تبلیغات

پایان نامه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک

۰

عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک

از سوی مشتریان مورد مطالعه بانک پارسیان کاشان

 

زمستان 1393

 

 

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ﭼﮑﯿﺪه

ﯾﮑﯽازﻣﻮاﻧﻊﻋﻤﺪهﺑﺮﺳﺮراهﺗﻮﺳﻌﻪﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﻋﺪمﭘﺬﯾﺮشاﯾﻦﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﺗﻮﺳﻂﻣﺸﺘﺮﯾﺎنوﺗﻤﺎﯾﻞﺑﻪروﯾﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاریﺳﻨﺘﯽﻋﻨﻮانﺷﺪهاﺳﺖ،اﯾﻦﻣﻘﺎﻟﻪﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮﺗﺤﻘﯿﻘﯽاﺳﺖﮐﻪﺑﻪﺑﺮرﺳﯽﻋﻮاﻣﻞﻣﺆﺛﺮﺑﺮﭘﺬﯾﺮشﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏدرﻣﯿﺎنﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎنﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازﻣﺪل ﭘﯿﮑﺎراﯾﻨﻦ ﻣﯽ‌ﭘﺮدازدﻃﺒﻖاﯾﻦﻣﺪلﻋﻮاﻣﻞﻣﻮﺛﺮﺑﺮﭘﺬﯾﺮشﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: ﻣﻔﯿﺪﺑﻮدن، ﺳﻬﻮﻟﺖاﺳﺘﻔﺎده،ﻟﺬتﺑﺨﺶﺑﻮدن،اﻃﻼﻋﺎتدرزﻣﯿﻨﻪﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ،اﻣﻨﯿﺖوﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﺑﻮدن، ﮐﯿﻔﯿﺖارﺗﺒﺎطاﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽﮐﻪدرﻗﺎﻟﺐﺷﺶﻓﺮﺿﯿﻪاراﺋﻪﺷﺪﻧﺪ. ﭘﮋوﻫﺶﺣﺎﺿﺮﺗﻮﺻﯿﻔﯽﺑﻮدهوﺑﻪﺷﯿﻮهﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽاﻧﺠﺎمﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ،ﺟﺎﻣﻌﻪآﻣﺎریﭘﮋوﻫﺶ270 نفر از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪبراساس فرمول کوکران بدست آمده است،دراﯾﻦﺑﺎﻧﮏﺣﺴﺎبداﺷﺘﻪوازﺧﺪﻣﺎتﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏاﺳﺘﻔﺎدهﮐﺮدهاﻧﺪ.ﭘﺲازآزﻣﻮنﻓﺮﺿﯿﻪ‌ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪﮐﻪﺗﻤﺎﻣﯽﺷﺶﻋﺎﻣﻞﺑﺮﭘﺬﯾﺮشﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏدرﻣﯿﺎنﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎناﺛﺮﻣﺜﺒﺖدارﻧﺪ،اﯾﻦﻋﻮاﻣﻞﺑﺮﺣﺴﺐﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦرﺗﺒﻪ‌ای اوﻟﻮﯾﺖ‌ﺑﻨﺪیﺷﺪﻧﺪ: اﻣﻨﯿﺖوﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﺑﻮدن،اﻃﻼﻋﺎتدرزﻣﯿﻨﻪﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ،ﻣﻨﻔﻌﺖوﻣﻔﯿﺪﺑﻮدنﺳﻬﻮﻟﺖاﺳﺘﻔﺎده،ﮐﯿﻔﯿﺖارﺗﺒﺎطاﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽودرﻧﻬﺎﯾﺖﻟﺬتﺑﺨﺶﺑﻮدن.

واژﮔﺎنﮐﻠﯿﺪی:ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮشﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی[1]، ﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ[2]، ﻣﻔﯿﺪﺑﻮدن[3]، ﺳﻬﻮﻟﺖاﺳﺘﻔﺎده[4]، ﻟﺬتادراﮐﯽ[5]

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

ﭼﮑﯿﺪه 1

 

فصلاول: کلیاتتحقیق

1-1مقدمه. 3

1-2 بیانمساله. 5

1-3 ضرورتواهمیت… 7

1-4 اهدافتحقیق.. 8

1-5 فرضیاتتحقیق.. 8

1-6 قلمرومکانی.. 9

1-7 قلمروزمانی.. 9

1-8 قلمروموضوعی.. 9

1-9 مدلمفهومیپژوهش… 9

1-10 تعاریفمفهومیوعملیاتیمتغییرها 12

1-10-1 تعاریفمفهومی.. 12

1-11 استفادهکنندگانازنتایجتحقیق.. 15

 

فصلدوم: ادبیاتوپیشینهپژوهش

2-1 مقدمه. 17

2-2 تجارتالکترونیکی.. 17

2-2-1 تاریخچهپیدایشبانکداریالکترونیکی.. 17

2-2-1-1 کارت‌هایبانکیدرایران. 24

2-2-1-2 شبکهتبادلاطلاعاتبانکی (شتاب) 28

2-2-1-3 مرکزهماهنگیتبادلاطلاعاتبینبانکی (مهتاب) 31

2-2-1-4 سوئیفت(SWIFT) 31

2-2-1-5 VSAT. 32

2-2-1-6 سیستم‌هاییکپارچهبانکی.. 35

2-2-1-7 تلفنبانک… 36

2-2-2 اﻧﻮاعﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ… 36

2-2-2-1 ﺑﺎﻧﮑﺪاریﺧﺎﻧﮕﯽ.. 37

2-2-2-2 ﺑﺎﻧﮑﺪاریازراهدور. 37

2-2-2-3 ﺑﺎﻧﮑﺪاریاﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ.. 37

2-2-2-4 ﺗﻠﻔﻨﺒﺎﻧﮏ… 38

2-2-3 ﺧﺪﻣﺎتﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ… 38

2-2-3-1 دﺳﺘﮕﺎهﺧﻮدﭘﺮداز. 38

2-2-3-2 اﻧﺘﻘﺎلﻣﻨﺎﺑﻊاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽازﻧﻘﻄﻪﻓﺮوش… 39

2-2-3-3 ﺧﺪﻣﺎتازراهدور. 39

2-2-3-4 ﮐﺎرﺗﻬﺎیﻫﻮﺷﻤﻨﺪ. 40

2-2-4 مقایسهبانکداریسنتیبابانکداریالکترونیکی.. 43

2-2-5 بانکداریالکترونیکیمصرف‌کننده (درسطحمشتری) 45

2-2-6 بانکداریالکترونیکیبینبانکی.. 50

2-2-6-1 کارت‌هایپلاستیکی (بانکی) دربانکداریالکترونیکی.. 52

2-2-7 ویژگیهایسیستم‌هایپرداختالکترونیکیمناسب… 54

2-3 پیشینهتحقیق.. 57

2-3-1پژوهش‌هایخارجی: 57

2-3-2 پژوهش‌هایداخلی : 58

 

فصلسوم: روشتحقیق

3-1 مقدمه. 61

3-2 روشپژوهش… 61

3-3 جامعهآماری.. 62

3-4 نمونهآماری.. 63

3-5 ابزارجمع‌آوریاطلاعات… 64

3-6 رواییوپایاییپرسشنامه. 66

3-6-1 تعییناعتبار(روایی)پرسشنامه. 66

3-6-2 تعیینپایایی(قابلیتاعتماد)پرسشنامه. 66

3-7 تجزیهوتحلیلآماری.. 68

 

فصلچهارم: تجزیهوتحلیلآماری

4-1 مقدمه. 71

4-2 توصیفداده‌ها 71

4-3 تحلیلداده‌ها 75

 

فصلپنجم: نتیجهگیریوپیشنهادات

5-1- مقدمه. 102

5-2 نتایجاستنباطی (نقدوبررسیفرضیات) 102

5-3 اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪیﻋﻮاﻣﻞﻣﺆﺛﺮﺑﺮﭘﺬﯾﺮشﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ… 110

5-4 پیشنهاداتکلی.. 111

5-5 محدودیت‌هایپژوهش… 112

 

منابع. 114

پیوست… 118

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                         صفحه

جدول 3- 1 طیفلیکرت… 65

جدول 3- 2 ترکیبسوالاتپرسشنامه. 65

جدول 4-1: توزیعافرادبرحسبگروه‌هایسنی.. 71

جدول 4-2: توزیعافرادبرمبنایسطحتحصیلات… 72

جدول 4-3: توزیعافرادبرمبنایشغل.. 73

جدول 4-4: توزیعافرادبرمبنایمیزانآشناییباکامپیوتر. 73

جدول 4-5: توزیعافرادبرمبنایمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 74

جدول 4-6: میانگینوانحرافمعیارنمراتمتغیرهایمربوطبهپذیرشبانکداریالکترونیکی.. 75

جدول 4-7: آزمونتعییننرمالبودنمتغیرهایاصلیتحقیق.. 76

جدول 4-8: نتایجآزمونtتکنمونه‌ایبرایمتغیرمفیدبودنبانکداریالکترونیکی.. 77

جدول 4-9: میانگینوانحرافمعیارنمراتمفیدبودنبهتفکیکگروهسنی.. 77

جدول 4-10: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینمفیدبودنبینگروه‌هایسنی.. 78

جدول 4-11: میانگینوانحرافمعیارنمراتمفیدبودنبهتفکیکسطحتحصیلات… 78

جدول 4-12: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینمفیدبودنبینسطوحتحصیلات… 78

جدول 4-13: میانگینوانحرافمعیارنمراتمفیدبودنبهتفکیکمشاغل.. 79

جدول 4-14: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینمفیدبودنبینمشاغل.. 79

جدول 4-15: میانگینوانحرافمعیارنمراتمفیدبودنبهتفکیکمیزانآشناییباکامپیوتر. 79

جدول 4-16: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینمفیدبودنبینمیزانآشناییباکامپیوتر. 79

جدول 4-17: میانگینوانحرافمعیارنمراتمفیدبودنبهتفکیکمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 80

جدول 4-18: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینمفیدبودنبینمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 80

جدول 4-19: نتایجآزمونtتکنمونه‌ایبرایمتغیرسهولتاستفادهبانکداریالکترونیکی.. 80

جدول 4-20: میانگینوانحرافمعیارنمراتسهولتاستفادهبهتفکیکگروهسنی.. 81

جدول 4-21: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینسهولتاستفادهبینگروه‌هایسنی.. 81

جدول 4-22: میانگینوانحرافمعیارنمراتسهولتاستفادهبهتفکیکسطحتحصیلات… 82

جدول 4-23: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینسهولتاستفادهبینسطوحتحصیلات… 82

جدول 4-24: میانگینوانحرافمعیارنمراتسهولتاستفادهبهتفکیکمشاغل.. 82

جدول 4-25: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینسهولتاستفادهبینمشاغل.. 82

جدول 4-26: میانگینوانحرافمعیارنمراتسهولتاستفادهبهتفکیکمیزانآشناییباکامپیوتر. 83

جدول 4-27: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینسهولتاستفادهبینمیزانآشناییباکامپیوتر. 83

جدول 4-28: میانگینوانحرافمعیارنمراتسهولتاستفادهبهتفکیکمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 83

جدول 4-29: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینسهولتاستفادهبینمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 84

جدول 4-30: نتایجآزمونtتکنمونه‌ایبرایمتغیرلذتبخشبودنبانکداریالکترونیکی.. 84

جدول 4-31: میانگینوانحرافمعیارنمراتلذتبخشبودنبهتفکیکگروهسنی.. 85

جدول 4-32: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینلذتبخشبودنبینگروه‌هایسنی.. 85

جدول 4-33: میانگینوانحرافمعیارنمراتلذتبخشبودنبهتفکیکسطحتحصیلات… 85

جدول 4-34: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینلذتبخشبودنبینسطوحتحصیلات… 86

جدول 4-35: میانگینوانحرافمعیارنمراتلذتبخشبودنبهتفکیکمشاغل.. 86

جدول 4-36: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینلذتبخشبودنبینمشاغل.. 86

جدول 4-37: میانگینوانحرافمعیارنمراتلذتبخشبودنبهتفکیکمیزانآشناییباکامپیوتر. 87

جدول 4-38: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینلذتبخشبودنبینمیزانآشناییباکامپیوتر. 87

جدول 4-39: میانگینوانحرافمعیارنمراتلذتبخشبودنبهتفکیکمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 87

جدول 4-40: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینلذتبخشبودنبینمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 88

جدول 4-41: نتایجآزمونtتکنمونه‌ایبرایمتغیرارائهاطلاعاتبانکداریالکترونیکی.. 88

جدول 4-42: میانگینوانحرافمعیارنمراتارائهاطلاعاتبهتفکیکگروهسنی.. 89

جدول 4-43: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینارائهاطلاعاتبینگروه‌هایسنی.. 89

جدول 4-44: میانگینوانحرافمعیارنمراتارائهاطلاعاتبهتفکیکسطحتحصیلات… 89

جدول 4-45: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینارائهاطلاعاتبینسطوحتحصیلات… 90

جدول 4-46: میانگینوانحرافمعیارنمراتارائهاطلاعاتبهتفکیکمشاغل.. 90

جدول 4-47: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینارائهاطلاعاتبینمشاغل.. 90

جدول 4-48: میانگینوانحرافمعیارنمراتارائهاطلاعاتبهتفکیکمیزانآشناییباکامپیوتر. 90

جدول 4-49: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینارائهاطلاعاتبینمیزانآشناییباکامپیوتر. 90

جدول 4-50: میانگینوانحرافمعیارنمراتارائهاطلاعاتبهتفکیکمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 91

جدول 4-51: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینارائهاطلاعاتبینمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 91

جدول 4-52: نتایجآزمونtتکنمونه‌ایبرایمتغیرامنیتومحرمانهبودنبانکداریالکترونیکی.. 92

جدول 4-53: میانگینوانحرافمعیارنمراتامنیتومحرمانهبودنبهتفکیکگروهسنی.. 92

جدول 4-54: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینامنیتومحرمانهبودنبینگروه‌هایسنی.. 93

جدول 4-55: میانگینوانحرافمعیارنمراتامنیتومحرمانهبودنبهتفکیکسطحتحصیلات… 93

جدول 4-56: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینامنیتومحرمانهبودنبینسطوحتحصیلات… 93

جدول 4-57: میانگینوانحرافمعیارنمراتامنیتومحرمانهبودنبهتفکیکمشاغل.. 94

جدول 4-58: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینامنیتومحرمانهبودنبینمشاغل.. 94

جدول 4-59: میانگینوانحرافمعیارنمراتامنیتومحرمانهبودنبهتفکیکمیزانآشناییباکامپیوتر. 94

جدول 4-60: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینامنیتومحرمانهبودنبینمیزانآشناییباکامپیوتر. 94

جدول 4-61: میانگینوانحرافمعیارنمراتامنیتومحرمانهبودنبهتفکیکمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 95

جدول 4-62: آزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینامنیتومحرمانهبودنبینمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 95

جدول 4-63: نتایجآزمونtتکنمونه‌ایبرایمتغیرکیفیتارتباطاتاینترنتیبانکداریالکترونیکی.. 95

جدول 4-64: میانگینوانحرافمعیارنمراتکیفیتارتباطاتاینترنتیبهتفکیکگروهسنی.. 96

جدول 4-65: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینکیفیتارتباطاتاینترنتیبینگروه‌هایسنی.. 96

جدول 4-66: میانگینوانحرافمعیارنمراتکیفیتارتباطاتاینترنتیبهتفکیکسطحتحصیلات… 97

جدول 4-67: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینکیفیتارتباطاتاینترنتیبینسطوحتحصیلات… 97

جدول 4-68: میانگینوانحرافمعیارنمراتکیفیتارتباطاتاینترنتیبهتفکیکمشاغل.. 97

جدول 4-69: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینکیفیتارتباطاتاینترنتیبینمشاغل.. 97

جدول 4-70: میانگینوانحرافمعیارنمراتکیفیتارتباطاتاینترنتیبهتفکیکمیزانآشناییباکامپیوتر. 98

جدول 4-71: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینکیفیتارتباطاتاینترنتیبینمیزانآشناییباکامپیوتر. 98

جدول 4-72: میانگینوانحرافمعیارنمراتکیفیتارتباطاتاینترنتیبهتفکیکمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 98

جدول 4-73: تحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینکیفیتارتباطاتاینترنتیبینمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 99

جدول 4-74: نتیجهآزمونمعنیداریفریدمنبرایاولویتبندیعواملموثربرپذیرشبانکداریالکترونیک… 99

جدول 4-75: نتایجاولویتبندیعواملموثربرپذیرشبانکداریالکترونیکدرمیانمشتریانبانکپارسیان. 100

جدول 5-1: نتایجاولویتبندیعواملموثربرپذیرشبانکداریالکترونیکدرمیانمشتریانبانکپارسیان. 110

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                         صفحه

نمودار 4-1: توزیعافرادبرحسبگروه‌های سنی.. 90

نمودار 4-2: توزیعافرادبرمبنایسطحتحصیلات… 90

نمودار 4-3: توزیعافرادبرمبنایشغل.. 91

نمودار 4-4: توزیعافرادبرمبنایمیزانآشناییباکامپیوتر. 92

نمودار 4-5: توزیعافرادبرمبنایمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. 93

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1مقدمه

اﮔﺮﭼﻪﺣﻘﯿﻘﺖداردﮐﻪﻣﺎﭘﯿﺶازﻫﺮزﻣﺎندﯾﮕﺮی،درﻋﺼﺮﺗﻐﯿﯿﺮزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ،اﻣﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎیاﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺣﺎﮐﻢ،ﻏﺎﻟﺒﺎًﻣﺎﻧﻊﻧﺸﺮﻧﻮآوری‌ﻫﺎ ﻣﯽ‌ﺷﻮد،ﻓﺎﺻﻠﻪآﻧﭽﻪﮐﻪﺑﺸﺮ ﻣﯽ‌داﻧﺪوآﻧﭽﻪﮐﻪﺑﻪﻃﻮرﻣﺆﺛﺮدرﻋﻤﻞﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮدﺑﺎﯾﺴﺘﯽﮐﺎﻫﺶﯾﺎﺑﺪ،ﺑﺮایﮐﻢﮐﺮدناﯾﻦﻓﺎﺻﻠﻪﺑﺎﯾﺪداﻧﺴﺖﮐﻪﭼﮕﻮﻧﻪاﯾﺪه‌ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪازﻣﻨﺒﻊﺑﻪﺳﻮیدرﯾﺎﻓﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ،اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﺪ. وﭼﻪﻋﻮاﻣﻠﯽدرﭘﺬﯾﺮشاﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮآوری‌ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ(ﮐﺮﻣﯽ، 1369، 3).

ﯾﮑﯽازﻧﻮآوری‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪدراﺛﺮﺗﺤﻮﻻتﮔﺴﺘﺮدهﻓﻨﺎوریارﺗﺒﺎﻃﺎتواﻃﻼﻋﺎترﺷﺪﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽرا ﺗﺠﺮﺑﻪﻧﻤﻮده،ﺗﺠﺎرتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏاﺳﺖ.

باﺗﻮﺟﻪﺑﻪاﯾﻦﮐﻪﻣﺒﺎدﻻتﭘﻮﻟﯽوﻣﺎﻟﯽﺟﺰﻻﯾﻨﻔﮏﻣﺒﺎدﻻتﺗﺠﺎریاﺳﺖ. ازاﯾﻨﺮوﻫﻤﮕﺎمﺑﺎﮔﺴﺘﺮشﺣﺠﻢﺗﺠﺎرتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﺟﻬﺎﻧﯽ،ﻧﻬﺎدﻫﺎیﭘﻮﻟﯽوﻣﺎﻟﯽﻧﯿﺰﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽوﺗﺴﻬﯿﻞﺗﺠﺎرتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﺑﻪﻃﻮرﮔﺴﺘﺮده‌ای ﺑﻪاﺳﺘﻔﺎدهازﻓﻨﺎوریارﺗﺒﺎﻃﺎتواﻃﻼﻋﺎترویآورده‌اﻧﺪ درﻧﺘﯿﺠﻪﻃﯽﭼﻨﺪدﻫﻪاﺧﯿﺮ سیستم‌ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﺑﻪﺗﺪرﯾﺞدرﺣﺎلﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽﺑﺎﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎی ﭘﺮاﺧﺖﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دراﯾﻦﻣﯿﺎنﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ ﻧﯿﺰﺑﺎﺣﺮﮐﺖﺑﻪﺳﻮیﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏوﻋﺮﺿﻪﺧﺪﻣﺎتﻣﺎﻟﯽﺟﺪﯾﺪ،ﻧﻘﺶﺷﺎﯾﺎنﺗﻮﺟﻬﯽدراﻓﺰاﯾﺶﺣﺠﻢﺗﺠﺎرتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽداﺷﺘﻪاند.

ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌رﺳﺪاﻫﻤﯿﺖﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﺑﺮﻫﻤﮕﺎنآﺷﮑﺎر ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪاﻣﺎﻧﮑﺘﻪ‌ای ﮐﻪدرﮐﺸﻮرﻣﺎﺑﻪآنﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺟﻪﺷﺪهاﺳﺖ،ﭘﺬﯾﺮشواﻧﻄﺒﺎقﺑﺎاﯾﻦﻓﻦآوریﻧﻮﯾﻦازﺳﻮیﮐﺎرﺑﺮانوﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ روﯾﻪ‌ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽاﺳﺖ. ﻓﺎﺻﻠﻪزﯾﺎدﮐﺸﻮرﻣﺎﺑﺎﮐﺸﻮرﻫﺎیﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪدرزﻣﯿﻨﻪاﯾﺠﺎدﻓﻦآوریﺑﺎﻋﺚﺷﺪهﺗﺎﺑﻪﻋﻨﻮانوارد‌ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻦآوریﻋﻤﻞﮐﺮدهوﻣﮑﺮراًﺷﺎﻫﺪورودﻓﻦآوری‌ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﮐﻪدرﺑﺮﺧﯽﻣﻮاردﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦﻧﯿﺰﺑﻪﻫﻤﺮاهدارد،ﺑﺎﺷﯿﻢازﻃﺮﻓﯽدرﺑﺴﯿﺎریازﻣﻮاردﺷﺎﻫﺪﻫﺴﺘﯿﻢﮐﻪاﯾﻦﻓﻦآوری‌ﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮرﻣﻨﺎﺳﺐﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻗﺮارﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. رﺷﺪﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیاﻃﻼﻋﺎتﺑﺎﻋﺚﻏﻔﻠﺖازﺗﻐﯿﯿﺮﻧﯿﺎزﻫﺎیﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ‌ﮔﺮدداﯾﻦﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﺑﺎﯾﺪﻫﻤﺰﻣﺎنﺑﺎﺗﻐﯿﯿﺮﻧﮕﺮش‌ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﺑﺪ،درﻏﯿﺮاﯾﻦﺻﻮرتﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪﻫﺰﯾﻨﻪﮔﺰاﻓﯽراﺻﺮفﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎتﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﺗﺮﻏﯿﺐﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﻪاﺳﺘﻔﺎدهازﺧﺪﻣﺎتﺟﺪﯾﺪﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

از این رو، دراینتحقیقسعیبرآناستکهبهبررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک پارسیان پرداخته شود.

فصلاولاینتحقیقبهبیانچارچوبومحدودهپژوهشاختصاصدارد. دراینفصلمحققبابیانکلیاتتحقیقانجامشده، شرحمختصریدرموردکلیهمراحلانجامشدهارائهمی‌دهد، کهبدینترتیبزمینه برقراریارتباطبامخاطبودرجریانقراردادناودرموردچگونگیایجادوانجامتحقیقرافراهم می‌سازد.

دراینفصلموضوعاتیمانندبیانمسأله، اهمیتوضرورتتحقیق، هدفهاوفرضیه‌‌های تحقیق، قلمرو تحقیق و استفاده‌کنندگان بیانمی‌شود.

 

1-2 بیان مساله

ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎتوارﺗﺒﺎﻃﺎت،ﺑﻪﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽازﻗﺒﯿﻞاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ،اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ،اﮐﺴﺘﺮاﻧﺖوﺳﺎﯾﺮﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽاﺷﺎرهداردﮐﻪﻣﺤﺪوده‌ی وﺳﯿﻌﯽاززﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎیاﺳﺎﺳﯽﺗﺎﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽﮐﻪﺧﺪﻣﺎتوﻋﻤﻠﯿﺎتﮐﺎریﯾﮏﺳﺎزﻣﺎنراارﺗﻘﺎﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ،درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد (Gupta،2008).ﺗﻮﺳﻌﻪوﮐﺎرﺑﺮیﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎتدرﺣﻮزه‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﻪوﯾﮋهدرﺣﻮزه‌ی ﺑﺎﻧﮑﺪاری،ﺣﺎﺻﻞﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎتاﺳﺖﮐﻪاﻣﺮوزهدردﻧﯿﺎیﮐﺴﺐوﮐﺎرﺑﺎاﻗﺒﺎلﻓﺮاوانروﺑﻪروﺷﺪهاﺳﺖ. اﻧﺴﺎنﻫﺰاره‌ی ﺳﻮمدرﺗﻼشاﺳﺖﺑﺎﺷﺘﺎبدادنﺑﻪروﻧﺪﺗﻮﺳﻌﻪوﮐﺎرﺑﺮیﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎتدرﺑﺨﺶ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﻧﻈﺎماﺟﺘﻤﺎﻋﯽازاﻟﮕﻮیﺳﻨﺘﯽﻓﺎﺻﻠﻪﺑﮕﯿﺮدواﻟﮕﻮﯾﯽﺟﺪﯾﺪ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺑﺎاﻟﺰاﻣﺎتﻋﺼﺮاﻃﻼﻋﺎتاﯾﺠﺎدﮐﻨﺪ. دراﯾﻦزﻣﯿﻨﻪوﻫﻤﺎﻧﻨﺪاﮐﺜﺮﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺧﺪﻣﺎت،ﻧﻈﺎمﺑﺎﻧﮑﯽﻃﯽدﻫﻪ‌ﻫﺎی اﺧﯿﺮﺑﻪﺳﺮﻋﺖﺑﻪﺳﻤﺖﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﺑﺮرویﻓﻨﺎوریﻫﺎیﻧﻮﯾﻦاراﺋﻪ‌ی ﺧﺪﻣﺎتﺑﻪﻣﺸﺘﺮﯾﺎن،ﺑﻪﻋﻨﻮانراﻫﯽﺑﺮایﮐﻨﺘﺮلﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ،ﺟﺬبﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺟﺪﯾﺪوﺗﺤﻘﻖاﻧﺘﻈﺎراتﻣﺸﺘﺮﯾﺎنرویآورده‌اﺳﺖواﺳﺘﻔﺎدهازاﯾﻦﻓﻨﺎوریﻫﺎ(ﺑﺎﻧﮑﺪاریاﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ،ﺑﺎﻧﮑﺪاریﺗﻠﻔﻨﯽ،ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎیﺧﻮدﭘﺮدازو…)راﺑﻪﻋﻨﻮانﯾﮏﺿﺮورتراﻫﺒﺮدیدردﺳﺘﻮرﮐﺎرﺧﻮدﻗﺮاردادهاﺳﺖ. ﻋﻠﯽرﻏﻢﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎیﻓﺮاواناﻧﺠﺎمﺷﺪهدرزﻣﯿﻨﻪ‌ی ﮐﺎرﺑﺮیﻓﻨﺎوریﻫﺎیاﻃﻼﻋﺎﺗﯽدرﻋﺮﺻﻪ‌ی ﺑﺎﻧﮑﺪاری،ﮔﺰارشﻫﺎﺣﺎﮐﯽازآناﺳﺖﮐﻪﺑﺮﺧﯽازﮐﺎرﺑﺮانﺑﻪرﻏﻢدﺳﺘﺮﺳﯽﺑﻪﻓﻨﺎوریﻫﺎ،ازآناﺳﺘﻔﺎدهﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦﻣﻮﺿﻮع،ﻧﯿﺎزﺑﻪاﻧﺠﺎمﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽﺑﺮایﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻋﻮاﻣﻞﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه‌ی ﭘﺬﯾﺮشﺳﯿﺴﺘﻢﺑﺎﻧﮑﺪاری الکترونیکیﺗﻮﺳﻂﮐﺎرﺑﺮانراآﺷﮑﺎرﻣﯽﮐﻨﺪ(Wang et al،2006).هرچند فنّاوریاطلاعاتاثراتشگرفیبرصنعتبانکداریداشتهاستکه اینامرباعثشدهاستکهبانکهابتوانندمحصولاتوخدماتمتمایزیرابرایمشتریانخودفراهمکنندو سرمایه گذاری‌های زیادی انجام شده است اما میزان رشد افراد استفاده کننده از این خدمات در حد انتظار نمی‌باشد.بانکداری الکترونیکی به فعالیت‌های مالی گفته می‌شود که با بهره گرفتن از تکنولوژی الکترونیکی انجام می‌گیرد. بانکداری الکترونیکی به بانک‌ها این فرصت را می‌دهد تا به نیازهای متفاوت مشتریان در مکانهای گوناگون به صورت همزمان پاسخ گویند. علیرغم ظهور این سیستم‌های تکنولوژی در بانکداری، پذیرش این تکتولوژی‌ها از طرف مشتریان دچار نوعی عقب افتادگی بودهاست.(فلاوین[6]و همکاران، 2004).

بانک‌ها مزایایگوناگونیازارائهخدماتبانکداریالکترونیکیبهدستمیآورندکهازآنجمله می‌توانبههزینهتعاملاتکمتر،ارائهخدمات24ساعته،افزایشکاراییدرفرآیندبانکداری،و… اشارهکرد.در سطح سازمانی، کاربرد بانکداری الکترونیکی اجازه می‌دهد بانک‌ها به نیازهای مختلف مشتریان در مکان‌های متفاوت به صورت همزمان پاسخ گویند. هدف و نیت صنعت بانکداری استفاده آسان‌تر و مناسب‌تر مشتریان از این تکنولوژی‌ها می‌باشد. بانکداری الکترونیکی محوری اساسی در کمک به بانک‌ها در انتقال از مکان‌های چند گانه به یک بازار جهانی و پر منفعت می‌باشد.(گیاناکودی[7]، 1999).

صنعتبانکداری،امروزهبهسرعتدرحالتغییراست. باتوسعهاقتصادبین‌المللورقابتیشدنبازارها،بانک‌ها نیزتحتتأثیرقرارگرفته‌اند ونیرویاصلیدراینمحیطفنّاوریاستکهموجبشکستنموانعقانونی،جغرافیاییوصنعتیشدهومحصولاتوخدماتجدیدیایجاد کردهاست(دنداپانی[8]، 2008).

ﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎنﺑﻪﻋﻨﻮانﯾﮑﯽازﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﺎمدرزﻣﯿﻨﻪاﺳﺘﻘﺮارﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﮐﻪﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاریزﯾﺎدیﺑﺮرویﺗﻮﺳﻌﻪﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﻧﻤﻮده،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهاﺳﺖ. ﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎنﺑﺎراه‌اﻧﺪازیﺷﺮﮐﺖﺗﺠﺎرتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﺳﻌﯽﺑﺮآنداﺷﺘﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂﺑﺎﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏراﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻧﻤﻮدهوزﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎی اﺳﺘﻘﺮارﯾﮏﺑﺎﻧﮏاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏراﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزد،ﺗﺎﺑﺘﻮاﻧﺪازﻣﯿﺰانﻣﺮاﺟﻌﻪﻣﺸﺘﺮﯾﺎنوازدﺣﺎموﺷﻠﻮﻏﯽﺷﻌﺐﭘﺎرﺳﯿﺎنﮐﻪﺑﺎﻋﺚﮐﺎﻫﺶﮐﯿﻔﯿﺖﺧﺪﻣﺎتﻋﺮﺿﻪﺷﺪه ﻣﯽ‌ﮔﺮدد،ﺑﮑﺎﻫﺪ. ﻃﯽﺗﺤﻘﯿﻘﯽﮐﻪﺗﻮﺳﻂاﯾﻦﺑﺎﻧﮏﺻﻮرتﮔﺮﻓﺖ(پیام پارسیان،1385)آﺷﮑﺎرﺷﺪﮐﻪﯾﮑﯽازﻋﻮاﻣﻞﺷﻠﻮﻏﯽوازدﺣﺎمﺷﻌﺐﻋﺪمﺗﻤﺎﯾﻞﺑﺮﺧﯽﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﻪاﺳﺘﻔﺎدهازﺧﺪﻣﺎتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎنوﺗﻤﺎﯾﻞﺑﻪروﯾﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاریﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ‌ای ﮐﻪﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری‌ﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ،ﻫﻤﭽﻨﺎنﺷﺎﻫﺪﺷﻠﻮﻏﯽوازدﺣﺎمﺑﯿﺶازﺣﺪﺷﻌﺐﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﯿﻢﮐﻪاﯾﻦﻣﺸﮑﻞﺑﺎﻋﺚﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﺑﺴﯿﺎریازﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﺎﻧﮏﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪاﯾﻦﮐﻪﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎنﭘﯿﺸﮕﺎمﺑﻮدندراراﺋﻪﺧﺪﻣﺎتﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏراﯾﮑﯽازﺿﺮورت‌ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﺧﺪﻣﺎتﺧﻮد ﻣﯽ‌ﺷﻤﺎردوﺟﻠﺐرﺿﺎﯾﺖﻣﺸﺘﺮﯾﺎندرﺻﺪراوﻟﻮﯾﺖ‌ﻫﺎی اﯾﻦﺑﺎﻧﮏاﺳﺖ،ﻟﺬاﺑﻪدﻧﺒﺎلﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻋﻮاﻣﻠﯽاﺳﺖﮐﻪدرﭘﺬﯾﺮشاﯾﻦﻓﻦآوریازﺳﻮیﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﻣﻮﺛﺮﺑﺎﺷﺪ.

با توجه به ضرورت‌های بیان شده در خصوص بانکداری الکترونیکاین پژوهش درصدد می‌باشد تا به این سوال پاسخ گوید:عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک چه می‌باشد ؟

 

1-3 ضرورت و اهمیت

ﺑﺎﮔﺴﺘﺮشروزاﻓﺰونﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزیوﻋﻨﺼﺮرﻗﺎﺑﺖ،ﺗﺤﻮﻻتﻋﻈﯿﻤﯽدرزﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎی ﺗﺠﺎرت،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺑﺎﻧﮑﺪاریوﺣﺘﯽﺣﮑﻮﻣﺖداریرخدادهوﺑﻪﺗﺒﻊآنروش‌ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽﺑﻪﻣﺪرنﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ.ﺑﺪونﺷﮏدرﭼﻨﯿﻦﺷﺮاﯾﻄﯽﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮووﻧﻮآورﺑﺎﯾﺪﺧﻮدراﺑﺎﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎتوﻓﻨﻮناﺟﺮاﯾﯽﻣﺠﻬﺰﺳﺎﺧﺘﻪﺗﺎﺑﺘﻮاﻧﻨﺪﭘﺎﺳﺨﮕﻮیﺗﻐﯿﯿﺮاتآﺗﯽﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽوزﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎریﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢﺑﺎﻧﮑﯽﻧﯿﺰازاﯾﻦﻗﺎﻋﺪهﻣﺴﺘﺜﻨﯽﻧﺒﻮدهوﺑﺎﭘﯿﺪاﯾﺶﭘﺪﯾﺪهﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﺷﯿﻮهاراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎتﺑﻪﻣﺸﺘﺮﯾﺎندراﻗﺼﯽﻧﻘﺎطﺟﻬﺎندﭼﺎرﺗﺤﻮﻻتﺷﮕﻔﺘﯽﺷﺪهاﺳﺖ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪآﻧﭽﻪﺑﯿﺎنﺷﺪدرﮐﺸﻮرﻣﺎﻧﯿﺰﺗﻐﯿﯿﺮوﺗﺤﻮﻻتدرزﻣﯿﻨﻪاﯾﺠﺎدوﺗﻮﺳﻌﻪاﯾﻦﻗﺒﯿﻞﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ‌ﮔﺮدداﻣﺎﻧﮑﺘﻪ‌ای ﮐﻪﺑﻪآنﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺟﻪﺷﺪهاﺳﺖﭘﺬﯾﺮشواﻧﻄﺒﺎقﺑﺎاﯾﻦﻓﻦآوری ﻧﻮﯾﻦازﺳﻮیﮐﺎرﺑﺮانوﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦروﯾﻪ‌ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽاﺳﺖ. ﺑﺮایﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎناﯾﻦﺗﺤﻘﯿﻖازآنﺟﻬﺖﺿﺮورتداردﮐﻪﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری‌ﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪﺗﻮﺳﻂاﯾﻦﺑﺎﻧﮏﺟﻬﺖﺗﻮﺳﻌﮥﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﺑﻪدﻧﺒﺎلﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻋﻮاﻣﻠﯽاﺳﺖﮐﻪازدﯾﺪﮔﺎهﻣﺸﺘﺮﯾﺎندراﻧﻄﺒﺎقوﭘﺬﯾﺮشاﯾﻦﻓﻦآوریازاﻫﻤﯿﺖﺑﯿﺸﺘﺮیﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺗﺎﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازاﻃﻼﻋﺎتﮐﺴﺐ ﺷﺪهاﯾﻦﻓﻦآوریﻧﻮﯾﻦراﺑﻪﮔﻮﻧﻪ‌ای اراﺋﻪﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪﺑﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺗﻄﺎﺑﻖﺑﯿﺸﺘﺮیداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.

 

1-4 اهداف تحقیق

 اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان.

 

1-5فرضیاتتحقیق

مفید بودن بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان اثر دارد.

سهولت استفاده بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان اثر دارد.

لذت بخش بودن بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان اثر دارد.

ارائه اطلاعات بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان اثر دارد.

امنیت و محرمانه بودن بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان اثر دارد.

کیفیت ارتباطات اینترنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میانمشتریان بانک پارسیان اثر دارد.

 

1-6 قلمرو مکانی

در این تحقیق عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک پارسیان که بانک پارسیان کاشان به عنوان قلمرو مکانی در نظر گرفته شده است.

 

1-7 قلمرو زمانی

این پژوهش از زمان تصویب آغاز شده 16/3/1393 و 8 ماه پس از آن خاتمه می‌یابد.

 

1-8قلمرو موضوعی

ازنظرموضوعیبا توجه به موضوع پژوهش حاظر که به بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان مورد مطالعه بانک پارسیان می‌پردازد.

 

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

1-9 مدل مفهومی پژوهش

پایان نامه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک

 

 

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، یک بازدید ، بدون دیدگاه

پایان نامه طراحی و تدوین الگوی برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی

۰

 

 

شهریور 1393

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده: 1

فصل اول::کلیات پژوهش… 2

1-1-مقدمه: 3

1-2-بیان مسأله : 4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش: 5

1-4- اهداف تحقیق: 6

1-4-1-هدف کلی: 6

1-4-2-اهداف جزیی: 6

1-4-3-هدف کاربردی: 6

1-5-  فرضیه‏های تحقیق: 7

1-6-مدل مفهومی: 7

1-7- تعریف واژه‏ها : 8

فصل دوم::ادبیات پژوهش… 11

2-1-مقدمه. 12

2-2- مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-3-تاریخچه گردشگری.. 14

2-4- صنعت گردشگری و بازاریابی ……………………………………………………………………………………………… 18

2-5- تصور از مکان ………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-6-دلبستگی وزیبایی محل. 20

7-2- تأثیراقلیم و مکان در جذب گردشگر. 21

8-2-رقابت پذیری گردشگری.. 22

9-2-1-چارچوب استراتژی پورتر: 23

9-2-2-چارچوب استراتژی گیلبرت: 25

9-2-3-چارچوب استراتژی پون. 26

10-2-عناصر صنعت گردشگری.. 27

11-2-گونه شناسی صنعت گردشگری.. 31

11-3-آثار گردشگری.. 35

4-گردشگری وتوسعه. 43

12-2-گردشگری به عنوان یک صنعت.. 44

13-2-نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی.. 45

14-2-استراتژی های توسعه صنعت گردشگری.. 46

15-2-گردشگری و اقتصاد جهانی.. 49

16-2-صنعت گردشگری ایران. 55

17-2-مدیریت گردشگری.. 62

18-2-مشکلات گردشگری در ایران. 63

1-18-2-نبود استانداردهای جهانی برای هتل ها، رستو ران ها ومسافرخانه ها درایران. 63

2-18-2-نبود برنامه ریزی صحیح برای گردشگران داخلی و خارجی.. 64

3-18-2-آشنایی نداشتن اکثر اقشار جامعه به اهمیت صنعت گردشگری و توریسم. 64

19-2-پیشینه پژوهش: 65

فصل سوم:روش پژوهش… 69

3-1- مقدمه. 70

3-2- روش تحقیق. 71

3-3- جامعه آماری.. 71

3-4- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری: 72

3-5- روش‌ها و ابزار جمع‌آوری اطّلاعات.. 72

3-6- ابزار جمع‌آوری داده‌ها: 73

3-7- روش‌های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 73

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها 77

4-1) مقدمه. 78

4-3) آمار توصیفی.. 79

4-3-1) : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن افراد را نشان می دهد. 79

4-3-2) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات افراد را نشان می دهد. 80

(4-3-3) : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت افراد را نشان می دهد. 82

4-4) آمار استنباطی و تجزیه و تحلیل داده ها 83

4-4-1) : آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها (K-S ) 84

4-4-2 : بررسی و آزمون فرضیات بر مبنی ضریب همبستگی اسپیرمن.. 85

4-4-3 : بررسی فرضیه ی پژوهش بر اساس مدل رگرسیون. 89

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات.. 93

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

5-2- بررسی نتایج حاصل از یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………. 95

5-2-1- همبستگی خطی متغیر وابسته و متغیرهای مستقل ……………………………………………………….. 95

5-2-2- نتیجه گیری حاصل از  فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………. 95

5-2- نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………………………………………….97

5-3- پیشنهادات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………98

 

 

5-3-1) پیشنهادات کاربردی.. 98

5-3-2) پیشنهادات برای تحقیقات آینده 98

5-4) محدودیتهای پژوهش: 99

منابع و مآخذ  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

 

 

فهرست جداول

جدول ( 2-1- ) عناصر صنعت گردشگری از منظر سی. 28

جدول ( 2-2-) عناصر عمومی صنعت گردشگری. 29

جدول ( 3-2) آثار اجتماعی – فرهنگی جهانگردی. 41

جدول ( 4-2-) آثار محیطی گردشگری. 43

جدول (5-2-) پیش بینی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی حاصل از گردشگری. 50

جدول ( 6-2) پیش بینی تاثیرات مختلف صنعت گردشگری بر اقتصاد ایران. 52

جدول (7-2): رتبه اقتصاد گردشگری ایران در جهان در بین 181 کشور 53

جدول ( 8-2) : درآمد ارزی حاصل از ورود توریست های خارجی به ایران طی سال های 91-1353. 58

جدول (9-2) : آمار ورود توریست های خارجی به ایران طی سال های 1391-1353. 60

جدول (10-2) : متوسط نرخ رشد گردشگران ورودی به ایران. 62

جدول (4-3): توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیلات.. 80

جدول (4-4): توزیع فراوانی برحسب جنسیت.. 82

جدول (4-5): آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها 84

جدول (4-6): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن اثرات توسعه جهانگردی …………………………………… 85

جدول (4-7): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن نگرش محیطی …………………………………………………..86

جدول (4-8): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن دلبستگی و زیبایی محل …………………………………….87

جدول (4-9): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن پشتیبانی از رقابتی استراتژی …………………………….88

جدول (4-10): محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F ……………………………………………89

جدول (4-11): محاسبه معادله رگرسیون بعد متغیرهای مستقل ……………………………………………………90

جدول (4-12) محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F ……………………………………………..91

جدول (4-13): محاسبه معادله رگرسیون بعد متغیرهای مستقل ……………………………………………………92

 

 

چکیده:

هدف این پژوهش طراحی و تدوین الگوی برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی برای توسعه صنعت توریسم استان کرمانشاه    می باشد، این صنعت که یکی از پویاترین فعالیت های اقتصادی عصر حاضر به شمار می رود،نقش مهمی در توسعهی پایدار محلّی ایفا می کند. گردشگری به عنوان ابزار توسعه ای مهم برای اقتصاد مل تها شناخته شده است و اهمیت آن در عصر حاضر، بیش از همه وابسته به چرخه ی اقتصادی است که قابلیت بالایی در زمینه ی پویایی اقتصاد محلّی و بین المللی دارد.روش تحقیق در این پژوهش از نوع کاربردی است، همچنین از آنجایی که ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه می‌باشد و محقق از طریق پاسخ‌دهندگان اقدام به جمع‌آوری اطّلاعات نموده است،  یک نوع تحلیل میدانی است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه مسئولان دستگاه های اجرایی در رابطه با صنعت توریسم و کارمندان و شرکتهای خصوصی در این رابطه  و همچنینین توریستهایی که از کرمانشاه بازردید می کنند می باشند . با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری و بزرگ بودن آن اقدام به نمونه گیری خوشه ای در دسترس نموده که حجم نمونه به دست آمده 387 نفر می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نیز از طریق نسخه 18 نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت،این پژوهش دارای چهار فرضیه می باشد،که همگی مورد تائید قرار گرفتند در نتایج به دست آمده متغیرهای اثرات توسعه جهانگردی، نگرش محیطی، پشتیبانی از رقابتی استراتژی بیشترین تأثیر را بر متغیر توسعه و برنامه ریزی در جاذبه های گردشگری دارد.

واژگان کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، بازاریابی ، صنعت توریسم ، کرمانشاه، چرخه ی اقتصادی.

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه:

گردشگری بعنوان یکی ازسریعترین بخشهای اقتصادی درحال رشد است. کشورهای پیشرو در این بعداز فعالیتهای اقتصادی، سالانه سهم عمده ای ازدرآمدهای ناشی از ورودگردشگران را به خود اختصاص می دهند. درواقع نه تنهاگردشگری بزرگترین صنعت دنیاست بلکه روزبه روز نیزدرحال رشداست ؛ به گونه ای که سازمان جهانی گردشگری پیش بینی می کند که درسال 2020 تعداد گردشگران به 1/5 میلیارد نفر خواهد رسید(شاو و ویلیام،2004) . کشورایران جزء ده کشور اول جهان از لحاظ  جاذبه های گردشگری و جزء پنج کشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری است. از این رو اهمیت دارد از قابلیتهای خو د در توسعه گردشگری استفاده کند(رنجبریان و همکاران،1386) .ازجمله عواملی که می تواند صنعت گردشگری کشور را تو سعه و بهبود بخشد،بکارگیری ابزارها و پارامترهای مؤ ثر بازاریابی است(صردی ماهکان،1380)  .در این میان بازاریابی گردشگری اهمیت ویژه ای می یابد، زیرا اگر بازاریابی را فرایندی مدیریتی بدانیم، تمام فعالیتهای برنامه ریزی، تهیه محصولات گردشگری و جذب گردشگر نیازمند عملیات و فعالیتهای بازاریابی است(پندر،1999) .بازاریابی عبارت است از همه فعالیتهای ارزیابی بازار و نیازهای مشتریان آن بازار ، همراه با ارزیابی خدمات، امکانات، هزینه های حصول به هدف و تسهیلاتی که رضایت مشتریان را در بر دارد.این کار شامل برنامه های هدف گذاری شده بر گروه خاصی از مشتریان و ترغیب آنها به خرید یا استفاده از خدمات است(باینن،2007). ضعف بازاریابی گردشگری در سازمان میراث فر هنگی، صنایع دستی و گردشگری عمده ترین عامل عقب ماندگی ایران از روند روبه رشد این صنعت در جهان است(اسلام،1382). دراین راستا استان کرمانشاه نیز همانند کشور توجه جدی به این صنعت نداشته و بخصوص در امر بازاریابی نه تنها سرمایه گذاری کافی انجام نداده ، بلکه سیاستهای روشنی نیز تدوین نکرده است . این در شرایطی است که استان از ظرفیت های شناخته شده و ناشناخته فراوانی در عرضه گردشگری ملی و بین المللی برخو ردار است با توجه به اهمیت بازاریابی گردشگری می توان گفت یکی از راه های اساسی برای توسعه این صنعت در استان می تواند سرمایه گذاری و تدوین سیاست های روشن در امر بازاریابی باشد.

 

1-2-بیان مسأله :

از جمله بخش های اقتصادی که توانسته است به عنوان یک صنعت پاک و مقرون به صرفه ایفای نقش کند، صنعت گردشگری است. این صنعت ضمن ارز آوری بالا ، جایگاه ویژه ای در رونق اشتغال و درآمد داخلی دارد . در نتیجه هر ساله بر تعداد گردشگران و باز دیدکنندگان افزوده شده و کشورهای مختلف با بهره گرفتن از برنامه ریزی های استراتژیک بازاریابی خود سعی دارند از این تعداد سهم بیش تری را به خود اختصاص دهند. براساس آخرین آمار و اطلاعات ، تعداد گردشگران در سال 2007 به 900 میلیون رسیده است و در شش ماهه اول سال 2008 از مرز 925 میلیون نفر گذشته است (سازمان جهانی گردشگری، 2008).

اقدامات هدفمند برای توسعه در بسیاری از کشورهای جهان همراه با انتخاب راهبرد ایجاد مراکز رشد و توسعه بوده است. دلیل عمده این انتخاب، تجمع امکانات بالفعل و ایجاد هماهنگی بخشها در نقطه جغرافیایی مناسب است. مرکزیت مکانی، سطح بالای ارتباطات، تجمع امکانات، منابع طبیعی و جمعیت حوزه نفوذ باعث ارجحیت یک نقطه در تبدیل شدن به  مرکزیت رشد و توسعه است که از نتایج آن افزایش سریع جمعیت و تنوع فعالیتها است (معصومی اشکوری، 1385)

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

از طرفی با توجه به رویکردها و مباحث جدید توسعه،و برنامه ریزی های استراتژیکی بازاریابی کشورها و بحث توسعه پایدار در سطوح مختلف جغرافیایی، مطرح و رونق دوچندان یافته است. در این بین توسعه پایدار شهرها، در واقع یک مرحله از تکامل اجتماعی و اقتصادی انسانها است که منشا آن، لزوما توسعه اقتصادی است؛ با توسعه اقتصادی در یک منطقه، میتوان شاهد توسعه در دیگر بخشها نیز بود. از دیگر سو، صنعت توریسم یکی از بزرگترین منابع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در منطقه است و رشد سریع آن تغییرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی فراوانی را به دنبال خواهد داشت. این صنعت با ویژگی های خاص خود، صنعتی پویا با آینده ای روشن تلقی می شود (پورمحمدی، 1390)

 

 

پایان نامه طراحی و تدوین الگوی برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه

پایان نامه طراحی مدلی جهت طبقه بندی مشتریان بانک سامان

۰

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

موضوع اصلی این تحقیق” طراحی مدلی جهت طبقه بندی مشتریان بانک سامان” می­باشد. در این پژوهش مدلی جهت طبقه بندی مشتریان بانک سامان با توجه به شاخص­هایی که در سودآوری بانک موثر است پرداخته شده است.

در این پژوهش به دو سوال اصلی پاسخ داده شد که به شرح زیر می­باشد:

 1. عوامل طبقه بندی مشتریان بانک سامان کدامند؟
 2. مشتریان بانک سامان به چند طبقه تقسیم میشوند؟

برای پاسخ به این دو سوال ابتدا شاخص هایی که در سودآوری بانک موثر است توسط استاد مشاور جناب آقای دکتر علی اصغر انواری و همینطور خبرگان بانکی که متشکل از مدیران ارشد و عالی بانک سامان و همچنین روسای چند شعبه ممتاز بانک بوده، مشخص شده و سپس وزن هر شاخص با توجه به درجه اهمیت هر شاخص مشخص می­شود. در ادامه نیز با بهره گرفتن از دو تکنیک تاکسونومی و الگوریتم K میانگین(K_means) به طبقه بندی مشتریان بانک سامان با توجه به نظر خبرگان بانکی، در چهار طبقه انجام شد. داده­های مورد بررسی اطلاعات حساب­های یک نمونه 2000 تایی از مشتریان بانک بوده که به صورت تصادفی و با بهره گرفتن از نرم­افزار Qlickview بدست آمده است.

درانتها نیز با توجه به نتایج بدست آمده و با نظر خبرگان روش تاکسونومی به عنوان روش اصلی جهت طبقه ­بندی مشتریان انتخاب گردید.

واژگان کلیدی: طبقه بندی مشتریان، شاخص­های موثر بر سودآوری، روش تاکسونومی، الگوریتم K-means، بانک سامان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              شماره صفحه

فصل اول (مقدمه و کلیات طرح تحقیق) 1

1-1 تعریف مساله: 2

2-1 اهداف تحقیق: 4

3-1 سوالات تحقیق: 4

4-1 مواد و روش انجام تحقیق : 5

1-4-1 روش تجزیه تحلیل داده ها تحقیق: 5

2-4-1 روش گرد آوری اطلاعات و داده ها 6

5-1 جنبه جدید بودن و نوآوری: 6

فصل دوم (مبانی نظری تحقیق) 7

1-2 مقدمه: 8

2-2 طبقه بندی  مشتریان. 9

3-2 سودآوری بانک: 10

4-2 مراحل ایجاد و گسترش فرهنگ مشتری مداری در سازمان. 11

1-4-2 شناخت مشتریان. 11

2-4-2 طبقه بندی یا خوشه بندی مشتریان. 12

3-4-2 تعامل با مشتریان. 13

4-4-2 هماهنگی رفتارهای سازمان با مشتری.. 13

5-4-2 ارزش به خواسته مشتری.. 14

6-4-2 تلاش برای ایجاد و تداوم وفاداری در مشتریان. 14

7-4-2 سنجش میزان رضایت مشتری.. 15

5-2 آغاز بانکداری.. 16

1-5-2 تاریخچه بانکداری.. 17

1-1-5-2 بانکداری در دورۀ قدیم. 17

2-1-5-2 بانکداری در قرون وسطی (از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی) 18

3-1-5-2 بانکداری در دوره جدید (از قرن پانزدهم به بعد) 19

2-5-2 بانکداری در ایران. 20

1-2-5-2 تشکیل بانک مرکزی.. 20

2-2-5-2 بانکداری.. 21

3-5-2 اهداف و وظایف بانک ها 22

6-2 مطالعات پیشین : 26

1-6-2 مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور: 26

2-6-2 مطالعات انجام گرفته در داخل کشور : 32

7-2 تکنیک تاکسونومی: 44

8-2 الگوریتم طبقه بندی K-means: 53

فصل سوم (روش تحقیق) 55

1-3 مقدمه: 56

2-3 آشنایی با بانک سامان : 57

3-3 روش تحقیق : 59

4-3 جامعه و نمونه آماری : 59

5-3 روش گردآوری اطلاعات : 60

6-3 ابزار گردآوری اطلاعات : 60

7-3 روش تجزیه تحلیل داده ها : 61

8-3 شاخصهای طبقه بندی مشتریان در بانکها : 62

9-3 شاخصهای طبقه بندی مشتریان در بانک سامان : 65

1-9-3 سپرده‌ها : 66

1-1-9-3 میانگین موجودی سپرده های بانکی : 67

2-1-9-3 سپرده قرضالحسنه: 67

1-2-1-9-3 سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی و ارزی: 67

2-2-1-9-3 سپرده قرض الحسنه پس انداز جاری: 69

3-1-9-3 سپرده های سرمایهگذاری مدت‌دار: 70

1-3-1-9-3 سپرده‌ سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی : 70

2-3-1-9-3 سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ریالی و ارزی : 71

3-3-1-9-3 سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت (یک الی پنج‌ساله): 72

2-9-3 تسهیلات : 73

1-2-9-3 تعریف تسهیلات ( Credit Definition) 73

2-2-9-3  اهمیت اقتصادی تسهیلات از نظر وام دهنده 74

3-2-9-3 اهمیت اقتصادی تسهیلات از نظر وام گیرنده 75

4-2-9-3 اهمیت تسهیلات از نظر اقتصاد ملّی 76

5-2-9-3 انواع تسهیلات 77

3-9-3 بانکداری اینترنتی و بانکداری الکترونیکی 81

1-3-9-3 بانکداری الکترونیک و خدمات الکترونیکی.. 81

2-3-9-3 بانکداری اینترنتی.. 83

3-3-9-3 مزایای بانکداری اینترنتی و الکترونیکی: 83

4-3-9-3 مطالعات انجام شده در زمینه بانکداری الکترونیکی و اینترنتی : 86

4-9-3 کارمزدهای پرداختی مشتری: 87

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها) 88

1-4 مقدمه. 89

2-4 وزندهی معیارها و شاخصهای طبقه بندی مشتریان و تعیین تعداد طبقات توسط خبرگان. 89

3-4 طبقه بندی مشتریان با بهره گرفتن از الگوریتم K-means. 90

1-2-4 نرمال سازی داده ها 90

4-4 طبقه بندی مشتریان با بهره گرفتن از تکنیک تاکسونومی.. 96

1-4-4 مرحله مشخص نمودن و وزن دهی شاخصها 96

2-4-4 مرحله تشکیل ماتریس داده ها 97

3-4-4 مرحله نرمالسازی داده ها 99

4-4-4 تعیین فاصله مرکب بین گزینه ها 101

6-4-4 تحدید و طبقه بندی گزینه ها 102

فصل پنجم (نتیجه­گیری و پیشنهادات) 114

1-5 مقدمه. 108

2-5 مروری بر فصول گذشته: 108

3-5 تجزیه وتحلیل نتایج طبقه بندی انجام شده: 109

1-3-5 تجزیه و تحلیل طبقهبندی انجام شده با بهره گرفتن از الگوریتم K-means : 109

2-3-5 تجزیه و تحلیل نتایج طبقهبندی مشتریان با بهره گرفتن از تکنیک تاکسونومی: 110

4-5 نتیجهگیری در خصوص انتخاب مدل ایده آل برای طبقه بندی مشتریان بانک: 111

5-5 دستاوردهای تحقیق: 114

6-5 محدودیتهای تحقیق.. 115

7-5 پیشنهادت برای بانک با توجه به نتایج بدست آمده: 115

8-5 زمینه تحقیقات آتی: 116

منابع 118

1-6 منابع فارسی.. 119

2-6 منابع لاتین.. 125

 

 

 

فهرست جداول و نمودارها

عنوان                                                                                                                              شماره صفحه

جدول 1-2: جدول مطالعات انجام گرفته در زمینه طبقه بندی مشتریان. 26

جدول 1-3 . شاخصهای اندازه گیری اعتبار مشتریان. 63

جدول 2-3: جدول شاخصهای طبقه بندی مشتریان از دیدگاه خبرگان بانک.. 65

جدول3-3: جدول مطالعات انجام شده در زمینه بانکداری الکترونیکی و اینترنتی.. 86

جدول 1-4 : شاخصها به همراه وزن اصلی هر شاخص… 89

جدول 2-4 : جدول نرمال شده برای طبقه بندی با الگوریتم K-means. 91

جدول 3-4 : جدول نرمال و وزین شده برای طبقه بندی با الگوریتم K-means. 92

جدول 4-4 : اولین مراکز طبقه بندی گزینه ها 93

جدول 5-4 : جدول تکرارهای انجام شده جهت طبقه بندی.. 93

جدول 6-4 : جدول مراکز آخرین طبقه بندی.. 95

جدول 7-4 : جدول خلاصه طبقه بندی مشتریان با الگوریتم K-means. 95

نمودار 1-4: نمودار طبقه بندی مشتریان با بهره گرفتن از الگوریتم K-means. 96

جدول 8-4 : جدول شاخصها و وزنهای اصلی شاخصها 96

جدول 9-4 : جدول داده های اولیه. 97

جدول 10-4 : جدول وزین شده 98

جدول 11-4 : میانگین و انحراف معیار داده ها 99

جدول 12-4 : جدول داده های نرمال شده 100

جدول 13-4 : جدول کمترین مقدار فاصله. 101

جدول 14-4 : جدول شرایط گروهبندی انجام شده 102

جدول 15-4: جدول طبقه بندی انجام شده برای هر مشتری.. 103

جدول 16-4: جدول خلاصه طبقه بندی انجام شده با بهره گرفتن از تکنیک تاکسونومی.. 105

نمودار 2-4: نمودار طبقه بندی مشتریان با بهره گرفتن از تکنیک تاکسونومی.. 106

جدول 1-5: جدول نظرسنجی از خبرگان جهت تایید روش اصلی.. 112

 

فصل اول

مقدمه و کلیات طرح تحقیق

 

1-1 تعریف مساله:

با رشد روز افزون مراکز مالی و بانکهای مختلف در سطح جامعه و اقتصاد ایران لزوم شناخت مشتریان و برطرف نمودن نیازهای اقتصادی آنها با توجه به سطح درآمد و سطح اقتصادی آنها در شرایط کنونی بصورت کاملا مشخصی برای هر موسسه مالی و بانکی، احساس می شود.

جهت اطلاع از نیازهای مشتریان و اینکه آنها به چه نوع خدماتی نیاز دارند لازم است آنها را در طبقات مشخصی قرار داده، بطوریکه هر طبقه نشان دهنده مشخصات و سطح توقع و نیازهای فرد باشد، لذا بایستی به طراحی یک مدل طبقه بندی و دسته بندی مشتریان، با بهره گرفتن از شاخصهای حیاتی برای موسسه یا بانک پرداخت.

گفتنی است در این تحقیق، طبقه بندی مورد نظر بر اساس شاخص­هایی انجام گرفته است که در سودآوری بانک نقش بسزایی دارند.

در نتیجه در هر طبقه، مشتریان مشابهی قرار می گیرند که از لحاظ شاخص­های مورد بررسی که در فصل سوم بصورت کامل تشریح شده اند، با یکدیگر دارای وجه تشابه می باشند، نتایج این طبقه بندی می تواند به مدیران و روسای بانکها در وهله اول جهت اینکه مشتریان سودآور دارای چه شاخص­هایی بوده و در وهله دوم در جهت افزایش سودآوری موسسه مالی لازم است رضایت کدام دسته از مشتریان را بیشتر از سایر طبقات برآورده سازد، یاری رساند.

در نتیجه داشتن یک مدل طبقه بندی و بکار گرفتن این مدل جهت اولویت بندی مشتریان برای هر بانک و موسسه مالی جهت نیل به اهداف استراتژیک و اصلی آن بنگاه اقتصادی ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.

 

 

کارکردهای طبقه بندی مشتریان در بانک­ها و موسسات مالی را میتوان به شرح زیر برشمرد:

 • تعیین اولویت های استراتژیک و جهت دهی فعالیت های بانک
 • شناسایی خدمات سودآور
 • ارزیابی عملکرد شعب بر اساس معیارهای جذب و حفظ مشتری سودآور
 • شناسایی گروه های سودآور مشتری
 • افزایش رضایت مشتریان سودآور و مدیریت مشتریان زیان آور
 • بازاریابی هدفمند و برنامه ریزی ویژه برای گروه ها
 • پایش مداوم مشتریان و گروه ها
 • کنترل خروج مشتریان از گروه های سودآور
 • تقویت پایداری سپرده ها
 • شناسایی اولویت‏های تبلیغاتی و بازاریابی (از حیث خدمات برتر، بازارهدف خدمات مختلف و نیازهای گروه‏های مختلف)
 • مشخصات جمعیت شناختی، جغرافیایی، روان شناختی و رسانه شناختی
 • سبک زندگی
 • الگوی مصرف و میزان استفاده آنها
 • عقیده نسبت به کالا
 • درآمدزایی فرد برای سازمان
 • سودآوری مشتری

2-1 اهداف تحقیق:

پایان نامه طراحی مدلی جهت طبقه بندی مشتریان بانک سامان

 

 

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه

پایان نامه طراحی مدل ریاضی جهت مکان‌یابی بهینه دستگاه‌ خودپرداز

۰

 

 

تیر 1393

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل 1 : کلیات پژوهش

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….3
 • بیان مساله…………………………………………………………………………………………………….. 4
 • اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………….. 5
 • اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 6
 • قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………… 6
 • روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 7
 • سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………… 7
 • فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 8
 • تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی…………………………………………………………….. 8

فصل دوم : مبانی نطری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2 بانکداری الکترونیک……………………………………………………………………………………… 12

2-2-1 مزایای بانکداری الکترونیک……………………………………………………………………….. 13

2-2-2 هدف‌های بانکداری الکترونیک…………………………………………………………………… 13

2-2-3 کانال‌های بانکداری الکترونیک……………………………………………………………………. 14

2-3 دستگاه خودپرداز………………………………………………………………………………………….. 15

2-3-1 معرفی دستگاه خودپرداز……………………………………………………………………………. 16

2-3-2 کیوسک خودپرداز…………………………………………………………………………………….. 16

2-3-3 دستگاه‌های خودپرداز و تاثیر آنها بر رضایت مشتریان و سودآوری بانک‌ها………. 17

2-3-3-1 رابطه دستگاه‌های خودپرداز با رضایت مشتریان………………………………………… 17

2-3-3-2 رابطه دستگاه‌های خودپرداز بر سود آوری بانک‌ها…………………………………….. 18

2-3-4 عوامل جذب کننده و مانع استفاده از دستگاه‌های ATM………………………………… 18

2-4 مدل ریاضی………………………………………………………………………………………………….. 19

2-4-1 کاربرد مدل‌های ریاضی……………………………………………………………………………… 21

2-4-2 مدل سازی ریاضی……………………………………………………………………………………. 22

2-4-3 محدودیت‌های کاربردی مدل‌های ریاضی…………………………………………………… 23

2-5 مکان‌یابی……………………………………………………………………………………………………. 23

2-5-1 هدف‌های مسائل مکان‌یابی………………………………………………………………………. 25

2-5-2 فرآیند مکان‌یابی……………………………………………………………………………………… 26

2-5-3 عوامل تأثیرگذار بر تصمیمات مکان‌یابی…………………………………………………….. 29

2-5-4 انواع مدل‌های مکان‌یابی…………………………………………………………………………… 33

2-5-4-1 مدل‌های نقطه یابی………………………………………………………………………………..34

2-5-4-2 دسته دوم مدل‌ها…………………………………………………………………………………. 35

2-6 تصمیم‌گیری……………………………………………………………………………………………….. 37

2-6-1 تصمیم‌گیری چند معیاره MCDM…………………………………………………………….. 38

2-6-1-1 مدل‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه MADM………………………………………….. 39

2-6-1-2 مدل‌های غیرجبرانی…………………………………………………………………………….. 40

2-6-1-3 مدل‌های جبرانی………………………………………………………………………………….. 41

2-6-2 بی‌مقیاس سازی………………………………………………………………………………………. 43

2-6-2-1 بی‌مقیاس سازی نورم…………………………………………………………………………… 43

2-6-2-2 بی‌مقیاس سازی خطی………………………………………………………………………….. 43

2-6-2-3 بی‌مقیاس سازی فازی………………………………………………………………………….. 44

2-6-4 روش SAW…………………………………………………………………………………………… 45

2-6-5 روش TOPSIS………………………………………………………………………………………. 45

2-6-6 مقایسات زوجی با بهره گرفتن از AHP……………………………………………………………. 47

2-6-6-1 سنجش نرخ ناسازگاری………………………………………………………………………… 48

2-6-6-2 AHP گروهی……………………………………………………………………………………… 50

2-6-7 تصمیم‌گیری چندهدفه MODM………………………………………………………………… 50

2-6-7-1 شکل ریاضی مدل‌های چندهدفه…………………………………………………………….. 51

2-6-7-2 روش‌های حل مسائل چندهدفه………………………………………………………………. 51

2-6-7-3 برنامه‌ریزی آرمانی GP………………………………………………………………………….. 52

2-6-8 برنامه‌ریزی عدد صحیح صفر و یک…………………………………………………………….. 54

2-6-9 برنامه‌ریزی آرمانی صفر و یک ZOGP…………………………………………………………. 55

2-7 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 56

2-7-1 تاریخچه‌ای از مکان‌یابی…………………………………………………………………………….. 56

2-7-2 بررسی پژوهش‌های پیشین…………………………………………………………………………. 57

2-7-2-1 دسته اول : مربوط به مکان‌یابی ATM و شعب بانک………………………………….. 58

2-7-2-2 دسته دوم : مربوط به مکان‌یابی با بهره گرفتن از MCDM………………………………… 61

فصل 3 : روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 64

3-2 معرفی مدل کلی مکان‌یابی………………………………………………………………………………. 66

3-3 معیار‌ها و شاخص‌های تأثیرگدار بر مکان‌یابی ATM ………………………………………….. 66

3-4 گزینه‌های بالقوه……………………………………………………………………………………………… 69

3-5 روش‌های جمع آوری داده‌ها……………………………………………………………………………. 72

3-6 پرسشنامه سنجش شاخص‌های تأثیرگذار…………………………………………………………… 73

3-6-1 پایایی پرسشنامه سنجش شاخص‌ها………………………………………………………………. 74

3-6-2 تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه سنجش شاخص‌ها………………………………………… 75

3-6-3 محدودیت‌های شناسایی شده……………………………………………………………………….. 78

3-7 جامعه آماری و روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………… 79

3-8 نرم افزارهای مورد استفاده……………………………………………………………………………….. 80

3-9 مدل‌های استفاده شده در تحقیق……………………………………………………………………….. 81

3-10 درخت سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………. 83

3-11 دلیل استفاده از روش‌های AHP‌، SAW‌، TOPSIS و ZOGP……………………………. 85

3-12 مدل سازی برنامه‌ریزی ZOGP………………………………………………………………………. 86

3-13 مراحل تقلیل گزینه‌ها…………………………………………………………………………………….. 87

فصل 4 : بکارگیری مدل‌ها و تحلیل داده‌ها  

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 89

4-2 بکارگیری روش‌های MADM………………………………………………………………………… 89

4-2-1 تعیین وزن شاخص‌های مهم با بهره گرفتن از AHP……………………………………………. 89

4-2-2 ترکیب نتایج حاصل با بهره گرفتن از AHP گروهی……………………………………………. 90

4-2-3 سنجش نرخ ناسازگاری در مقایسات زوجی…………………………………………………. 94

4-2-4 بکارگیری روش TOPSIS…………………………………………………………………………. 94

4-2-4-1 مراحل بکارگیری روش TOPSIS………………………………………………………….. 95

4-2-5 بکارگیری روش SAW……………………………………………………………………………… 103

4-2-6 بکارگیری روش میانگین رتبه‌ها…………………………………………………………………. 108

4-2-7 بکار‌گیری مدل برنامه‌ریزی آرمانی صفر و یک…………………………………………….. 111

4-2-7-1 نتایج مدل ZOGP……………………………………………………………………………….. 113

4-3 آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………….. 116

فصل 5 : تحلیل نتایج

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 119

5-2 تحلیل نتایج…………………………………………………………………………………………………. 119

5-2-1 تحلیل نتایج حاصل از شناسایی شاخص‌های مهم………………………………………… 119

5-2-2 تحلیل نتایج حاصل از وزن دهی به شاخص‌های مهم…………………………………… 119

5-2-3 تحلیل نتایج حاصل از بکارگیری روش‌های SAW‌، TOPSIS و ترکیب آنها…… 120

5-2-4 تحلیل نتایج حاصل از بکارگیری روش ZOGP…………………………………………… 122

5-3 ابزارهای تصمیم‌گیری ارائه شده………………………………………………………………………122

5-4 بحث پیرامون سوالات و فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………….. 123

5-4-1 پاسخ گویی به سوالات تحقیق…………………………………………………………………… 123

5-4-2 آزمون فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………….. 124

5-5 پیشنهادها و محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………. 126

5-5-1 پیشنهادها………………………………………………………………………………………………… 126

5-5-2 محدودیت‌ها……………………………………………………………………………………………. 127

5-5-3 ارائه چند پیشنهاد کاربردی برای بانک‌ها و موسسات مالی……………………………… 128

فهرست منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………… 145

 

فهرست پیوست‌ها

پیوست 1 : پرسشنامه سنجش شاخص‌های تاثیر گذار بر مکان‌یابی ATM…………………….132

پیوست 2 : پرسشنامه مقایسات زوجی شاخص‌های مهم………………………………………….. 135

پیوست 3 : اطلاعات مربوط به 42 گزینه بالقوه………………………………………………………. 138

فهرست جدول‌ها

جدول 2-1 : آمار دستگاه‌های خودپرداز بانک‌های تجاری………………………………………… 15

جدول 2-2 : عوامل موثر در تصمیمات مکان‌یابی…………………………………………………… 31

جدول 2-3 : معیار‌های تاثیر گذار بر مکان‌یابی دستگاه‌های ATM  باتوجه به مطالعات

پیشین……………………………………………………………………………………………………………….. 32

جدول 2-4 : تفاوت بین MADM و MODM……………………………………………………….. 52

جدول 2-5 : تفاوت بین LP و GP……………………………………………………………………….. 53

جدول 3-1 : معیار‌های تاثیر گذار بر مبنای تحقیقات قبلی……………………………………….. 67

جدول 3-2 : عوامل تاثیر گذار بر مکان‌یابی دستگاه‌های ATM………………………………… 68

جدول 3-3 : گزینه‌های بالقوه در شهر کرمانشاه……………………………………………………… 70

جدول 3-4 : ابزارها و شیوه‌های گردآوری داده‌ها به همراه روش تجطیه و تحلیل………. 73

جدول 3-5 : آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………….. 74

جدول 3-6 : رتبه‌بندی معیار‌های کلی……………………………………………………………………. 76

جدول 3-7 : شاخص‌های تاثیرگذار بر مکان‌یابی ATM……………………………………………. 77

جدول 3-8 : نام گذاری مهم‌ترین شاخص‌ها…………………………………………………………… 78

جدول 3-9 : مهم‌ترین محدودیت‌های مکان‌یابی ATM……………………………………………. 79

جدول 3-10 : ساختار سلسله مراتبی معیار‌های تاثیرکذار بر مکان‌یابی ATM………………. 83

جدول 4-1 : مقیاس AHP……………………………………………………………………………………. 91

جدول 4-2 : ماتریس تصمیم گروهی AHP……………………………………………………………. 92

جدول 4-3 : رتبه‌بندی شاخص‌ها بر اساس وزن‌های بدست آمده از AHP…………………. 93

جدول 4-4 : ماتریس تصمیم کمی‌شده D………………………………………………………………. 96

جدول 4-5 : ماتریس بی‌مقیاس N………………………………………………………………………… 100

جدول 4-6 : ماتریس بی‌مقیاس موزون V……………………………………………………………… 101

جدول 4-7 : فاصله هرگزینه تا ایده‌آل مثبت و منفی……………………………………………….. 102

جدول 4-8 : رتبه‌بندی مکان‌ها با بهره گرفتن از روش TOPSIS……………………………………. 104

جدول 4-9 : ماتریس بی‌مقیاس شده خطی روش SAW…………………………………………. 106

جدول 4-10 : رتبه‌بندی مکان‌ها با بهره گرفتن از روش SAW………………………………………. 107

جدول 4-11 : نتایج روش میانگین رتبه‌ها……………………………………………………………… 109

جدول 4-12 : رتبه‌بندی نهایی با بهره گرفتن از رو ش میانگین رتبه‌ها…………………………… 110

جدول 4-13 : رتبه‌بندی نتایج به دست آمده از مدل ZOGP……………………………………. 113

جدول 4-14 : حداقل شاخص‌های تحت پوشش تحت پوشش توسط12 نقطه بهینه……. 114

جدول 4-15 : نتایج آزمون فریدمن……………………………………………………………………….. 116

جدول 5-1 : وزن گزینه‌های بالقوه………………………………………………………………………… 129

فهرست شکل‌ها

شکل 2-1 : مدل شمنر…………………………………………………………………………………………. 28

شکل 2-2 : تقسیم‌بندی شاخص‌های موثر بر مکان‌یابی……………………………………………. 30

شکل 2-3 : دسته‌بندی کلی مدل‌های MCDM………………………………………………………… 38

شکل 2-4 : روش‌های MADM برحسب اطلاعات مورد نیاز……………………………………. 40

شکل 2-5 : متدهای MADM برحسب بده- بستان بین شاخص‌ها…………………………….. 41

شکل 2-6 : فضای هدف دومعیاره TOPSIS……………………………………………………………. 46

شکل 3-1 : طرح کلی برای یک تحقیق مکان‌یابی…………………………………………………….  65

شکل 3-2 : مراحل کلی مکان‌یابی دستگاه‌های خودپرداز در شهر کرمانشاه…………………… 66

شکل 3-3 : گزینه‌های بالقوه برروی نقشه جغرافیایی شهر کرمانشاه…………………………….. 71

شکل 3-4 : مدل مفهومی‌……………………………………………………………………………………….. 82

شکل 3-5 : درخت ساسله مراتبی……………………………………………………………………………. 84

شکل 3-6 : مراحل تقلیل گزینه‌ها……………………………………………………………………………. 87

شکل 4-1 : خروجی نرم افزار Expert Choice ……………………………………………………….. 92

شکل 4-2 : ماتریس وزن شاخص‌ها………………………………………………………………………… 94

شکل 4-3 : محل 12 گزینه نهایی حاصل از مدل ZOGP بر روی نقشه شهر کرمانشاه…… 115

شکل 5-1 : محل 25 گزینه بدست آمده از میانگین رتبه‌ها………………………………..121

 

 

چکیده

در عصری که بر تمام عرصه‌های اقتصادی رقابت حاکم است‌، اهمیت پیدا کردن مکان مناسب برای واحدهای خدماتی، برکسی پوشیده نیست. باتوجه به اینکه، یکی از مهم‌ترین اهداف در توسعه بانکداری الکترونیک کاهش و در حالت مطلوب حذف الزام برای مراجعه حضوری به شعب بانک برای دریافت خدمات بانکی است، از همین رو، مکان‌یابی دستگاه‌های خودپرداز به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانکداری الکترونیک، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در تحقیق حاضر با توجه به هدف اصلی تحقیق، به منظور مکان‌یابی دستگاه‌های خودپرداز در شهر کرمانشاه، از تکنیک‌های MCDM استفاده کرد‌ه‌ایم. در ابتدا با بهره‌گیری از نظر کارشناسان و مطالعه تحقیقات پیشین، شاخص‌های تاثیرگذار بر مکان‌یابی دستگاه‌های ATM شناسایی شدند و پس از طراحی و توزیع پرسشنامه، 11 شاخص مهم استخراج گردید. سپس با بهره گرفتن از پرسشنامه مقایسات زوجی AHP، وزن شاخص‌های مهم تعیین و در مراحل بعدی تحقیق به کار رفتند، نتایج نشان می‌دهد که شاخص‌های «امنیت منطقه»، «دسترسی به مراکز خرید» و «تراکم جمعیت» دارای بیشترین اهمیت در بین دیگر شاخص‌ها هستند و شاخص «سن مشتریان» دارای کمترین اهمیت است.  به منظور رتبه‌بندی 42 مکان پیشنهاد شده توسط کارشناسان، برای نصب دستگاه خودپرداز، از روش‌های MADM مانند SAW و TOPSIS با بهره گرفتن از نرم افزار MATLAB بهره برده‌ایم. در گام پایانی به منظور لحاظ کردن اهداف مدنظر کارشناسان، از برنامه‌ریزی آرمانی صفر و یک استفاده شد،  تا 12 نقطه بهینه را برای نصب دستگاه خودپرداز در سطح شهر کرمانشاه تعیین کنیم. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مکان‌های عمومی مانند «مراکز خرید» و «مراکزآموزشی» مانند دانشگاه‌ها، مکان‌های مناسبی برای نصب دستگاه خودپرداز هستند.

 

کلمات کلیدی : مکان‌یابی، دستگاه خودپرداز‌، AHP‌، SAW‌، TOPSIS‌،    میانگین رتبه‌ها‌،  برنامه‌ریزی ZOGP

 

فصل 1

کلیات پژوهش

 

 

1 1 مقدمه

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات انقلاب بزرگی را در بانکداری به وجود آورده است‌، به گونه‌ای که بدون استفاده از این فناوری‌، بانکداری امروزی امری غیرممکن است. در سال‌های اخیر، بهره‌گیری از فناوری اطلاعات‌، به صورت چشم‌گیری در صنایع خدماتی افزایش یافته است‌، بخصوص در صنعت بانکداری که با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات شرایط بانکداری اینترنتی‌، پرداخت الکترونیکی‌، امنیت سرمایه گذاری و تبادل اطلاعات فراهم گشته است ( کریم و حمدان‌، 2010 ). سرعت توسعه‌ی صنعت انفورماتیک‌، باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در شکل پول و سیستم‌های خدمات بانکداری در عرصۀ بانکداری شده و مفاهیم جدیدی را همچون پول الکترونیکی‌، ماشینهای خودپرداز(ATM) [1] و همچنین پدیده‌های جدیدی تحت عناوین بانکداری خانگی، تلفنبانک‌، بانکداری از راه دور، بانکداری اینترنتی و بانکداری مجازی به وجود آورده است ( الهیاری فرد‌، 1384 ).

باتوجه به افزایش رقابت و پررنگ شدن موضوع رضایت مشتریان در بازار کالا و خدمات در دهه‌های اخیر‌، توزیع و عرضه‌ی این محصولات در مکان مناسب از اهمیت بسزایی برخوردار گشته است. بانک‌ها و موسسات مالی نیز با درک این موضوع و با در نظر گرفتن اصل اقتصادی (هزینه – سود) و رفاه مشتریان درصدد یافتن مکان مناسب برای ارائه خدمات بانکی برآمده اند.

نتیجه تحقیقات صورت گرفته نیز تایید کننده رابطه مستقیم بین رضایت مشتریان و مکان‌یابی دستگاه‌های خودپرداز به عنوان ابزاری برای ارائه خدمات الکترونیک بانک‌ها است ( بامداد و رفیعی‌، 1387‌ :42 ). ازطرفی تحقیقات صورت گرفته مانند ئو و همکاران[2] (2009 ) در تایوان و اسد زاده و کیانی (1391) در ایران‌، نشان می‌دهد که استفاده از دستگاه‌های خودپرداز سبب کارایی هزینه‌های بانکی می‌شود. بنابراین با توجه به نتایج تحقیقات مذکور و تحقیقات مشابه دیگر‌، این امر ضروری به نظر می‌رسد که بانک‌ها و موسسات مالی اقدام عملی در جهت توسعه و مکان‌یابی بهینه دستگاه‌های خودپرداز به عمل آورند‌، تا از این طریق هم اهداف مدیران از نظر اصل اقتصادی و کسب سود برآورده شود و هم تلاشی جدّی در جهت کسب رضایت مشتریان و جذب و نگهداری آنها  در بازار رقابتی صورت پذیرد.

تحقیق حاضر سعی دارد با بهره گرفتن از مدل سازی ریاضی و با دخالت دادن اصول کیفی مانندِ معیار‌های مشتری مدارانه ازنظر بانک‌ها و موسسات مالی و با بهره‌گیری از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره‌، به ارئه الگویی برای شناسایی مکان‌های بهینه جهت نصب دستگاه های خودپرداز در سطح شهر کرمانشاه بپردازد.

1-2 بیان مسأله

اکثر سازمان‌ها و مؤسسات مالی با تصمیم گیری‌های مکانی مواجه هستند. تصمیم گیری بهنیه در موفقیت مؤسسه و نیل به اهداف آن و جلب مشتریان مؤثر است. انتخاب اشتباه در محل استقرار مؤسسه مالی و یا سرویس‌های مالی باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش راندمان می شود و در رقابت با سایر مؤسسات زیان‌های جبران ناپذیری ممکن است به همراه داشته باشد (بامداد و رفیعی 1387‌، 39). از نظر اقتصادی‌، مکان‌یابی نقش مهمی در انتخاب مکان‌های خرده فروشی‌ها در سرمایه گذاری‌های سنگین و بلند‌مدت دارد و اگر این مراکز در همان ابتدا در جای نامناسبی تأسیس شوند، بیشترین خسارت‌ها را وارد می‌کنند و برعکس اگر مکان مناسبی برای آن‌ها پیدا شود، مزایای زیادی را نصیب صاحبان سرمایه می‌کنند و نقش اساسی در موفقیت کسب و کار مربوط دارند؛ زیرا مکان مناسب مشتریان زیادی را جذب می‌کند ( کو‌، چی و کائو[3]‌، 1999‌: 12).

ماتینهو و براونلین[4] در تحقیقات خود در سال 1989 دریافتند که سطوح بالای رضایت‌مندی به‌طور مستقیم با محل و موقعیت دسترسی به دستگاه‌های خودپرداز ارتباط دارد‌. اغلب این مسئله مهم است که یک واحد تسهیلاتی خدماتی در مجاورت با مشتریانی باشد که به آن‌ها خدمات می‌رساند و یک واحد تسهیلاتی خرده فروشی باید در نزدیکی مشتریانی باشد که از آن خرید می‌کنند ( جعفر نژاد‌، 1385‌: 3 )‌.

با توجه به موارد یاد شده در روشن شدن مساله و اهمیت مکان‌یابی واحدهای خدماتی‌، مانند دستگاه‌های خودپرداز‌، جای تردید باقی نمی‌ماند که استقرار مکان مناسب و جایابی واحد‌های خدماتی مساله‌ای مهم و اساسی را پیش روی مدیران و تصمیم‌گیران در عصر حاضر قرار داده است‌. انتخاب مکان مناسب برای دستگاه‌های خودپرداز چنانچه با دقت لازم و با هدف به دست آوردن مزیت راهبردی نسبت به رقبا انتخاب گردد‌، می‌تواند باعث کاهش هزینه‌ها و آزادسازی نیروی انسانی در سیستم بانکی شود‌، در غیر اینصورت جبران هزینه‌های زیرساخت سازی بسیار دشوار خواهد بود ( کرایگ و مک لوفرتی[5]‌، 1994).

در تحقیق حاضر با بهره گرفتن ازترکیب روش‌های ریاضی [6] (MCDM ) همچنین با توجه به شاخص‌های تاثیرگذار‌، به دنبال مکان‌یابی بهینه برای دستگاه‌های خودپرداز در سطح شهر کرمانشاه می‌باشیم و با توجه به معیار‌ها و شاخص‌های شناسایی شده‌، تعیین می‌کنیم که چه مکان‌هایی برای استقرار دستگاه‌های خود پرداز  مناسب می‌باشند.

 

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مساله مکان یابی یکی از عمیق ترین و جالب ترین مسائل در قلب علم تحقیق درعملیات [7] از اوایل دهه 1960  می باشد. این مدل‌های ریاضی برای پیدا کردن و تصمیم گیری در مورد مکان‌های کارخانه‌ها‌، انبارها‌، بیمارستان‌ها‌، مدارس و مانند این‌ها و برای کسب حداکثر رضایت مشتری‌، یعنی طرف تقاضا اعمال می شود ( السلطان و الفوزان‌، 1999‌: 91).

باتوجه به صرف هزینه‌های گزاف به منظور ایجاد بنگاه‌های اقتصادی و نیز توجه به ارتباطات و سهولت دسترسی بیانگر اهمیت موضوع مکان‌یابی صحیح و تعیین موقعیت مکانی مناسب برای این دسته از فعالان اقتصادی می‌باشد به نحوی که امکان استفاده آسان و سریع برای اکثر شهروندان از این بنگاه‌ها فراهم گردد ( گلی‌، الفت و فوکردی‌، 1389 ). از طرفی در کشور ما قالب واحدهای تولیدی و خدماتی کشور‌، هنوز دیدگاه سنتی در برنامه‌ریزی عملیات واحدهای مرتبط با توزیع محصول و خدمت حاکم بوده و واحدهای تشکیل دهنده فروش و توزیع‌، هر کدام به تن

پایان نامه طراحی مدل ریاضی جهت مکان‌یابی بهینه دستگاه‌ خودپرداز

ه

ایی در راستای بهینه‌سازی منافع خود تصمیماتی را اتخاد می‌کنند که این امر در اکثریت مواقع باعث افزایش هزینه‌های ت

وزیع‌، افزایش قیمت تمام شده محصول و در نتیجه کاهش قابل ملاحظه توان رقابتی شرکت‌ها خواهد شد.

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

در زمینه اهمیت و ضرورت مکان‌یابی بهینه خودپردازها می‌توان به موارد متعددی اشاره نمود که مهم‌ترین آنها عبارتند از : افزایش سودآوری و بهره وری سرمایه گذاری‌، کاهش زیانهای احتمالی ( گودرزی و زبیدی‌، 1387‌: 111). بانک‌ها به عنوان بازیگران نظام پولی- مالی و بخشی از بنگاه‌های خدماتی که هر روزه با مردم در ارتباط هستند‌، حساسیت ویژه‌ای برای انتخاب مکان مناسب جهت حداکثر نمودن سهم خود از بازار و افزایش رضایت مندی مشتریان از طریق دسترسی سریع دارند. دستگاه‌های خودپرداز با هدف تحول در ارائه خدمات بانکی با بهره گرفتن از کاستن میزان مراجعه حضوری مشتریان به شعب بانک از جمله رویکرد‌های مورد توجه بانک‌ها در جهان و ایران به شمار می‌روند.

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه

پایان نامه رتبه بندی موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی

۰

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق… 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله تحقیق.. 4

1-3- سابقه موضوع. 7

1-4- ضرورت تحقیق.. 8

1-5- هدف های تحقیق.. 8

4-6- مدل تحقیق.. 8

1-7- روش تحقیق.. 9

1-8- جامعه تحقیق.. 10

1-9- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 10

1-10- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 11

1-11- قلمرو تحقیق.. 12

1-12- روش تجزیه وتحلیل.. 12

فصل دوم:ادبیات تحقیق… 13

2-1- مقدمه. 14

2-2- بودجه بندی و انواع روش های بودجه بندی.. 14

2-2-1- تعاریف بودجه. 15

2-2-2- سیر تکوین بودجه. 15

2-2-3- بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی.. 18

2-2-5- بودجه به عنوان ابزار راهبردی (استراتژیک) 19

2-2-6- ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها 20

2-3- روش های بودجه بندی.. 20

2-4- شرایط اثر گذار بر بودجه بندی به طور عمومی.. 23

2-4-1- شرایط بیرونی.. 24

2-4-2- شرایط سیستمی.. 27

2-4-3- شرایط انسانی.. 32

2-5- بودجه عملیاتی.. 34

2-5-1- تعاریف دیگر بودجه ریزی عملیاتی.. 35

2-5-2- مسیر و خاستگاه بودجه ریزی عملیاتی.. 36

2-6- مراحل بودجه بندی عملیاتی.. 37

2-6-3- چالش های بودجه ریزی عملیاتی.. 38

2-6-4- الزامات بودجه ریزی عملیاتی در ایران.. 39

2-6-5-عناصر و مؤلفه های استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی.. 40

2-6-6- روش مناسب بودجه ریزی عملیاتی.. 42

2-6-7- مدل مفهومی برای بودجه بندی عملیاتی.. 44

2-7- ویژگی های مقایسه ای.. 45

2-8- مبانی نظری بودجه عملیاتی.. 46

2-8-1- طرز تنظیم بودجه عملیاتی.. 46

2-9- دلایل برتری بودجه بندی عملیاتی.. 49

2-10- کارآیی بودجه بندی عملیاتی.. 50

2-11- سیر تحول نظام بودجه ریزی عملیاتی در جهان.. 50

2-11-1-کانادا 50

2-11-2- انگلیس…. 52

2-11-3- آمریکا 54

2-11-4- ایرلند. 57

2-11-5- هلند. 58

2-12- مزایا و الزامات بودجه بندی عملیاتی.. 58

2-13- بودجه بندی عملیاتی در قوانین فدرال.. 65

2-14- تجربیات بودجه بندی عملکرد در کالیفرنیا 66

2-15- پیشینه تحقیق.. 67

فصل سوم: روش شناسی پژوهش…. 80

3-1–  مقدمه. 81

3-2– روش پژوهش…. 81

3-3–  متغیرهای پژوهش…. 82

3-3-1– بودجه ریزی عملیاتی.. 82

3-3-2- موانع محیطی.. 83

3-3-3- موانع فنی و تکنولوژیکی.. 83

3-3-4 موانع انسانی و رفتاری.. 83

3-5– گردآوری داده‌ها و ساختار پرسشنامه. 84

3-5-1– فراوانی پاسخ های هر گویه پرسشنامه. 85

3-5–  روایی (اعتبار) 87

3-5-1– تحلیل عاملی.. 88

3-5-2–  ویژگیهای لازم ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی.. 91

3-5-3–  استخراج عامل ها 92

3-5-4– تحلیل عاملی سؤالات پرسشنامه. 93

3-6–  پایایی تحقیق.. 97

3-7–  روش تجزیه و تحلیل داده ها 99

3-7-1–  بررسی نرمال بودن داده ها 99

3-8–  جامعه و نمونه آماری: برآورد حجم نمونه. 101

3-9– روش نمونه گیری.. 102

فصل چهارم: آنالیز داده های تحقیق… 103

4-1– مقدمه. 104

4-2 – تحلیل های آماری توصیفی.. 104

4-2-1– جنسیت… 104

4-2-2– سن.. 105

4-2-3–  میزان سابقه کار 107

4-2-4–استخدام. 107

4-2-5–  تحصیلات.. 108

4-3– آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 109

4-4–  آزمون فرضیه ها با آمار استنباطی.. 109

4-4-1 – بررسی وضعیت بودجه ریزی عملیاتی.. 110

4-5–  آزمون سؤال های پژوهش…. 110

4-5-1– سؤال فرعی اول.. 111

4-5-2–  سؤال فرعی دوم. 114

4-5-3–  سؤال فرعی سوم. 117

4-6– بررسی صحت رگرسیون از طریق محاسبه هم خطی.. 120

4-7–   بررسی سؤال اصلی پژوهش  با رگرسیون گام به گام. 122

4-10– رتبه بندی متغیرها 124

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری… 126

5-1– جمع بندی.. 127

5-2– نتایج آمار توصیفی.. 128

5-3–  بررسی وضعیت بودجه ریزی عملیاتی.. 129

5-4- بحث و سایر یافته ها 130

5-4-1- سؤال فرعی اول.. 130

5-4-2- سؤال فرعی دوم. 131

5-4-3- سؤال فرعی سوم. 133

5-4-2–  سؤال اصلی پژوهش…. 135

5-5- نتیجه گیری.. 135

5-6- پیشنهاد های برخاسته از نتایج.. 136

5-6-1- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده: 136

5-6- محدودیت های تحقیق.. 137

منابع  و ماخذ.. 138

 

فهرست جداول

جدول 3-1:  تعداد نشانگرهای متغیرهای پژوهش…. 85

جدول 3-2: طیف لیکرت برای پاسخ به سؤالات.. 85

جدول 3-3: فراوانی گویه های تحقیق در مؤلفه عوامل محیطی.. 85

جدول 3-4: فراوانی گویه های تحقیق در مؤلفه عوامل فنی و تکنولوژیکی.. 86

جدول 3-5: فراوانی گویه های تحقیق در مؤلفه عوامل انسانی و محیطی 87

جدول 3-6:  نتایج تحلیل عاملی تحقیق 93

جدول 3-7: واریانس توضیح داده شده توسط مؤلفه های استخراج شده 95

جدول 3-8: ماتریس همبستگی چرخش یافته برای فاکتورهای استخراج شده بودجه ریزی عملیاتی برای 6 مؤلفه اول.. 96

جدول 3-9: محاسبه پایایی متغیرهای تحقیق با ضریب آلفای کرونباخ. 98

جدول 3-10: میزان کشیدگی و چولگی عاملهای تحقیق.. 100

جدول 3-11 نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف را برای همه متغیرها 100

جدول 4-1: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.. 105

جدول 4-2: توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان  در این تحقیق.. 106

جدول 4-4: توزیع فراوانی تأهل پاسخ دهندگان در این تحقیق.. 107

جدول 4-4: توزیع فراوانی محل خدمت در این تحقیق.. 107

جدول 4-5: توزیع تحصیلات در این تحقیق.. 108

جدول  4-6 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 109

جدول 4-7:نتایج توصیفی برای بودجه ریزی عملیاتی.. 110

جدول 4-8: آزمون دوجمله ای برای بودجه ریزی عملیاتی.. 110

جدول 4-9: آزمون همبستگی پیرسون برای  رابطه بین بودجهریزی عملیاتی و عوامل محیطی.. 111

جدول 4-10: شاخص کفایت مدل رابطه بودجهریزی عملیاتی و عوامل محیطی.. 112

جدول 4-11: آزمون F جهت معنادار بودن واریانس…. 112

جدول 4-12: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی بودجه ریزی عملیاتی و عوامل محیطی.. 114

جدول 4-13: آزمون همبستگی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و عوامل فنی.. 114

جدول 4-14: شاخص کفایت مدل رابطه  میان بودجه ریزی عملیاتی و عوامل فنی.. 115

جدول 4-15: آزمون F جهت معنادار بودن واریانس…. 115

جدول 4-16: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی بودجه ریزی عملیاتی و عوامل فنی.. 116

جدول 4-17: آزمون همبستگی پیرسون برای بودجه ریزی عملیاتی و عوامل انسانی.. 117

جدول 4-18: شاخص کفایت مدل رابطه بودجه ریزی عملیاتی و عوامل انسانی.. 118

جدول 4-19: آزمون F جهت معنادار بودن واریانس…. 118

جدول 4-20: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی بودجه ریزی عملیاتی و عوامل انسانی.. 120

جدول 4-21: آزمون هم خطی در رگرسیون.. 121

جدول 4-22: آزمون هم خطی.. 121

جدول: 4-23: متغیر های ورودی و خروجی با بهره گرفتن از رگرسیون گام به گام. 122

جدول4-24: شاخص های کفایت مدل رگرسیونی گام به گام. 123

جدول4-25: آزمون F برای معناداری رگرسیون.. 123

جدول4-26:  معناداری ضرایب رگرسیون.. 123

 

 

فهرست شکل ها

شکل 1-1: مدل تحقیق.. 9

شکل 3-1: نردبان انتزاع تحقیق.. 84

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 3-1: نمودار کتل مربوط به ابعاد بودجه ریزی عملیاتی 95

نمودار 3-2: نمودار اجزای چرخش یافته بودجه ریزی عملیاتی 96

نمودار 4-2: توزیع درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان.. 106

نمودار 4-1: توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.. 105

نمودار 4-3: فراوانی سابقه کار 107

نمودار 4-4: توزیع فراوانی محل خدمت… 108

نمودار 4-5: توزیع فراوانی تحصیلات.. 109

نمودار 4- 6 (الف): نرمال بودن باقیماندهها 113

نمودار 4- 6 (ب): نرمال بودن باقیماندهها 113

نمودار 4- 7 (الف): نرمال بودن باقیمانده ها 116

نمودار 4- 7 (الف): نرمال بودن باقیمانده ها 116

نمودار 4- 8 (الف): نرمال بودن باقیمانده ها 118

نمودار 4- 8 (الف): نرمال بودن باقیمانده ها 119

نمودار4-9:  نمودار الف: نرمال بودن باقی مانده ها 124

 

 

 

چکیده:

بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخصهای عملکرد و تخصیص منابع است بنابراین حول دو نکته “” ارتباط بودجه با نتیجه و ارتباط شاخص عملکرد و ارزیابی می چرخد. تحقیق حاضر به بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی می پردازد و به صورت موردی بودجه در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران را در نظر گرفته است. تلاش بر این است تا مهم ترین شاخص هایی که مربوط به مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی می باشند را مورد بررسی قرار داده و همچنین راهکارهایی نیز در این خصوص ارائه گردد. این موانع، با توجه به مطالعه ادبیاتی صورت گرفته و همچنین نظر متخصصان و کارشناسان در امر بودجه ریزی، تحت «عوامل مدیریتی» عنوان شده است که این عوامل به سه دسته عوامل محیطی، فنی و انسانی طبقه بندی گردیده و به وسیله چندین شاخص، سنجیده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش انجام تحقیق از نوع پیمایشی می باشد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه هایی بین یک جامعه آماری از صاحب نظران و استادان دانشگاه ها و نیز مدیران و کارشناسان مرتبط با بودجه ریزی، جمع آوری گردید.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که موانع و مشکلات استقرار و پیاده سازی سیستم بودجه بندی  عملیاتی در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران ، ناشی از عوامل مدیریتی می باشند. در حقیقت مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی از نظر پاسخ دهندگان در جامعه آماری به ترتیب شامل عوامل: 1- فنی 2- محیطی 3- انسانی می باشند که با عوامل مدیریتی مرتبط هستند. نتایج  رتبه بندی متغیر ها نیز نشان می دهد که متغیرها دارای تفاوت معنی داری با هم هستند. بر این اساس عوامل محیطی دارای بیشترین رتبه و عوامل فنی دارای کمترین امتیاز است. عوامل انسانی در رتبه دوم قرار دارند. از این رو پیشنهاد میشود که در پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی، این موانع شناسایی و نسبت به برطرف نمودن آن ها اقدام گردد.

کلمات کلیدی: بودجه ریزی عملیاتی، عوامل مدیریتی، عوامل: فنی، عوامل محیطی، عوامل انسانی

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام میدهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می نماید.

با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشند. این امر موجب توجه دولت ها به اقتصادی بودن، کارآیی و اثربخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد. مواجهه با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روش­ها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت مالی دولتی افزود یعنی سیستم بودجه ریزی عملیاتی و برنامه­ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت های دولتی مطرح ساخت. ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول، تأکید روی اهداف، نتایج و منابع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها و یافتن پاسخ به این سؤال بود که درآمد ها به چه منظور خرج میشود (United Nations 1982).

از ضرورت های اصلاح ساختار اقتصادی بخش بهداشت و درمان، اصلاح روش های بودجه ریزی و توزیع منابع آن می باشد. از آنجائیکه اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هر سازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم سازد، استفاده از روش بودجه بندی عملیاتی گام مؤثری در افزایش کارآیی و اثر بخشی اعتبارات خواهد بود. با توجه به حرکت رو به رشد اصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی و از جمله بخش بهداشت و درمان، اصلاح روند بودجه ریزی با تکیه بر هماهنگی های فرابخشی و درون بخشی از جمله اهداف دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه به شمار می­رود و این امر تنها در سایه تعامل و ایجاد زبان مشترک برنامه ریزی و بودجه بندی در فرآیند تدوین بودجه میسر خواهد گردید. در این مجال برآنیم که به ضرورت ها و مفاهیم مرتبط با بودجه عملیاتی پرداخته، بستر همفکری و همکاری واحدهای زیرمجموعه بخش سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران را در دستیابی به یک روش مناسب توزیع اعتبار فراهم نماییم.

 

 

پایان نامه رتبه بندی موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی

1-2- بیان مسأله تحقیق

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

مطالعات زیادی در مورد بودجه و بودجه ریزی عملیاتی انجام شده است ،‌ با توجه به اینکه بودجه ریزی عملیاتی در کشور انجام شده است ولی همانند کشورهای مشابه به موفقیت های آنها میسر نشده است . البته باید این مسئله ذکر شود که تنها مطالب این پژوهش کافی نمی باشد بلکه باید در جزئیات آن تحقیقات لازم انجام شود . به دلیل پیچیدگی و گستردگی این نظام بودجه ریزی، عوامل بسیاری بر اثربخشی نظام بودجه ریزی عملیاتی تأثیر می گذارند. بودجه ریزی عملیاتی یکی از راه های تقویت مسئولیت پاسخگویی است. برای پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در ایران ابتدا لازم است تعریف جامعی از آن مطرح شود و کلیه­ی دست اندرکاران مربوط تحت آموزش های لازم قرار گیرند و هدف از این تغییر نیز برای آنها روشن شود. هدف از بودجه عملیاتی پیش بینی اطلاعات مربوط به دستگاه های اجرائی ، فصول ، برنامه ها و فعالیتها، همراه با نتایج آن است. مهمترین مزیتهای روش بودجه ریزی عملیاتی نسبت به روش های دیگر بودجه ریزی، افزایش شفافیت و اثربخشی بودجه و تأثیر آن در بهبود عملکرد سازمان 

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، یک بازدید ، بدون دیدگاه

پایان نامه رتبه­ بندی عوامل کمی و کیفی تاثیرگذار بر سهم بازار بانک

۰

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                                صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………..16

1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………..18

1-4- سوال­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..19

1-5- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………19

1-6- فرضیه­ های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..20

1-7- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..20

1-8- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..22

1-9- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..23

1-9-1- قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..23

1-9-2- قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..23

1-9-3- قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….23

1-10- تعریف عملیاتی واژه­ها…………………………………………………………………………………………………………..23

1-10-1- اندازه بانک……………………………………………………………………………………………………………………….23

1-10-2- کنترل هزینه­ها…………………………………………………………………………………………………………………..24

1-10-3-ساختار سپرده­ها…………………………………………………………………………………………………………………24

1-10-4- بهره وری کارکنان……………………………………………………………………………………………………………..24

1-10-5- اهرم مالی…………………………………………………………………………………………………………………………25

1-10-6- توسعه درآمدهای کارمزد……………………………………………………………………………………………………25

1-10-7- رشد………………………………………………………………………………………………………………………………..25

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..28

2-2- سهم بازار………………………………………………………………………………………………………………………………29

2-3-عوامل موثر بر سهم بازار بانک­ها………………………………………………………………………………. ………………30

2-4- عوامل کیفی……………………………………………………………………………………………………………………………31

2-4-1- رفتار کارکنان………………………………………………………………………………………………………………………31

2-4-2- شایستگی و مهارت کارکنان………………………………………………………………………………………………….42

2-4-3- نوآوری در خدمات بانکی…………………………………………………………………………………………………….43

2-4-4- سود و تسهیلات…………………………………………………………………………………………………………………46

2-4-5- نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات…………………………………………………………………………………………..49

2-4-6- امکانات فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………….52

2-4-7- قابلیت اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………..53

2-4-8- تنوع در خدمات………………………………………………………………………………………………………………….54

2-4-9- سهولت در خدمات……………………………………………………………………………………………………………..55

2-4-10- رضایتمندی مشتریان………………………………………………………………………………………………………….58

2-5-عوامل کمی……………………………………………………………………………………………………………………………..61

2-5-1- نسبت­های سودآوری……………………………………………………………………………………………………………61

2-5-2- نسبت­های فعالیت……………………………………………………………………………………………………………….70

2-5-3-نسبت­های کارایی…………………………………………………………………………………………………………………77

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….84

3-2-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………85

3-3- جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..85

3-4- نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………….86

3-5- روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………87

3-6- روایی و پایایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………88

3-7- روش تجزیه و تحلیل نتایج………………………………………………………………………………………………………90

3-7-1- تجزیه و تحلیل توصیفی……………………………………………………………………………………………………….90

3-7-2- تحلیل استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………..91

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..93

4-2-توصیف داده­ها…………………………………………………………………………………………………………………………94

4-3- آزمون میانگین یک جامعه………………………………………………………………………………………………………115

4-4- آزمون t جهت شناسایی عوامل کیفی اثر گذار بر سهم بازار بانک…………………………………………………116

4-5- آزمون میانگین یک جامعه………………………………………………………………………………………………………120

4-6- آزمون  tجهت شناسایی عوامل کمی اثر گذار بر سهم بازار بانک…………………………………………………120

4-7- رتبه بندی عوامل کیفی اثر گذار بر سهم بازار بانک……………………………………………………………………122

4-8- رتبه بندی عوامل کمی اثر گذار بر سهم بازار بانک……………………………………………………………………124

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..126

5-2- نتایج و یافته­ های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………126

5-2-1- شناسایی عوامل کیفی…………………………………………………………………………………………………………126

5-2-2- شناسایی عوامل کمی…………………………………………………………………………………………………………128

5-2-3- رتبه بندی عوامل کیفی و کمی اثر گذار بر سهم بازرا بانک صادرات………………………………………..128

5-2-4- نمونه ای از نتایج مطالعات پیشین………………………………………………………………………………………..129

5-3- بحث و نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………..130

5-4- محدودیت­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………131

5-5- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………..131

5-5-1- توصیه ای برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………………131

5-5-2- پیشنهادهای اجرایی……………………………………………………………………………………………………………132

منابع و مأخذ

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….138

فهرست منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………………142

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                صفحه

جدول 3-1- ضریب آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-2-1- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال1……………………………………………………………………………………………………………94

4-2-2- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال2……………………………………………………………………………………………………………95

4-2-3- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال3……………………………………………………………………………………………………………95

4-2-4- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال4……………………………………………………………………………………………………………95

4-2-5- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال5……………………………………………………………………………………………………………96

4-2-6- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال6……………………………………………………………………………………………………………96

4-2-7- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال7……………………………………………………………………………………………………………96

4-2-8- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال8……………………………………………………………………………………………………………97

4-2-9- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال9……………………………………………………………………………………………………………97

4-2-10- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال10………………………………………………………………………………………………………..97

4-2-11- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال11………………………………………………………………………………………………………..98

4-2-12- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال12………………………………………………………………………………………………………..98

4-2-13- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال13………………………………………………………………………………………………………..98

4-2-14- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال14………………………………………………………………………………………………………..99

4-2-15- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال15………………………………………………………………………………………………………..99

4-2-16- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال16………………………………………………………………………………………………………..99

4-2-17- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال17……………………………………………………………………………………………………..100

4-2-18- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال18……………………………………………………………………………………………………..100

4-2-19- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال19……………………………………………………………………………………………………..100

4-2-20- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال20……………………………………………………………………………………………………..101

4-2-21- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال21…………………………………………………………………………………………………….101

4-2-22- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال22……………………………………………………………………………………………………..101

4-2-23- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال23……………………………………………………………………………………………………..102

4-2-24- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال24…………………………………………………………………………………………………….102

4-2-25- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال25……………………………………………………………………………………………………..102

4-2-26- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال26……………………………………………………………………………………………………..103

4-2-27- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال27……………………………………………………………………………………………………..103

4-2-28- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال28……………………………………………………………………………………………………..103

4-2-29- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال29……………………………………………………………………………………………………..104

4-2-30- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال30……………………………………………………………………………………………………..104

4-2-31- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال31……………………………………………………………………………………………………..104

4-2-32- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال32…………………………………………………………………………………………………….105

4-2-33- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال33……………………………………………………………………………………………………..105

4-2-34- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال34……………………………………………………………………………………………………..105

4-2-35- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال35……………………………………………………………………………………………………..106

4-2-36- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال36……………………………………………………………………………………………………..106

4-2-37- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال37……………………………………………………………………………………………………..106

4-2-38- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال38……………………………………………………………………………………………………..107

4-2-39- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال39……………………………………………………………………………………………………..107

4-2-40- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال40……………………………………………………………………………………………………..107

4-2-41- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال41……………………………………………………………………………………………………..108

4-2-42- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال42……………………………………………………………………………………………………..108

4-2-43- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال43……………………………………………………………………………………………………..108

4-2-44- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال44……………………………………………………………………………………………………..109

4-2- 45 جدول میانگین و انحراف معیار پاسخ سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………..111

4-2-46 جدول میانگین و انحراف معیار متغیرهای مستقل کیفی…………………………………………………………………………………….114

4-2- 47 جدول میانگین و انحراف معیار متغیر­های کمی………………………………………………………………………………………………114

4-3-جدول انحراف معیار و خطای معیار میانگین متغیرهای کیفی آزمون t……………………………………………………………………..116

4-4- جدول آماره t و مقادیر معنی داری متغیرهای کیفی آزمون t………………………………………………………………………………….117

4-5-جدول انحراف معیار و خطای معیار میانگین متغیرهای کیفی آزمون t……………………………………………………………………..121

4-6- جدول آماره t  و مقادیر معنی داری متغیرهای کیفی آزمون t………………………………………………………………………………..121

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                صفحه

نمودار 1-1- عوامل کیفی و کمی اثر گذار بر سهم بازار بانک………………………………………………………………………………………….22

نمودار 2-1 ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ……………………………………………………………………………………………………………….56

نمودار 2-2 تغییرات پیوسته در ارائه خدمات و نوآوری………………………………………………………………………………………………. 57

 

 

چکیده

توسعه اقتصادی یک کشور منجر به بهبود جایگاه آن کشور در زمینه ­های مالی و اقتصادی در جهان میگردد. یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی، وجود نظام بانکی کارآمد است. یک نظام بانکی سودآور و قوی بهتر می ­تواند در مقابل تکانه­های منفی بازار مقاومت کند و به نظام مالی یک اقتصاد، ثبات بخشد. از این رو دستیابی به یک نظام بانکداری سود آور و قوی زمانی حاصل می گردد که بانک ها دارای سهم بازار حداکثری باشند. سهم بازار به معنی بخش مهمی از کل بازار است که سازمان آن را به خود اختصاص داده و برنامه ­های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تنظیم می­نماید. از آنجا که یکی از مهم ترین اهداف بانک­ها در نظام بانکداری ایران کسب سهم بازار حداکثری می­باشد و ارتقاء سهم بازار بانک ها منجر به کسب موفقیت، فرصت­های رشد و افزایش قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود و بقای سازمان می گردد. پژوهش حاضر با عنوان” شناسایی و رتبه بندی عوامل کمی و کیفی تاثیر گذار بر سهم بازار بانک صادرات شهر اصفهان” به انجام رسیده است. از تعداد 1050 نفر کارمند بانک صادرات شهر اصفهان با بهره گرفتن از فرمول کوکران، تعداد 281 نفر از شعب مختلف به طور تصادفی انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ­ها پس از پردازش اطلاعات به کمک نرم افزار SPSS ، از روشt  مستقل و آزمون فریدمن رتبه بندی صورت پذیرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­ها حاکی از این بود که بین عوامل کیفی نظیر رفتار کارکنان، رضایتمندی مشتریان، شایستگی و مهارت کارکنان، سود و تسهیلات، نوآوری در خدمات بانکی، احساس امنیت، نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات بانکی، امکانات فیزیکی بانک و سهم بازار بانک صادرات شهر اصفهان از نظر آماری ارتباط معنی­دار وجود دارد و رتبه بندی آنها از نظر اهمیت اثر گذاری بر سهم بازار بانک صادرات به ترتیب نوشته شده در بالا است (از بیشتر به کمتر). بین عوامل کمی نظیر  نسبت های سودآوری، نسبت­های فعالیت، نسبت­های کارایی و سهم بازار بانک صادرات شهر اصفهان نیز از نظر آماری ارتباط معنی­دار وجود دارد و رتبه بندی آنها از نظر اهمیت اثر گذاری بر سهم بازار بانک صادرات به ترتیب بالا نوشته شده است( از بیشتر به کمتر).

واژگان کلیدی: سهم بازار بانک صادرات، عوامل کیفی، عوامل کمی.

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1-1- مقدمه:

توسعه اقتصادی یک کشور منجر به بهبود جایگاه آن کشور در زمینه ­های مالی و اقتصادی در جهان می­گردد. یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی، وجود نظام بانکی کارآمد است. بانک­ها نبض فعالیت­های مالی هستند و وضعیت حاکم بر آن­ها می ­تواند تاثیر مهمی بر سایر بخش­های اقتصادی یک جامعه داشته باشد. بانکها با سازماندهی و هدایت دریافت­ها و پرداخت­ها امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده موجب گسترش بازارها، رشد و شکوفایی اقتصادی می­گردند. این موضوع به ویژه برای ایران که در آن بازاری برای بدهی وجود ندارد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، و به عنوان تنها فراهم کننده وجوه عمل می­ کنند و پایداری آنها مهم ترین چالش نظام مالی کشور است(برگر، 2008، ص46). بنابراین، یک نظام بانکی سودآور و قوی بهتر می ­تواند در مقابل تکانه­های منفی بازار مقاومت کند و به نظام مالی یک اقتصاد، ثبات بخشد (آتاناسگلو، 2008 ، ص 121). از این رو دستیابی به یک نظام بانکداری سود آور و قوی زمانی حاصل می گردد که بانک ها دارای سهم بازار حداکثری باشند. سهم بازار به معنی بخش مهمی از کل بازار است که سازمان آن را به خود اختصاص داده و برنامه ­های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تنظیم می­نماید.

بنابراین توجه به تحقیقات در زمینه ارتقاء سهم بازار بانک ها از آنجا ناشی می­شود که نقش سهم بازار در کسب موفقیت یا شکست، فرصت­های رشد و قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود حداکثری و بقای سازمان به اثبات رسیده است.

 

 • بیان مسئله

هدف اصلی مدیریت بانکی مشابه هر کسب و کار دیگری دستیابی به سود است همانطور که الزام اساسی در تمام فعالیت­های انتفاعی، سود آوری می­باشد(برگر، 2008، ص4696). بنابراین از مهم ترین اهداف بانک­ها در نظام بانکداری ایران کسب سهم بازار حداکثری می­باشد. سهم بازار به معنی بخشی از کل بازار است که سازمان آن را به خود اختصاص داده و برنامه ­های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تنظیم می­نماید. این سهم شامل سهم از منابع پولی و توان در جذب منابع پولی بیشتر و نیز سهم از درآمدها و خدمات بانکی قابل ارائه و تحصیل در صنعت بانکداری می­باشد(ابراهیمی، 1386). به اعتقاد بسیاری، ایجاد و حفظ سهم بازار تنها فلسفه شکل­ گیری نام­های تجاری بوده و نام تجاری قدرتمند مترادف با سود کلان است. اهمیت ارتقاء سهم بازار از آنجا ناشی می­شود که نقش سهم بازار در سنجش موفقیت یا شکست بنگاه، فرصت­های رشد و قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود و بقای سازمان به اثبات رسیده است.

مطالعه تغییرات سهم بازار دارای دو مزیت است. اول اینکه سهم بازار همبستگی بالایی با سودآوری بانک سرمایه­گذار دارد (اکلس، 1988) و شناسایی اهمیت نسبی عوامل کمی بر توضیح تغییرات سهم بازار از نظر عملی معنی­دار است. ثانیا سهم بازار در مطبوعات علمی به عنوان  نماینده اعتبار بانک سرمایه گذاری کننده مطرح می­شود(دنبار، 1998، ص60 و مگینسون ،1991، ص 879) بنابراین بررسی سهم بازار بانک ها دارای اهمیت بسزایی می باشد.

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

با توجه به تغییرات شدید و سریع بازار، امروزه دیگر ارائه کالا و خدمات با هر کیفیتی مورد قبول نیست بنابراین باید عوامل کیفی موثر بر سهم بازار بانک­ها مورد توجه قرار گیرد. از جمله این عوامل کیفی اثر گذار می­توان به رفتار کارکنان، شایستگی و مهارت کارکنان، نوآوری در خدمات بانکی، سود و تسهیلات، نحوه پاسخگویی(حسینی، 1389، ص89) و ارائه خدمات بانکی با کیفیت(لین، 2007، ص364)، امکانات فیزیکی بانک(رنجبریان، 1388، ص 88)، احساس امنیت و خدمات ATM (موخلیس، 2009، ص 18)، رضایت­مندی مشتریان( وانگ، 2003) اشاره کرد. علاوه بر عوامل کیفی اثر گذار بر سهم بازار بانک­ها، عوامل کمی نیز در ارتقاء این سهم قابل ملاحظه بوده و باید به آنها توجه کرد. عوامل کمی نتیجه عملکرد مالی ثبت شده است و وابسته به نظرات مشتریان یا کارکنان نیست. این عوامل نسبت­های کلیدی عملکردی نظام بانکی است که عبارتند از: نسبت­های سودآوری شامل بازده دارایی، بازده سرمایه، نسبت­های فعالیت شامل نقدینگی، نسبت مالکانه، مصارف عملیاتی، نسبت مصارف غیر عملیاتی، نسبت هزینه عملیاتی و نسبت­های کارایی شامل نسبت کارایی بانک و معیار کارایی کارکنان(سینایی، 1389، ص31)، اندازه بانک، کنترل هزینه­ها، ساختار سپرده­ها، بهره­وری کارکنان، اهرم مالی، توسعه درآمدهای کارمزد (پتر، 2002، ص 166).

 

 

پایان نامه رتبه­ بندی عوامل کمی و کیفی تاثیرگذار بر سهم بازار بانک

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه

پایان نامه عوامل موثر بر سبک پردازش دانش در واحد های کاری

۰

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق. 1

1 – 1. مقدمه. 2

1-2. بیان مسأله. 2

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 3

 1. اهداف تحقیق. 4

1-5. سؤال های پژوهش… 5

1-6. فرضیات تحقیق. 5

1-7. تعاریف متغیرها و واژههای کلیدی.. 6

1-7-1.تعاریف نظری.. 6

استراتژی دانش : 6

کارکردهای مدیریت دانش… 6

1-7-2.تعریف عملیاتی.. 7

1-8. قلمرو تحقیق: 7

1-9 .مدل تحقیق: 8

‫ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ادبیات و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ… 9

2-1 .مقدمه. 10

2-2. دانش سازمانی.. 11

2-3. ویژگی های دانش سازمانی.. 12

2-4. هرم دانش… 13

تبدیل دانش… 14

2-5. تاریخچه مدیریت دانش… 15

2-6. تعاریف مدیریت دانش… 16

ابعاد مدیریت دانش… 21

2-7. عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش… 23

2-8. کارکردهای مدیریت دانش… 24

 1. ارتباط بهینه با مشتری.. 24
 2. یادگیری سازمانی.. 25
 3. اعتلای فرهنگ سازمانی.. 27
 4. رهبری سازمانی و تصمیم‏گیری هوشمندانه. 28
 5. راهبرد بازطراحی فرایندهای سازمانی.. 29
 6. خلّاقیت.. 30
 7. توجه به دانش افراد و نخبگان. 31
 8. تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح.. 32
 9. تولید دانش جدید. 33

2-9. نقش مدیریت دانش درسازمان ها 34

2-10. مراحل ایجاد دانش… 36

شناسایی دانش… 37

اکتساب دانش… 40

2-11. توسعه دانش… 43

2-12. مدیریت دانش وفرهنگ سازمانی.. 44

2-13. فرهنگ های سازمانی تسهیل کننده مدیریت دانش… 45

2-14. مدیریت دانش و فناوری اطلاعات.. 47

2-15. مدیریت دانش و منابع انسانی.. 48

2-16. کارکردهای مدیریت دانش… 50

“سبک کدگذاری”. 50

“سبک شخصی سازی”. 51

2-17. عوامل سازمانی مؤثر بر سبک های پردازش دانش… 53

2-18. مفهوم فرهنگ سازمانی.. 55

2-19. عوامل و اجزای فرهنگ سازمانی.. 56

2-20. ویژگی های فرهنگ سازمانی.. 59

2-21. فرهنگ سازمانی.. 61

2-22. فناوری اطلاعات.. 62

2-23. تأثیر فناوری اطلاعات در مدیریت دانش… 63

2-24. پیشینه پژوهش: 64

فصل سوم روششناسی تحقیق. 74

3-1. مقدمه. 75

3-2. روش تحقیق. 75

3-3. جامعه آماری.. 76

3-4. نمونه آماری.. 77

3-5 . ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات.. 78

3-5-1. منابع داده ها 78

3-5-2. ابزار گردآوری داده ها 78

مولفه های پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق. 79

3-6. روایی و پایایی.. 80

3-6-1.  بررسی روایی پرسشنامه. 80

3-6-2.  بررسی پایایی پرسشنامه. 80

3-6-3. آلفای کرونباخ. 80

3-7 . روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات.. 82

3-8. خلاصه فصل. 82

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 83

1-4-مقدمه. 84

2-4-آمار جمعیت شناختی.. 85

1-2-4-جنسیت.. 85

2-2-4-سطح تحصیلات.. 87

3-2-4- میزان آشنایی باکامپیوتر. 89

4-2-4- سن.. 91

5-2-4- سابقه خدمت.. 93

6-2-4- سمت.. 95

3-4-آمار استنباطی.. 96

1-3-4-بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق. 96

2-3-4-بررسی نرمال بودن متغیر ها 99

3-3-4-بررسی فرضیات تحقیق. 100

* تنوع وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. 100

* تنوع وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک استراتژی شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. 101

* تحلیل پذیری وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کد گذاری تأثیر معناداری دارد. 103

* تحلیل پذیری وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. 104

* وابستگی وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کد گذاری تأثیر معناداری دارد. 105

* وابستگی وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. 107

* انسجام در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. 109

* انسجام در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. 111

* استقلال درواحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. 113

* استقلال در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. 114

* فناوری اطلاعات در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. 116

* فناوری اطلاعات در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. 117

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد. 119

1-5- مقدمه. 120

2-5- مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن. 120

3-5- تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق. 121

* تنوع وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. 121

* تنوع وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک استراتژی شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. 121

* تحلیل پذیری وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کد گذاری تأثیر معناداری دارد. 122

* تحلیل پذیری وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. 122

*وابستگی وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کد گذاری تأثیر معناداری دارد. 122

* وابستگی وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. 123

*انسجام در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. 123

* انسجام در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. 123

* استقلال درواحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. 124

* استقلال در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. 124

*فناوری اطلاعات در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. 124

* فناوری اطلاعات در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. 125

4-5- پیشنهادات تحقیق. 125

5-5-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 125

با توجه به نتایج تحقیق و مطالعات انجام شده پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه می گردد. 125

بررسی مدل مذکور در صنعت دیگر. 125

بررسی دیگر عوامل موثر بر سبک استراتژی.. 125

بررسی نقش متغیر میانجی چابکی سازمانی.. 125

6-5- محدودیت های تحقیق. 125

محدودیت اصلی در این تحقیق عدم همکاری برخی پاسخگویان از محدودیت های تحقیق می باشد. 125

منابع: 126

پیوست.. 131

 

فهرست اشکال

شکل 1-1. مدل پژوهش. منبع:  سونگ، 2008. 8

شکل 2-1. (هرم دانش، رادینگ،1386 ) 13

شکل2-2. جنبه‌های مدیریت دانش، جعفری،1381. 22

شکل 1-4- میزان فراوانی جنسیت پاسخگویان. 86

شکل 2-4- میزان فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. 88

شکل 3-4- میزان فراوانی آشنایی باکامپیوتر. 90

شکل 4-4- میزان فراوانی سن.. 92

شکل 5-4- میزان فراوانی سابقه خدمت.. 94

شکل 6-4- میزان فراوانی سمت.. 96

شکل7-4 شاخص های مرکزی متغیرهای تحقیق. 98

6-5- محدودیت های تحقیق. 125

 

فهرست جداول

جدول 2-5.(خلاصه ای از مطالعات پیشینه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق) 70

جدول 1-4- میزان فراوانی جنسیت پاسخگویان. 85

جدول 2-4- میزان فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. 87

جدول 3-4- میزان فراوانی آشنایی باکامپیوتر. 89

جدول 4-4- میزان فراوانی سن.. 91

جدول 5-4- میزان فراوانی سابقه خدمت.. 93

جدول 6-4- میزان فراوانی سمت.. 95

جدول 7-4 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای تحقیق. 97

جدول8-4- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. 99

جدول 9-4- آزمون رگرسیون فرضیه اول. 100

جدول 10-4- آزمون رگرسیون فرضیه دوم. 102

جدول 11-4- آزمون رگرسیون فرضیه سوم. 103

جدول 12-4- آزمون رگرسیون فرضیه چهارم. 104

جدول 13-4- آزمون رگرسیون فرضیه پنجم. 105

جدول 14-4- آزمون رگرسیون فرضیه ششم. 107

جدول 15-4- آزمون رگرسیون فرضیه هفتم. 109

جدول 16-4- آزمون رگرسیون فرضیه هشتم. 111

جدول 17-4- آزمون رگرسیون فرضیه نهم. 113

جدول 18-4- آزمون رگرسیون فرضیه دهم. 114

جدول 19-4- آزمون رگرسیون فرضیه یازدهم. 116

جدول 20-4- آزمون رگرسیون فرضیه دوازدهم. 117

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1 – 1. مقدمه

در فصل اول این تحقیق کلیات تحقیق تشریح می گردد. در ابتدا تاریخچه مطالعاتی موضوع پژوهش به طور مختصر بیان می شود، و سپس مطالبی در خصوص بیان کلی مسئله و اهمیت آن آورده شده است. در ادامه، فرضیه های تحقیق، اهداف و قلمرو تحقیق معرفی شده و در پایان برخی از اصطلاحات کاربردی در این پژوهش تعریف می شوند.

پایان نامه عوامل موثر بر سبک پردازش دانش در واحد های کاری

 

 

1-2. بیان مسأله

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

درسال های اخیر توجه زیادی به استفاده از استراتژی های مؤثر دانش برای حمایت از فرایندهای مدیریت دانش در سطح سازمانی شده است؛ درحالی که توجه ناچیزی به انتخاب و اجرای چنین استراتژی هایی در سطح واحدهای سازمانی که نقش تعیین کننده و حیاتی را در فرایند مدیریت دانش (کسب، خلق، انتقال و به کارگیری دانش) ایفا می کنند، شده است. همچنین از آنجا که واحدهای سازمانی در نوع و ماهیت وظایف، فرهنگ حاکم بر فضای آنها و همچنین تکنولوژی مورداستفاده در آنها با همدیگر متفاوتند، طبیعی است که شیوه پردازش دانش آنها متفاوت است و باید با نوع فعالیت و ساختارشان هماهنگ باشد. بیشتر شرکت ها و سازمان ها بدون توجه به این مسئله که واحدهای مختلف کاری با توجه به نوع و ماهیت وظیفه ای که دارند نیازمند سبک ویژه ای برای پردازش دانش خود هستند، صرفاً یک سبک و استراتژی کلی را در همه واحدهای کاری خود به کار می گیرند که این مسئله منجربه بروز مشکلات و ضررهای جبران ناپذیری برای

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه

پایان نامه عوامل موثر بر تمایل یا عدم تمایل به برون سپاری در شرکت

۰

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول : مقدمه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 3

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 4
 • موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 5
 • بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………… 5
 • هدف از تحقیق و علت انتخاب موضوع ……………………………………………………………………….6
 • ضرورت و اهمیت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………..7
 • سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….8
 • فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………8
 • قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..9
 • مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..10
 • روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 10
 • تعریف واژه های تحقیق…………………………………………..………….10

 

فصل دوم : پیشینه تحقیق یا ادبیات پژوهش………………….………………………….13

 • مقدمه…………………………………………………………………..14
 • پیشینه تحقیق……………………………………………….……………. 15

برون سپاری از دیدگاه آماری ……………………………………………………………………………………17

برون سپاری در خارج از کشور : تا چه اندازه تهدید جدی می باشد ؟ …………………………..18

برون سپاری در بازار متغیر………………………………………………………………19

استراتژی برون سپاری در بخش خدمات…………………………………………………… 20

عایدات ناشی از برون سپاری…………………………………………………………… 23

تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با مسئله تحقیق……………………………………………… 24

رابطه برون سپاری با بازاریابی…………………………………………………………25

محدوده و سطح تجزیه و تحلیل………………………………………………………… 27

ps4 در مقابل ps 7       …………………………………………………………………..28

سطوح فعالیتهای خدماتی : اصلی، جانبی و سازگاری…………………………………………………………30

جداسازی نیروی فروش ، سیستم توزیع و کارخانه…………………………………………… 32

مقایسه واحدهای برین و واحدهای پسین………………………………………………………………………..32

چه خدماتی برون سپاری می شوند؟ تصمیم ساخت یا خرید…………………………………… 34

 • موضوعات مرتبط  با  تحقیق ………………………………………………………………………….36

انواع دسته بندی شرکتهای خدماتی……………………………………………………….. 52

تعمیم پذیری در صنایع خدماتی مختلف ……………………………………………………… 53

ماتریس دسته بندی شرکتهای خدماتی Schimenner 1986 ………………………………………………… 54

طبقه بندی انواع فعالیتهای خدماتی در داخل یک شرکت خدماتی خاص……………………………56

فصل سوم : روش تحقیق ……….. …………………………………………………….………58

3-1-  مقدمه ….…………………..…………………………………..……………….    59

3-2-  فرآیند و روش تحقیق……………………………………………..……………… 59

روش جمع آوری اطلاعات……………………………………….……………………. 60

جامعه و نمونه آماری تحقیق…………………………….……………………………… 60

توصیف ابزار پژوهش…………………………….…………………………………… 62

انتخاب روش آماری جهت چهارچوب تصمیم گیری برون سپاری……………………….……… 64

مدل حاصل از بررسی عوامل مؤثر در برون سپاری خدمات عمومی……………………………….. 66

مدل حاصل از بررسی عوامل مؤثر در برون سپاری خدمات طرحهای توسعه…………………….…. 68

روش های استفاده از ماتریس تصمیم گیری برون سپاری…………………………………………71

تصمیم گیری برون سپاری بر اساس منطق فازی………………………………………………75

فصل چهارم یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها………………………………………………….80

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..81

آزمون زیر مدل 1……………………………………………………….…………….…………81

بررسی تأثیر متغیرای مستقل بر متغیر وابسته در بخش خدمات عمومی ………………….…………82

آزمون زیر مدل 2(a)…………………………………………………………………………………………….85

آزمون زیر مدل 2(b)……………………………………………………………………………………………..89

آزمون زیر مدل 2(c)………………………………………………………………………………………………….92

مدل نهایی برون سپاری خدمات عمومی در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان……………… 95

مدل حاصل از بررسی عوامل مؤثر در برون سپاری خدمات طرحهای توسعه……………………… 96

آزمون زیر مدل 1………………………………………………..…………………….. 96

آزمون زیر مدل 2(a) ………………………………..………………………………….99

بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در بخش خدمات طرحهای توسعه…………….………99

آزمون زیر مدل ……………………………………………………………….2(b)102

آزمون زیر مدل 2(c)………………………….. …………………………………………….105

مدل نهایی outsourcing  در بخش خدمات طرحهای توسعه در شرکت صنعتی معدنی گل گهر…….109

نتایج حاصل از تحلیل آماری…………………………………………….………………………110

نتایج آماری فرضیه ها در بخش خدمات عمومی…………………………………..……………110

نتایج آماری فرضیه های در بخش خدمات طرحهای توسعه…………………………………. 112

فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها……………………………………..……………115

نتایج آزمون بخش خدمات عمومی……………………………………….……………… 116

نتایج آزمون بخش خدمات مهندسی طرحهای توسعه…………………….…………………… 119

کاربردهای مدیریتی…………………………….………………………………………. 123

نتایج مشخصه خدمت……………………………………………………..………………………124

نتایج مشخصه های بازار……………………………………………………..…………………126

نتایج مشخصه های شرکت…………………………………………..…………….…. 126

مشکلات و محدودیتهای تحقیق………………………………………………….………………………128

پیشنهادات به محققان…………………………………………………………………… 128

پرسشنامه………………………..………………………………………………….. 131

 

 

فهرست جداول …………………………………………………………………………………………132

جدول شماره (1)………………………………………………………………………………………………………….. 133

جدول شماره (2) ……………………………………………………………………………………………. 134

جدول شماره (3) …………………………………………………………………………………………………………………….. 135

جدول شماره (4) ……………………………………………………………………………………………………………………… 136

جدول شماره (5) ………………………………………………………………………………………………………….. 137

جدول شماره (6) …………………………………………………………………………………………………………. 138

جدول شماره (7) …………………………………………………………………………………………………………….. 139

جدول شماره (8) …………………………………………………………………………………………………………….. 140

جداول مربوط به محاسبات آماری برون سپاری خدمات عمومی …………………………………………………141

جداول مربوط به محاسبات آماری برون سپاری خدمات توسعه و فولاد ……………………………………….. 158

ضمایم ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 165

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………. 212

 

 

چکیده

اهمیت این مطالعه در ارتباط با دغدغه فکری کلیه مدیران شرکتهای خدماتی یا تولیدی می باشد که به شکلی، برون سپاری را بکار گرفته اند یا در آینده نزدیک آنرا بکار خواهند گرفت. مدیران مشتاقانه چشم براه دیدگاه های جدید در این زمینه هستند.

شرکتی که تصمیم می گیرد تعدادی از فعالیتهای خدماتی را برون سپاری[1] نماید، در اولین مرحله با این پرسش مواجه است که چه خدمتی را برون سپاری کند.

این تحقیق برخلاف دیگر تحقیقات انجام شده در این زمینه، برون سپاری شرکتهای خدماتی را از برون سپاری شرکتهای تولیدی تفکیک کرده است. چهارچوب های پیشنهاد شده در این پژوهش به دلایلی که در ادبیات تحقیق اشاره شده است یک مدل عمومی تری برای برون سپاری شرکتهای خدماتی است که برون سپاری فعالیتهای خدماتی در شرکتهای تولیدی را نیز شامل می شود.

چهارچوب ها پیشنهاد شده در این تحقیق برون سپاری را از ابعاد و جنبه های مختلفی که سازمان با آن در تعامل است از قبیل “مشخصه های بازار “، “مشخصه های خدمت” و “مشخصه های شرکت” به طور همزمان مورد بررسی قرار می دهد تا نتایج به دست آمده از تحقیق بدرستی قابل استناد باشند .

این تحقیق روش های متفاوتی برای دسته بندی شرکتهای خدماتی را مورد بررسی قرار داده است و دو روش دسته بندی، که یکی طیف  وسیعی از شرکتهای خدماتی و دیگری فعالیتهای خدماتی داخل یک شرکت را در بر می گیرد، ارائه نموده است.

اولین چهارچوب پیشنهاد شده در این تحقیق بر اساس دیدگاه شرکتی ترسیم شده که فعالیتهای خدماتی خود را برون سپاری کرده است . این چهارچوب، عوامل موثر در تصمیم گیری برون سپاری فعالیتهای خدماتی را با 8 فرضیه مورد بررسی قرار داده است (نمودار 3-1). در این تحقیق اعتبار چهارچوب پیشنهاد شده در دو جامعه آماری “خدمات عمومی” و “خدمات توسعه و مهندسی فولاد ” در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان تست های تجربی مورد سنجش قرار گرفت و عوامل موثر در خدمات عمومی (نمودار 4-5) و در خدمات توسعه و مهندسی فولاد (نمودار 4-10) مشخص گردیدند. مدل های نهایی بدست آمده از برون سپاری های انجام شده در دو بخش فوق راهنمای مفیدی برای مدیریت جهت شناسایی قوت ها و ضعف ها در تبیین استراتژی برون سپاری سازمان می باشد .

دومین چهارچوب پیشنهاد شده در این تحقیق (شکل5-1) یک ابزار تصمیم گیری موثر در تبین استراتژی برون سپاری جهت دستیابی به اهداف سازمان می باشد . این چهارچوب بگونه ای طراحی شده است که با تعیین 8 مشخصه خدمت با بهره گرفتن از منطق “فازی لاجیک ” برون سپاری را مورد ارزیابی قرار داده و میزان موفقیت یا عدم موفقیت برون سپاری را مشخص می نماید .

با آرزوی اینکه این تحقیق باعث دلگرمی محققانی شود که بر روی موضوعات مفهومی  در ارتباط با برون سپاری خدمات کار می کنند.

کلید واژه: برون سپاری، تمایل یا عدم تمایل به برون سپاری،مدل استراتژیک برون سپاری خدمات

 

فصل اول : طرح تحقیق یا کلیات پژوهش

 

 

 • مقدمه

امروزه هم مثل هزاران سال گذشته، بشر با ناشناخته ها روبروست ولی شاید تنها تفاوتی که با آن زمانها دارد آگاهی بر ندانستن است . زیرا بشر امروز در دورانی زندگی می کند که جامعه پویا مرتباً مسایل نوینی را مطرح می کند و طبیعی است که این مسائل نو، راه حل های نوینی را می طلبد. زیرا راه حل های دیروز ممکن است امروز کهنه باشد و کاربرد آنها مخصوصاً در مسائل و مشکلات اجتماعی، نتایج گذشته را بدست ندهد و چون شناخت و آگاهی، ناشی از برخورد انسان و محیط است و اینکه شناخت صحیح از محیطی که خود دایماً  در حال تغییر است چگونه ایجاد می شود موضوعی است که بحث اصلی تحقیق و روش های آن است .

بررسی مقاله های علمی در دو دهه گذشته نشان می دهد که گرایش شرکتها به استفاده از برون سپاری در فعالیتهای مختلف بطور چشمگیری افزایش یافته است،فعالیتهایی که قبلاً توسط شرکت انجام می شد، اکنون توسط یک پیمانکار خارجی می تواند انجام شود.

[Fortune,” outsourcing : Redefining the corporation of the future”, dt . 12/4/94]

 

از برون سپاری بعنوان یک ابزار اجرایی مدیریت برای تغییر سازمان در دو دهه گذشته یاد شده است . همانطوری که مدیران تجاری سعی می کنند که استراتژی استفاده از برون سپاری را اجرا کنند با موضوعات مفهومی متنوعی روبرو هستند . هم مدیران تجاری و هم مشاوران مدیران سعی در شناسایی تعدادی از این مسائل مفهومی دارند. متأسفانه مطالعات علمی محدودی دراین زمینه موجود است . در حالیکه تحقیقات آکادمیک قابل ملاحظه ای در زمینه استفاده از برون سپاری در فعالیتهای ساخت محصول موجود است تحقیقات اندکی در ارتباط استفاده از برون سپاری در خدمات موجود می باشد (Iacity, Wilcocks and Feeny 1995 ) هدف این پایان نامه شناسایی این مسئله مفهومی ، در برون سپاری در بخش خدمات می باشد .

 

 • موضوع تحقیق :

عوامل موثر بر تمایل یا عدم تمایل به برون سپاری در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و ارائه مدل استراتژیک برون سپاری خدمات عنوان تحقیق : عوامل موثر بر تمایل یا عدم تمایل به برون سپاری در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و ارائه مدل استراتژیک برون سپاری خدمات

 

 

 

 • بیان مسئله

 

برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه سازمانها و ارتقای بهره وری در قالب کوچک سازی درسالهای اخیر موردتوجه مدیران و مسئولان سازمانها قرار گرفته و به صورتهای مختلف به اجرا درآمده است. اما تاکنون موضوع برون سپاری غالباً به صورت کلی ارائه شده و موردارزیابی قرار می گرفته است و الگوی مشخصی جهت برون سپاری خدمات ارائه نگردیده است، در این پایان نامه ، ابتدا مشخصه های مختلف خدمات باتوجه به جدیدترین مطالب منتشر شده موردبررسی قرار گرفته و سپس یک مـدل استراتژیک جهت برون سپاری خدمات ارائه خواهد شد. این مدل استراتژیک که بــر مشخصه های خدمت تاکید دارد به گونه ای طراحی خواهد شد که در ضمن سادگی نگاهی فراگیر به موضوع داشته باشد و برای راهنمایی مدیران مفید واقع گردد. در این پایان نامه ، پس از ارائه مدل و توضیح درمورد ارتبــــاط متغیرها با یکدیگر نحوه پیاده سازی مدل در شرکت صنعتی، معدنی گل گهر سیرجان و همچنین نتایج حاصل از آن به اختصار بیان خواهد شد.

در این پایان نامه، چارچوبی مفهومی مطــرح خواهد شد که ازطریق آن می توان تصمیم گرفت که چه فعالیتهای خدماتی باید برون سپاری شود چه فعالیتهای خدماتی باید در خود سازمان انجام پذیرد.

 • منافع حاصل از برون سپاری

موسسه (برون سپاری) (OUTSOURCING) در یک سری از مطالعات خود با بررسی بیش از ۱۲۰۰ شرکت به منظور درک صحیح از اینکه چرا شرکتهـــا فعالیتهای خود را برون سپاری می کنند بــه این نتیجه رسید که ۱۰ مزیت بالقوه درنتیجه استفاده از برون سپاری وجود دارد که عبارتند از: (OUTSOURCING INSTITUTE WEB PAGE ۱/۲۳/۹۶)
1- افزایش تمرکز شرکت بر یک فعالیت خاص؛ 2-قابلیت دسترسی در سطح جهانی؛3-دردسترس قرارگرفتن وجوه سرمایه؛ 4-تسریع در کسب مزایای ناشی از تجدید ساختار؛5-تقسیم ریسک؛6-آزادکردن منابع برای دیگر اهداف؛7-تزریق وجوه نقد به شرکت؛8-کاهش و کنترل هزینه عملیات؛9-دسترسی به منابع (غیرداخلی)؛10-مدیریت وظایف مشکل یا کنترل ناپذیر.
در حالی که ممکن است برخی از این موارد همزمان مطرح باشند به طورکلی آنها می توانند سود برون سپاری را نشان دهند. موارد فوق نه تنها سود ناشی از برون سپاری را درکاهش هزینه نشان می دهند بلکه در برخی موارد ممکن است اهمیت آنهــا مهمتر از کاهش هزینه ها باشد.

 

 • هدف از تحقیق و علت انتخاب موضوع

استفاده از برون سپاری در بخش خدمات بحث روز دو دهه گذشته بود ، که نشان داد این موضوع یک ابزار کاربردی مناسب برای مدیریت جهت تغییر سازمانها در جهان رقابتی می باشد . اما تحقیقات آکادمیک اندکی در این زمینه وجود دارد .

[ Fortune , (1996) ” Managing outsourcing Alliances” , dt . 10/14/96 ]

هدف این مطالعه پلی است میان فضای خالی تحقیقات و تشخیص و شناسایی یکی از مسائل مربوط به برون سپاری در بخش خدمات و عبارت است از :

چطور یک شرکت تصمیم بگیرد که چه فعالیت خدماتی را برون سپاری نماید ؟

این پایان نامه شناسایی موضوعات مرتبط با این موضوع را در بر گرفته است .

 

 

 • ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

یکی از مشهورترین چهارچوبها در گذشته برای آزمایش و تصمیم گیری جهت “ساخت یا خریدن ” (Make or Buy) تجزیه و تحلیل هزینه معامله (TCA)[2] بوده است .

با توجه به مشخصات ذاتی خدمات که عبارتند از : ناملموسی (Intangibility) ، تفکیک ناپذیری(Inseparability) ، ناهمگنی (Heterogeneity) ، فنا پذیری (Heterogeneity) و نیز بعلت طبیعت منحصر بفرد «محصول » و «تحویل» در چهارچوب های موجود تصمیم گیری «ساختن یا خریدن » باید تجدید نظر صورت گیرد .

تعامل[3] بین خریداران و فروشندگان در مدت طولانی با دید ارتباط بازارهای مجزا بر اساس داد و ستد صورت می گرفته است . در چند سال اخیر اهمیت توسعه ارتباطات پویا بین خریداران و فروشندگان جای خود را باز کرده است . اما مطالعات در این زمینه با این بینش م

پایان نامه عوامل موثر بر تمایل یا عدم تمایل به برون سپاری در شرکت

ح

دود صورت می گیرد که ترجیح می دهد در موقع استفاده از مکانیزمهای مبادله نسبی[4] از مکانیزمهای مبادله مجزا

[5] استفاده نماید .

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

در این مطالعه یک چهارچوبهای مفهومی مطرح می شوند و به این تصمیم گیری کمک می کنند که چه فعالیتهای خدماتی باید برون سپاری شود و چه فعالیتهای خدماتی باید در خود شرکت انجام پذیرد . با توجه به روند افزایشی بودجه اختصاص یافته به امور پیمان کاری و قراردادی در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان در چندسال گذشته میتوان نتیجه گرفت که شتاب استفاده از برون سپاری افزایش یافته است . اما هیچگاه نتایج حاصل از این برون سپاری ها بررسی نشده است . لذا برای برطرف کردن این ابهام ، مطالعه چهارچوبی جهت تصمیم گیری برون سپاری از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است . امروزه با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات ، استفاده از برون سپاری در سطح جهانی برای ارائه خدمات با کیفیت 

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه

پایان نامه تاثیر عوامل هفت گانه آمیخته بازاریابی فروش دوربین

۰

تابستان 1393

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

1-1-…… مقدمه. 12

1-2-بیان مسئله. 13

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 15

1-4- سوالات پژوهش… 16

1-5- فرضیات پژوهش… 17

1-5-1- مدل مفهومی پژوهش… 17

نمودار1-1: مدل مفهومی پژوهش… 18

1-7- ساختار گزارش تحقیق.. 22

2-1- مقدمه. 25

2-2- بازاریابی.. 26

جدول2-1 : ویژگی بازار های صنعتی.. 28

2-3- آمیخته بازاریابی.. 29

2-3-1- پیدایش مفهوم 4P. 32

2-3- 2- عوامل نوین در آمیخته بازاریابی.. 34

2-3-3- طبقه بندی خدمات.. 35

2-3-4- ویژگی های خدمات.. 36

2-3-5- نامحسوس بودن. 36

2-3-6- تفکیک ناپذیری.. 36

2-3-7- تغییر پذیری.. 37

2-3-8- فنا پذیری.. 37

2-3-9- غیر تملکی بودن. 38

2-4- محصول.. 39

نمودار 2-1 : لایه های محصول. 41

2-4-1- طبقه بندی محصول. 42

2-5- استراتژیهای توسعه محصول (خدمات) جدید.. 45

2-6- قیمت.. 47

2-7- استراتژیهای قیمت.. 50

2-7-1- قیمت گذاری خدمات مالی.. 50

جدول 2-2: جنبه های با اهمیت قیمت برای فروشنده و خریدار( wright ,2004: 360). 50

2-7-2- عواملی که بر قیمت تأثیر می‌گذارند. 51

2-8- مکان (توزیع). 53

2-8-1- طراحی کانالهای توزیع. 57

نمودار 2-2  : مراحل کانالهای توزیع. 57

2-9- ترفیع و بازار افزایی.. 57

2-9-1- استراتژی های ترفیع. 61

2-9-2- پیشبرد فروش… 66

استراتژیهای مربوط به کارکنان. 71

گزینش: 71

-…… آموزش… 71

-…… انگیزش… 72

-…… پرورش… 73

2-10- امکانات وشواهد فیزیکی.. 74

2-11- فرآیند.. 76

2-11-1- استراتژی های فرآیند. 78

2-12- مفهوم برند.. 80

2-13- مزایای برند.. 81

2-14- اهمیت ارزیابی برند.. 81

2-14-1- سنجههای موثر در ارزیابی برند. 82

2-15- تعریف ارزش ویژه برند.. 83

جدول 2-3: تعاریف ارزش ویژه برند از دیدگاه صاحبنظران مختلف… 85

2-16- ارزش برند  / ارزش ویژه برند.. 86

2-17- اندازهگیری ارزش ویژه برند.. 87

2-18- رویکردهای سنجش ارزش ویژه برند.. 88

2-18-1- رویکرد درون بیرون. 88

2-18-2- رویکرد بیرون به درون. 91

2-19- ارزش برند مشتری محور. 91

2-19-1- معنای ارزش ویژه برند مشتری محور. 92

2-19-2- ساخت ارزش ویژه برند مشتری محور. 93

2-19-3- اندازهگیری ارزش ویژه برند مشتری محور. 97

2-19-4- الگوهای ارزیابی ارزش ویژه برند مشتری محور. 100

2-21- دیدگاه های مختلف در مورد ابعاد ارزش ویژه برند.. 100

جدول2-4: ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه صاحب نظران مختلف… 100

2-22- ارزش ویژه برند مدل آکر. 101

جدول 2-5 : نمونه هایی از مطالعات صورت گرفته. 102

2-23- قیمت و ارزش ویژه برند.. 103

2-24- محصول و ارزش ویژه برند.. 103

2-25- توزیع و ارزش ویژه برند.. 104

2-26- ترویج و ارزش ویژه برند.. 105

نمودار 2-4:  برآمد و پیش آمدهای ارزش ویژه برند. 107

2-27- ابعاد تشکیل دهنده ارزش ویژه برند.. 109

2-27-1- بعد مشتری گرای ارزش ویژه برند.. 110

2-27-2- بعد مالی ارزش ویژه برند.. 111

2-27-3- بعد مرکب ارزش ویژه برند.. 111

جدول 2-6: تحقیقات صورت گرفته در خصوص ارزش ویژه برند. 112

2-28- کیفیت ادراک شده. 114

2-29- ارزش ادراک شده مبتنی بر هزینه. 114

2-30- منحصر به فرد بودن.. 115

2-31- تمایل به پرداخت قیمت بالاتر. 116

2-32-  آگاهی از برند.. 117

2-33- آشنایی با برند.. 118

2-34- محبوبیت برند.. 119

نمودار 2-5 :  وظایف ساخت برند. 121

3-35- پایداری تصویر برند.. 121

2-36- پیشینه پژوهش… 122

2-36-1- پیشینه داخلی.. 122

2-36-2- پیشینه خارجی.. 124

3-1-  مقدمه. 129

نمودار  3-1: مراحل انجام تحقیق.. 130

3-2- روش انجام تحقیق.. 131

3-3- نوع تحقیق.. 132

3-4- روش گردآوری اطلاعات.. 132

3-5- ابعاد و شاخص های متغییرها. 134

جدول3-1: جدول تناظر شاخص و سوالات پرسشنامه. 134

3-6- روایی و پایایی تحقیق.. 137

3-6-1- پایایی پرسشنامه. 137

جدول 3-2: مقدار آلفای کرونباخ مؤلفه های تحقیق.. 138

3-6-2- روایی  پرسشنامه. 139

3-7- جامعه آماری.. 140

3-8- روش نمونه گیری.. 141

3-9- تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها. 143

4-1- مقدمه. 145

4-2) ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و جامعه آماری.. 145

جدول 4-1) ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 146

4-2-1) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت.. 146

شکل 4-1 نمودار فراوانی مربوط به وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت.. 147

4-2-2) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان سابقه کاری.. 147

شکل 4-2 نمودار فراوانی مربوط به وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان سابقه کاری.. 147

4-2-3) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن.. 147

شکل 4-3 نمودار فراوانی مربوط به وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن.. 148

4-2-4) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات.. 148

شکل 4-4 نمودار فراوانی مربوط به وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات.. 148

4-3) تحلیل استنباطی داده ها. 148

4-3-1) تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای تحقیق.. 149

جدول 4-2) راهنمای شناسایی علائم اختصاری متغیرهای مدل. 149

4-3-1-1) تحلیل عاملی مرتبه دوم متغیر آمیخته بازاریابی.. 150

نمودار1-4) مدل اندازه گیری ابعاد متغیر آمیخته بازاریابی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت استاندارد  153

نمودار2-4) مدل اندازه گیری ابعاد متغیر آمیخته بازاریابی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت معنی داری   154

4-3-1-2) تحلیل عاملی متغیر ارزش ویژه برند.. 154

نمودار3-4) مدل اندازه گیری ابعاد ارزش ویژه برند با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت استاندارد  156

نمودار4-4) مدل اندازه گیری ابعاد ارزش ویژه برند با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت معنی داری   157

4-3-2) بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها. 157

جدول 4-3) توزیع نرمال متغیرها 157

4-3-3) آزمون فرضیه ها با بهره گرفتن از روابط ساختاریافته خطی.. 158

نمودار 5-4) اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت استاندارد. 158

نمودار 6-4) اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت معنی دار. 159

4-3-3-1) نتیجه آزمون.. 159

5- 1-مقدمه. 163

5-1-1- خلاصه تحقیق.. 163

5-2-  بررسی یافته‌های پژوهش… 166

5-5- ارائه پیشنهادات.. 167

5-5-1 -پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق.. 167

5-6- محدودیت های تحقیق.. 170

7-5  – پیشنهادات  برای تحقیقات آتی.. 171

 

چکیده

با افزایش رقابت و مطرح شدن پدیده هایی مانند بازارهای جهانی صنایع داخلی هر کشور به منظور باقی ماندن در این عرصه باید مزیت های رقابتی خود را افزایش دهند . یکی از ابزارهای راهبردی که موجب تعهد و تکرار مصرف ، افزایش ارزش اقتصادی برای سهامداران و گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی به فراسوی مرزهای جغرافیایی می شود، ارزش برند است . با توجه به اهمیت ارزش ویژه برند برای شرکت ها، بررسی اینکه عناصر آمیزه بازاریابی چگونه و به چه نحوی برای برند ارزش آفرینی می کنند، امری ضروری است.

در این تحقیق ، تلاش شد که پیرامون رابطه آمیخته بازاریابی و افزایش ارزش ویژع برند در شرکت ارتباطات الکترونیک ، شناخت کسب شود که براساس چارچوب و مدل مفهومی مورد نظر مورد تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی”عوامل هفت گانه بازاریابی (7p’s) بر افزایش ارزش ویژه برند تاثیر معناداری دارد.” “عوامل ارزش ویژه برند بر عوامل هفت گانه بازاریابی تاثیر معناداری دارد.” و هفت فرضیه فرعی می باشد که روابط میان متغیر های کیفیت ارزش ویژه برند و آمیخته بازاریابی را مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران عالی، میانی و کارکنان  شرکت ارتباطات الکترونیک می شود که در حدود 420 نفر می باشند و حجم نمونه براساس جدول مورگان 201 نفر محاسبه گردیده است.

همچنین در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی آن مورد تایید کارشناسان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه تحلیل داده ها داده ها از نرم افزار SPSS و LIZREL استفاده شده است که تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، در دو سطح تجزیه و تحلیل توصیفی، و تجزیه و تحلیل استنباطی، انجام گرفت.

سطح تجزیه و تحلیل توصیفی شامل تجزیه و تحلیل توصیفی داده های جمعیت شناختی (سن، جنسیت، و سطح تحصیلات مشتری یا کاربر)، و تجزیه و تحلیل توصیفی داده ای اختصاصی تحقیق (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، وانحراف معیار  بود، و سطح تجزیه و تحلیل استنباطی، با بهره گرفتن از آزمون های فرض آماری مربوطه، به تجزیه و تحلیل داده، جهت تائید و  یا رد فرضیه های تحقیق، پرداخت.

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل های آماری فرضیات اول (T-value=8.51) ، دوم (T-value=8.07)، سوم (T-value=9.60)، ششم (T-value=12.10)، هفتم (T-value=6.88) مورد تایید قرار گرفته اند و فرضیات چهارم (T-value=12.59) و پنجم (T-value=12.37) رد شده اند.

 

واژگان کلیدی: بازاریابی، آمیخته بازاریابی، برند، ارزش ویژه برند

 

 

فصل  اول

کلیات تحقیق

 

 1-1-  مقدمه

نقش برندها در شناسایی محصول شرکت در بازارهای روبه گسترش امروزی، نقشی انکارناپذیر است. ساخت یک برند قوی هدف نهایی بسیاری از سازمان هاست . امروزه، برندها بیش از همه دارائی های شرکت ارزشمند هستند . برندها افزاینده ارزش اقتصادی و استراتژیک مالکانشان می باشند .تلاش مدیران بازاریابی به منظور خلق و نگهداری برند، بدون برنامه ریز ی لازم منجر به ایجاد مشکلات عدیده ای برای شرکت ها می گردد. اغلب مدیران بازاریابی یا مدیران برند مفاهیم بازاریابی ازقبیل شناخت نیازهای مشتری، موضع یابی، فعالیت های ترفیعی و تبلیغی را بخوبی می دانند و تجربه فراوانی در اجرای آن ها دارند . اما در مجموع آنچه آن ها را در بازاریابی خدمات و محصولات دچار مشکل می کند آن است که نمی توانند مفاهیم بازاریابی را در راه ارتقای ارزش نام تجاری به کار گیرند. در واقع آنان درک صحیحی از مفاهیمی چون برند، مدیریت آن و ارزش نام تجاری ندارند.

برند یعنی نشان ، آرم و لوگوی تبلیغاتی (کلر،2003) این نشان باید از چنان قدرتی برخوردار باشد که مصرف کننده را جذب خود کرده و به عنوان یک مشتری انحصاری مطرح کند (کاتلر ،1384، ص 351).

به عبارت دیگر، قدرت برند و ارزش آن، حرف اول را در بازاریابی و جذب مشتری دردنیای امروزی می زند، چرا که فرد با مشاهده آن در صورت داشتن فاکتورهای مطلوب جذب آن شده و تا سالیان سال، اقدام به خرید آن محصول می کند. شرکت های کوکاکولا ، مرسدس بنز و نایک نمونه های بارز از شرکت هایی هستند که برند قوی دارند. عوامل زیادی می تواند در موفقیت یا عدم موفقیت  برنامه های بازاریابی بنگا ه های اقتصادی نقش داشته باشد که ما در این تحقیق با توجه به نقش بسیار حیاتی نام و نشان تجاری به تحلیل نقش ارزش ویژه برند می پردازیم.

آکر به عنوان یکی از اندیشمندان مطرح در زمینه نام تجاری و ارزش ویژه نام تجاری، مدلی مفهومی ارائه نموده که هدف آن شناساندن مفهوم ارزش ویژه نام تجاری وعناصر شکل دهنده آن است (آکر،1991) . بسیاری از افراد و موسساتی که سعی در ارائه مدلی برای بررسی یا ارزیابی ارزش ویژه نام تجاری را داشته اند، از مدل آکر و عناصر آن به عنوان مبنا و پایه ای برای مدل خود استفاده کرده اند. این مدل منابع ایجادکننده ارزش ویژه نام تجاری را به مدیریت نام تجاری نشان داده و چگونگی تأثیرگذاری هر کدام از این منابع را بر ارزش ویژه نام تجاری شرح می دهد.

1-2- بیان مسئله

در محیط رقابتی کنونی ، اکثر محققین براین باورند که برند بخش مهمی از یک کسب و کار و دارایی های یک بنگاه را تشکیل می دهد و خیلی از کسب و کارها علاقمند هستند که یاد بگیرند چطور یک برند موفق بسازند. یکی از الزامات ایجاد برند قوی شناخت هر یک از عوامل ایجاد کننده ارزش ویژه برند است (سلیمانی،2010 ). امروزه بسیاری از سازمانها به این باور رسیده اند که یکی از با ارزش ترین دارایی هایشان برندهای محصولات و خدمات آن هاست. در دنیای پیچیده و پر چالش امروزی ، همه ما چه به طور فردی یا به عنوان مدیران کسب وکارها ، با گزینه هایی روزافزون و کاهش زمان برای تصمیم گیری و انتخاب مواجه هستیم . بر این اساس ، توانمندی های برند ها در ساده سازی تصمیم گیری  مشتری ها ، کاهش ریسک و تعریف انتظارات آنها بسیار ارزشمند است. یکی از ضروریات مدیریت ارشد هر سازمان ایجاد برند های قدرتمندی  است که ضمن عمل به وعده ها و تعهدات ، قدرت و توانمندی های خود را در طول زمان ارتقاء دهند (کلر[1]،2010 ).

ارزش ویژه برند مزایای بسیاری برای شرکت ها و تولید کنندگان دارد ، به عنوان مثال اگر برندی از ارزش ویژه بالایی برخوردار باشد در این صورت مصرف کننده هدف ، رفتار مثبتی نسبت به برند خواهد داشت که در نتیجه حاضر است قیمت بالایی برای محصول پرداخت کند ، خرید خود را تکرار نماید ، تبلیغات دهان به دهان برای محصول انجام دهد (کیم و هون[2]،2010) . تمامی این رفتارهای مصرف کننده موقعیت رقابتی و عملکرد مالی شرکت را افزایش می دهد. ارزش ویژه برند با ایجاد وفاداری  در مصرف کنندگان احتمال انتخاب برند را بالا می برد ، شرکت ها می توانند از این مزیت برای توسعه مجموعه محصولات خود بهره ببرند. با تعمیم برند موجود به محصولات جدید هزینه های تبلیغات برای محصول جدید کاهش خواهد یافت. از مزایای دیگر ارزش ویژه برند می توان به واگذاری حق امتیاز و لیسانس به سایر شرکت ها ، اثربخشی ارتباطات بازاریابی ، تمایل فروشگاه های زنجیره ای به قرار دادن برند مذکور در مجموعه محصولات خود، عدم حساسیت مصرف کنندگان به قیمت و کاهش آسیب پذیری شرکت ها در مقابل رقبا و رکوردهای اقتصادی اشاره نمود (راج[3]،2005). حفظ و توسعه ارزش ویژه برند اغلب فعالیتی چالش برانگیز و دشوار است بدین منظور لازم است که چشم انداز گسترده ای از نگرش های مختلف نسبت به عوامل تاثیر گذار برارزش ویژه برند اتخاذ شود ، تا بتوان به صورت صحیح ارزش ویژه برند را توسعه داد.

در محیط بازار امروز شیوه های بسیار متفاوتی وجود دارد که از طریق این برنامه ها ی بازاریابی می توانند بر ایجاد و افزایش ارزش ویژه برند تاثیر گذار باشند. راهبرد های شبکه توزیع ، استراتژی های ارتباطی ، راهبردهای قیمت گذاری و سایر فعالیت های بازاریابی می توانند باعث تضعیف یا تقویت برند شوند (کلر،2010). در صورت آگاهی از نحوه اثرگذاری آمیخته بازاریابی بویژه راهبردهای مرتبط با محصول ، قیمت گذاری ، توزیع ، ترویج ، افراد و فرایندها و موقعیت یابی بر روی ارزش ویژه برند می توان از این فعالیت ها در جهت ارتقای ارزش ویژه برند استفاده نمود(کیم و هون،2010). در ایران نیز شورای سیاست گذاری برند ، ارزیابی ارزش ویژه برندهای ایرانی را در اولویت کار خود قرار داده است. از طرفی ، برای دستیابی به مزیت رقابتی و آمادگی برای ورود به بازارهای جهانی ارتقای ارزش ویژه برند های ایرانی اهمیت فراوانی دارد. در نتیجه با بررسی نحوه اثرگذاری آمیخته بازاریابی می توان عناصری را که تاثیر بیشتری بر ارتقاء برند دارند را شناسایی کرد و فاکتورهای موثر بر ارزش قدرت ویژه برند  شرکت را در بازار افزایش داد که در نتیجه عملکرد مالی شرکت نیز افزایش خواهد یافت. با توجه  به اینکه برند  بدرستی در شرکت های ایرانی تعریف نشده و ایران هنوز برند جهانی ندارد بطوریکه سهم ایران از بازار 11000 میلیارد دلاری جهان صفر است . امروزه ضرورت برند سازی در ایران بیشتر ملموس شده است . از اینرو ارزیابی ارزش ویژه برندهای ایرانی و بررسی عوامل موثر بر روی برندها گامی مهم در جهت برندسازی و ارتقاء برندهای ایرانی به منظور حضور در بازارهای جهانی و رقابت با برندهای خارجی خواهد بود. با توجه به اهمیت ارزش ویژه برند باید بر روی نحوه ارزش آفرینی عناصر هفت گانه آمیخته بازاریابی برای برند تمرکز بیشتری نمود تا مدیران بتوانند با بکارگیری اطلاعات بدست آمده ارزش برند خود را افزایش داده وآنرا توسعه دهند و از این طریق عملکرد شرکت را ارتقاء دهند.

از عوامل مهم برای ایجاد و تقویت ارزش ویژه برند فعالیت های بازاریابی هستند. ارزش ویژه برند حاصل سرمایه گذاری است که در فعالیت های بازاریابی در گذشته صورت گرفته است .در این تحقیق اثرات همزمان عناصر آمیخته بازاریابی با ارزش ویژه برند ، بررسی می گردد و از این طریق اطلاعات مفیدی در مورد نحوه تاثیر آمیخته بازاریابی بر روی ارزش ویژه برند شرکت حاصل خواهد شد.

شرکت ارتباطات الکترونیک  در حال حاضر مشغول به ارائه خدمات پشتیبانی و فروش محصولات شرکت پروکسیس (Proxsis) می باشد.یکی  از دغدغه های اصلی شرکت ارتباطات الکترونیک  توسعه و افزایش ارزش ویژه برند پروکسیس و ارزش این  برند  در حوزه های مختلف کاری خود می باشد ، مسئله اصلی پژوهش بررسی عوامل هفت گانه آمیخته بازاریابی با افزایش ارزش ویژه برند و نیز ارائه راهکارهای عملیاتی و علمی بنیادی حول موضوع اصلی پژوهش  می باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

پایان نامه تاثیر عوامل هفت گانه آمیخته بازاریابی فروش دوربین

 

مطالعات گذشته در مجموع کلیاتی را درارتباط با روابط بین فعالیتهای بازاریابی و ایجاد ا

رزش ویژه برند

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید ارائه کرده اند. اما بهرحال این مطالعات کاستی های هم دارند . اول، یو و همکارانش(۲۰۰۰ Yoo et al., ) در مقایسه با مطالعات گذشته، یک نگرش نظام مند تری را از رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی انتخاب شده و ایجاد ارزش ویژه برند به نمایش گذاشته اند. اما همانطور که آنان خود خاطر نشان ساخته اند، محدودیت مفهومی اصلی مطالعه آنان این بود که مدل فرایند  ارزش ویژه برند آنان تنها با فعالیت های بازاریابی محدودی آزمون شد و بنابراین مطالعات بعدی باید فعالیت های بیشتر بازاریابی را مورد بررسی قرار دهد تا قدرت توضیح دهندگی پدیده ارزش ویژه برند بالاتر رود. آنان همچنین استدلال می کنند که فقط بر فعالیت های اصلی بازاریابی به صورت کلی نباید پرداخت و باید هریک از این فعالیت ها خردتر شده و به صورت مجزا مورد مطالعه قرار گیرند.

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه

پایان نامه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری سازمان

۰

زمستان 1392

 

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

چکیده …………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : کلیات تحقیق………………………………………………………………………….. 2

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 3

1-1- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………… 4

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………… 6

1-3- هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………… 8

1-4- چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………….. 9

1- 5- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………. 12

1- 6- فرضیه­ های تحقیق……………………………………………………………………………….. 13

1-7- روش تحقیق………………………………………………………………………………………… 14

1-8- روش و ابزار جمع­آوری اطلاعات……………………………………………………………….. 14

1-9- جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………… 14

1-10- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………. 15

1-11- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و واژه­های کلیدی………………………………. 16

فصل دوم : ادبیات تحقیق………………………………………………………………………… 22

بخش اول : مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………… 23

2-1- قسمت اول : فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………….. 23

2-1-1- تعریف سازمان…………………………………………………………………………………… 23

2-1-2- تعاریف و مفاهیم فرهنگ……………………………………………………………………. 24

2-1-3- ویژگی­های فرهنگ…………………………………………………………………………….. 28

2-1-4- کاربردهای فرهنگ……………………………………………………………………………….. 30

2-1-5- فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………… 30

2-1-6- ‫وﻳﮋﮔﻲهای فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………. 33

2-1-7- عناصر و مولفه­های فرهنگ سازمانی………………………………………………………….. 35

2-1-8- چگونگی شکل­ گیری فرهنگ…………………………………………………………………. 36

2-1-9- چرخه حیات فرهنگ سازمانی (بقا و ادامه حیات فرهنگ سازمانی)………………. 37

2-1-10- نقش­ها و کارکردهای فرهنگ سازمانی…………………………………………………….. 38

2-1-11- نظریه­ های فرهنگ سازمانی………………………………………………………………….. 40

2-1-11-1- طبقه ­بندی دیل و کندی…………………………………………………………………… 40

2-1-11-2- طبقه ­بندی کویین و مک­گارس…………………………………………………………. 43

2-1-11-3- طبقه ­بندی فرن­هام و گانتر………………………………………………………………….. 45

2-1-11-4- طبقه ­بندی پیترز و واترمن………………………………………………………………… 47

2-1-11-5- طبقه ­بندی اوچی……………………………………………………………………………… 49

2-1-11-6- طبقه ­بندی میلر………………………………………………………………………………. 49

2-1-11-7- طبقه ­بندی جفری سانی فیلد……………………………………………………………… 51

2-1-11-8- طبقه ­بندی دنیل دنیسون…………………………………………………………………. 52

2-1-11-9- طبقه ­بندی هافستد……………………………………………………………………………. 55

2-2- قسمت دوم : ساختار سازمانی…………………………………………………………………….. 60

2-2-1- تعاریف و مفاهیم ساختار سازمانی………………………………………………………… 60

2-2-2- ابعاد طرح سازمانی……………………………………………………………………………….. 63

2-2-2-1- ابعاد محتوایی………………………………………………………………………………… 64

2-2-2-2-  ابعاد ساختاری………………………………………………………………………………… 75

2-2-3- انواع ساختارهای سازمانی………………………………………………………………………. 79

2-2-3-1 – ساختارهای سازمانی بر اساس نظر مینتزبرگ…………………………………………. 81

2-2-3-2- ساختارهای عملی مبتنی بر فعالیت­های سازمان………………………………………. 85

2-2-4- تاثیر پذیری ساختار از فرهنگ……………………………………………………………… 90

بخش دوم : پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………. 92

فصل سوم : روش­شناسی تحقیق………………………………………………………………. 103

3-1- روش تحقیق………………………………………………………………………………………. 104

3-2-  گام­های اجرای تحقیق………………………………………………………………………….. 105

3- 3- جامعه آماری……………………………………………………………………………………….. 106

3-4- نمونه و نمونه گیری ……………………………………………………………………………….. 106

3-4-1- برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………………… 108

3-5- ابزار جمع­آوری اطلاعات…………………………………………………………………………. 110

3-5-1- پرسشنامه…………………………………………………………………………………………. 111

3- 6- روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………….. 112

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………………………………. 116

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………… 117

4-1- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………. 119

4-1-1- تفکیک نمونه بر حسب متغیر جنسیت………………………………………………… 119

4-1-2- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن……………………………………………………….. 120

4-1-3- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سابقه خدمت…………………………………………… 122

4-1-4- تفکیک نمونه بر حسب متغیر تحصیلات…………………………………………….. 123

4-1-5- تفکیک نمونه بر حسب سوالات پرسشنامه ابعاد ساختاری…………………………… 125

4-1-6- تفکیک نمونه بر حسب سوالات پرسشنامه فرهنگ سازمانی…………………………. 128

4-1-7- بررسی وضعیت شاخص­های فرهنگ سازمانی…………………………………………. 135

4-2-  آمار استنباطی………………………………………………………………………………………. 136

4-2-1-  بررسی نرمال بودن داده­ها……………………………………………………………………. 139

4-2-2-  بررسی فرضیه­ های تحقیق………………………………………………………………… 140

4-2-2-1- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………….. 140

4-2-2-2- فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………….. 141

4-2-2-3- فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………….. 143

4-2-2-4- فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………. 144

4-2-2-5- فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………. 145

4-2-2-6- فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………… 147

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها……………………………………………………… 149

5-1- خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………….. 150

5-2- نتیجه­گیری تحقیق…………………………………………………………………………….. 151

5-2-1- نتایج حاصل از یافته­ های توصیفی……………………………………………………… 151

5-2-2- نتیجه حاصل از آزمون فرضیه ­ها………………………………………………………….. 155

5-3- پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………… 158

5-4- محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………. 162

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………… 163

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………… 164

پیوست و ضمائم………………………………………………………………………………………….. 171

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………….. 177

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

جدول (2-1) طبقه ­بندی نظریه­ های فرهنگ سازمانی………………………………………………… 40

جدول (2-2) تقسیم­بندی فرهنگ­های سازمانی از نظر کویین و مک­گارس………………… 44

جدول (2-3) طبقه ­بندی فرهنگ از نظر پیترز و واترمن……………………………………………. 48

جدول (2-4) ارتباط محیط و ساختار ( ترکیب و تلفیق نظریه­ها)………………………….. 70

جدول (3-1) نسبت نمونه گیری در تهران…………………………………………………………….. 109

جدول (3-2) نسبت نمونه گیری در مراکز استان­ها………………………………………………….. 110

جدول (3-3) تفکیک سوال مربوط به هر شاخص………………………………………………… 111

جدول (3-4) نتایج آزمون آلفای کرونباخ…………………………………………………………….. 115

جدول (4-1)  بررسی توزیع فراوانی متغیر جنسیت………………………………………….. 119

جدول (4-2)  بررسی توزیع فراوانی متغیر سن…………………………………………………. 120

جدول (4-3 ) بررسی توزیع فراوانی متغیرسابقه خدمت………………………………………. 122

جدول (4-4)  بررسی توزیع فراوانی متغیر تحصیلات……………………………………….. 123

جدول (4-5)  توزیع سوالات پرسشنامه  ابعاد ساختاری………………………………………… 125

جدول (4-6 ) توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش اول……………………………….. 128

جدول (4-7) توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش دوم……………………………….. 129

جدول (4-8)  توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش سوم………………………………. 130

جدول (4-9) توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش سوم……………………………….. 131

جدول (4-10) توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش سوم……………………………… 132

جدول (4-11) توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش سوم……………………………… 133

جدول (4-12)  توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش چهارم………………………….. 134

جدول (4-13) بررسی وضعیت شاخص­های فرهنگ سازمانی…………………………………. 135

جدول (4-14) بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها……………………………………………….. 139

جدول (4-15) آزمون همبستگی پیرسون  بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری……………. 141

جدول (4-16) آزمون همبستگی پیرسون  بین ویژگی فرهنگی جمع­گرایی/فردگرایی و ابعاد       ساختاری        142

جدول (4-17)  آزمون همبستگی اسپیرمن  بین ویژگی فرهنگی مردگرایی/زن­گرایی و ابعاد      ساختاری         143

جدول (4-18) آزمون همبستگی پیرسون  بین ویژگی فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان/عدم         اطمینان و ابعاد ساختاری…………………………………………………………………………………………………………………. 144

جدول (4-19) آزمون همبستگی پیرسون  بین ویژگی فرهنگی فاصله قدرت بالا/فاصله قدرت         پایین و ابعاد ساختاری…………………………………………………………………………………………………………………. 146

جدول (4-20) آزمون همبستگی پیرسون  بین ویژگی فرهنگی کوتاه­مدت­نگری/بلندمدت­نگری              و ابعاد ساختاری  147

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

نمودار (4-1) بررسی توزیع فراوانی متغیر جنسیت……………………………………………. 120

نمودار (4-2)  بررسی توزیع فراوانی متغیر سن…………………………………………………. 121

نمودار (4-3 ) بررسی توزیع فراوانی متغیر سابقه خدمت……………………………………… 123

نمودار (4-4)  بررسی توزیع فراوانی متغیرتحصیلات………………………………………… 124

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………….. 12

شکل (2-1) الگوی جامعه­پذیری……………………………………………………………………….. 42

شکل (2-2) انواع فرهنگ سازمانی از نظر دیل و کندی…………………………………………… 43

شکل (2-3) انواع فرهنگ از نظر دنیل دنیسون…………………………………………………….. 55

شکل (2-4) تعامل ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان……………………………………………… 64

شکل (2-5) نظریه چندلر…………………………………………………………………………………. 72

شکل(2-6) بخش های اصلی سازمان از نظر مینتزبرگ…………………………………………….. 81

شکل(3-1) گام­های اصلی تحقیق………………………………………………………………………. 106

 

 

چکیده :

این پژوهش در ارتباط با موضوع بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مدل فرهنگ سازمانی هافستد و به روش توصیفی – پیمایشی انجام پذیرفته است. در این راستا با توجه به مولفه­های مدل هافستد 5 فرضیه فرعی و 1 فرضیه اصلی طراحی شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شاغل در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران که بر اساس الگوی مصوب سازمان 35933 نفر می باشند، تشکیل داده­اند. در تحقیق حاضر جامعه مورد بررسی را به دو بخش شهر تهران و مراکز استان­ها تقسیم کردیم. برای تعیین حجم نمونه نیز از فرمول حجم جامعه محدود کوکران استفاده شد و حجم نمونه در تهران 377 نفر و در مراکز استان­ها 363 نفر تعیین گردید. نحوه نمونه گیری در این پژوهش به دو صورت طبقه­ای ساده (در تهران) و خوشه­ای (در مراکز استانها) بوده است. داده­های پژوهش به وسیله پرسشنامه­های استاندارد  فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی جمع­آوری شدند و در انتها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می­دهد که ویژگی­های فرهنگی جمع گرایی، مرد گرایی، اجتناب از عدم اطمینان، فاصله قدرت زیاد و گرایش به بلندمدت­نگری در سازمان حاکم است و تمامی این ویژگی­ها به جز گرایش به بلندمدت­نگری بر ابعاد ساختاری سازمان صداوسیما اثر گذار هستند .

کلمات کلیدی: فرهنگ سازمانی، ابعاد ساختاری، مدل فرهنگ سازمانی هافستد، جمع­گرایی در مقابل فردگرایی ، مردگرایی در مقابل زن­گرایی، رسمیت، تمرکز، پیچیدگی

 

مقدمه

توجه به فرهنگ در سطح سازمان و جامعه ملی و حتی بین ­المللی موضوع غریبی نیست، اما ارزش و اهمیت آن در چند دهه اخیر بیشتر آشکار شده است و اندیشمندان بسیاری به پژوهش در زمینه فرهنگ پرداخته­اند. در محدوده علم مدیریت و سازمان نیز متفکران بسیاری در پی یافتن تعریفی جامع برای فرهنگ سازمانی و تبیین ارتباط آن با ساختار سازمانی هستند(ممی زاده ،1373، 74)

سازمان­ها فراگیرترین پدیده در زندگی اجتماعی بشر امروزی هستند، که برای دستیابی به اهداف و مقاصد خود نیازمند الگوهای تعاملی می­باشند؛ یکی از مهمترین این الگوها، که ارتباط اعضای سازمان را با یکدیگر مشخص می­نماید ساختار سازمان است؛ این الگو که حاصل فراگرد سازماندهی و طراحی سازمان است تعیین­کننده روابط رسمی گزارش­گیری در سازمان می­باشد و نشان­دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می­ کند. (اعرابی، 1379، 15).

ساختار سازمان تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که در متون مدیریتی از آنها تحت عنوان عوامل محتوایی یاد شده است و بی­تردید یکی از مهمترین مولفه­های محتوایی تأثیرگذار بر ساختار سازمان فرهنگ سازمانی می­باشد؛ اندیشمند حوزه رفتار سازمانی ادگار شاین فرهنگ سازمانی را اینگونه تعریف کرده است: فرهنگ سازمانی سیستمی است متشکل از ارزش­ها (چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نیست) و عقاید (چطور افراد عمل می­ کنند و چطور عمل نمی­ کنند) که در تعامل متقابل با نیروی انسانی و ساختار سازمانی بوده و در نتیجه هنجارهای رفتاری را در سازمان بنا می­نهد. (کاظمی،1377،23)

با توجه به اهمیت فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی و نقش مهمی که این دو متغیر در نحوه ارائه خدمات سازمان و تحقق اهداف سازمانی دارند، این تحقیق بر آن است که جنبه های مختلف فرهنگ و ساختار سازمانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را مورد تجربه و تحلیل قرار داده و رابطه بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری را در این سازمان مورد آزمون قرار دهد.

 

1-1- بیان مسأله

سازمان­ها مجموعه­هایی متشکل از منابع انسانی، مادی و مالی هستند که به طور هماهنگ برای نیل به اهداف مشخصی فعالیت می­ کنند (ممی زاده،1373، 75) به عبارت دیگر فرهنگ تک­تک افراد تشکیل­دهنده سازمان، نقش بسیار مهمی در شکل­دهی فرهنگ یک سازمان بازی می­ کند چرا که نیروهای انسانی شاغل در سازمان محیط­های سازمانی را شکل می­دهند. محیط، نوع و نحوه اتخاذ و اجرای راهبردها، خط­مشی­ها، قوانین و روش­ها را در سازمان تعریف می­ کند و لذا به طور غیرمستقیم نیروی مهم و موثری در شکل دادن به فرهنگ سازمان است.(حقیقی،1380)

یکی از مشکلات اساسی بر سر راه کارایی و اثربخشی سازمان­ها، مسائل ساختاری است. ساختار سازمانی متغیر تعیین­کننده در سازمان­هاست که به عنوان چارچوبی از پیچیدگی وظایف، میزان رسمیت قوانین و مقررات و تمرکز در امتیازات و الگوی روابط رسمی که لازمه تحقق وظایف و اهداف سیستم است (میرسپاسی ،1376) تعریف شده است. ساختارهای موجود در اکثر سازمان­های ایرانی به­طور سنتی طراحی شده­اند، این ساختارها با وظایف فعلی و شرایط محیطی آنها سازگاری ندارند و بعضاً به ابعاد انسانی و انگیزشی نیروی کار نیز توجهی ندارند که سازمان صدا و سیما نیز از این قاعده مستثنی نیست. مطالعه رابطه بین ابعاد ساختاری سازمان با عوامل تأثیرگذار بر آن همواره مورد توجه پژوهشگران علم سازمان و مدیریت بوده است.

در مطالعات سازمان، از ابعاد ساختار با عنوان عوامل ساختاری مشتمل بر رسمی بودن، تخصصی بودن، داشتن استاندارد، سلسله مراتب اختیار، پیچیدگی، متمرکز بودن، حرفه­ای بودن و نسبت­های پرسنلی (دفت[1]، 1377،28) یاد شده؛ و از عوامل تأثیرگذار بر ساختار سازمانی با عنوان عوامل محتوایی شامل اندازه، تکنولوژی، محیط، اهداف و استراتژی و فرهنگ‌ سازمان (دفت، 1377،28) نام برده شده است.

همانگونه که مطرح شد فرهنگ سازمان یکی از عوامل اثر گذار بر ساختار سازمانی می باشد.

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در 

پایان نامه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری سازمان

 

 

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، ۳ بازدید ، بدون دیدگاه
نوشته‌های اخیر