تبلیغات

پایان نامه قابلیت فناوری اطلاعات و اثرات آنها بر نوآوری در شرکت

۰

مرداد  1393

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

عنوان

صفحه
فصل اول : کلیات پژوهش
21-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..
31-2- بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………..
51-3- اهمیت و ضرورت مطالعه …………………………………………………………………………………………………………..
61 – 4-  هدف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………
61 – 5 –   فرضیه­ های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………
61 – 5 – 1 –  فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………………………
61 – 5 – 2 –  فرضیه های فرعی ……………………………………………………………………………………………………
71 – 6 – روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………
71 – 7 –  تعریف مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………
71 – 7 – 1 –  قابلیت های فناوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………..
71 – 7 – 1 – 1 – دانش فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………..
81 – 7 – 1 – 2 – یکپارچه سازی فن آوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار  ………………………………………………..
81 – 7 – 1 – 3 – فناوری آوری اطلاعات در ارتباطات داخلی ………………………………………………………………………………………
81 – 7 – 2 –  نوآوری. …………………………………………………………………………………………………………………
91 – 7 – 3 –  توانمندسازی.. …………………………………………………………………………………………………………
91 – 7 – 3 – 1 – رسمی سازی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
91 – 7 – 1 – 2 – تمرکز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
91 – 7 – 1 – 3 – جو توانمندسازی …………………………………………………………………………………………………………………………………………
101 – 8 –  محدودیت‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..
101 – 9 –  سازماندهی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………
فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع
122-1- مقدمه….. ……………………………………………………………………………………………………………………………
142-2- مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….
142 – 2 -1 – توانمندسازی ……………………………………………………………………………………………………………..
192 – 2 – 1 – 1 – رسمیت …………………………………………………………………………………………………………..
202 -2 – 1 – 2 – تمرکز……. …………………………………………………………………………………………………………
222 -2 – 1 – 3 – تمرکز و رسمیت …………………………………………………………………………………………….
222 -2 – 1 – 4 – جو توانمندسازی………………………………………………………………………………………………
232 -2 – 2 – قابلیت های فناوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………
252  – 2 – 2 – 1 – دانش فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………
262 – 2 – 2 – 2 – یکپارچه سازی فناوری اطلاعات با کسب و کار …………………………………………………………
272 – 2 – 2 – 2 – 1 – گام های همسویی فناوری اطلاعات با کسب و کار ……………………………………………
282 – 2 – 2 – 2 – 2 – مراحل رفع عدم همسویی ………………………………………………………………………
292 – 2 – 2 – 3 – فناوری اطلاعات در ارتباطات داخلی ……………………………………………………………………
302 – 2 – 2 – 3 – – 1 – عناصر کلیدی استراتژی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ………………………………
312 – 2 – 3 – نوآوری ………………………………………………………………………………………………………………
342 – 2 – 3 – 1 – انواع نوآوری ………………………………………………………………………………………………
352 – 2 – 3 – 2 – نوع دیگر دسته بندی نوآوری ……………………………………………………………………………
382-3- مطالعات تجربی …………………………………………………………………………………………………………………
382 -3-1-  مطالعات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………
412-3-2- مطالعات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………
492-4- جمع­بندی فصل دوم ………………………………………………………………………………………………………………………
فصل سوم: روش شناسی تحقیق

 

 

513-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………
513-2- نوع و روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………
523-2 – 1- مراحل اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………………………
543-3- جامعه آماری پژوهش …………………………………………………………………………………………………………
553-4- نمونه و نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………
563 – 4 -1 – برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………
573 – 5 – معرفی ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………
583 – 5 – 1 -1 –  پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………….
583 – 5 – 1 –2 – چگونگی طراحی پرسشنامه …………………………………………………………………………………..
593 – 5 – 2 – روایی و پایایی …………………………………………………………………………………………………………
593 – 5 – 2 – 1 – روایی/اعتبار ……………………………………………………………………………………………………
603 – 5 – 3 – محاسبه ضریب آلفای کرونباخ متغیرها ……………………………………………………………………………..
613-6- جمع بندی فصل سوم .…………………………………………………………………………………………………………
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

 

 

634 – 1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..
634-2- بخش اول : تحلیل توصیفی ……………………………………………………………………………………………………
634-2- 1 –  توصیف مشخصات عمومی نمونه های مطالعه …………………………………………………………………….
674-3- بخش دوم : تحلیل استنباطی داده ها ………………………………………………………………………………………..
674 – 3 – 1 – آزمون نرمال بودن داده ها ………………………………………………………………………………………..
684 – 3 – 2 – آزمون مدل ساختاری ……………………………………………………………………………………………..
784- 4- جمع بندی فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………
 فصل پنجم: جمع­بندی، نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها

 

 

815-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..
815 – 2 – نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………..
825 – 3 – پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………….
845-4- پیشنهادات برای پژوهش آتی …………………………………………………………………………………………………
845 – 5 – محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

منابع و مآخذ
84الف) منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………
85ب) منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………
    

 

صفحهعنوان
7نمودار( 1 –  1 ) قابلیت فن آوری اطلاعات و توانمندسازی کارکنان بر نوآوری……………………………………………………………………..
52نمودار( 3 – 1 ) نحوه جمع آوری پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………..
63نمودار(4 – 1 ) توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سن …………………………………………………………………………………………………………………
63نمودار(4 – 2 ) توزیع فراوانی نمونه به تفکیک جنسیت …………………………………………………………………………………………………………..
64نمودار(4 – 3 ) توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سابقه کار پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………….
64نمودار(4 – 4 ) توزیع فراوانی نمونه به تفکیک میزان تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………………..
65نمودار (4 – 5) توزیع فراوانی نمونه به تفکیک میزان عنوان پست سازمانی …………………………………………………………………………….
65نمودار (4 – 6) توزیع فراوانی نمونه به تفکیک میزان سابقه سازمان………………………………………………………………………………………….
66نمودار(4 – 7) توزیع فراوانی نمونه به تفکیک تعداد کارکنان سازمان………………………………………………………………………………………
69نمودار (4 – 8 ) ضرایب استاندارد شده فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………………………
70نمودار (4 – 9 )  اعداد معناداری فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………..
70نمودار (4 – 10 ) ضرایب استاندارد شده فرضیه فرعی 1…………………………………………………………………………………………………………..
71نمودار (4 – 11 ) اعداد معناداری فرضیه فرعی 1………………………………………………………………………………………………………………………
72نمودار( 4 – 12 ) ضرایب استاندارد شده فرضیه فرعی 2…………………………………………………………………………………………………………..
72نمودار (4 – 13 ) اعداد معناداری فرضیه فرعی 2………………………………………………………………………………………………………………………
73نمودار (4 – 14 ) ضرایب استاندارد شده فرضیه فرعی 3…………………………………………………………………………………………………………..
74نمودار( 4 – 15 ) اعداد معناداری فرضیه فرعی 3………………………………………………………………………………………………………………………
74نمودار (4 – 16) ضرایب استاندارد شده فرضیه فرعی 4…………………………………………………………………………………………………………….
75نمودار( 4 – 17 ) اعداد معناداری فرضیه فرعی 4………………………………………………………………………………………………………………………
75نمودار( 4 – 18) ضرایب استاندارد شده فرضیه فرعی 5…………………………………………………………………………………………………………….
76نمودار 4( – 19) اعداد معناداری فرضیه فرعی 5……………………………………………………………………………………………………………………….
76نمودار (4 – 20) ضرایب استاندارد شده فرضیه فرعی 6 ……………………………………………………………………………………………………………
77نمودار( 4 – 21) اعداد معناداری فرضیه فرعی 6………………………………………………………………………………………………………………………..

 

صفحه

 

عنوان

 

 

21

جدول(2 –  1 ) ساختار سازمان ها با تفاوت در میزان رسمیت و تمرکز از نظر میتزبرگ ……………………………………………………….
34جدول(2 – 2) سه مکتب مهم مطالعات نوآوری بر اساس دیدگاه شومپتر ……………………………………………………………………………….
37جدول( 2- 3) مقایسه انواع نوآوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
53جدول( 3 – 1 ) تولیدکنندگان تجهیزات و ارائه دهندگان خدمات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور…………………….
54جدول (3 – 2 ) محاسبه نسبت درصد و سهم هر یک از طبقات نسبت به کل جمعیت جامعه و نمونه………………………………….
60جدول(  3 – 3 ) خلاصه پردازش( آلفای کرونباخ ) ………………………………………………………………………………………………………………….
67جدول( 4 – 1 ) توزیع نرمال متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………….
68جدول( 4 – 2 )راهنمای شناسایی علائم اختصاری متغیرهای مدل…………………………………………………………………………………………
78جدول (4 – 3 ) خلاصه نتایج آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………….
81جدول( 5 – 1 ) خلاصه نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

فصل اول :

کلیات پژوهش

 

 

 1 – مقدمه                                                                                                                                                                                        

تکنولوژی در توسعه اقتصادی و اجتماعی همواره یک وسیله ضروری بوده و خواهد بود . امروزه بر همگان روشن است که علت اصلی کندی کشورهای در حال توسعه در پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی و حتی فرهنگی ، ناتوانی آن ها در باز شناخت یا گسترش تکنولوژی درست و بهره گیری از آن در فعالیت های تولیدی است .

فناوری همواره به عنوان یک ابزار، بخشی از زندگی ما را تشکیل داده است و با افزایش توانایی های بشر به عنوان سازگاری با محیط برای رهایی از نیروهای قهار طبیعت مطرح بوده است . اهمیت و جذب و به کارگیری فناوری های جدید در دنیای کنونی توسط شرکت ها و سازمان ها بر کسی پوشیده نیست . یکی از علل توجه به این فن افزایش رقابت در ابعاد کیفیت ، هزینه ، زمان و به طور کلی بهره وری در عرصه بین المل است .

بررسی ها نشان می دهند که سازمان ها عمدتاً در 4 زمینه از فناوری اطلاعات بیشتر بهره می گیرند که عبارتند از :  امور پردازش اطلاعات، تصمیم گیری ،اشتراک اطلاعات و نو آوری. در امور پردازشی ، سازمان با کمک فناوری اطلاعات به جمع آوری ، تبدیل ، ایجاد ، نگهداری ، ثبت و ارسال اطلاعات می پردازد . در امر تصمیم گیری نیز از ابزارهای فناوری اطلاعات می توان سیستم های پشتیبانی تصمیم و یا سیستم های خبره را نام برد . به کارگیری فناوری اطلاعات می تواند به خلق نوآوری در سازمان در ارائه کالا یا خدمات و حمایت از مشتریان و ایجاد برتری رقابتی بینجامد . امروزه بکارگیری فناوری اطلاعات بخشی لاینفک مشاغل علی الخصوص مدیریتی است . مدیران باید بتوانند کارشناسان فنی را به شکلی وا دارند تا از نوآوری های فناوری در تغییر ماهیت مشاغل و امور سازمان در جهت بهره وری و اثر بخشی بیشتر استفاده کنند .

در محیط متغیر و دانش محور کنونی تنها سازمان های نوآور می توانند موجودیت خود را حفظ کرده و به نیاز های مشتریان و ذی نفعان در اسرع وقت پاسخ دهند. در واقع می توان گفت که سازمان های نوآور بهتر و سریعتر از سایر سازمان ها می تواند به چالش های محیطی پاسخ دهند. نوآوری را می توان فرآیند ایجاد تعییرات نو، سازنده و موفق در بازار تعریف کرد. نوآوری پنجره ای از فرصت های جدید را به روی سازمان می گشاید به همین دلیل لازم است که سازمان ها فعالیت های نوآورانه را در دستور کار خود قرار داده و منابع و محدویت های موجود در این زمینه را شناسایی و درصدد بهبود منابع و رفع محدودیت ها برآیند.

امروزه سازمان های پسا صنعتی سازمان های مبتنی بر دانش هستند که  بقا و موقعیت شان وابسته به خلاقیت، نوآوری، کشف و ابتکار می باشد(مارتینز و تربلانک[1]، 2003). امروزه نوآوری به طور فزاینده ای به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی موفقیت دراز مدت شرکت در بازار های رقابتی محسوب می شود. دلیل این امر آنست که شرکت های با ظرفیت ایجاد نوآوری قادر خواهند بود سریعتر و بهتر از شرکت های غیر نوآور به چالشهای محیطی پاسخ دهند( جیمنز-جیمنز[2]، 2008).

در محیط رقابتی و پویای امروز، نوآوری بعلت سه روند عمده ذیل بیش از پیش مطرح می شود: رقابت شدید بین المللی، بازار های تجزیه شده و تکنولوژی در حال تغییر(آلگر، لامپیندرا و شیوا[3]، 2006). نوآوری اغلب همراه با تغییر است و بعنوان چیز جدیدی که به تغییر منجر می شود ملاحظه می گردد، اما هر تغییری نوآوری نیست چرا که شامل ایده های جدید نیست یا منجر به بهبود سازمانی نمی شود(مارتینز و تربلانک، 2003).

یوراب[4] (1988) می نویسد: « نوآوری شامل تولید یک ایده جدید و استفاده از آن در تولید جدید، فرآیند جدید، یا خدمت جدید که منجر به رشد پویای اقتصاد ملی و افزایش استخدام ها همانند خلق سود خالص برای سرمایه گذاری اقتصادی نوآور می شود».

در مرحله نوآوری، محققان قبلی بر اهمیت نگرش های صحیح مدیریتی و شرایط کاری مناسب در تسهیل محیطی خلاق تاکید کرده اند. آنچه که مهم است تشویق ریسک پذیری، دسترسی به دامنه وسیعی از محرک ها و ایده ها، تصدیق موفقیت آزاد و گذاردن کارمندان است تا بجای تبعیت محض از برنامه های مدیریت، تفکر کنند و طبق ایده های خودشان عمل کنند(کامینگ[5] ،1998).

نوآوری و در کنار بهره جستن از مزایای قابلیت های فناوری اطلاعات ،  پنجره ای را به سوی فرصت های جدید می گشاید و مزیت رقابتی پایدار در سازمان را تضمین می کند. امروزه سازمان ها برای اینکه بتوانند طبق نظریه اقتضایی در محیط عمل کنند ناگزیر از خلاقیت و نوآوری هستند، از اینرو بر سازمان و مدیریت واجب است که از  طریق رویکرد هایی همچون مشارکت دادن افراد، تفویض اختیار، کمک به یادگیری سازمانی و دیگر موارد، زمینه را برای ایجاد تغییرات بدیع و غیر تقلیدی مهیا سازند آنطور که به جرات می توان ادعا کرد اگر قرار باشد به کارکرد های مدیریت، کارکرد دیگری بیافزاییم آن نوآوری و توجه به نوآوری است و بس؛ البته برای داشتن نوآوری پایدار نباید چتر توانمندسازی نیروی انسانی (برای بهره مندی و پرورش نیروی خلاق) را نادیده گرفت . توانمندسازی اهرم و موتور رفتارهای نوآورانه در سازمان ها و شرکت ها است .

 

 2 – بیان مسئله

امروزه نقش اطلاعات درتصمیم گیری بموقع ومناسب، تردید ناپذیراست و به همین دلیل ازاطلاعات به عنوان قدرت یاد می شود (مرادی، کیمیافر، ستایش، 2008). ساختمان قابلیت های فناوری اطلاعات سازمان، با معرفی نظارت فناوری و با ارزیابی بلوغ فناوری اطلاعات پشتیبانی می کند.

پیشرفت فناوری دردهه های اخیر، پدیده های جدیدی را به وجود آورده است که بررسی آ نها با بهره گرفتن ازالگوهای مناسب می تواند به شناخت بهترآنها کمک نماید.در همین رابطه یکی ازمناسب ترین الگوهای نظری برای درک ارتباط میان فن آوری، افراد و جامعه، هماناالگوی انتشار نوآوری راجرز است.این الگو، دو مرحله نوآوری و پیاده شدن فن آور یهای جدید دریک سازمان را مورد بحث قرار می دهد(حاجی کرمی و عزیزی، 2009 ) .قابلیت های فناوری اطلاعات یکی از قابلیت های بحرانی شرکت که ممکن است به عملکرد بهترکمک کند( ماتا[6] و همکاران، 1995)  فن آوری اطلاعات، ارتباطات، اطلاعات و به اشتراک گذاری دانش، تبادل درون سازمانی و فرآیندهای یادگیری سازمانی، که زیر بنای فرآیندهای نوآوری است (کربونارا[7]، 2005) را بهبود می بخشد.

نوآوری در دیدگاه های مختلف با توجه به تجزیه و تحلیلی که مورد استفاده قرار گیرد، تعریف می شود(وست و فار[8]،1990) در نمایش معاصر دراقتصاد، نوآوری به عنوان یکی از مهمترین و درک عوامل مهم را در بقا، رشد و رقابت از شرکت قادر می سازد.  علاوه بر این، ادعا شده است که دربلند مدت، نوآوری تنها راه موثر است رقابت در بازار است. (سیمون[9]،2009 ) نوآوری در یک سازمان شامل پیاده سازی ایده هایی است برای تجدید ساختار و یا صرفه جویی در هزینه ها ، بهبود ارتباطات ، فن آوری های جدید برای فرایندهای تولید ، سازمانی با ساختار جدید است.(مارتینز[10]، 2000) .

نوآوری بر اساس نوآوری بهره وری و اثربخشی نوآوری اندازه گیری می شود. بهره وری نوآوری اشاره به تلاش های انجام شده برای رسیدن به درجه ای از موفقیت و اثر نوآوری اشاره به درجه موفقیت نوآوری است (نسوشن و مووندا[11] ، 2008 ) نوآوری به عنوان توضیح داده به معرفی “ ظرفیتبرخی از فرآیند جدید، محصول، یا ایده در سازمان” (هالت[12] و همکاران 2004 ) و نشان دهنده تمایل شرکت را به تعامل و حمایت از ایده های جدید، اخبار، تجربه، خلاق و فرآیندهای است که ممکن است در محصولات جدید، خدمات و فرایندهای تکنولوژیک باشد (لامپکین و دس[13] 1996) .

از لحاظ بررسی ارتباط بین توانمندسازی کارکنان و نوآوری، برخی از روابط مهم غیر مستقیم باید به حساب گرفته شوند . ارتباطات باز و قابل اعتماد، به اشتراک گذاری دانش، تمرکز زدایی، استقلال شغلی بالا، آزادی در تصمیم گیری چه کار را انجام و یا چگونه  آن را انجام دهد، و حس کنترل بر کار و اندیشه، یکی از عناصر کلیدی هستند هم در پرورش نوآوری (احمد[14]، 1998) و هم در روند توانمندسازی کارمندان (هونولد[15]، 1997؛ منون[16]، 1999).

تمرکز مانع توانمندسازی و نوآوری است (پراکاش و گوپتا

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، یک بازدید ، بدون دیدگاه

پایان نامه مطالعه تطبیقی عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده

۰

مطالعه تطبیقی عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده با بانک های خصوصی

براساس اصل 44 قانون اساسی

 

سال تحصیلی:

پاییز 93

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                       فهرست                                                   شمارهصفحه                                                                                           چکیده …………………………………………………………………………………………….. 1                                                 

فصل اول : کلیات ، مفاهیم  و تعاریف

1-1.مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 3

1-2.بیان مسأله …………………………………………………………………………………………3

1-3.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………….5

1-4- روش تحقیق……………………………………………………………………………………..6

1-5- جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها………………………………….6

1-6-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………7

1-7- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….7

1-8- فرضیه های اصلی و فرعی………………………………………………………………………….8

1-9- تعریف واژگان…………………………………………………………………………………9

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………16

2-2. بانک ………………………………………………………………………………………….19

2-3- تاریخچه بانکداری در ایران……………………………………………………………………….20

2-4- ضرب سکه در ایران………………………………………………………………………………20

2-5- تأسیس بانک های خارجی در ایران………………………………………………………………….21

2-6- تأسیس بانک های ایرانی…………………………………………………………………………..22

2-7- ملی شدن بانک ها………………………………………………………………………………..25

2-8- اصل 44 قانون اساسی……………………………………………………………………………..26

2-9- فضای کسب و کار……………………………………………………………………………….55

2-10- ریسک……………………………………………………………………………………….56

2-11- چالش تحریم ها………………………………………………………………………………..57

2-12- واگذاری مدیریت و کنترل بانک همراه با واگذاری مالکیت ……………………………………………. 59

2-13- فقدان سازمان اجرایی مناسب ……………………………………………………………………. 60

2-14- بورس و بازارهای موازی…………………………………………………………………………61

2-15- بازار سرمایه و چالش بازارهای موازی……………………………………………………………….63

2-16- معرفی شاخص ها ………………………………………………………………………………66

2-17- سرانه های شعب………………………………………………………………………………..66

2-18- سرانه های کارکنان…………………………………………………………………………….70

2-19- شاخص های مالی……………………………………………………………………………….71

2-20- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………….74

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1.مقدمه …………………………………………………………………………………………..78

3-2. روش تحقیق…………………………………………………………………………………….78

3-3- روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………..78

3-4- روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………….79

3-5- جامعه آماری …………………………………………………………………………………..79

3-6- مدل تحقیق………………………………………………………………………………………80

3-7- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………… 82

 

 

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

 

مقدمه  …………………………………………………………………………………………….84

4-1. معرفی شاخصها…………………………………………………………………………………84

4-2. مدل اول ……………………………………………………………………………………….88

4-3- مدل دوم ……………………………………………………………………………………..103

4-4- مدل سوم …………………………………………………………………………………….108

 

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهادها و بیان محدودیت ها

 

مقدمه …………………………………………………………………………………………… 114

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………117

پیشنهاداها  ………………………………………………………………………………………….118

محدودیت ها ……………………………………………………………………………………….120

 

منابع ومآخذ

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………….121

فهرست منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………………….125

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………..126

        

چکیده

 

خصوصی سازی در واقع، حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویت ها به مکانیسم بازار است و این تعریف شاید جامع ترین تعریف از خصوصی سازی باشد. از این دیدگاه ، مفهوم خصوصی سازی علاوه بر تغییر مالکیت به معنای انطباق عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار نیز است. هدف از این تحقیق پاسخ به این سوال است که ” آیا عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده پس از ورود به بورس بهبود یافته است یا خیر ؟”

به این منظور ، با تبیین مسئله و ذکر اهمیت و ضرورت آن  و  بحث در باره اصل 44  قانون اساسی، محاسبه و تحلیل شاخصهای مالی و عملکردی بانکهای مورد بررسی طی سه سال اخیر پس از خصوصی سازی نسبت به دوره مشابه قبل، (90-1385) انجام شده است . تحلیل آماری فوق در سه مدل جداگانه انجام گرفته است .

بر اساس مدل اول، اگر بانکهای خصوصی حاضر در بورس را به عنوان الگوی عملکردی بانکهای دولتی تازه وارد بورس قرار دهیم، ورود بانکهای دولتی در بورس سبب بهبود عملکردآنها خواهد شد.

بر اساس مدل دوم، عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده در اکثر شاخصها نسبت به دوره قبل و به صورت مطلق بهبود یافته است. اما رشد میانگین شاخصهای بانکهای تازه خصوصی شده در اکثر موارد بدتر شده است.

و بر اساس تحلیل مدل سوم ، شکاف منفی عملکرد بانکهای دولتی خصوصی شده نسبت به بانکهای خصوصی، پس از خصوصی سازی افزایش و بنابراین بدترشده است. در نهایت پاسخ به سوال مذکور باتوجه به تحلیلهای انجام گرفته منفی بود. نتایج  تحقیق با توجه به بازه زمانی باید در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی: بانک های خصوصی، اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی بانک ها

  

فصل اول

 

 

کلیات ، مفاهیم وتعاریف

 

 

بررسی پیرامون موضوع کلی خصوصی سازی موضوع نسبتا جدیدی نمی باشد. مطالعات متعددی در خصوص کارایی شرکتها قبل و پس از خصوصی سازی انجام گرفته است . اما آنچه نو بودن تحقیق حاضر را نمایانگر می سازد : در وهله اول بحث خصوصی سازی بانکها و در وهله دوم تحلیل شاخصهای بانکها در بورس و در نهایت بررسی موردی هر بانک بطور جداگانه است که تاکنون صورت نگرفته است. از طرف دیگر، عمده مطالعات انجام گرفته قبلی پیرامون چالشهای کلی واگذاری شرکتهای دولتی و بانکها به بخش خصوصی و بررسی تجربیات سایر کشورها در این زمینه است .

البته به ندرت مطالعه موردی در زمینه یک بانک با بررسی دقیق شاخصهای مالی نیز صورت گرفته است. بعنوان مثال وضعیت شرکتهای واگذار شده از طرف بانک صنعت و معدن مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور ابتدا برمبنای مدل کارت امتیازی شاخصها و معیارها ، ارزیابی شرکتها از چهار دیدگاه مالی، مشتری/ بازار ، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری شناسایی شده است.و با بهره گرفتن از تکنیک تاسیس مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل شده هر چند نتیجه واگذاری برخی شرکتها مثبت بوده است اما آفتها و پتانسیلهای بالایی برای تغییر وضعیت کنونی و منفی شدن اثرات خصوصی سازی وجود دارد که در صورت عدم کنترل صحیح آنها به وضعیتی به مرتب بدتر از قبل از واگذاری به بانک صنعت و معدن عودت خواهند شد. (حسینی و دیگران ، 1387)

1-2- بیان مساله : ( توضیح در مورد ابعاد مختلف موضوع )

در اقتصاد بانک محور کشور ، حدود ۹۰ درصد نقدینگی کل ،از سوی بانک ها مدیریت می شود و تقریبا هر سال بانک ها در ابتدای فهرست صد شرکت برتر کشور از لحاظ شاخص های مختلف مانند درآمد (فروش) قرار دارند . از این رو عملکرد آنها به طور مستقیم بر منافع گروه های سهامداران، سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، مشتریان و تمامی واحدهای اقتصادی کشور تاثیرگذار است.

تاریخچه صنعت بانکداری کشور را پس از انقلاب ، می توان به سه دوره اساسی تقسیم نمود.

دوره اول: اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 بود که با ملی شدن بانکها و سپس تصویب قانون بانکداری بدون ربا مصادف بود.

دوره دوم: اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 است که مقارن با تصویب مجوز تاسیس بانک خصوصی در قانون برنامه سوم توسعه و آغاز فعالیت بانکهای خصوصی در کشور مقارن بود.

دوره سوم: اواخر دهه 80 یا همان سال 1388 است که پس از فراهم شدن الزامات قانونی در سالهای قبل، با ورود عملی سه بانک بزرگ دولتی به بورس (ملت، تجارت و صادرات) آغاز گردید.

سیاست خصوصی سازی و واگذاری تصدی گری بانکهای دولتی به بخش خصوصی جدا از چالشهای روبرو نظیر : سهام عدالت و نیز سایه همچنان پررنگ فعلی دولت بر آنها چشم انداز روشنی را پیش رو خواهد داشت . به نظر می رسد با گذشت زمان و افزایش فعالیت بانکهای دولتی با عنوان شرکت خصوصی مسایل حاشیه ای این بانکهای تازه وارد به پایان خود نزدیک گردد.

هدف از این بررسی نیز بررسی اثرات مثبت خصوصی سازی بانکها و چالشهای پیش رو می باشد که با ارائه شاخصهای مالی و عملکردی جهت بررسی فعالیت بانکهای پذیرفته شده در بورس و بانکهای تازه وارد به بورس انجام می گیرد . در این راستا با تکیه بر آمار و ارقام صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال اخیر، دو بانک نمونه دولتی که اخیرا به سهامی عام تبدیل شده اند و دو بانک خصوصی حاضر در بورس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

قابل ذکر می باشد که علی رغم گذشته ، در حال حاضر حضور بانک‌های دولتی در بورس و الزامات افشای اطلاعات حاصل از آن، دسترسی شفاف به اطلاعات مالی و عملکردی آنها را که از صافی های متعددی چون حسابرسی های بازرسین قانونی گذر نموده، قابل اطمینان تر گردانده است.

بر اساس تحقیقات سازمان های بین‌المللی در 18 کشور جهان، بطور کلی خصوصی سازی می‌تواند میزان درآمد سالانه دولت را دو درصد افزایش دهد[1]. از این رو بررسی پیرامون خصوصی سازی موضوع نسبتا جدیدی نمی باشد. مطالعات متعددی در خصوص کارایی شرکتها قبل و پس از خصوصی سازی انجام گرفته است. اما آنچه نو بودن تحقیق حاضر را نمایانگر می سازد در وهله اول بحث خصوصی سازی بانکها ، در وهله دوم تحلیل شاخصهای بانکها در بورس و در نهایت بررسی موردی هر بانک بطور جداگانه است که تاکنون صورت نگرفته است. همچنین دستیابی به جدیدترین شاخصهای مالی و عملکردی بانکهای مورد بررسی در بورس از جوانب دیگر ضرورت و جدید بودن مطالعه مذکور است . با این توصیف کارنامه عرضه سهام بانکهای دولتی در بورس در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به معرض نقد و ارزیابی گذارده می شود که کمک شایانی به شناسایی نقاط قوت و ضعف تداوم اجرای اصل 44 و خصوصی سازی شرکتهای مالی دولتی می نماید.

لازم به ذکر است به دلیل تازه وارد بودن (حضور بانکهای دولتی در بورس در سال 1388)، تاکنون، عملکرد این بانکها تحت تاثیر ورود به بورس ( قبل و پس از ورود به بورس ) مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

تحقیق حاضر، بر آن است تا بعد از خصوصی سازی، با ارزیابی فعلی عملکرد بانکهای تازه وارد، این مهم را به بوته نقد کشاند. بنابراین موضوع پژوهش حاضر کاملا به روز می باشد و مطالعات قبلی که در بخش پیشینه تحقیق نیز به آن اشاره گردید، هیچ یک پیرامون پژوهش فعلی نمی باشند. زیرا عرضه سهام بانکها به بورس اخیرا صورت گرفته است و بنابراین به دلیل عدم تقارن زمانی ،امکان ارزیابی آن در تحقیقات گذشته وجود نداشته است.

روش تحقیق توصیفی1 می باشد که به دلیل ماهیت آن و محدودیت های موجود از این روش استفاده می گردد. تحقیق توصیفی در مورد زمان حال به بررسی می‌پردازد. این نوع تحقیق به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود می‌پردازد این گونه تحقیق وضعیت کنونی پدیده یا موضوعی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و دارای انواع گوناگونی است.

نوع ابزار تحقیق بصورت کتابخانه ای و همچنین  استفاده از کتب ، مجلات و ابزار بین المللی اینترنت  است تا آخرین اطلاعات موجود اخذ گردد. همچنین مراجعه حضوری به دو ارگان سازمان بورس اوراق بهادار و بانکهای نمونه مورد بررسی در صورت عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ، از طریق سایت سازمان بورس اوراق بهادار و سایت اختصاصی بانک ها میسر شد.

 

 

  1. Descriptive Method

1-5-1- جامعه آماری :

جامعه آماری سیستم بانکی کشور و نمونه آماری بانک های ملت ،تجارت ،اقتصاد نوین و کارآفرین         می باشد.

1-5-2- روش نمونه گیری : 

ابتدا تهیه لیست بانکهای دولتی تازه وارد به بورس و بانک های خصوصی که قبلا وارد بورس شده اند وسپس انتخاب چند بانک نمونه  با توجه به محدودیت های تحقیق

1 -7-اهداف تحقیق :

1-7-1- اهداف اصلی:

1-7-1-1- بررسی اثرات خصوصی سازی بر بانکهای تازه وارد به بورس (بانکهای خصوصی اصل 44) و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها در مقایسه با بانکهای حاضر در بورس ( بانکهای خصوصی)

1-7-1-2-ارائه راهکارها و اقدامات مناسب همگام با خصوصی سازی بانک ها

1-7-2- اهداف فرعی:

تدوین شاخصهای عملکردی و مالی منتخب از صورتهای مالی بانکهای مورد بررسی

1-8- متغیر های تحقیق :

در این پژوهش با توجه به هدف تحقیق ، به محاسبه و تجزیه و تحلیل شاخصهای آماری بانکهای نمونه تازه وارد دولتی و بانکهای خصوصی حاضر در بورس پرداخته می شود. بانکهای نمونه عبارتنداز : کارآفرین، اقتصاد نوین، ملت و تجارت. همچنین شاخصهای مورد تحلیل به شرح ذیل می باشند: سرانه سود کارکنان ، سرانه سود شعب ، سرانه سپرده و تسهیلات کارکنان و شعب ، بازده دارایی(سود / دارایی)، بازده حقوق صاحبان سهام ، سهم هزینه به درآمد، سهم دارایی ثابت و دارایی درآمدزا از کل دارایی ها و کفایت سرمایه

1-9-فرضیه های اصلی و فرعی

1-9-1- خصوصی سازی بانکهای تازه وارد به بورس ( بانکهای خصوصی اصل 44 ) باعث بهبود شاخص های کارایی عملیات می گردد.

1-9-1-1-  خصوصی سازی باعث بهبود سرانه سپرده شعب می گردد.

1-9-1-2-  خصوصی سازی باعث بهبود حقوق صاحبان سهام می گردد.

1-9-1-3-   خصوصی سازی باعث افزایش درآمدزایی و کفایت سرمایه می گردد

1-9-1-4-   خصوصی سازی باعث بهبود شاخص هزینه به درآمد می گردد.

1-9-1-5- خصوصی سازی باعث بهبود تسهیلات شعب می گردد.

1-9-2- خصوصی سازی بانکهای تازه وارد به بورس شده ( بانکهای خصوصی اصل 44 )         باعث بهبود شاخص های بهره وری نیروی انسانی می گردد.

1-9-2-1- ورود به بورس باعث رشد سرانه سپرده کارکنان می گردد.

1-9-2-2- ورود به بورس باعث رشد سرانه تسهیلات کارکنان می گردد.

1-9-2-3-  ورود به بورس باعث رشد سرانه سود کارکنان می گردد.

1-9-3- خصوصی سازی بانکهای تازه وارد به بورس ( بانکهای خصوصی اصل 44 ) باعث بهبود شاخص های توسعه می گردد

1-9-3-1-  خصوصی سازی باعث رشد سپرده ها می گردد.

1-9-3-2- خصوصی سازی باعث رشد مانده تسهیلات اعطایی می گردد

1-10-1- بانک

بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خرید یا فروش را بر عهده دارند.

1-10-2- بانک تجاری

بانک‌های تجاری با قبول انواع سپرده و اعطاء اعتبار، نقش اساسی در فعالیت‌های اقتصادی هر کشور ایفا می‌کنند. بانک‌های تجاری به خصوص وظیفه دارند سرمایه جاری موسسات تولیدی و بازرگانی را تأمین نمایند. این نوع بانک‌ها معمولاً به انجام دادن عملیات معمولی بانکی از قبیل قبول سپرده، نقل و انتقال پول در داخل، انجام معاملات ارزی، صدور ضمانت نامه، اعطای تسهیلات، افتتاح اعتبار در حساب جاری، تنزیل اسناد و اوراق تجاری “خرید دین” و خدمات متنوع دیگر می‌پردازند.

بانک‌های تجاری از سرمایه گذاری‌های مستقیم در خرید و فروش کالا به منظور تجارت و از ایجاد انحصارات بزرگ منع گردیده اند.

1-10-3- بانک تخصصی یا توسعه‌ای

بانک توسعه‌ای به بانکی گفته می‌شود که علاوه بر وظایف اعتباری بانکی عهده‌دار وظایف توسعه‌ای نیز می‌باشد، که اصلی ترین وظیفه آن‌ها تجهیز منابع مالی نسبتاً ارزان در میان‌مدت و بلند مدت برای اجرای طرح‌های اقتصادی است. بانک‌های توسعه‌ای یا تخصصی عامل انتقال‌دهنده سیاست‌های اقتصادی دولت به بخش‌های مربوطه بوده و با برنامه‌ریزی‌های صحیح، منابع مالی جمع آوری شده را در بخش های مختلف اقتصادی توزیع می‌نمایند.

1-10-4- نسبت مالکانه: حقوق صاحبان سهام به کل دارایی

این نسبت نشان دهنده این است که بطور کلی چه مقدار از دارایی ها به صاحبان سهام تعلق دارد و در تفسیر با نسبت کل بدهی ها ارتباط نزدیک دارد . این نسبت را می توان به نوعی مکمل نسبتهای نقدینگی دانست، زیرا نشانگر محل تأمین نقدینگی از نوع استقراض یا عدم استقراض است.

1-10-5- نسبت سرمایه گذاری یا بازده دارایی:سود خالص به کل دارایی

این نسبت بیانگر این است که شرکت تا چه اندازه از سرمایه ای که در اختیار دارد برای ایجاد سود استفاده می کند.

1-10-6- نسبت سود ناویژه: سود ناویژه به فروش

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

این نسبت بیانگر این است که شرکت تا چه اندازه می تواند هزینه های عملیاتی را پوشش دهد و سودی را عاید گرداند. به بیان دیگر این نسبت حاکی از اثر کنترل بهای تمام شده کالای فروخته شده و روش     قیمت گذاری برای فروش کالاست.

پایان نامه مطالعه تطبیقی عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده

 

 

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه

پایان نامه نیاز به منحصر بفرد بودن مصرف کنندگان و تاثیرآن بر درک برند

۰

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1شرح و بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 5

1-3 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-4 فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5 متدولوژی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6 جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. 8

1-7 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 8

1-8 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-8-1قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-8-2 قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………… 9

 

چکیده

نیاز مصرف کنندگان امروزی در انتخاب و یافتن یک کالا به نظر می رسد که گامی بالاتر از نیازهای عادی و قدیمی گذاشته باشد . دیگر مشتریان تنها به دنبال کیفیت ها و کارایی ها  نیستند آنها چیزی فراتر از خواسته ها ی عادی و سطح اول را  می خواهند نیازهای رده بالاتر بعد نیازهای فیزیولوژیکی نیازهای روحی و عاطفی را طلب می کرد و در بازار امروز نیازی که برای بسیاری به چشم می خورد نیاز به منحصر بفرد بودن و یکتا بودن در میان دیگران است  و به این می پردازد که چه کالایی را انتخاب کند تا به گونه ای از میان دیگران یکتا باشد . حال به این می پردازیم که تمرکز بر روی نیاز های روحی برای مصرف کنندگان و کیفیت های درک شده و هم چنین نیازهای عاطفی آنان آیا سبب ایجاد ارتباط بین نام تجاری ما با مشتری خواهد شد یا خیر و این نکته که انحصار طلبی و یکتا طلبی انسانها آیا تاثیری به درک کیفیت کالاها خواهد گذاشت؟ آیا انحصار طلبی و تک بودن انسانها سبب خواهد شد که انسانها ارزشی را بر اساس احساس خود به آن کالا بگذارند و اینکه ارزش احساسی ایجاد شده و هم چنین کیفیت درک شده از نوع کالا در جهت منحصر بفرد شدن به دلیل استفاده از آن کالا بر قصد خرید آنها تاثیر خواهد گذاشت .

در این راستا در این مجموعه به بررسی علی و معلولی نیاز مصرف کنندگان به منحصر بفرد بودن و برداشت آنها از نام کالا و تاثیرش بر قصد خرید خواهیم پرداخت .

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

مقدمه

با شتاب گرفتن عرصه پیشرفت و تنگ تر شدن رقابت در راستای جهانی شدن محیط های خرده فروشی به سرعت در حال تغییر و حتی در حال نابود شدن هستند . که این حادثه در راستای بالاتر رفتن انتظارات مصرف کنندگان در محیط جهانی شدن و عرصه پیشرفت می باشد  و بسیاری از شرکتها و کشور های بزرگ در این فکرند که به جبران این نابودی و پیشگیری از این نابودی بپردازند و راهکاری برای احیای محیط و جامعه خرده فروشی برای بازار مصرف کننده باشند . حال نکته جالب اینجاست که گاه گاهی در این حادثه رشد اقتصادی در حال ظهور بسیاری از  مصرف کنندگان به سمت خرده فروشان جذب شده و بازار جذابی را برای عده ای خاص ایجاد کرده اند . . و این سبب قوت گرفتن دوباره بازار خرده فروشی در بسیاری از کشورها مخصوصا کشورهای آسیایی را سبب شده است و چشم انداز های خوش بینانه ای را برای خرده فروشان  بین المللی فراهم کرده است و علاقه محققان را در جهت ساخت برندها و نام های تجاری بسیارقوی علاقمند ساخته است .

حال یافتن این مسئله و رشد این محیط ، کار و فرایند ساده ای نیست و مصرف کنندگان در برخی از موارد علت جذب بسیاری از مصرف کنندگان به سمت مارک های کلیشه ای و ساده حتی در کشور خودشان به دلیل نیاز به منحصر بفرد بودن و یا دانش و تجربه شخصی فرد از کیفیت کالا مشتق می دانند و بسیاری از انتخابها از این رو انجام گرفته بود که نام تجاری می توانست با هویت و اساس ارزشهایی که فرد    می تواند به بیان فردیت و شخصیت خود بپردازد پاسخ دهد . با این وجود هیچگونه مطالعه ای مبنی بر بررسی تاثیر منحصر بفرد بودن بر قصد خرید یک نام تجاری انجام نشده بود . بنا براین هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین مصرف کنندگان و نیاز برای منحصر بفرد بودن را  در جهت قصد خرید یک نام تجاری در انتها برای ما در بر خواهد داشت .

 

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

پایان نامه نیاز به منحصر بفرد بودن مصرف کنندگان و تاثیرآن بر درک برند

 

 

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه

پایان نامه نقش ویژگی اخلاقی مدیران در افزایش اعتماد شهروندان

۰

 

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

 

 

فصل اول:  طرح تحقیق

 

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2 – تعریف مساله و بیان موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-3 – اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….4

1-4 – سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….4

1-5-  فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….5

1-6 – ساختارتحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….5

1-7- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………….6

1-8- نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-9-چگونکی جمع آوری داده………………………………………………………………………………………………………6

1- 10-تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………8

1-11- ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….8

1-12-روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………..8

1-13-قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….9

1-14-قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….9

 

فصل دوم: تئوری تحقیق

 

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….11

2-2- مدیریت با هوش اخلاقی……………………………………………………………………………………………………12

2-3- اصول هوش اخلاقی در مدیریت…………………………………………………………………………………………13

2-4-  رفتار اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………14

2-5-اهمیت و ضرورت بحث های اخلاقی……………………………………………………………………………………14

2-6-  مسایل اخلاقی در مدیریت…………………………………………………………………………………………………15

2-7-ویژگی مسایل اخلاقی در مدیریت………………………………………………………………………………………..17

2-8-تجزیه و تحلیل مسایل اخلاقی در مدیریت…………………………………………………………………………….18

2-9-اقتصاد و اخلاق مدیریت……………………………………………………………………………………………………..19

2-10-حقوق و اخلاق مدیریت……………………………………………………………………………………………………19

2-11-فلسفه و اخلاق مدیریت……………………………………………………………………………………………………20

2-12-محتوای مدیریت اخلاقی و تاثیر اقتصاد در آن……………………………………………………………………..20

2-13- قانون و اخلاق مدیریت……………………………………………………………………………………………………21

2-14- انتخاب مدیریت اخلاقی…………………………………………………………………………………………………..24

2-15- ویژگی­ها و شرایط اجرایی قانون………………………………………………………………………………………..25

2-16- قانون و اخلاق در مدیریت……………………………………………………………………………………………….26

2-17- زمینه ی شکل­ گیری قانون…………………………………………………………………………………………………27

2-18- اصول پنجگانه اخلاق رهبری………………………………………………………………………………………….30

2-19- تاریخچه و سوابق موضوع………………………………………………………………………………………………..31

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

 

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….34

3–2 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..34

3-3-متغیرها و فرضیات پزوهش………………………………………………………………………………………………….36

3-4-روش جمع­آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………..37

3-5-جامعه آماری و نمونه ی آماری…………………………………………………………………………………………….37

3-6-ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………39

3-7-پایایی و روایی پرسش نامه………………………………………………………………………………………………….41

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………..43

 

فصل چهارم: یافته­ های تحقیق

 

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………46

4-2- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………..46

4-3-  آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………..50

4-4- تحلیل جانبی…………………………………………………………………………………………………………………….69

 

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری

 

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….75

5-2-نتایج حاصل از تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………..75

5-4- ارائه ی پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………..80

 

پیوست­ها

پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………83

 

منابع و مآخذ

 

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………….85

منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………………………..86

 

 

فهرست جدول­ها

 

3-1. جدول: مقیاس طیف لیکرت…………………………………………………………………………………………………40

3-2. جدول: ترکیب سئوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………..40

3-3. جدول: ضریب اعتماد با روش آلفاکرونباخ……………………………………………………………………………..42

4-1. جدول: جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………….47

4-2. جدول: فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………48

4-3. جدول:.فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………..49

4-4. جدول: ضریب همبستگی امانتداری و اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر……………………………..51

4-5. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آماره دوربین- واتسون…………………………………………52

4-6. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا………………………………………………………………………………………………….52

4-7. جدول: ضرایب و رگرسیون امانتداری و اعتماد……………………………………………………………………….53

4-8. جدول: ضریب همبستگی خدمتگزاری و اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر………………………….54

4-9. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آماره دوربین- واتسون…………………………………………55

4-10. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا………………………………………………………………………………………………..56

4-11. جدول: ضرایب رگرسیون خدمتگزاری و اعتماد……………………………………………………………………56

4-12. جدول: ضریب همبستگی مسئولیت پذیریو اعتماد شهروندان به شهرداری………………………………..57

4-13. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آماره دوربین- واتسون……………………………………….58

4-14. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا………………………………………………………………………………………………..59

4-15. جدول: ضرایب رگرسیون مسؤلیتپذیریو اعتماد……………………………………………………………………………59

4-16. جدول: ضریب همبستگی عدالت واعتمادشهروندان بهشهرداری ماهشهر…………………………………………….60

4-17. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آمارۀ دوربین – واتسون (متغیر عدالت)…………………………..61

4-18. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا………………………………………………………………………………………………..62

4-19. جدول: : ضرایب رگرسیون مسئولیت پذیری و اعتماد……………………………………………………………62

4-20. جدول: ضریب همبستگی تکریم ارباب رجوع و اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر…………….63

4-21. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آماره دوربین- واتسون……………………………………….64

4-22. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا………………………………………………………………………………………………..65

4-23. جدول: ضرایب رگرسیون عدالت و تکریم ارباب رجوع………………………………………………………..65

4-24. جدول: ضریب همبستگی ویژگی­های اخلاقی مدیران و اعتماد شهروندان به شهرداری………………66

4-25. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آماره دوربین- واتسون……………………………………….67

4-26. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا………………………………………………………………………………………………..68

4-27. جدول: ضرایب رگرسیون عدالت و ویژگی­های اخلاقی مدیران………………………………………………68                                4-28. جدول:خلاصه نتایج فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………..69

4-29. جدول: آمار توصیفی مربوط به آزمون  تی…………………………………………………………………………..70

4-30. جدول: آمار استنباطی مربوط به آزمون تی……………………………………………………………………………70

4-31. جدول: فراوانیپاسخ دهندگان زن و مرد با توجه به متغیر اعتماد شهروندان به شهرداری …………….71

4-32. جدول: آزمون مقایسه میانگین مردان و زنان با توجه به متغیر اعتماد شهروندان به شهرداری……….71

4-33. جدول: تحلیل واریانس یک طرفه……………………………………………………………………………………….72

4-34. جدول: تحلیل واریانس یک طرفه……………………………………………………………………………………….73

5-1. جدول: خلاصه نتایج متغیرهای جمعیت شناسی……………………………………………………………………..76

5-2. جدول: خلاصه نتایج فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………….79

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان صفحه

2-1. شکل: نقطه اشتراک بین استانداردهای اخلاقی و الزامات قانونی………………………………………………..27

4-1. شکل: نمودار جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………….48

4-2. شکل: نمودار توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان……………………………………………………….49

4-3. شکل: نمودار فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………….50

4-4. شکل: توزیع خطاهای رگرسیونی………………………………………………………………………………………….52

4-5. شکل: توزیع خطاهای رگرسیونی………………………………………………………………………………………….55

4-6. شکل: توزیع خطاهای رگرسیونی………………………………………………………………………………………….58

4-7. شکل: توزیع خطاهای رگرسیونی………………………………………………………………………………………….61

4-8 . شکل: توزیع خطاهای رگرسیون………………………………………………………………………………………….64

 

 

چکیده:

     هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش و تأثیر اخلاق مدیران در افزایش میزان اعتماد شهروندان ماهشهر به شهرداری است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی از لحاظ هدف بوده و از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان ماهشهری است که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی، 271 نفر از مراجعه کنندگان به شهرداری در مدت دو هفته مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بوده که روایی آن توسط پانلی از متخصصان در دو بخش روایی ظاهری و محتوا احراز گردیده است و پایایی آن بوسیله ضریب آلفای کرونباخ برای بخش­های مختلف احراز گردید.پس از تکمیل پرسشنامه­ها، مراحل تجزیه و تحلیل داده­ ها در دو بخش توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل­های توصیفی نشان می­دهد که 68 درصد از پاسخگویان مرد و 38 درصد دارای تحصیلات لیسانس بوده و بیشترپاسخگویان در بازه سنی 41 تا 50 سال قرار دارند.

     نتایج حاصل از آزمون­های فرضیات تحقیق نشان می­دهد که در بین تمامی موارد مطرح شده در فرضیات تحقیق، ارتباط مثبت وجود دارد. همچنین فرضیه اصلی پژوهش که ارتباط ویژگی­های اخلاقی مدیران و اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر است نیز ارتباط مثبت و معنی­دار است.

     پژوهش حاضر نشان می­دهد که خدمتگزاری، بیشترین رابطه را با اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر دارد به عبارتی شهرداری ماهشهر از طریق خدمتگزاری، اعتماد بیشتری در میان مشتریان ایجاد کرده است.

کلمات کلیدی: اخلاق مدیران، اعتماد شهروندان، خدمتگزاری.    

 

     کارهایی که به آنها کار اخلاقی گفته می­شود فرقشان با کار عادی این است که قابل ستایش و تحسین­اند. به عبارت دیگر یعنی انسان برای آنها ارزش قایل است. تفاوت کار اخلاقی با کار طبیعی در این است که کار اخلاقی در وجدان هر بشری دارای ارزش است( مطهری، 1366). مکتب انسان ساز اسلام به دنبال تربیت خلیفه الهی، یعنی انسان الهی که مظهر صفات حق تعالی است، برای رسیدن به این هدف عالی، مجموعه ای از دستورات الهی در قالب اعتقادات، احکام و اخلاق بیان شده است. با توجه به جامعیت و فراگیر بودن اسلام به عنوان آیین زندگی، نوع نگاه اسلام به مدیریت مشخص خواهد شد. مدیریت از مهمترین مباحث جهان امروز است که با آن می­توان به دنیای بشریت کمک­های شایانی کرد زیرا جامعه بشری برای رسیدن به هدف به مدیرانی احتیاج دارد که هم هدف را خوب بشناسند و هم ابزار رسیدن به آن هدف را. همانطور که استاد مطهری می­فرمایند: مدیریت صحیح از ضعیف­ترین ملت­های دنیا قوی­ترین ملت­ها را می­سازد.

     بنابراین اسلام مکتبی است هدفمند و هدف آن تقرب به خداست. مدیریت اسلامی هم جزیی از این برنامه­ها است. مدیر در مدیریت اسلامی نقش الگو دارد لذا داشتن یک سری خصوصیات و ویژگی­ها که بیانگر کفایت و شایستگی او برای مدیریت است مدنظر قرار می­گیرد که عبارتند از: اخلاص، رهبری، آگاهی و قدرت، خودسازی، امانتداری، خدمتگزاری، عدالت، وجدان کاری و … (فروزنده دهکردی و جوکار، 1386). 

 

اخلاق در علم مدیریت به تازگی مطرح و جذابیت خاصی برای محققین این رشته علمی فراهم نموده و چشم­انداز تحقیقاتی فراوانی برای آن می­توان متصور بود. علم مدیریت به دلیل ماهیت استراتژیک آن در کمک به تصمیم ­گیری در حوزه انسانی نسبت به سایر علوم از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که هر تصمیم در این حوزه می تواند به اقشار مختلف جامعه، محیط و طبیعت اثرگذار باشد از جمله طریق مؤثر به منظور وارد ساختن مباحث اخلاقی در امور روزمره انسانی لحاظ اخلاق در تصمیم گیری و متعاقباً در عملیات به عنوان یک سیستم پشتیبانی تصمیم می­باشد. از سویی دیگر امروزه تأکید برمباحث اخلاقی و به گسترش بوده و از جمله طرق مؤثر در اعمال مباحث اخلاقی و اجرایی کردن بحث اخلاقیات در جامعه، توجه به مباحث اخلاق در تصمیم ­گیری یا اخلاق در علم مدیریت می باشد. با گسترش تحقیقات در حوزه اخلاق در علم مدیریت در سال های اخیر، آینده­نگری مطلوبی را برای اخلاق در حوزه علم مدیریت و تصمیم ­گیری می­توان تصور کرد.

اخلاقیات به عنوان سیستمی از ارزش­ها، باورها، اصول، مبانی باید­ها و نباید­ها تعریف می­شود که بر اساس آن نیک و بدهای سازمان مشخص می­شود و عمل بد از خوب متمایز می­گردد(الوانی، 1380).

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

اخلاق، عبارتست از قواعد ارزشی و هنجاری یک جامعه که در رفتار افراد آن انعکاس می­یابد. اینکه چگونه اصول اخلاقی را بر موارد خاص اعمال کنیم، همان اخلاق کاربردی است که شامل اخلاق اقتصادی پزشکی محیط­زیست علمی اخلاق در سازمان و مدیریت می­باشد(جباری، 1386). بحث اخلاق در حقیقت عمده­ترین چالش مدیریت است زیرا بیانگر تقابل بین عملکرد اقتصادی(که به وسیله درآمدها، هزینه­ها و سودها اندازه ­گیری می­شود) و عملکرد اجتماعی(که در قالب تعهدات آن سازمان در داخل و خارج نسبت به دیگران بیان می­شود) می­باشند(هس مر، 1382). رواج ادبیات اخلاق در علم مدیریت و گسترش آن در آینده می ­تواند آن را با ادبیات اخلاق در کسب و کار ارتباط دهد لذا در ابتدا به مرور ادبیات اخلاق در کسب و کار پرداخته می­شود.

پایان نامه نقش ویژگی اخلاقی مدیران در افزایش اعتماد شهروندان

 

 

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه

پایان نامه نقش مدیریت کیفیت جامع بر بهبود کارایی کارکنان دانشگاه

۰

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                  شماره  صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………1

   فصل اول – کلیات ، عناوین و تعاریف تحقیق

 
1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2 بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………….4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق  ……………………………………………………………………………………….6
1-4  اهداف تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………8
1-4-1 هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………8
1-4-2 اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………….8
1-5  فرضیه ها  …………………………………………………………………………………………………………….9
1-5-1 فرضیه اصلی  ……………………………………………………………………………………………………..9
1-5-2 فرضیه های فرعی ……………………………………………………………………………………………….9
1-6 قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….10
1-7  تعریف عملیاتی واژگان کلیدی ………………………………………………………………………………..10

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..13
2-1 مدیریت کیفیت جامع ……………………………………………………………………………………………..14
2-1-1 تعاریف و مفاهیم ……………………………………………………………………………………………….15
2-1-1-1 کیفیت ………………………………………………………………………………………………………….15
2-1-1-2 مدیریت کیفت  ……………………………………………………………………………………………..16
2-1-1-3 مدیریت کیفیت جامع ……………………………………………………………………………………..17
2-1-1-3-1 مدیریت کیفیت جامع از دیدگاه صاحبنظران ………………………………………………….20
2-1-1-4 مفاهیم کلیدی در فرهنگTQM ……………………………………………………………………..22
2-1-1-5 اهمیت مدیریت کیفیت جامع …………………………………………………………………………..24
2-1-1-6 مولفه های مدیریت کیفیت جامع ……………………………………………………………………..25
2-1-1-7 مدل های کیفیت ……………………………………………………………………………………………31
2-1-2 تاریخچه …………………………………………………………………………………………………………..32
2-1-3 پژوهش های صورت گرفته در زمینه مدیریت کیفیت جامع …………………………………….34
2-2 کارایی …………………………………………………………………………………………………………………36
2-2-1 تعریف کارایی …………………………………………………………………………………………………..37
2-2-1-1 انواع کارآیی ………………………………………………………………………………………………….37
2-2-2 کارایی و اثر بخشی …………………………………………………………………………………………….39
2-2-3 نظریات و دیدگاها ……………………………………………………………………………………………..39
2-2-3-1 کارآیی در نظر فردریک تیلور(نظریه مدیریت علمی) ………………………………………….39
2-2-3-2 مفهوم کارایی در نظریه هنری گانت …………………………………………………………………39
2-2-3-3 کارایی در نظریه فرانک ولیلیان گیلبرت …………………………………………………………….44
2-2-3-4 کارایی در نظریه هنری دنیسون ………………………………………………………………………..44
2-2-3-5 کارایی در نظریه ماکس وبر ……………………………………………………………………………..45
2-2-3-6 کارایی در مکتب روابط انسانی ………………………………………………………………………..45
2-2-3-7 کارایی در نظریه التون مایو ……………………………………………………………………………..46
2-2-3-8 کارایی‌ در نظریه‌ رنسیس‌ لیکرت ………………………………………………………………………46
2-2-3-9 کارایی‌ در نظریه‌ جرج‌ هومنز (نظریات‌ گروهی) …………………………………………………49
2-2-4 تحقیقات انجام شده در زمینه کارایی کارکنان …………………………………………………………50
2-3 تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع تحقیق …………………………………………………………….52
2-3-1 تحقیقات انجام شده در ایران ………………………………………………………………………………55
2-3-2 تحقیقات انجام شده در سایر کشورها …………………………………………………………………..57
2-4 آشنایی با دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان ……………………………………………………………….58
2-4-1 ضرورت تشکیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان ………………………………………………..59
2-4-2 تشکیل هیات موسس …………………………………………………………………………………………59
2-4-3 آغاز فعالیت های آموزشی …………………………………………………………………………………..60
2-4-4 احداث و راه اندازی ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی نبش چهارراه آیت الله کاشانی ……..61
2-4-5 خرید مجموعه کارگاهی جهان صنعت …………………………………………………………………..62
2-4-6 تصویب و راه اندازی کارشناسی حسابداری ……………………………………………………………62
2-4-7 تملک و راه اندازی سایت اصلی دانشگاه ……………………………………………………………….63
2-4-8 احداث دانشکده فنی و مهندسی ……………………………………………………………………………65
2-4-9 احداث دانشکده برق و کامپیوتر…………………………………………………………………………….65
2-4-10 احداث مجموعه رفاهی ……………………………………………………………………………………..66
2-4-11 محوطه سازی و توسعه فضای سبز ……………………………………………………………………..66
مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….67
فصل سوم – روانشناسی تحقیق 
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..69
3-2  روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………69
3-3 متغیرها  …………………………………………………………………………………………………………………71
انوع متغیر های تحقیق

 

3-3-1  متغیرهای مستقل ………………………………………………………………………………………………

72
3-3-2   متغیر وابسته  …………………………………………………………………………………………………..72
3-4 روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………….72
3-4  روایی و پایایی ……………………………………………………………………………………………………..74
3-6 جامعه­ آماری ………………………………………………………………………………………………………75
3-7 شیوه داده پردازی و فنون تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………….76
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده­ ها ، آزمون و فرضیه ­ها 
4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..78
4-1 نتایج توصیفی ………………………………………………………………………………………………………..78
4-2 آزمون های استنباطی ………………………………………………………………………………………………82
4-2-1 آزمون نرمال بودن توزیع داده ها ………………………………………………………………………….82
4-2-2 بررسی تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر کارایی کارکنان ……………………………………..83
4-2-2-1 بررسی تاثیر تعهد کارکنان بر کارایی کارکنان ……………………………………………………..83
4-2-2-2 بررسی تاثیر مشارکت و همکاری برکارایی کارکنان …………………………………………….84
4-2-2-3 بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر کارایی کارکنان ……………………………………….85
4-2-2-4 بررسی تاثیر  رضایت دانشجویان بر کارایی کارکنان …………………………………………………86
4-2-2-5 بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر کارایی کارکنان …………………………………………………87
4-2-2-6بررسی تاثیر  واقع گرایی بر کارایی کارکنان ………………………………………………………..88
4-2-3 آزمون رگرسیون گام به گام …………………………………………………………………………………89
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات 
5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..94
5-2 بررسی نتایج به دست آمده برای فرضیه ها ………………………………………………………………..94
5-3 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………….98
5-4 پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده ……………………………………………………………………….99
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………..100
فهرست منابع و مآخذ

 

منابع و مآخذ فارسی ……………………………………………………………………………………………………..

102
منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………….106

فهرست جدول ها

جدول 2-1 مقایسه کارایی و اثربخشی …………………………………………………………………………….

41

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به نسبت جنسیت ………………………………..

79
جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به نسبت سابقه کار ………………………………80
جدول 4-3توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به نسبت سطح تحصیلات……………………….81
جدول 4-4 آزمون کولموگراف-اسمیرنوف ………………………………………………………………………82
جدول 4-5 بررسی  تاثیر تعهد کارکنان بر کارایی کارکنان ………………………………………………….83
جدول 4-6 بررسی تاثیر مشارکت و همکاری برکارایی کارکنان……………………………………………84
جدول 4-7بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر کارایی کارکنان……………………………………….85
جدول 4-8بررسی تاثیر رضایت دانشجویان بر کارایی کارکنان………………………………………………….86
جدول 4-9تاثیر آموزش کارکنان برکارایی کارکنان……………………………………………………………..87
جدول 4-10 بررسی تاثیر واقع گرایی بر کارایی کارکنان……………………………………………………..88
جدول(4-11): ضرایب تعیین متغیرهای تاثیرگذار بر کارایی کارکنان…………………………………….90
جدول (4-12) : مقدار تاثیر متغیرهای تاثیرگذار بر کارایی کارکنان……………………………………….91

  

 

فهرست  نمودارها

نمودار 4-1 درصد فراوانی شرکت کنندگان از نظر جنسیت ……………………………………………79
نمودار 4-2 درصد فراوانی شرکت کنندگان از نظر سن ………………………………………………….80
نمودار 4-3 درصد فراوانی شرکت کنندگان از نظر سطح تحصیلات ………………………………..81

 

چکیده

هدف اصلی این تحقیق تاثیر مدیریت کیفیت جامعTQM  بر بهبود کارآیی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی کاشان است. در این تحقیق، شش اصل تعهد ، رضایت دانشجویان(تأمین رضایت ارباب رجوع)، واقع‌گرایی، مشارکت و همکاری ، آموزش و بهبود مستمر به عنوان اصول مدیریت کیفیت جامع در نظر گرفته شد. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان که شامل اساتید وکارمندان میشود می باشد. روش نمونه‌گیری نیز به صورت تصادفی طبقه‌ای بوده و برای تقسیم حجم نمونه میان طبقه‌های جامعه با توجه به حجم هر طبقه از شیوۀ تخصیص متناسب استفاده شده است. در این تحقیق از دو پرسشنامه کارایی کارکنان و مدیریت کیفیت جامع استفاده شده است. پس از توزیع پرسشنامه های مربوط به کارایی کارکنان و مدیریت کیفیت جامع، پرسشنامه های تکمیل شده جمع آوری وبرای تجزیه و تحلیل وارد نرم‌افزار spss استفاده شد و داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. داده های توصیفی ما در این تحقیق به ویژگی های دموگرافی اشاره دارد که جنسیت ، سن و تحصیلات را ارزیابی می کند . یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به دیدگاه اساتید و کارمندان و با توجه به معیارهای مدیریت کیفیت جامع و مولفه های کارایی و بر اساس نتایج حاصل از ضرایب Beta مشاهده شد که متغیر برنامه ریزی استراتژیک، بیشتر از بقیه متغیرها بر کارایی کارکنان تاثیر گذار می باشد. بعد از آن متغیرهای واقع گرایی، آموزش کارکنان و رضایت دانشجویان ، در ردیف های بعدی قرار دارند.

کلمات کلیدی : مدیریت کیفیت منابع ، کارایی ، کارکنان کیفیت   

 

1-1مقدمه

امروزه موفقیت سازمان‌ها را دانش مدیریت به کار گرفته‌شده در آن معیّن می‌کند. دانش مدیریت با رویکرد نوین، ساز و کاری را به سازمان‌های هزارۀ سوم ارائه می‌دهد که دارای دو خصیصۀ اصلی، تحول و کیفیت است. مدیریت کیفیت با تحول سازمانی مستمر، پایداری و پویایی آنان را در مقابل تغییرات سریع ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فنّاوری جهان تضمین می‌کند. شایان توضیح است که تعریف مشخصه‌ های کیفیت خدمات نسبت به کیفیت محصولات فیزیکی مشکل‌تر است. زیرا کیفیت ضعیف محصول، غالباً به علت مواد اولیه و اجزاء نامتناسب است و یا ممکن است طراحی آنها دارای خطا باشد و یا مطابق مشخصه‌ های‌شان تولید نشود اما کیفیت پایین خدمات مستقیماً به رفتار افراد برمی‌گردد.              نبود تعلیمات و یا کمبود توجهات لازم غالباً از دلایل اصلی عدم رضایت در خدمات هستند                 (Edward, 2001).[1]

استقرار مدیریت کیفیت جامع برای مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌ها بسیار حیاتی است.هم اکنون شاید بتوان گفت مدیریت کیفیت جامع  ، بهترین راه برای رشد و گسترش صنعت نوپای ایران بزرگ است . توجهی که این روزها مدیران ما نسبت به مسایل انسانی و پیشرفت در سایه رضایت کارکنان و مشتریان ابراز می دارند ، همگی نشانگر یک حرکت بزرگ در راستای استقرار فرهنگ کیفیت در سازمان هاست .رهبری ، رضایت مشتری ، مشارکت کارکنان ، بهبود مستمر فرآیند ، مشارکت تامین کننده و مقیا سهای عملکرد ، مفاهیم اولیه بحث TQM[2] می باشند.                           

دراین فصل ابتدا به بیان مسئله تحقیق وسپس به اهمیت وضرورت تحقیق پرداخته می شود.، در ادامه فصل یک، اهداف تدوین شده که  این اهداف به یک  هدف اصلی و چند هدف جزیی تقسیم بندی می شود.در ادامه  فرضیات بیان فرضیات مطرح شده پرداخته می شود. .قلمرو موضوعی-محتوایی و زمانی تحقیق مورد نظر را به آن اشاره ،  اصطلاحات وواژگان کلیدی تعریف  و در پایان این فصل مدل تحقیق را  به تصویر می کشیم.

مدیریت کیفیت جامع ، جایگاهی برجسته در دنیای پیشرفته پیدا کرده و با  پذیرش چشمگیری روبه‌رو شده است. این اندیشه از مصارف غیرضروری، کاربرد نامناسب منابع و بروز اشتباه فراوان در   فرایندها پیشگیری کرده و زمینه تولید فراورده‌های   قابل اطمینان   را که خواسته مصرف‌کنندگان است، فراهم می‌آورد.

در بخش‌های تولیدی، خدماتی، دولتی، آموزشی، ترابری و سایر سازمان‌ها، موج مدیریت کیفیت جامع فراگیر شده است .سنگه [3]معتقد است علت شکست بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها در برداشت ناقص آنها از مفهوم «مدیریت کیفیت جامع» است و بدون وجود یک چارچوب و مفهوم وسیع همگانی از «جنبش کیفیت» در جامعه ، این نهضت در هر کشوری منزوی می‌ماند . مسئله مهم در اجرای مدیریت کیفیت این است که این دیدگاه در هر سازمانی بسته به موقعیت و اهداف خاص آن ، با مشکلات مربوط به خود مواجه است . لذا نمی‌توان آن را به‌صورت قالبی در هر سازمانی اجرا کرد بلکه مهم‌ترین اقدام برای اجرای آن در هر تشکیلاتی تطبیق نگرش با وضعیت آن سازمان   است . امروزه ، مدیریت کیفیت جامع   به‌صورت نهضتی اجتماعی درآمده و دامنه رسوخ آن از صنعت ، که مبدأ اصلی آن است به سایر سازمان‌ها، نظیر سازمان‌های بهداشتی، بروکراسی‌های دولتی، سازمان‌های غیرانتفاعی و مؤسسات آموزشی کشیده شده ‌است. برخی نویسندگان ، معتقدند که شده است.

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

مدیریت کیفیت جامع نیازمند استفاده از اطلاعاتی است که در مراحل مختلف تصمیم‌گیری به‌صورت منظم گردآوری شده باشد . مدیریت کیفیت جامع اثراتی نیز بر جوامع امروزی دارد که میتوان به اصلاح مداوم فرایندهای کاری ، مشارکت تمامی افراد سازمان،حل مسائل ریز و درشت جامعه و ارتقای فرهنگ مردمی اشاره کرد.با اجرای TQM میتوان عملکرد کارکنان را در مقایسه با گذشته ،  با روشی منظم‌تر اندازه‌گیری کرد و سیستم ارزیابی عملکرد، خواهان ارزیابی هریک از کارکنان ، تاحدی است که خدمات سالانه آنها اندازه‌گیری شود و به این‌ترتیب، می‌توان در پایان سال ، میزان کسب 

پایان نامه نقش مدیریت کیفیت جامع بر بهبود کارایی کارکنان دانشگاه

 

 

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه

پایان نامه نقش بدبینی سازمانی در بی تفاوتی سازمانی

۰

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

چکیده ‌ط

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه- 2

1-2) بیان مسئله- 3

1-3) اهمیت وضروریت تحقیق- 4

1-4)اهداف تحقیق: 5

1-5)فرضیات تحقیق: 5

1-6)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 5

1-6-1)روش تحقیق- 5

1-7)روش گردآوری اطلاعات– 5

1-7-1)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات– 6

1-8)قلمرو زمانی تحقیق- 6

1-9)قلمرو مکانی تحقیق- 6

1-10)تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها 6

1-10)تعاریف نظری- 6

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق

2-1- تعریف بدبینی- 9

2-1-1-بدبینی و علل آن از دیدگاه اسلام- 12

2-1-2-متغیرهای تأثیر پذیر و پیامدهای بدبینی در سازمان- 14

2-1-3-مدل پیشنهادی عوامل مؤثر بر بدبینی سازمانی و پیامدهای آن- 15

2-1-4-احساس بی عدالتی رویه ای در ارزیابی عملکرد، ارتقاء و جبران خدمات– 18

2-1-5-پیامدهای بدبینی سازمانی- 19

2-1-6-ابعاد بدبینی سازمانی- 20

2-1-7-بدبینی سازمانی و پیامدهای نگرشی و رفتاری: 21

2-1-7-1-بدبینی و رضایت شغلی- 21

2-1-7-2-  بدبینی و تعهد سازمانی- 21

2-1-7-3-  بدبینی و قصد ترک خدمت– 22

2-1-7-4-  بدبینی و عملکرد شغلی- 22

2-1-8-بدبینی عمومی- 22

2-1-9-بدبینی سازمانی- 22

2-1-10-پیش زمینه های بدبینی سازمانی- 24

2-1-11-بیماری روانی بدبینی (پارانویا) 25

2-1-11-1-اختلال شخصیت بدبینی( پارانویید) 26

2-1-11-2-اختلال هذیانی(پارانویید): 28

2-1-11-3-علل اختلال روانی بدبینی : نقش ارث یا وراث(ژنتیک): 31

2-1-11-3-2-فشارهای روانی ( استرس ) : 32

2-1-11-4-درمان بیماری سوءظن و بدبینی (پارانویا) : 32

2-1-11-4-1-درمان دارویی: 33

2-1-11-4-2-پیش آگهی بیماران سوء ظنی و بدبینی(پارانویید): 33

2-2-روان شناسی مثبت گرایی- 34

2-2-1- مزیت ها و کاستی های مثبت گرایی برای سازمان- 34

2-2-3-خصایص مثبت– 35

2-2-4-پنج خصیصه شخصیتی: 35

2-2-4-1-خود ارزیابی- 36

2-2-4-2-خصایص روان شناسانه مثبت– 36

2-2-4-3-قابلیت های حالت گونه مثبت گرا 37

2-2-5- سرمایه روان شناختی- 38

2-2-6-خودکارآمدی- 39

2-2-7-امید- 39

2-2-8-خوش بینی- 40

2-4-بی تفاوتی- 43

2-4-1-مفهوم پدیده بی تفاوتی : 43

2-4-2-نمادها، مظاهر و نشانه های بی تفاوتی سازمانی: 45

2-4-3-عوامل و دلایل بی تفاوتی سازمانی : 46

2-4-4- راه حل ها و راه کارهایی تحدید و تضعیف علل و عوامل ایجاد کننده بی تفاوتی سازمانی: 48

2-4-5-پیشینه و بحث نظری در مورد بی تفاوتی(بی تفاوتی اجتماعی در ایران): 50

2-5-پیشینه تحقیق- 57

2-6- الگوی مفهومی تحقیق- 59

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-مقدمه- 60

3-2- روش تحقیق- 61

3-3- جامعه آماری- 61

3-4- نمونه آماری- 61

3-5-ابزار اندازه گیری- 62

3-6- نحوه امتیاز گذاری پرسشنامه- 62

3-7-روش گردآوری اطلاعات– 62

3-8: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات– 63

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه- 65

4-2- توصیف آماری دادهای پژوهش– 65

4-2-1) وضعیت تاهل جامعه آماری- 65

4-2-2) وضعیت تحصیلات جامعه آماری- 66

4-4-2)تحلیل بخش دوم پرسشنامه: تحلیل رتبه ای داده ها 74

4-4-3) بررسی فرضیات تحقیق- 74

4-4-3-1)آزمون فرضیه اول- 74

4-4-3-2)آزمون فرضیه دوم- 75

4-4-3-3)آزمون فرضیه سوم- 76

4-4-4-4 )آزمون فرضیه اصلی- 77

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه- 80

5-2) مرور نتایج تحقیق- 80

5-3)بحث و تفسیر نتایج- 80

مرحله دوم:نتایج آزمون فرضیات– 81

5-4)پیشنهادات تحقیق- 84

5-5)محدودیتها و موانع تحقیق- 85

منابع- 86

منابع فارسی- 86

منابع انگلیسی- 88

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                     صفحه

جدول 1: مقایسه تعاریف روانشناختی در مورد بدبینی- 10

جدول 2: مقایسه رویکردهای گوناگون بدبینی- 12

جدول 2: متغییر در مطالعات در زمینه بدبینی در سازمان- 14

جدول4-1: توزیع فراوانی « وضعیت تاهل» کارکنان شعب بانک صادرات ساوه بر حسب جنسیت– 65

جدول4-2: توزیع فراوانی « وضعیت تحصیلات» کارکنان شعب بانک صادرات ساوه بر حسب جنسیت– 66

جدول4-3: توزیع فراوانی « وضعیت سنی» کارکنان شعب بانک صادرات ساوه بر حسب جنسیت– 67

جدول4-4: توزیع فراوانی « وضعیت سابقه کاری» کارکنان شعب بانک صادرات ساوه بر حسب جنسیت– 68

جدول4-5-آزمونKMO  و بارتلت— 70

جدول 4-5:بررسی مرتبه  تاثیرگذاری عوامل در انتخاب برندبراساس آزمون فریدمن- 74

جدول 4-6: نتایج حاصل از آزمون t  برای فرضیه‌ی دوم– 75

جدول 4-7: نتایج حاصل از آزمون t  برای فرضیه‌ی دوم– 76

جدول 4-8: نتایج حاصل از آزمون t  برای فرضیه‌ی دوم– 77

جدول 4-9: نتایج حاصل از آزمون t  برای فرضیه‌ی پنجم– 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                     صفحه

شکل 1: مدل پیشنهادی عوامل مؤثر بر بدبینی سازمانی و پیامدهای آن- 15

شکل 1- پیش زمینه ها و پیامدهای بدبینی سازمانی- 24

شکل 1: توسعه دیدگاه ها نسبت به انواع سرمایه ایجاد کننده مزیت رقابتی- 37

شکل2-1 مدل مفهومی طرح (Carthwright & Holmes,2006) 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                     صفحه

نمودار4-1: درصد فراوانی وضعیت تاهل کارکنان شعب بانک صادرات ساوه 66

نمودار4-2: درصد فراوانی وضعیت  تحصیلات کارکنان شعب بانک صادرات ساوه 67

نمودار4-3: درصد فراوانی وضعیت  سنی کارکنان شعب بانک صادرات ساوه 68

نمودار4-4: درصد فراوانی وضعیت  سابقه کاری کارکنان شعب بانک صادرات ساوه 69

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش بدبینی سازمانی در بی تفاوتی سازمانی کارکنان شعب بانک صادرات ساوه می­باشد جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان رسمی شاغل  در شعب بانک صادرات شهرستان ساوه به تعداد 110 تشکیل می­ دهند که طبق جدول مورگان – کرجسی(1972) تعداد 85 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت  تصادفی ساده انتخاب شدند .در تحقیق مورد نظراز پرسشنامه محقق ساخته 22 سوالی بدبینی سازمانی استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده­ ها از آمار توصیفی(جهت نمایش اطلاعات جمعیت شناختی) و آمار استنباطی بارعاملی،آزمون رتبه بندی فریدمن و آزمون تی یک طرفه استفاده شده است. با توجه به فاصله­ای – عددی بودن متغیرهای پژوهش و از سوی دیگر نتیجه آزمون کلوموگروف – اسمرینوف جهت آزمون­های استنباطی تحقیق از آزمون­ رگرسیون خطی استفاده گردید. نتایج نشان داد عامل احساس بدبینی نسبت به سازمان بوده  موثرترین عامل در بی تفاوتی سازمانی بوده و رفتارهای منتج از  بدبینی نسبت به سازمان کم اهمیت ترین عامل می باشد.

 

کلید واژه: بدبینی سازمانی، بی تفاوتی، عامل احساس بدبینی، رفتارهای منتج از  بدبینی

 

 

1-1) مقدمه

در دنیای پر تلاطم امروز ما شاهد تغییر و تحولات شگرف و روزافزون درهمه حوزه ها هستیم.یکی از این حوزه­های تغییریافته،مدیریت رفتار کارکنان در سازمان ها است.سازمان هایی که از افراد مختلف با ویژگی های  متفاوت تشکیل شده اند وهریک در حوزه ای خاص برای هدف سازمانی­شان تلاش می کنند، از آنجا که رفتار سازمانی نوین با پیچیدگی های روزافزون مواجه است.آشنایی بیشتر مدیران و کارکنان با این پیچیدگی­ها و شناختن راه­های مناسب برای مقابله با آن ضروری است.تغییرات پرسرعت باعث شده که انسان سازمانی با هجمه ای از ابهامات مواجه گردد.اواز یک طرف با حجم عظیمی ار اطلاعات در دسترس مواجه است که دید وذهن او را  نسبت به مسائل کاری بازتر نموده است و از طرف دیگر وجود مشکلات اقتصادی و عواملی همچون وجود بیکاری در جامعه باعث شده است که اودر پاره ای از مسائل ونگرانی هایش نسبت به سازمان یک استراتژی را پیش بگیرد وآن سکوت است و در این میان متضرر اصلی آن سازمان هاهستند. کارآیی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد . هرقدر که شرکت ها و سازما ن ها، بزرگ تر می شوند بالطبع به مشکلات این نیروی عظیم نیز اضافه می شود مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون سعی در کنترل مداوم کارکنان خود دارند . تصور آنها ایناست که وقتی شخصی در یک محل استخدام می شود باید تمام شرایط آن سازمان را بپذیرد. بعضی از مدیران برروی این مسأله که رضایت کارکنان را می توان از طریق پاداش و ترغیب به انجام کار افزایش داد، پافشاری می کنند. شاید تصور شان این است که کارکنان ، زیردستان آنها هستند و باید فرامین آنها را بپذیرند. اگرچه امروزه به دلیل اینکه کارکنان در زیر فشار مالی زیادی به سرمی برند بیشتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادی کار است ، ولی به تدریج کارکنان علاقه مند به انجام کارهای با مفهوم و خواهان استقلال شغلی بیشتری در کار خود هستند، تا بدین طریق احساس ارزشمندی به آنها دست دهد و اگر این کارکنان با موانعی در زمینه خواسته های شغلی خود روبه رو شوند یا به عبارتی از طرف مدیران تحویل گرفته نشوند، دچار سرخوردگی های شغلی و گوشه گیری در سازمان خود خواهند شد که این امر به نوبه خود منجر به پدیده هایی مثل بدبینی، بی تفاوتی و سکوت سازمانی می شود.

 

 

پایان نامه نقش بدبینی سازمانی در بی تفاوتی سازمانی

 

 

 

1-2) بیان مسئله

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

 امروزه در بسیاری از سازمان هامخصوصا سازمانهای دولتی شاهد امتناع کارکنان از ارائه عقیده ها و نظرات خود در مورد مشکلات سازمانی هستیم و در سازمان ها جوی بوجود آمده است که اغلب موجب می شود، کارکنان احساس کنند عقیده‌ی آن ها با ارزش نبوده و باعث می شود که کارکنان را از صحبت کردن باز دارد. این پدیده تحت عنوان  پدیده ی سکوت سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد بنابراین می توان توسط شناسایی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی گام های مؤثری در جهت از بین بردن موانع اظهارنظر کارکنان در سازمان ها برداشت.

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه

پایان نامه درباره خطای نرمافزار

۰

مشاور: دکتر حمیدرضا بهرامی  (زمستان 92) برای رعایت […]

مقاله رایگان:غربال ارقام توتفرنگی متحمل به سرمای

برای دانلود فایل متن کامل این پایان نامه ها روی عکس زیر کلیک کنید

زمستانه براساس برخی

          شاخص های فیزیولوژیکی   فرهاد کرمی1، منصور غلامی2*، احمد ارشادی3 و عادل سی وسه مرده4   دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران دانشیارگروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران دانشیار […]

مقاله رایگان:بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر باززایی مستقیم 

          بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر باززایی مستقیم  شاخساره بذرالبنج مشبک   بهمن حسینی1*، مهسا امیننژاد2   دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه – ایران دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران – […]

پایان نامه ارشد درباره:ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ

 منبع مقاله درمورد حوادث رانندگی

ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎیﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق گرایش :ﻗﺪرت عنوان : ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎیﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات

دانلود پایان نامه:بهنگامسازی ضرایب وزنی آنتن های هوشمند با استفاده از تخمین زاویه ورود و جهت حرکت

 دانلود متن کامل پایان نامه: برق بهنگامسازی ضرایب وزنی آنتن های هوشمند با استفاده از تخمین زاویه ورود و جهت حرکت

دانلود پایان نامه: مدلسازی و تحلیل آیروالاستیک بال وبدنه یک هواپیمای جنگنده

 

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، یک بازدید ، بدون دیدگاه

دانلود پایان نامه بازنشستگان

۰

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره گرایش […]

پایان نامه تاثیر پارامترهای سن و سابقه‏ ی بازنشستگی بر منابع

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت   واحد نراق   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A(   گرایش: سیستم‏های اطلاعاتی   عنوان : بررسی تاثیر پارامترهای سن و سابقه‏ی بازنشستگی بر وضعیت منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی   تابستان 1393    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان […]

پایان نامه بررسی  رابطه باورهای هوشی، عزت نفس و انگیزه پیشرفت با کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد مرودشت 

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته روانشناسی عمومی عنوان: بررسی  رابطه باورهای هوشی، عزت نفس و انگیزه پیشرفت با کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد مرودشت   استاد مشاور: دکتر مریم کوروش […]

پابان نامه بررسی اولویت‌ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی       دانشگاه آزاد اسلامی

برای دانلود فایل متن کامل این پایان نامه ها روی عکس زیر کلیک کنید

      واحد ارسنجان      دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی     پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)         گرایش : مدیریت ورزشی عنوان:  بررسی اولویت‌ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در بازنشستگان […]

پایان نامه تحلیل گفتمان خط‏‏مشی‏های عمومی مرتبط با بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم اجتماعی تحلیل گفتمان خط‏‏مشی‏های عمومی مرتبط با بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران و ترسیم آینده‏های بدیل بهار 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده و […]

پایان نامه تعیین عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش تحول عنوان تعیین عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی ایران (مطالعه موردی؛ اداره امور شعب جنوب تهران) مرداد ۱۳۹۴ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و […]

پایان نامه های رشته پزشکی و پرستاری -part3

  دانلود پایان نامه ارشد -بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی-درمانی شهر رشت در سال 92- 1391 دانلود پایان نامه ارشد -بررسی دیدگاه و عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیمار در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز،1392 دانلود پایان نامه ارشد -بررسی […]

پایان نامه با موضوع:بررسی توقیف حقوق و دریافتی­ های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق عنوان : بررسی توقیف حقوق و دریافتی­ های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

پایان نامه های دانلودی رشته تربیت بدنی

منابع و ماخذ تحقیق روانشناسی عمومی

 

 در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته تربیت بدنی سایت سبز فایل را در یک صفحه می توانید ببینید و برای استفاده در پروپوزال ،پایان نامه، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار و دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید دانلود رایگان متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی: بررسی […]

پایان نامه ارشد : بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد گرایش :تحقیق در علوم ارتباطات اجتماعی عنوان : بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مسئولین روابط عمومی ادارات کل و مدیریت درمان کشور

پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: بررسی ساختار طنز در آثار نثر ابوالقاسم حالت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی عنوان : بررسی ساختار طنز در آثار نثر ابوالقاسم حالت

پایان نامه ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی: بررسی ساختار طنز در آثار نثر ابوالقاسم حالت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی عنوان : بررسی ساختار طنز در آثار نثر ابوالقاسم حالت دانشگاه قم دانشکده زبان و ادبیات فارسی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی عنوان: بررسی ساختار طنز در آثار نثر ابوالقاسم حالت استاد راهنما: دکتر علیرضا نبی لو

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: نقش میزان توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونی های تولید کشاورزی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت عنوان : نقش میزان توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونی های تولید کشاورزی استان گیلان

پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی – قسمت دوم

پایان نامه ارشد رشته روانشناسی گرایش مشاوره: اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی معتادین وابسته به مواد افیونی پایان نامه ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی: ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع 

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، ۴ بازدید ، بدون دیدگاه

دانلود پایان نامه با موضوع واخواهی

۰

زمستان 93      برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است […]

پایان نامه ماهیت حقوقی جریان ثبتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق  دانشکده الهیات و معارف اسلامی پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد رشته ی حقوق خصوصی ماهیت حقوقی جریان ثبتی استاد مشاور: دکتر عباس برزویی مهر ماه 92 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی […]

پایان نامه شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه برای دریافت ارشد حقوق خصوصی عنوان: شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی استاد مشاور: دکتر خیرالله هرمزی پاییز93 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی نام […]

پایان نامه خسارات قابل جبران در تصادفات و ترتیبات رسیدگی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه قم دانشکده حقوق پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی عنوان: خسارات قابل جبران در تصادفات و ترتیبات رسیدگی تابستان 94 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) […]

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گروه حقوق پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.) گرایش فقه وحقوق اسلامی موضوع بررسی فقهی وحقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 استادمشاور دکترزهره حاجیان اسفند 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود […]

برای دانلود فایل متن کامل این پایان نامه ها روی عکس زیر کلیک کنید

 

پایان نامه سازش و داوری در امور حسبی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی عنوان: سازش و داوری در امور حسبی شهریورماه 94 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی نام […]

پایان نامه دادرسی غیابی در محاکمات بین المللی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A. ) گرایش : حقوق بین الملل عنوان پایان نامه دادرسی غیابی در محاکمات بین المللی شهریور 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد […]

پایان نامه بررسی دادگاه­های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (M.A)  عنوان بررسی دادگاه­های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری شهریور  1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در […]

پایان نامه جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق   دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان گروه آموزشی حقوق پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM.A) )  رشته: حقوق  جزا و جرم شناسی عنوان: جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی نیمسال تحصیلی 94-1393 برای […]

تعامل مولوی با مخاطب در فیه ما فیه و مکتوبات

          تعامل مولوی با مخاطب در فیه ما فیه و مکتوبات سیّّدمصطفی موسوی استادیار گروه زبان و ادبیّّات فارسی دانشگاه تهران سیاوش گودرزی1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران )از ص 75 تا 57( تاریخ دریافت مقاله: 81/3/8337، تاریخ پذیرش مقاله: 33/3/8337   چکیده هر سخن در بافتی برون […]

پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:حمایت کیفری از حقوق ثبت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق گرایش :حقوق جزا وجرم شناسی عنوان : حمایت کیفری از حقوق ثبت

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و آمریکا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی عنوان : بررسی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و آمریکا

دانلود پایان نامه ارشد:سازش و جایگاه آن در حقوق ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق گرایش :خصوصی عنوان : سازش و جایگاه آن در حقوق ایران

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : رعایت کرامت انسانی در حقوق شکلی ایران بر مبنای فقه شیعه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی گرایش

تحقیق رایگان درمورد تحلیل عاملی تأییدی

: فقه و مبانی حقوق اسلامی عنوان : رعایت کرامت انسانی در حقوق شکلی  ایران  بر مبنای  فقه شیعه

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسی تطبیقی تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع جلب ثالث

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی شرایط ضامن معتبر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان : بررسی شرایط ضامن معتبر در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پایان نامه ارشد رشته حقوق :صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان : صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی […]

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان :  اعاده عملیات اجرایی حکم در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه […]

دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : دادرسی غیابی در امور کیفری

دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق  

دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : لایحه آیین دادرسی کیفری

دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق  

دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : احضار از شهود و مطلعان واحضار آنها ازماده 204 تا 216 آیین دادرسی کیفری

 

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه

پایان نامه با موضوع نتیجه گیری پایان نامه

۰

قرار گرفت. اما یکی از […]

تفسیر تیتر نیوکاسل -پایان نامه

غیر از اهمیت تغذیه، نیوکاسل یک عامل بیماریزا تشخیص داده شده در انسان است.از طرف دیگر گزارش‌هایی از بیماری معمولا چندان مستند نیست. اما مهمترین عامل کلینیکی اثبات شده در عفونت های انسان، عفونت چشم که معمولا شامل قرمزی یک طرفه یا دو طرفه چشم ، ترشح بیش از حد از چشم، ادم پلک چشم، […]

پایان نامه مدیریت منابع انسانی

امروزه آموزش توسط کارفرمایان به عنوان ابزاری مهم برای ارتقا دادن قابلیت ها و عملکرد کارکنان شناخته شده و مبالغ بسیاری در برنامه های آموزشی سرمایه گذاری شده است(چنج ، هامپسون،۲۰۰۸)  آموزش و بهسازی نقش و تأثیری اساسی در دانش و مهارت افراد و بهبود نگرش آن ها نسبت به سازمان و وظایف و فعالیت […]

ساختار سازمانی – دانلود پایان نامه ها

انواع ساختار سازمانی:هر سازمانی ساختار منحصر به‌فرد خود را داراست. در اینجا طبقه‌بندی ساختار سازمانی از دیدگاه رابینز را آورده‌ایم.الف) ساختار ساده:ویژگی: در واقع ساختار ساده توسط ویژگیهایی که در آن نیست،‌نه ویژگیهایی که داراست شناخته می‌شود: دقیق طراحی نشده است پیچیدگی کم است رسمیت پائین است. اختیار در دست یک شخص خاص است سلسله […]

دانلود همه پایان نامه ها درباره اثربخشی سازمانی

 اثربخشی: اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است که یک سازمان با استفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیر ضروری اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده می کند.(فاویلا، ۱۹۹۶)اولین دیدگاهی که نسبت به اثربخشی ارائه شد(که احتمالا در طی دهه ۱۹۵۰مطرح گردید) بسیار ساده بود. اثربخشی به […]

دانلود همه پایان نامه ها درباره هوش هیجانی

ماهیت هوشبیش¬ از صد سال بهره هوشی یا هوشبهر به عنوان معیاری برای سنجش هوش فردی محسوب می شد. در واقع آزمون بهره¬ هوشی¬ تنها شاخص نشان دهنده¬ توانایی یادگیری شخص بود. اما در سالهای اخیر این موضوع¬ در محافل علمی مورد بحث و چالش قرار گرفت (آقایار،۱۳۸۹). مطالعه تفاوتهای فردی با بررسی و سنجش […]

پایان نامه مفاد و قلمرو قاعده احسان در فقه امامیه؛ قانون مدنی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی مفاد و قلمرو قاعده احسان در فقه امامیه؛ قانون مدنی، قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی ایران پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی بهمن1393 […]

پایان نامه مطالعه تطبیقی اصل شخصی بودن مجازاتها در فقه امامیه

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق   پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق عنوان تحقیق مطالعه تطبیقی اصل شخصی بودن مجازات ها در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران تابستان1393      برای رعایت حریم […]

برای دانلود فایل متن کامل این پایان نامه ها روی عکس زیر کلیک کنید

 

پایان نامه مبنای احکام حکومتی و جایگاه آن در سیره ی امیرالمؤمنین

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی گروه فقه و حقوق اسلامی مبنای احکام حکومتی و جایگاه آن در سیره ی امیرالمؤمنین علی علیه السلام پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته الهیات  گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی   بهمن 1393    برای رعایت […]

پایان نامه مبانی انسان شناسانه حاکم بر فقه اسلامی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه تهران دانشکده الهیات و معارف اسلامی   مبانی انسان شناسانه حاکم بر فقه اسلامی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی 1393    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی […]

پایان نامه شروط صید و ذبح از نگاه امامیه و حنفیه

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت مجتمع آموزش عالی فقه مدرسه عالی فقه تخصصی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته فقه مقارن     عنوان: شروط صید و ذبح از نگاه امامیه و حنفیه (با تاکید بر موارد اختلافی)   زمستان1391    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان […]

پایان نامه حقوق بیماران از منظر فقه شیعه

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشکده حقوق و الهیات بخش الهیات پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی عنوان: حقوق بیماران از منظر فقه شیعه بهمن1393    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه […]

پایان نامه تقسیم اموال مشترک و شیوه‌ های آن در فقه امامیه

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده علوم انسانی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc» رشته فقه و مبانی حقوق عنوان: تقسیم اموال مشترک و شیوه‌ های آن در فقه امامیه و حقوق ایران   تابستان 1393    برای رعایت حریم خصوصی نام […]

پایان نامه تحلیل فقهی،حقوقی تشویق وتنبیه کودکان با تاکیدبر روایات

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد  (MA) رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی موضوع: تحلیل فقهی،حقوقی تشویق وتنبیه کودکان با تاکید بر روایات و دیدگاه روان شناسی سال تحصیلی: 1392-1391    برای رعایت […]

پایان نامه تاریخ ‌شناسی فقه حج

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج   دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.» گرایش:  فقه و مبانی حقوق اسلامی   عنوان: تاریخ ‌شناسی فقه حج   زمستان 1392    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود […]

پایان نامه تأثیر نهی بر معامله از دیدگاه فریقین

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت جامعه المصطفی «صلی الله علیه و آله» العالمیه مجتمع آموزش عالی فقه   پایان نامه کارشناسی ارشد   تأثیر نهی بر معامله از دیدگاه فریقین   مهر 93      برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن […]

پایان نامه ررسی فقهی عملیات انتحاری

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت مجتمع آموزش عالی فقه مدرسه عالی فقه و اصول رساله سطح چهار   رشته فقه و اصول   عنوان رساله: بررسی فقهی عملیات انتحاری   بهمن1392    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به […]

پایان نامه نقش و تأثیر زمان و مکان بر حجاب و پوشش زنان

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه الهیات پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc» گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی   عنوان: بررسی نقش و تأثیر زمان و مکان بر حجاب و پوشش زنان          از منظر فقهی (دوره جاهلیت […]

پایان نامه بررسی حقوق و تربیت کودک از نظر فقه و علوم تربیتی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت   دانشگاه آزاداسلامی واحددامغان دانشکده حقوق   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته الهیات ومعارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی   عنوان بررسی حقوق و تربیت کودک از نظر فقه و علوم تربیتی   مرداد:1393    برای رعایت حریم خصوصی نام […]

پایان نامه بررسی تطبیقی محرمات نکاح از منظر فقه امامیه

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج   دانشکده علوم انسانی ،گروه معارف پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته الهیات”M.A“ گرایش: فقه و حقوق    عنوان: بررسی تطبیقی محرمات نکاح از منظر فقه

 منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل اطلاعات

امامیه و فقه  شافعی   زمستان 1392    برای رعایت حریم […]

پایان نامه نقش ویژگی اخلاقی مدیران در افزایش اعتماد شهروندان

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A)) رشته: مدیریت بازرگانی عنوان: نقش ویژگی اخلاقی مدیران در افزایش میزان اعتماد شهروندان به شهرداری( موردمطالعه: شهرداری ماهشهر)   پاییز 92          برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان […]

پایان نامه نقش مدیریت کیفیت جامع بر بهبود کارایی کارکنان دانشگاه

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نراق گروه علوم انسانی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی – گرایش تحول   عنوان : نقش مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر بهبود کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی کاشان   تابستان 1393    برای رعایت حریم […]

پایان نامه نقش بدبینی سازمانی در بی تفاوتی سازمانی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت    واحد نراق دانشکده مدیریت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : مدیریت دولتی عنوان نقش بدبینی سازمانی در بی تفاوتی سازمانی کارکنان شعب بانک صادرات ساوه                    زمستان 1393    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی […]

پایان نامه مهندسی مجدد فرآیندهای تامین و تدارکات پروژه ها

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق   دانشکده مدیریت    پایان نامه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A” گرایش مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل   عنوان مهندسی مجدد فرآیندهای تامین و تدارکات پروژه ها و طراحی سیستم تامین و تدارکات الکترونیکی برای شرکت […]

پایان نامه زمینه های جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان تحصیلات تکمیلی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت کار آفرینی گرایش سازمانی عنوان: مطالعه زمینه های جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین در استان سیستان و بلوچستان ( هفتمین محور سیاست های کلی نظام اداری نقشه راه اصلاح نظام اداری) […]

پایان نامه مطالعه تطبیقی عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق           پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A                                               گرایش: مدیریت بازرگانی- داخلی   عنوان تحقیق : مطالعه تطبیقی عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده با بانک های خصوصی براساس اصل 44 قانون اساسی   سال […]

پایان نامه تاثیر عوامل هفت گانه آمیخته بازاریابی فروش دوربین

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت   دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A( مدیریت دولتی گرایش سیستمهای اطلاعاتی عنوان :  مطالعه تحلیلی تاثیر عوامل هفت گانه آمیخته بازاریابی  (7p) فروش دوربین مداربسته بر افزایش ارزش  ویژه برند   ( مطالعه موردی : شرکت ارتباطات الکترونیک […]

پایان نامه تاثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت                دانشگاه آزاد اسلامی               واحد کرمانشاه                  دانشکده تحصیلات تکمیلی،گروه مدیریت بازرگانی   پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش داخلی M.A   عنوان : مطالعه تاثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین در شرایط رقابتی(مطالعه موردی: مقایسه […]

پایان نامه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری سازمان

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشکده مدیریت ، گروه آموزشی مدیریت دولتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A” گرایش : تشکیلات وروشها   عنوان : مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری سازمان “مورد مطالعه: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران” […]

پایان نامه قابلیت فناوری اطلاعات و اثرات آنها بر نوآوری در شرکت

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه تبریز دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی گروه مدیریت   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی عنوان قابلیت های فناوری اطلاعات و اثرات آنها بر نوآوری در شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور   مرداد  1393 […]

پایان نامه عوامل موثر بر سبک پردازش دانش در واحد های کاری

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A)  رشته 

 

+ نوشته شده توسط Negarinweb در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه
نوشته‌های اخیر