاتآﺗﯽﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽوزﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎریﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢﺑﺎﻧﮑﯽﻧﯿﺰازاﯾﻦﻗﺎﻋﺪهﻣﺴﺘﺜﻨﯽﻧﺒﻮدهوﺑﺎﭘﯿﺪاﯾﺶﭘﺪﯾﺪهﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﺷﯿﻮهاراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎتﺑﻪﻣﺸﺘﺮﯾﺎندراﻗﺼﯽﻧﻘﺎطﺟﻬﺎندﭼﺎرﺗﺤﻮﻻتﺷﮕﻔﺘﯽﺷﺪهاﺳﺖ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪآﻧﭽﻪﺑﯿﺎنﺷﺪدرﮐﺸﻮرﻣﺎﻧﯿﺰﺗﻐﯿﯿﺮوﺗﺤﻮﻻتدرزﻣﯿﻨﻪاﯾﺠﺎدوﺗﻮﺳﻌﻪاﯾﻦﻗﺒﯿﻞﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ‌ﮔﺮدداﻣﺎﻧﮑﺘﻪ‌ای ﮐﻪﺑﻪآنﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺟﻪﺷﺪهاﺳﺖﭘﺬﯾﺮشواﻧﻄﺒﺎقﺑﺎاﯾﻦﻓﻦآوری ﻧﻮﯾﻦازﺳﻮیﮐﺎرﺑﺮانوﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦروﯾﻪ‌ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽاﺳﺖ. ﺑﺮایﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎناﯾﻦﺗﺤﻘﯿﻖازآنﺟﻬﺖﺿﺮورتداردﮐﻪﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری‌ﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪﺗﻮﺳﻂاﯾﻦﺑﺎﻧﮏﺟﻬﺖﺗﻮﺳﻌﮥﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﺑﻪدﻧﺒﺎلﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻋﻮاﻣﻠﯽاﺳﺖﮐﻪازدﯾﺪﮔﺎهﻣﺸﺘﺮﯾﺎندراﻧﻄﺒﺎقوﭘﺬﯾﺮشاﯾﻦﻓﻦآوریازاﻫﻤﯿﺖﺑﯿﺸﺘﺮیﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺗﺎﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازاﻃﻼﻋﺎتﮐﺴﺐ ﺷﺪهاﯾﻦﻓﻦآوریﻧﻮﯾﻦراﺑﻪﮔﻮﻧﻪ‌ای اراﺋﻪﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪﺑﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺗﻄﺎﺑﻖﺑﯿﺸﺘﺮیداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.

 

1-4 اهداف تحقیق

 اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان.

 

1-5فرضیاتتحقیق

مفید بودن بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان اثر دارد.

سهولت استفاده بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان اثر دارد.

لذت بخش بودن بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان اثر دارد.

ارائه اطلاعات بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان اثر دارد.

امنیت و محرمانه بودن بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان اثر دارد.

کیفیت ارتباطات اینترنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میانمشتریان بانک پارسیان اثر دارد.

 

1-6 قلمرو مکانی

در این تحقیق عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک پارسیان که بانک پارسیان کاشان به عنوان قلمرو مکانی در نظر گرفته شده است.

 

1-7 قلمرو زمانی

این پژوهش از زمان تصویب آغاز شده 16/3/1393 و 8 ماه پس از آن خاتمه می‌یابد.

 

1-8قلمرو موضوعی

ازنظرموضوعیبا توجه به موضوع پژوهش حاظر که به بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان مورد مطالعه بانک پارسیان می‌پردازد.

 

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

1-9 مدل مفهومی پژوهش

پایان نامه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک

 

 

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه

پایان نامه طراحی و تدوین الگوی برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی

۰

 

 

شهریور 1393

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده: 1

فصل اول::کلیات پژوهش… 2

1-1-مقدمه: 3

1-2-بیان مسأله : 4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش: 5

1-4- اهداف تحقیق: 6

1-4-1-هدف کلی: 6

1-4-2-اهداف جزیی: 6

1-4-3-هدف کاربردی: 6

1-5-  فرضیه‏های تحقیق: 7

1-6-مدل مفهومی: 7

1-7- تعریف واژه‏ها : 8

فصل دوم::ادبیات پژوهش… 11

2-1-مقدمه. 12

2-2- مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-3-تاریخچه گردشگری.. 14

2-4- صنعت گردشگری و بازاریابی ……………………………………………………………………………………………… 18

2-5- تصور از مکان ………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-6-دلبستگی وزیبایی محل. 20

7-2- تأثیراقلیم و مکان در جذب گردشگر. 21

8-2-رقابت پذیری گردشگری.. 22

9-2-1-چارچوب استراتژی پورتر: 23

9-2-2-چارچوب استراتژی گیلبرت: 25

9-2-3-چارچوب استراتژی پون. 26

10-2-عناصر صنعت گردشگری.. 27

11-2-گونه شناسی صنعت گردشگری.. 31

11-3-آثار گردشگری.. 35

4-گردشگری وتوسعه. 43

12-2-گردشگری به عنوان یک صنعت.. 44

13-2-نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی.. 45

14-2-استراتژی های توسعه صنعت گردشگری.. 46

15-2-گردشگری و اقتصاد جهانی.. 49

16-2-صنعت گردشگری ایران. 55

17-2-مدیریت گردشگری.. 62

18-2-مشکلات گردشگری در ایران. 63

1-18-2-نبود استانداردهای جهانی برای هتل ها، رستو ران ها ومسافرخانه ها درایران. 63

2-18-2-نبود برنامه ریزی صحیح برای گردشگران داخلی و خارجی.. 64

3-18-2-آشنایی نداشتن اکثر اقشار جامعه به اهمیت صنعت گردشگری و توریسم. 64

19-2-پیشینه پژوهش: 65

فصل سوم:روش پژوهش… 69

3-1- مقدمه. 70

3-2- روش تحقیق. 71

3-3- جامعه آماری.. 71

3-4- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری: 72

3-5- روش‌ها و ابزار جمع‌آوری اطّلاعات.. 72

3-6- ابزار جمع‌آوری داده‌ها: 73

3-7- روش‌های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 73

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها 77

4-1) مقدمه. 78

4-3) آمار توصیفی.. 79

4-3-1) : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن افراد را نشان می دهد. 79

4-3-2) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات افراد را نشان می دهد. 80

(4-3-3) : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت افراد را نشان می دهد. 82

4-4) آمار استنباطی و تجزیه و تحلیل داده ها 83

4-4-1) : آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها (K-S ) 84

4-4-2 : بررسی و آزمون فرضیات بر مبنی ضریب همبستگی اسپیرمن.. 85

4-4-3 : بررسی فرضیه ی پژوهش بر اساس مدل رگرسیون. 89

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات.. 93

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

5-2- بررسی نتایج حاصل از یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………. 95

5-2-1- همبستگی خطی متغیر وابسته و متغیرهای مستقل ……………………………………………………….. 95

5-2-2- نتیجه گیری حاصل از  فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………. 95

5-2- نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………………………………………….97

5-3- پیشنهادات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………98

 

 

5-3-1) پیشنهادات کاربردی.. 98

5-3-2) پیشنهادات برای تحقیقات آینده 98

5-4) محدودیتهای پژوهش: 99

منابع و مآخذ  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

 

 

فهرست جداول

جدول ( 2-1- ) عناصر صنعت گردشگری از منظر سی. 28

جدول ( 2-2-) عناصر عمومی صنعت گردشگری. 29

جدول ( 3-2) آثار اجتماعی – فرهنگی جهانگردی. 41

جدول ( 4-2-) آثار محیطی گردشگری. 43

جدول (5-2-) پیش بینی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی حاصل از گردشگری. 50

جدول ( 6-2) پیش بینی تاثیرات مختلف صنعت گردشگری بر اقتصاد ایران. 52

جدول (7-2): رتبه اقتصاد گردشگری ایران در جهان در بین 181 کشور 53

جدول ( 8-2) : درآمد ارزی حاصل از ورود توریست های خارجی به ایران طی سال های 91-1353. 58

جدول (9-2) : آمار ورود توریست های خارجی به ایران طی سال های 1391-1353. 60

جدول (10-2) : متوسط نرخ رشد گردشگران ورودی به ایران. 62

جدول (4-3): توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیلات.. 80

جدول (4-4): توزیع فراوانی برحسب جنسیت.. 82

جدول (4-5): آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها 84

جدول (4-6): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن اثرات توسعه جهانگردی …………………………………… 85

جدول (4-7): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن نگرش محیطی …………………………………………………..86

جدول (4-8): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن دلبستگی و زیبایی محل …………………………………….87

جدول (4-9): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن پشتیبانی از رقابتی استراتژی …………………………….88

جدول (4-10): محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F ……………………………………………89

جدول (4-11): محاسبه معادله رگرسیون بعد متغیرهای مستقل ……………………………………………………90

جدول (4-12) محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F ……………………………………………..91

جدول (4-13): محاسبه معادله رگرسیون بعد متغیرهای مستقل ……………………………………………………92

 

 

چکیده:

هدف این پژوهش طراحی و تدوین الگوی برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی برای توسعه صنعت توریسم استان کرمانشاه    می باشد، این صنعت که یکی از پویاترین فعالیت های اقتصادی عصر حاضر به شمار می رود،نقش مهمی در توسعهی پایدار محلّی ایفا می کند. گردشگری به عنوان ابزار توسعه ای مهم برای اقتصاد مل تها شناخته شده است و اهمیت آن در عصر حاضر، بیش از همه وابسته به چرخه ی اقتصادی است که قابلیت بالایی در زمینه ی پویایی اقتصاد محلّی و بین المللی دارد.روش تحقیق در این پژوهش از نوع کاربردی است، همچنین از آنجایی که ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه می‌باشد و محقق از طریق پاسخ‌دهندگان اقدام به جمع‌آوری اطّلاعات نموده است،  یک نوع تحلیل میدانی است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه مسئولان دستگاه های اجرایی در رابطه با صنعت توریسم و کارمندان و شرکتهای خصوصی در این رابطه  و همچنینین توریستهایی که از کرمانشاه بازردید می کنند می باشند . با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری و بزرگ بودن آن اقدام به نمونه گیری خوشه ای در دسترس نموده که حجم نمونه به دست آمده 387 نفر می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نیز از طریق نسخه 18 نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت،این پژوهش دارای چهار فرضیه می باشد،که همگی مورد تائید قرار گرفتند در نتایج به دست آمده متغیرهای اثرات توسعه جهانگردی، نگرش محیطی، پشتیبانی از رقابتی استراتژی بیشترین تأثیر را بر متغیر توسعه و برنامه ریزی در جاذبه های گردشگری دارد.

واژگان کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، بازاریابی ، صنعت توریسم ، کرمانشاه، چرخه ی اقتصادی.

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه:

گردشگری بعنوان یکی ازسریعترین بخشهای اقتصادی درحال رشد است. کشورهای پیشرو در این بعداز فعالیتهای اقتصادی، سالانه سهم عمده ای ازدرآمدهای ناشی از ورودگردشگران را به خود اختصاص می دهند. درواقع نه تنهاگردشگری بزرگترین صنعت دنیاست بلکه روزبه روز نیزدرحال رشداست ؛ به گونه ای که سازمان جهانی گردشگری پیش بینی می کند که درسال 2020 تعداد گردشگران به 1/5 میلیارد نفر خواهد رسید(شاو و ویلیام،2004) . کشورایران جزء ده کشور اول جهان از لحاظ  جاذبه های گردشگری و جزء پنج کشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری است. از این رو اهمیت دارد از قابلیتهای خو د در توسعه گردشگری استفاده کند(رنجبریان و همکاران،1386) .ازجمله عواملی که می تواند صنعت گردشگری کشور را تو سعه و بهبود بخشد،بکارگیری ابزارها و پارامترهای مؤ ثر بازاریابی است(صردی ماهکان،1380)  .در این میان بازاریابی گردشگری اهمیت ویژه ای می یابد، زیرا اگر بازاریابی را فرایندی مدیریتی بدانیم، تمام فعالیتهای برنامه ریزی، تهیه محصولات گردشگری و جذب گردشگر نیازمند عملیات و فعالیتهای بازاریابی است(پندر،1999) .بازاریابی عبارت است از همه فعالیتهای ارزیابی بازار و نیازهای مشتریان آن بازار ، همراه با ارزیابی خدمات، امکانات، هزینه های حصول به هدف و تسهیلاتی که رضایت مشتریان را در بر دارد.این کار شامل برنامه های هدف گذاری شده بر گروه خاصی از مشتریان و ترغیب آنها به خرید یا استفاده از خدمات است(باینن،2007). ضعف بازاریابی گردشگری در سازمان میراث فر هنگی، صنایع دستی و گردشگری عمده ترین عامل عقب ماندگی ایران از روند روبه رشد این صنعت در جهان است(اسلام،1382). دراین راستا استان کرمانشاه نیز همانند کشور توجه جدی به این صنعت نداشته و بخصوص در امر بازاریابی نه تنها سرمایه گذاری کافی انجام نداده ، بلکه سیاستهای روشنی نیز تدوین نکرده است . این در شرایطی است که استان از ظرفیت های شناخته شده و ناشناخته فراوانی در عرضه گردشگری ملی و بین المللی برخو ردار است با توجه به اهمیت بازاریابی گردشگری می توان گفت یکی از راه های اساسی برای توسعه این صنعت در استان می تواند سرمایه گذاری و تدوین سیاست های روشن در امر بازاریابی باشد.

 

1-2-بیان مسأله :

از جمله بخش های اقتصادی که توانسته است به عنوان یک صنعت پاک و مقرون به صرفه ایفای نقش کند، صنعت گردشگری است. این صنعت ضمن ارز آوری بالا ، جایگاه ویژه ای در رونق اشتغال و درآمد داخلی دارد . در نتیجه هر ساله بر تعداد گردشگران و باز دیدکنندگان افزوده شده و کشورهای مختلف با بهره گرفتن از برنامه ریزی های استراتژیک بازاریابی خود سعی دارند از این تعداد سهم بیش تری را به خود اختصاص دهند. براساس آخرین آمار و اطلاعات ، تعداد گردشگران در سال 2007 به 900 میلیون رسیده است و در شش ماهه اول سال 2008 از مرز 925 میلیون نفر گذشته است (سازمان جهانی گردشگری، 2008).

اقدامات هدفمند برای توسعه در بسیاری از کشورهای جهان همراه با انتخاب راهبرد ایجاد مراکز رشد و توسعه بوده است. دلیل عمده این انتخاب، تجمع امکانات بالفعل و ایجاد هماهنگی بخشها در نقطه جغرافیایی مناسب است. مرکزیت مکانی، سطح بالای ارتباطات، تجمع امکانات، منابع طبیعی و جمعیت حوزه نفوذ باعث ارجحیت یک نقطه در تبدیل شدن به  مرکزیت رشد و توسعه است که از نتایج آن افزایش سریع جمعیت و تنوع فعالیتها است (معصومی اشکوری، 1385)

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

از طرفی با توجه به رویکردها و مباحث جدید توسعه،و برنامه ریزی های استراتژیکی بازاریابی کشورها و بحث توسعه پایدار در سطوح مختلف جغرافیایی، مطرح و رونق دوچندان یافته است. در این بین توسعه پایدار شهرها، در واقع یک مرحله از تکامل اجتماعی و اقتصادی انسانها است که منشا آن، لزوما توسعه اقتصادی است؛ با توسعه اقتصادی در یک منطقه، میتوان شاهد توسعه در دیگر بخشها نیز بود. از دیگر سو، صنعت توریسم یکی از بزرگترین منابع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در منطقه است و رشد سریع آن تغییرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی فراوانی را به دنبال خواهد داشت. این صنعت با ویژگی های خاص خود، صنعتی پویا با آینده ای روشن تلقی می شود (پورمحمدی، 1390)

 

 

پایان نامه طراحی و تدوین الگوی برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه
نوشته‌های اخیر